45 ICm 2337/2011
Číslo jednací: 45 ICm 2337/2011-21 ( KSHK 45 INS 6154/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Ing. Václav Špůr, Okružní 2385, Dvůr Králové nad Labem, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , Jihoslovanská 424, Vrchlabí, proti žalovanému: Miroslav Čermák, , o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Určuje se pravost pohledávky žalovaného v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 6154/2011 ve výši 69 000,--Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou ze dne 1. 9.2011 domáhal rozhodnutí o tom, že pohledávka žalovaného není po právu ve výši 70.000,--Kč, ale je po právu pouze do výše 69.000,--Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem ve výši 70.000,--Kč z důvodu nezaplacené půjčky a připojil notářský zápis, ve kterém dlužník prohlásil, že dává svolení k tomu, aby podle tohoto notářského zápisu byl proveden výkon rozhodnutí, a to ihned při splatnosti v rozsahu neuhrazené části závazků. Mezi žalobcem a žalovaným není sporu o tom, že v notářském zápisu o uznání dluhu částka 70.000,--Kč byla dlužníkovi poskytnuta s tím, že ji dlužník měl uhradit k 30. lednu 2008. K uvedenému termínu nebyla tato finanční částka ani částečně uhrazena. V přihlášce pohledávky žalovaný neuvedl, že předal provedení výkonu rozhodnutí Exekutorskému úřadu Trutnov, který je veden pod sp.zn. 158 EX 53/11. Dlužník dne 14.3.2011 vyplatil tomuto úřadu finanční částku 1.000,--Kč. Uvedenou platbu před přezkumným jednáním doložil dlužník stvrzenkou, ze které žalobce zjistil, že tuto finanční částku převzal pracovník Exekutor. úřadu v Trutnově. Aktuální výše dluhu žalovaného je tedy 69.000,--Kč. Žalobce připojil stvrzenku Exekutorského úřadu v Trutnově o příjmu finanční hotovosti od dlužníka Petra anonymizovano v částce 1.000,--Kč dne 14.3.2011.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že tvrzení žalobce neuznává, protože finanční částka ve výši 1.000,--Kč vyplacená dne 14.3.2011 exekučnímu úřadu nebyla použita na úhradu jeho pohledávky, ale na náhradu nákladů exekuce.

Soud nařídil jednání, kterého se zúčastnil žalobce i žalovaný. Žalovaný předložil potvrzení soudního exekutora o úhradě částky 1.000,--Kč dlužníkem dne 14.3.2011 s tím, že částka byla započtena na náklady exekuce a stav exekučního spisu ke dni 6.9.2012, ze kterého vyplývají náklady exekuce celkem ve výši 16.800,--Kč s tím, že ve výši 1.000,--Kč došlo k uhrazení těchto nákladů.

Žalovaný v průběhu jednání uznal, že náklady exekučního řízení vyplývající z probíhajícího exekučního řízení neuplatnil v insolvenčním řízení dlužníka, ani nepředložil jejich vyúčtování případně rozhodnutí o jejich přiznání. Vyslovil tak uznání se žalobou v tom, že jeho pohledávka v insolvenčním řízení je po právu v částce 69.000,--Kč.

Vzhledem k výše uvedenému soud již žádné další důkazy neprováděl a rozhodl tak, jak je to ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomu rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 207 osř).

V Hradci Králové dne 2. října 2012

JUDr. Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa