45 ICm 2335/2014
č. j. 45 ICm 2335/2014-323 (KSHK 45 INS 32622/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci

žalobce: Mgr. Vítězslav Javůrek, IČ: 45932051 se sídlem Čechova 1100, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužnice Jitky Štěpánové (Peřinové), bytem Durychova 1382/24, 500 12 Hradec Králové zastoupen advokátem JUDr. Janem Malým, se sídlem Advokátní kanceláře Harmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., s doručovací adresou Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové

Vedlejší účastník na straně žalobce: BVZ COMMERCE, s.r.o., IČ: 25628453 se sídlem Průmyslová zóna D8, č. p. 618, 250 67 Klecany zastoupen advokátem: JUDr. Robertem Kučerou se sídlem Dukelských hrdinů 29/471, 170 00 Praha 7

proti

žalovanému 1: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350 se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

žalovanému 2: Mgr. Vít Biolek, IČO 66235561 se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové insolvenční správce dlužníka OPIUMEX EUROPE, s.r.o., IČ: 49812891 se sídlem Dukelská třída 3, 500 02 Hradec Králové

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová. isir.justi ce.cz

žalovanému 3: AG Memory-in, s.r.o., IČ: 27467210 se sídlem Na Rybárně 1700, 500 02 Hradec Králové

o neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že právní úkony přistoupení k závazkům učiněné Dohodou o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení k závazku, která byla sepsána dne 29. 9. 2010 notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou pod č. j. NZ 277/2010, Dohodou o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení k závazku, která byla sepsána dne 29. 9. 2010 notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou pod čj. NZ 278/2010 a Dohodou o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení k závazku, která byla sepsána dne 29. 9. 2010 notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou pod č.j. 279/2010 a dále právní úkony zajišťující tyto přistoupivší závazky zástavními právy smluvními učiněné Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0892/10/5648 ze dne 23. 9. 2010, Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0893/10/5648 ze dne 23. 9. 2010, Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0900/10/5648 ze dne 23. 9. 2010 a Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0901/10/5648 ze dne 23. 9. 2010, jsou neúčinné, se zamítá.

II. Žaloba ve znění, aby žalovaná 1 byla povinna vydat do majetkové podstaty dlužnice Jitky Štěpánové (Peřinové) v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS 32622/2012 finanční částku 767 725,05 Kč, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Vedlejší účastník na straně žalobce je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč ve lhůtě do 8 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. ú. 3703-6828511/0710, VS 4542233514.

Odůvodnění:

1. Žalobce se z funkce insolvenčního správce domáhal určení neúčinnosti právních úkonů, kterými dlužnice Jitka Štěpánová (Peřinová) přistoupila k závazkům učiněné dohodou o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, sepsaného notářkou v Hradci Králové, JUDr. Janou Čírtkovou dne 29. 9. 2010 pod č. j. NZ 277/2010, pod č. j. NZ 278/2010 a pod č. j. NZ 279/2010 a neúčinnosti smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 23. 9. 2010 pod č. 0892/10/5648, pod č. 0893/10/5648 a pod č. 0901/10/5648. Žalobce se domáhal po žalované 1 vydání finanční částky ve výši 767 725,05 Kč do majetkové podstaty dlužnice Jitky Štěpánové (Peřinové) v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 45 INS 32622/2012. V žalobě uvedl, že žalovaná 1 přihlásila do insolvenčního řízení pohledávky, které vyplývají z dohody o svolení vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení závazku ze dne 29. 9. 2010, a to u dohody pod č. j. NZ 277/2010 ve spojení se smlouvou o úvěru č. 1000/06/5098 ze dne 7. 4. 2006 ve znění dodatků, pohledávku ve výši 1 164 235,45 Kč jako vykonatelnou a zajištěnou zástavním právem smluvním k majetku dlužnice k nemovitostem na LV č. 193 pro k. ú. Svinary, bytové jednotce zapsané na LV č. 22044 pro k. ú. Nový Hradec Králové na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0892/10/5648 a č. 0893/10/5648 ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

23. 9. 2010. Žalovaná 1 přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku č. 2 na základě dohody o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení k závazku pod č. j. NZ 278/2010 ze dne 29. 9. 2010, ve spojení se smlouvou o úvěru č. 3040/06/5098 ze dne 29. 9. 2006 ve znění dodatků, ve výši 3 644 588,16 Kč jako vykonatelnou a zajištěnou zástavním právem smluvním k majetku dlužnice zapsaný na LV č. 193 pro k. ú. Svinary, na LV č. 2204 a na LV č. 24451 pro k. ú. Nový Hradec Králové. Žalovaná přihlásila pohledávku č. 3 na základě dohody o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení k závazku ze dne 29. 9. 2010 ve spojení se smlouvou o úvěru č. 0910/07/5098 ze dne 18. 4. 2007 ve znění dodatků ve výši 1.171.592,06 Kč jako vykonatelnou a zajištěnou zástavním právem smluvním k majetku dlužnice zapsaných na LV č. 193 pro k. ú. Svinary, bytovou jednotkou zapsanou na LV č. 22044 pro k.ú. Nový Hradec Králové a na LV č. 24451 pro k.ú. Nový Hradec Králové ze dne 23. 9. 2010.

2. Žalobce považuje právní úkony, kterými dlužnice přistoupila k závazkům žalovaného 2 a 3 a uzavření zástavních smluv k zajištění těchto závazků jako úkony podle ust. § 240 insolvenčního zákona bez přiměřeného protiplnění, podle § 241 IZ jako úkony zvýhodňující věřitele a podle § 242 IZ za úkony úmyslně zkracující věřitelé dlužnice. Žalobce poukázal na to, že u žalovaného 2 a 3 ve vztahu k dlužnici je zde vztah osob blízkých. Dlužnice je ve společnosti OPIUMEX EUROPE s.r.o. jedinou společnicí a jednatelkou a ve společnosti žalovaného AG Memory-in, s.r.o. je jedinou společnicí a jednatelkou Aneta Netáhlová (dříve Peřinová), která je nevlastní dcerou dlužnice a vlastní dcerou manžela dlužnice Ing. Petra Peřiny, který obě společnosti fakticky řídil. Dlužnice ve všech případech neúčinných právních úkonů přistoupila k závazkům z úvěrových smluv bezúplatně, tedy žádné protiplnění za tento úkon neobdržela. Dokonce tyto závazky, resp. jejich splnění zajistila zástavními právy smluvními k nemovitostem ve svém vlastnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužnice učinila tyto právní úkony ve prospěch osob blízkých, nastala fikce, že dlužnice byla v úpadku, když činila tyto úkony. I přes tuto fikci je však nepochybné, že závazky, ke kterým přistoupila a zajistila zástavními právy, převýšily její majetek, v důsledku čehož minimálně tyto úkony vedly k jejímu úpadku. Je tedy evidentní, že uvedené právní úkony jsou neúčinné, právní úkony bez přiměřeného protiplnění naplňující dle § 240 insolvenčního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužnice přistoupila k závazkům žalovaných 2 a 3, současně tyto závazky uznala co do důvodu a výše a svolila k přímé vykonatelnosti, zvýhodnila tak žalovanou před ostatními věřiteli a zároveň žalovaná 1 byla zvýhodněna tím, že uvedené pohledávky zajistila dlužnice zástavními právy smluvními k nemovitostem ve svém vlastnictví. Žalovaná 1 tak neoprávněně získala pro své pohledávky výhodnější pořadí. Rovněž zde platí fikce úpadku dlužnice a jedná se o zvýhodňující právní úkon podle ust. § 241 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona. Podle žalobce uvedené úkony jsou neúčinné i podle ust. § 242 insolvenčního zákona s ohledem na úmysl zkrácení jiných věřitelů. Těmito úkony nepochybně dlužnice zkracovala uspokojení ostatních věřitelů, což muselo být žalovanému 2 a 3 známo. S ohledem na osoby blízké je zde dána fikce dle ust. § 242 odst. 2 insolvenčního zákona. Dlužnice se tak dopustila neúčinných právních úkonů, ze kterých měly osoby blízké, kterými jsou žalovaný 2 a žalovaný 3 prospěch, konkrétně tím, že převzala na sebe závazky bez přiměřeného protiplnění, tyto závazky zajistila osobním majetkem bez protiplnění, těmito úkony zvýhodnila jednoho z věřitelů, a to žalovanou 1 na úkor jiných věřitelů podle ust. § 241 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona a úmyslně zkrátila uspokojení jiných věřitelů dle § 242 insolvenčního zákona. Žalovaná 1, který měla z těchto neúčinných úkonu prospěch má povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu.

3. Dne 14. 11. 2014 oznámil vedlejší účastník na straně žalobce vstup do řízení. Vedlejší účastník přihlásil do insolvenčního řízení své pohledávky v celkové výši 2 177 684,85 Kč včetně příslušenství zajištěné majetkem dlužnice. V případě, že by úkony, které žalobou napadl

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

insolvenční správce byly neúčinné, byl by vedlejší účastník v lepším postavení, co se týče uspokojení jeho pohledávek z prodeje zajištěného majetku.

4. Žalovaná 1 se k žalobě vyjádřila tak, že zpochybnila pasivní legitimaci druhého a třetího žalovaného s odkazem na § 239 odst. 1 IZ, podle kterého může insolvenční správce odporovat právním úkonům dlužníka odpůrčí žalobou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů a s odkazem na § 237 odst. 1 IZ, podle kterého povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejíž prospěch byl neúčinným právní úkon učiněn, nebo který z něho měly prospěch. Žalovaní 2 a 3 od dlužnice žádné plnění neobdrželi ani nepřihlásili žádnou zajištěnou pohledávku ani jinou pohledávku a nemůžou tak být v insolvenčním řízení nijak zvýhodněni. V této souvislosti odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 29 ICdo 14/2012 ze dne 29. 4. 2014. Žalovaná také odmítla, že by tyto úkony byly učiněny ve prospěch žalovaného 2 a 3 jako osob blízkých dlužnici. Žalovaná také uvedla, že při přezkumném jednání insolvenčního správce pohledávky žalované včetně jejich zajištění majetkem dlužnice zcela uznal. V této souvislosti odkázala na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 29 ICo 13/2012 ze dne 31. 3. 2014. Podle žalované tomuto řízení brání překážka věci již pravomocně rozsouzené, když jako uznaný zajištěný věřitel musí být se zajištění uspokojen. Také poukázala na to, že jednou ze základních podmínek vyslovení neúčinnosti je, že právní úkon učinil dlužník v době, kdy byl u úpadku. Žalobce ohledně úpadku v době uzavření zástavním smluv a notářských zápisů nic netvrdí, přičemž je na něm břemeno důkazní a břemeno tvrzení, s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 ICo 13/2012 ze dne 31. 3. 2014. Podle žalované dlužnice v době napadených právních úkonů neměla žádné pohledávky po splatnosti a v úpadku nebyla. Žalovaná dále odkázala na § 241 odst. 4 IZ, podle kterého lze odporovat právnímu úkonu dlužníka, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby blízké, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby jiné. Žalovaná je toho názoru, že napadené úkony byly učiněné ve prospěch žalované 1 jako věřitelky, která není osobou blízkou dlužnici. Vzhledem k zahájení insolvenčního řízení dne 27. 12. 2012 a uzavření zástavních smluv dne 23. 9. 2010 a notářských zápisů sepsaných dne 29. 9. 2010, nelze těmto úkonům odporovat.

5. Insolvenční správce žalovaného 2 soudu sdělil, že nemá informace ani podklady k tomu, aby se mohl k žalobě vyjádřit s tím, že předmětné řízení nemůže mít žádný dopad na majetkovou podstatu žalovaného.

6. Vedlejší účastník na straně žalobce uvedl, že délka lhůty pro posouzení, zda lze právnímu úkonu odporovat, se řídí primárně tím, v čí prospěch byl úkon učiněn, nikoli tím, jaká osoba je aktuálně pasivně legitimována k žalobě, tedy povinna k vydání plnění. Okruh těchto osob nemusí být totožný. Prospěch pak nemůže být chápán jen jako peněžité plnění, kterého se na základě nějakého úkonu k určité osobě dostává, může jím být i určitá skutečnost, která je obtížně ocenitelná penězi, přináší však určité osobě lepší postavení, než měla. Prospěchem je tak dle jeho názoru skutečnost, že žalovaný 2 a 3 získali vedle sebe další subjekty, které by jejich pohledávky hradily a které poskytly zajištění jejich závazku. Odporované právní úkony byly učiněny dlužnicí, právě proto, že šlo o závazky společností, v níž měla účast ona, nebo její rodina. Zástavními smlouvami se dostalo zvýhodnění pohledávkám žalované 1 oproti jiným věřitelům. Zřízení zástavy nemusí být jen nutně prospěchem věřitele, jehož pohledávka je takto zajištěna, ale je i otázkou prospěchu žalovaných 2 a 3. Vedlejší účastník také nesouhlasil s tvrzení žalované 1 o tom, že by zjištění pohledávky a pořadí na přezkumném jednání insolvenčním správcem znamenalo překážku věci pravomocně rozsouzené. Také poukázal na to, že v roce 2010 měla dlužnice více věřitelů, a to vedlejšího účastníka z ručitelského závazku sepsaného dne 14. 6. 2010 za společností OPIUMEX EUROPE s.r.o. podepsané Ing. Petrem Peřinou, Jitkou Štěpánovou

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

(Peřinovou) a Hypoteční bankou a.s. a souhrn závazků převýšil hodnotu jejího majetku. Poukázal také na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 104 VSPH 464/2014, podle kterého je zjištění pohledávky při přezkumném jednání, stejně jako rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že pohledávka je zajištěná, nevypovídá nic o tom, zda tento právní úkon je současně právním úkonem neúčinným.

7. Dlužnice Jitka Štěpánová (Peřinová) ve své výpovědi uvedla, že notářské zápisy podepsala z podnětu bývalého manžela Ing. Petra Peřiny a zároveň je spolupodepsala Aneta Netáhlová, která je dcerou bývalého manžela. Manželovi věřila a zápisy podepsala, aniž by si je přečetla. Ve společnostech žalovaných 2 a 3 nikdy nepracovala, na požádání bývalého manžela je zapsána jako jednatelka ve společnosti OPIUMEX EUROPE s.r.o. Při sepisu notářského zápisu měla věřitele BVZ COMMERCE s.r.o. z ručitelského prohlášení a domnívala se, že i Hypoteční banku a.s. Potvrdila, že podepsala i zástavní smlouvy k závazkům společností žalovaných 2 a 3, až následně se dozvěděla, že jsou zadlužené. V roce 2010 pracovala jako kadeřnice a měla příjem kolem 9 000 -15 000 Kč měsíčně. S Anetou Netáhlovou si nerozuměly. Odmítla, že by byla žalované 1 zaplatila finanční částku přes 700 000 Kč. K tomu by neměla dostatek finančních prostředků.

8. Insolvenční správce Mgr. Vítězslav Javůrek uvedl, že byl ustanoven do funkce insolvenčního správce usnesením insolvenčního soudu ze dne 4. 7. 2013. Dne 7. 10. 2013 v průběhu přezkumného jednání uznal všechny přihlášené pohledávky věřitelů, včetně jejich zajištění. Při přezkumu pohledávky ČSOB a.s. vycházel z formuláře přihlášky a příloh. Připustil, že měl k dispozici i notářské zápisy o přistoupení k závazkům a zástavní smlouvy, ale vzhledem k uplynutí lhůt pro podání odpůrčí žaloby, pohledávky včetně zajištění uznal. Pohledávka ani pořadí nebyla popřena žádným z přihlášených věřitelů. Dne 30. 9. 2013 byl vyzván věřitelem BVZ COMMERCE s.r.o. k podání žaloby o neúčinnost právních úkonů dlužnice. Na základě této výzvy podal tuto odpůrčí žalobu. Uvedl, že do majetkové podstaty sepsal nemovitosti ve vlastnictví dlužnice a to rekreační budovu ve Svinarech a bytovou jednotku pro k. ú. Nový Hradec Králové. Bytová jednotka se již zpeněžila ve výši 1 750 000 Kč, část výtěžku byla vydána Hypoteční bance a.s. a část výtěžku je deponována pro věřitele ČSOB a.s. Zpeněžení rekreační budovy je složité vzhledem k tomu, že pozemky kolem nemovitosti vlastní Ing. Petr Peřina, nemovitost by měla oficiálně hodnotu 2 500 000 Kč, za kterou je neprodejná, v současné době je nabízena za částku 870 000 Kč. Dlužnice mu sdělovala, že veškeré úkony, které provedla, řídil její manžel Ing. Peřina, který se insolvenčnímu správci vyjádřil tak, že za dlužnici uhradí závazky, což se nestalo.

9. Svědkyně Aneta Netáhlová soudu uvedla, že je jednatelkou a společnicí ve společnosti AG Memory-in, s.r.o. Společnost zakládal její otec Ing. Petr Peřina a také fakticky společnost řídil. Otci udělila plnou moc k zastupování a také pověřovala k zastupování firemního právníka pana Zbořila. Žádné peněžní příjmy z funkce neměla. Ve společnosti OPIUMEX EUROPE, s.r.o. pracovala jako účetní do roku 2009. Působila zde i jako jednatelka. Žádných obchodních jednání se nezúčastnila, pouze podepisovala listiny. Také Jitka Štěpánová (Peřinová), která byla jednatelkou OPIUMEX EUROPE, s.r.o., ve společnosti nepracovala. Obě důvěřovaly otci svědkyně. K Jitce Štěpánové (Peřinové) neměla dobrý vztah, ani se spolu nestýkaly. K notářským zápisům uvedla, že je pouze podepsala bez přečtení, otec ji o to požádal a slíbil, že již nebude jednatelkou ve společnosti OPIUMEX EUROPE, s.r.o. Sama svědkyně na tom nebyla finančně dobře, měla byt na hypotéku a neměla žádné peníze na zaplacení závazků. V době sepsání notářských zápisů podle svědkyně neměl majetek ani její otec a dlužnice vlastnila nějaké nemovitosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

10. Svědek Libor Očovaj soudu uvedl, že působil jako jednatel ve společnosti AG Memory-in, s.r.o. do léta 2010 a jako zaměstnanec pracoval ve společnosti OPIUMEX EUROPE, s.r.o. Na řízení společnosti se nepodílel a potvrdil, že Ing. Petr Peřina řídil obě společnosti.

11. Soud provedl důkaz notářským zápisem č. j. NZ 277/2010, který byl sepsán notářkou JUDr. Janou Čírtkovou dne 29. 9. 2010, podle kterého ČSOB a.s. jako věřitel, společnost OPIUMEX EUROPE, s.r.o., jako dlužník a Ing. Petr Peřina, Aneta Netáhlová a Jitka Štěpánová (Peřinová) jako přistupující dlužníci uzavřeli dohodu o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení k závazku. Jednalo se o smlouvu o úvěru, kterou uzavřela ČSOB a.s. a společnost OPIUMEX EUROPE, s.r.o. dne 7. 4. 2006, kterým se ČSOB a.s. zavázala poskytovat dlužníkovi peněžní prostředky formou kontokorentního úvěru do výše uvěrového limitu 2 000 000 Kč. Ke dni sepisu notářského zápisu byl úvěr po splatnosti a povinnost dlužníka vrátit věřiteli částku v celkové výši 992 411,18 Kč. Přistupující dlužníci prohlásili, že se seznámili s právním titulem závazku, předmětem a dohodou plnění a svolili k tomu, aby byl notářský zápis titulem pro výkon rozhodnutí. Podle notářského zápisu NZ 278/2010 sepsaný notářkou JUDr. Janou Čírtkovou dne 29. 9. 2010 věřitel ČSOB a.s. uzavřela s dlužníkem OPIUMEX EUROPE, s.r.o. a přistupujícími dlužníky Ing. Petrem Peřinou, Anetou Netáhlovou a Jitkou Štěpánovou (Peřinovou) dohodu o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu uznání závazku a přistoupení závazku. Právním titulem závazku byla smlouva o úvěru ze dne 29. 9. 2006 uzavřena mezi ČSOB a.s. a společností OPIUMEX EUROPE, s.r.o., kterou věřitel poskytl peněžní prostředky formou revolvingového úvěru do výše úvěrového limitu 5 000 000 Kč. V době sepsání notářského zápisu byl úvěr po splatnosti ve výši 3 131 920,12 Kč. Dlužník uznal svůj závazek co do důvodu a výše a k závazku dlužníka přistoupil Ing. Petr Peřina, Aneta Netáhlová a Jitka Štěpánová (Peřinová), kteří svolili k vykonatelnosti notářského zápisu. Podle notářského zápisu NZ 279/2010 sepsaný notářkou JUDr. Janou Čírtkovou dne 29. 9. 2010, kterým ČSOB a.s. jako věřitel, společnost OPIUMEX EUROPE, s.r.o., Ing. Petr Peřina, Aneta Netáhlová a Jitka Štěpánová (Peřinová) jako přistupující dlužníci uzavřeli dohodu o přistoupení k závazku, uznání závazku o splátkách a svolení k vykonatelnosti notářského zápisu. Právní titul vzniku závazku byla smlouva o úvěru uzavřená dne 18. 4. 2007 mezi ČSOB a.s. a společností AG Memory-in, s.r.o., kterou se věřitel zavázal poskytnout této společnosti peněžní prostředky formou kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 1 000 000 Kč. Dlužník úvěr vyčerpal v plné výši a závazky ke dni sepsání notářského zápisu neplnil. Přistupující dlužníci prohlásili, že závazek ze smlouvy o úvěru v celkové výši 969 760,43 Kč za dlužníka uhradí a uzavřeli dohodu o splátkách a dohodu o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu. Dalším závazkem byla pohledávka ze smlouvy o úvěru uzavřená dne 18. 4. 2007 ve znění dodatku. Přistupující dlužníci se zavázali zaplatit závazek, a to nesplacenou jistinu úvěru ve výši 870 458,80 Kč včetně příslušenství dohodou o splátkách a prohlásili svolení k vykonatelnosti tohoto notářského zápisu.

12. Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0892/10/5648 ze dne 23. 9. 2010 uzavřenou mezi ČSOB a.s. a Jitkou Štěpánovou (Peřinovou), jako zástavcem, se dlužnice zavázala zřídit zajištění k pohledávkám dlužníka OPIUMEX EUROPE, s.r.o. ze smlouvy o úvěru č. 1000- 06-5098 ve výši 2 000 000 Kč a příslušenství a k pohledávkám ze smlouvy o úvěru č. 3040-06- 5098 ve výši 5 000 000 Kč a příslušenství. Předmětem zástavní smlouvy jsou nemovitosti zapsané na listě vlastnictví č. 193 ve vlastnictví Jitky Štěpánové (Peřinové). Smlouvu o zřízení zástavního práva k jednotce č. 0893/10/5648 ze dne 23. 9. 2010 uzavřenou mezi ČSOB a.s. a Jitkou Štěpánovou (Peřinovou) jako zástavcem, bylo zřízeno zástavní právo za dlužníkem OPIUMEX EUROPE, s.r.o. k pohledávkám vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 1000-06-5098 ve výši 2 000 000 Kč a příslušenství a k pohledávkám vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 3040/06/5098 ve výši 5 000 000 Kč. Předmětem zástavního práva je bytová jednotka zapsaná na LV č. 22044, jednotka č. 1382/5.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

13. Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0900/10/5648 ze dne 23. 9. 2010 uzavřenou mezi ČSOB a.s. a Jitkou Štěpánovou (Peřinovou) jako zástavcem, podle které bylo zřízeno zástavní právo k zajištění budoucí pohledávky ve výši 870 458,80 Kč a jejího příslušenství, jež zástavnímu věřiteli vznikne za zástavcem nejpozději do 31. 10. 2010 uzavřením dohody o přistoupení k závazku, na základě které zástavce přistoupí k závazku obchodní společnosti AG Memory-in, s.r.o. vyplývajícího ze smlouvy o úvěru ze dne 18. 4. 2007. Zástavce k zajištění pohledávek dává zástavnímu věřiteli nemovitosti pro k. ú. Svinary zapsané na LV č. 193. Smlouvou o zřízení zástavního práva k jednotce č. 0901/10/5648 uzavřenou mezi ČSOB a.s. a Jitkou Štěpánovou (Peřinovou) jako zástavcem, bylo zřízeno zajištění budoucí pohledávky ve výši 877 458,80 Kč a jejích příslušenství, jež zástavnímu věřiteli vznikne za zástavcem nejpozději do 31. 10. 2010 uzavřením dohody o přistoupení i závazku obchodní společnosti AG Memory-in, s.r.o. vyplývajícího ze smlouvy o úvěru ze dne 18. 4. 2007. Zástavce k zajištění pohledávek dává do zástavy bytovou jednotku č.1382/5 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích zapsané na LV č. 24451.

14. Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 4944 pro obchodní společnost OPIUMEX EUROPE, s.r.o. je jednatelkou a společnicí k datu notářských zápisů a zástavních smluv Jitka Štěpánová (Peřinová). Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 31. 8. 2011, usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS 15520/2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a prohlášen konkurs.

15. Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 20714 pro obchodní společnost AG Memory-in, s.r.o. je jednatelkou a společnicí k datu notářských zápisů a zástavních smluv Aneta Netáhlová. Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 34 INS 4178/2010 ze dne 7. 3. 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Usnesením ze dne 24. 6. 2014 byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

16. Podle výpisu ze živnostenského rejstříku má Jitka Štěpánová (Peřinová) živnostenské oprávnění k předmětu podnikání holičství, kadeřnictví od 1. 3. 2001.

17. Podle písemného sdělení Hypoteční banky, a.s. do insolvenčního řízení Jitky Štěpánové (Peřinové) přihlásila pohledávku ve výši 735 320,32 Kč ze smlouvy o úvěru ze dne 26. 11. 2004. Pohledávka byla v insolvenčním řízení zcela uspokojena.

18. Vedlejší účastník na straně žalobce předložil společné ručitelské prohlášení Ing. Petra Peřiny a Jitky Štěpánové (Peřinové) ze dne 14. 6. 2010, kteří se písemně zavázali společně a nerozdílně uspokojit pohledávky věřitele BVZ COMMERCE, s.r.o. za dlužníkem sporů OPIUMEX EUROPE, s.r.o. a to ve výši 52 678,92 USD splatným 27. 11. 2009 a pohledávku ve výši 47 378,28 Kč splatnou dne 7. 12. 2009 a pohledávku ve výši 898,89 USD splatnou 15. 10. 2009. Věřitel vyzval dne 26. 10. 2010 Jitku Štěpánovou (Peřinovou) k zaplacení dlužné částky z ručitelského závazku.

19. Podle znaleckého posudku Jiřího Melicha, znalce z oboru ekonomika a stavebnictví, ke zjištění obvyklé ceny objektu rekreační chaty v k. ú. Svinary ke dni 6. 2. 2014 byla stanovená obvyklá cena ve výši 870 000 Kč. Podle odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 34/2009 rekreační chaty č. e. 41 v k. ú. Svinary zapsané na LV č. 193 odhadcem nemovitostí Ing. Milanem Šimákem měla nemovitost obvyklou cenu 2 700 000 Kč a obvyklá cena bytu č. 1382/5- nemovitosti zapsané na LV č. 24451 a 22044 byla podle odhadce ve výši 2 600 000 Kč (odhad tržní hodnoty č. 33/ 2009).

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

20. Podle sdělení Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod, soudního exekutora Mgr. Stanislava Moláka, v řízení pod sp. zn. 050 EX 1868/11 ve věci oprávněné CSOB, a.s. proti povinným Petrovi Peřinovi, Anetě Netáhlové a Jitce Štěpánové (Peřinové) bylo za období od 8. 11. 2011 do 8. 2. 2016 vymoženo celkem 224 906,55 Kč. Soudní exekutor potvrdil, že od Jitky Štěpánové (Peřinové) vymohl z vymoženého plnění pouze plnění ze dne 25. 4. 2012 ve výši 477,28 Kč, 23. 4. 2012 vymohl 215,16 Kč a 38 065,18 Kč. Zbylé plnění bylo vymoženo na dalších účastnících exekučního plnění.

21. Z insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSHK 45 INS 32622/2012 soud zjistil, že řízení bylo zahájeno dne 27. 12. 2012 k návrhu Hypoteční banky a.s. Unesením ze dne 4. 7. 2013 soud zjistil úpadek dlužnice Jitky Štěpánové (Peřinové) na její majetek prohlásil konkurs, ustanovil insolvenčního správce, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. Do insolvenčního řízení byly přihlášené pohledávky ve výši 8 929 206,27 Kč, pohledávky věřitelů Hypoteční banky a.s., BVZ COMMERCE, s.r.o. a ČSOB a.s. byly přihlášené jako vykonatelné a zajištěné. Nevykonatelnou pohledávku přihlásil pouze věřitel Allianz pojišťovna a.s. ve výši 2 618,42 Kč. Podle soupisu majetku zapsal insolvenční správce do majetkové podstaty rekreační chatu v k. ú. Svinary a bytovou jednotku v k. ú Nový Hradec Králové, majetek ve vlastnictví dlužnice. Hypoteční banka a.s. přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 735 320 Kč ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru dlužnici ze dne 26. 11. 2004, pohledávky jsou zajištěné na základě zástavní smlouvy ze dne 26. 11. 2004. Banka dne 1. 12. 2011 vyzvala dlužnici k úhradě dlužné částky ve výši 8 197,96 Kč. Společnost BVZ COMMERCE, s.r.o. přihlásila do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 2 177 684,85 Kč z právního titulu ručitelského závazku dlužnice za závazky společnosti OPIUMEX EUROPE, s.r.o. vůči věřiteli na základě společného ručitelského prohlášení ze dne 14. 6. 2010, který uzavřel věřitel s dlužnicí a Ing. Petrem Peřinou se splatností 27. 11. 2009. Okresní soud v Hradci Králové pod sp. zn. 121 C 244/2016 ze dne 20. 5. 2011 uložil dlužnici a Ing. Petru Peřinovi zaplatit věřiteli přihlášené pohledávky. Podle rozsudku byla nařízená exekuce dne 19. 10. 2012 č. j. 27 EXE 1100/2012 a dne 29. 10. 2012 bylo zřízené exekutorské zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužnice. Československá obchodní banka a.s. přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice pohledávky v celkové výši 5 980 415,67 Kč z právního titulu Dohod o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, uznání závazku a přistoupení k závazku ze dne 29. 9. 2010 notářkou JUDr. Janou Čírtkovou, a to k závazkům společností OPIUMEX EUROPE, s.r.o. a AG Memory-in, s.r.o. ze dne 29. 9. 2010. Pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k majetku dlužnice na základě zástavních smluv ze dne 23. 9. 2010. V průběhu insolvenčního řízení byla uspokojena pohledávka Hypoteční banky a.s. ve výši 735 320,32 Kč. Nemovitosti zapsané na LV č. 24451 a 22044 v k. ú. Nový Hradec Králové zpeněžil insolvenční správce ve výši 1 750 000 Kč a nemovitosti zapsané na LV č. 193 zpeněžil správce za částku 800 000 Kč.

22. Podle ust. § 235 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění insolvenční zákon (dále IZ), neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí (odst. 1). Neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (odst. 2), (dále jen odpůrčí žaloba).

23. Podle ust. § 239 odst. 1, odst. 3 IZ odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou, podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat. Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne (odst. 3) Vhledem k rozhodnutí o úpadku dne 4. 7. 2013 a datu podání odpůrčí žaloby dne 4. 7. 2014 lze konstatovat, že žaloba byla podána ve lhůtě.

24. Podle ust. § 240 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník (odst. 1). Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (odst. 2). Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby (odst. 3). Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka (odst. 4).

25. Podle ust. § 241 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu (odst. 1). Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (odst. 2). Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby (odst. 4). Zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem (odst. 5).

26. Podle ust. § 242 odst. 1 IZ odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám (odst. 2). Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení (odst. 3).

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

27. Podle ust. § 533 obč. zák. kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázání společně a nerozdílně. Ustanovení § 531 odst. 4 zde platí obdobně.

28. K datu právních úkonů upravoval insolvenční zákon úpadek dlužníka podle ust. § 3 IZ tak, že je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost), (odst. 1). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní pod dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud (odst. 2). Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve zprávě majetku nebo v provozu podniku pokračovat (odst. 3) o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (odst. 4).

29. V projednávané věci bylo nepochybně zjištěno, že dlužnice přistoupila k závazkům společnosti OPIUMEX EUROPE, s.r.o. a AG Memory-in, s.r.o. a stala se tak dlužnicí vůči věřiteli ČSOB a.s. a zároveň uzavřela s tímto věřitele zástavní smlouvy k nemovitostem ve svém vlastnictví. V době uzavření předmětných Dohod a zástavních smluv měla dlužnice závazek vůči Hypoteční bance a.s., který splácela a závazek vůči BVZ COMMERCE, s.r.o., který vznikl ručitelským prohlášením ze dne 14. 6. 2010, ve kterém se zavázala s Ing. Petrem Peřinou společně a nerozdílně uspokojit závazky dlužníka společnosti OPIUMEX EUROPE, s.r.o., a závazky dlužníka také uznala. Uvedený závazek v době uzavření Dohod nebyl splatný. Lze tedy konstatovat, že v době uzavření Dohod a zástavních smluv dlužnice v úpadku nebyla. Účelem institutu odporovatelnosti je obecně zajistit ochranu věřitelů před krácením jejich pohledávek právními úkony dlužníka, jež vedou především ke zmenšení majetku dlužníka. Neúčinnými mohou být jen takové právní úkony dlužníka, včetně opomenutí, které zkracují možnost uspokojení věřitelů (jejich pohledávek) nebo zvýhodňují některé věřitele na úkor jiných (§ 240 až § 242 IZ). Ustanovení § 235 odst. 1 IZ tak obsahuje obecnou definici neúčinného právního úkonu. Vedle této obecné definice obsahují ustanovení § 240, § 241 a § 242 IZ skutkové podstaty neúčinných právních úkonů. Pro závěr, že jde o neúčinný právní úkon, musí být naplněna definice dle § 235 odst. 1 IZ a dále musí být kumulativně splněny předpoklady skutkových podstat § 240, 241 a 242 IZ. Ust. § 237 označuje povinnost osob, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn, nebo které z něho měly prospěch vydat do majetkové podstaty plnění z neúčinných právních úkonů. Dlužnice, jak je shora uvedeno, přistoupila k závazkům společností OPIUMEX EUROPE, s.r.o. a AG Memory-in, s.r.o., jednalo se o závazky těchto společností vůči žalované 1 a tyto závazky zajistila ve prospěch žalované 1 uzavřením zástavních smluv. Žalovaná 1 se stala věřitelkou dlužnice až uzavřením dohod a zástavních smluv, takže nepřichází do úvahy aplikace ust. § 241 IZ odst. 3 písm. d), vzhledem k tomu že se jedná o závazky třetí osoby (obligačního dlužníka), ke kterým dlužnice přistoupila, a tím se pouze změnil počet dlužníků závazkového vztahu k existujícímu původnímu dluhu. Vzhledem k tomu, že k uzavření dohod a zástavních smluv došlo dne 23. 9. 2010 a insolvenční řízení bylo zahájeno 27. 12. 2012 je zřejmé, že právní úkony byly učiněny v době delší než 1 rok před zahájením insolvenčního řízení. Nelze proto vyslovit neúčinnost právních úkonů ani dle ust. § 240 IZ, tedy že dlužnice učinila právní úkony vůči

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.

žalované 1 bez přiměřeného protiplnění. Přistoupení k závazkům společností OPIUMEX EUROPE, s.r.o., ve které je dlužnice ve funkci jednatele a AG Memory-in, s.r.o., kde je jednatelkou dcera bývalého manžela dlužnice, nezakládá neúčinnost právních úkonu ve vztahu k těmto společnostem, ale jedná se o právní úkony ve vztahu k žalované 1, které se mohlo dostat plnění bez přiměřeného protiplnění (§ 240) a zvýhodnění na úkor jiných věřitelů. Na tom nic nemění skutečnost, že obě společnosti řídil bývalý manžel dlužnice Ing. Petr Peřina, jak to vyplynulo z důkazů provedených v řízení (pasivní legitimace žalované 1 dle ust § 239 odst. 1 IZ).

30. Soud se také zabýval posouzením neúčinnosti právních úkonů z hlediska ust. § 242 IZ, který je samostatnou skutkovou podstatou zabývající se neúčinností úmyslně zkracujících právních úkonů. Smyslem této skutkové podstaty uvedené v zákoně je možnost insolvenčního správce postihnout žalobou i ty právní úkony, které dlužník učinil v době, posledních 5 let před zahájením insolvenčního řízení bez požadavku, aby byl dlužník v úpadku (tak, jak je to předpokladem u § 240 a § 241), nebo aby šlo o právní úkony, které by vedly k úpadku dlužníka. Podmínkou naplnění této skutkové podstaty ale je, aby právním úkonem dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Vzhledem k tomu, že stranou napadených právních úkonů je žalovaná 1, nejedná se tedy o osobu dlužníkovi blízkou (odst. 2), nebyla v řízení prokázána vědomost žalované 1 o tom, že dlužnice měla v úmyslu zkrátit věřitele nebo že by jí měl být tento úmysl znám. Soud po provedeném dokazování je názoru, že tento úmysl nebyl prokázán ani u dlužnice, která k Dohodě a k uzavření zástavních smluv přistoupila z podnětu svého manžela (bývalého), navíc nebylo zjištěno, že by dlužnice měla věřitele s výjimkou závazku vůči Hypoteční bance a.s., který splácela, které by měla v úmyslu zkrátit.

31. Soud vzhledem k výše uvedenému žalobu zamítl. O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 o.s.ř. Žalovaní soudu nepředložili vyúčtování nákladů řízení ani soud nezjistil, že by žalovaným náklady řízení vznikly.

32. Soud uložil vedlejšímu účastníkovi na straně žalobce povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč podle ust. § 2 odst. 3, § 4 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. q) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění. Výše soudního poplatku je stanovena v Položce 13 odst. 1 písm. d) citovaného zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Hradec Králové 8. února 2018

JUDr. Monika Marčišinová v.r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.