45 ICm 226/2014
Číslo jednací: 45 ICm 226/2014-89 (KSHK 45 INS 32556/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 252 53 361, se sídlem K Vápence 2677, 530 02, Pardubice-Zelené předměstí, právně zastoupen: Mgr. Ivetou Lipoldovou, Havlíčkova 310, 533 04, Sezemice, proti žalovanému: Insolvency Project v. o. s., IČ 288 60 993, Dukelská třída 15/16, 500 02, Hradec Králové, právně zastoupen: JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávek v celkové výši 363.917,00 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka DOMINO 2000 spol. s r. o. vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 32556/2012 se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému ve lhůtě do tří dnů od právní moci rozsudku náklady řízení ve výši 12.342,00 Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručeno Krajskému soudu v Hradci Králové dne 22. 1. 2014 domáhal určení pravosti pohledávek ve výši 363.917,00 Kč, které přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka DOMINO 2000 spol. s r. o. vedeném před zdejším soudem pod sp. zn. 45 INS 32556/2012. Žalobce byl žalovaným vyrozuměn o tom, že pohledávky v žalované výši byly popřeny co do důvodu a výše. Pohledávka žalobce vznikla z titulu uzavřené smlouvy o dílo s dlužníkem dne 30. 7. 2012, jíž se dlužník zavázal pro žalobce realizovat kompletní dodávku a montáž vnitřních a vnějších omítek při realizaci stavby Skladové, obchodní a volnočasové centrum Walzlovka-Meziříčí v termínu do 16. 11. 2012 za cenu ve výši 3.008.850,00 Kč. Dlužník poskytl žalobci záruku za dílo v délce 66 měsíců, dílo ale nedokončil. Podle stavebního deníku počínaje dnem 22. 11. 2012 přestal dílo realizovat zcela, ač jej měl dle dohody dokončit na výzvu žalobce po odpadnutí nepříznivých klimatických podmínek a dokončení nutných předchozích prací. Žalobce dlužníka opakovaně písemně vyzýval k dokončení díla, však bezúspěšně. Žalovaný tvrdil, že pohledávky doposud nevznikly, neboť žalobce neprokázal, že sám uhradil dokončení díla. Žalobce s tímto tvrzením nesouhlasí, protože dlužník dílo nedokončil bez jakékoli předchozí dohody o ukončení účinnosti smlouvy o dílo nebo alespoň k upozornění, že k dokončení díla nedojde. Žalobce byl nucen vady a nedodělky díla realizovat pomocí třetí osoby společnosti VRAPO s. r. o. a fyzické osoby OSVČ Zvárové Anny, protože mu hrozilo, že bude čelit vysokým smluvním pokutám ze strany vyššího objednatele. Žalobce nechal existující nedodělky a vady před jejich odstranění znalecky ohodnotit a znalec určil, že hodnota vad a nedodělků díla realizovaného dlužníkem činí 209.160,00 Kč.

Žalovaný tvrdil, že pohledávka č. 2 žalobce nevznikla, neboť neprokázal, že uhradil dokončení díla, které je tak na názoru žalovaného stále nedokončené a tedy doposud nepočala záruční lhůta. Nelze proto stanovit jaké škody by záruka ukrývala a to ani paušálním vyčíslením. Podle žalobce jeho nepeněžitá pohledávka vůči úpadci, tj. nárok zodpovědnosti za záruční vady díla, vznikl s ohledem na uzavřenou smlouvu o dílo, tedy k okamžiku její účinnosti. Záruka samotná pak měla počít běžet okamžikem předání díla dlužníkem žalobci. K předání díla nedošlo, protože dlužník dílo nedokončil a ani jako nedokončené žalobci oficiálně nepředal. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 obč. zák. je takové právní ujednání dlužníka ztíženo důsledkem nepodmíněnosti nároku žalobce. Tento nárok označený jako ztráta záruk za dílo, který spočívá v nároku zodpovědnosti dlužníka za vady díla, byl oceněn znaleckým posudkem ve výši 153.982,00 Kč. Žalobce k žalobě připojil smlouvu o dílo 22. 7. 2012, záznam stavby, reklamace vad a nedodělků a urgence k odstranění vad.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a potvrdil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky pod č. 20.1 ve výši 209.160,00 Kč a pod č. 20.2 ve výši 153.982,00 Kč. Protože přihláška neměla náležitosti, vyzval žalobce k odstranění vad a doplnění přihlášky zejména k vyčíslení přihlašovaných pohledávek. Žalovaný na přezkumném jednání obě pohledávky popřel z toho důvodu, že pohledávky dosud nevznikly. Žalovaný potvrdil uzavření smlouvy o dílo mezi žalobcem a dlužníkem dne 30. 7. 2012. Dlužník měl provést práce v termínu do 16. 11. 2012 za cenu 3.008.850,00 Kč. Dlužník dílo nedokončil, dne 22. 11. 2012 přestal dílo realizovat. Ze stavebního deníku žalovaný zjistil, že dlužník práce přerušil jednak z důvodu na straně žalobce, který řádně nepřipravil staveniště a také z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Dokončení díla po dohodě s žalobcem coby objednatelem bylo přesunuto na jaro 2013. Žádné dokončení díla v dřívějším termínu tak nebylo dohodnuto. Žalovaný je toho názoru, že žalobce žádné pohledávky vůči žalovanému nemá, kdy dlužníkovi v případném dokončení díla bránila zákonná překážka dle ustanovení § 111 insolvenčního zákona, neboť od 21. 12. 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení. Podle tvrzení žalobce měl vyzvat dlužník k odstranění vad výzvou 9. 1. 2013 a 14. 2. 2013. Kdyby se mělo jednat o nároky z díla, je nutné dle názoru žalovaného nepřiznat těmto právní ochranu pro opožděnost dle ustanovení § 562 obchodního zákoníku, kdy ale jiným nárokům žalobce než s odpovědností za vady nelze vyhovět, neboť dle ustanovení § 440 odst. 2 obchodního zákoníku ve spojení s § 564 obchodního zákoníku uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků vad, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu a to ani nároků z bezdůvodného obohacení či náhrady škody spočívající v náhradě za finanční prostředky vynaložené na opravu díla. Žalobce tvrdí, že disponuje doklady, prokazujícími, že vady a nedodělky díla nechal odstranit pomocí třetích subjektů. Žalobce žádné takové doklady k žalobě nepřipojil. Nelze tak učinit závěr o tom, zda pohledávka žalobce vznikla v době před skončení lhůty podání přihlášek nebo až po ní. V části týkající se pohledávky č. 2 ve výši 153.982,00 Kč žalovaný uvedl, že počátek záruční doby je stanoven na okamžik předání díla dle článku 8 odst. 8.2 smlouvy o dílo. Není relevantní, kdo zapříčinil, že k takovému předání nedošlo. Dílo předáno nebylo, tudíž záruční doba nepočala běžet a nedošlo k aktivaci záruky jako takové. Nelze spekulativně dovozovat, jaké vady by se v jejím průběhu vyskytly a nelze tak stanovit jaké škody by záruka pokrývala. Podle názoru žalovaného žalobce měl uplatnit sjednané smluvní pokuty za porušení termínu zhotovitele.

V průběhu jednání přítomná zástupkyně žalobce se neuměla vyjádřit, kdy pohledávky, které jsou předmětem sporu, vznikly. Uvedla, že u pohledávky č. 1 se jedná o podmíněnou pohledávku, která se po průběhu insolvenčního řízení po přezkumném jednání stala nepodmíněnou tím, že za práce, které provedly třetí osoby, byly vyplacené finanční prostředky.

Soud provedl důkaz přihláškou pohledávek, kterou žalobce doručil Krajskému soudu v Hradci Králové dne 24. 4. 2013. U pohledávky č. 1 označil výši jistiny 209.160,00 Kč, jako důvod vzniku uvedl smlouvu o dílo ze dne 30. 7. 2012, které nebylo dokončeno a předáno. Na základě znaleckého posudku byla vyčíslena cena za odstranění vad a nedodělků. Jedná se o vyčíslení nepeněžité pohledávky. Pohledávka byla přihlášená jako nepodmíněná a nesplatná. U pohledávky č. 2 uvedl výši jistiny 153.982,00 Kč s uvedením důvodu vzniku smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2012, ve které se dlužník zavázal poskytnout záruku na dílo v rozsahu 66 měsíců ode dne předání díla bez vad i nedodělků, vzhledem k rozhodnutí o úpadku dne 23. 3. 2013 se tato záruka stala nevymahatelnou, znaleckým posudkem byla vyčíslena ztráta záruky za dílo. Pohledávka byla přihlášena jako nepeněžitá, nepodmíněná, označená jako splatná bez uvedení data splatnosti. K přihlášce žalobce připojil smlouvu o dílo, reklamační dopis a znalecký posudek. Dne 3. 6. 2013 na základě výzvy insolvenčního správce doplnil přihlášku o znalecký posudek ze dne 20. 5. 2013.

Podle protokolu o zvláštním přezkumném jednání ze dne 17. 12. 2013 popřel insolvenční správce pohledávku č. 1 ve výši 209.160,00 Kč a pohledávku č. 2 ve výši 153.982,00 Kč, obě pohledávky nevykonatelné a popřené co do pravosti a výše.

Podle přezkumného listu obě pohledávky žalobce popřel insolvenční správce a také dlužník.

Žalovaný vyrozuměl dne 3. 1. 2014 žalobce o tom, že obě přihlášené pohledávky byly popřené. Vyrozumění bylo doručeno žalobci 7. 1. 2014.

Žalobce v průběhu řízení předložil smlouvu o dílo ze dne 30. 7. 2012, kterou uzavřel s dlužníkem jako zhotovitelem, z obsahu které vyplývá, že dlužník provede kompletní dodávku a montáž vnitřních a vnějších omítek na objektech SO 04 a, b, c s dokončením a předáním díla do 16. 11. 2012. Cena díla byla stanovena dohodou ve výši 3.008.850,00 Kč. Ve smlouvě byla sjednána smluvní pokuta za nedodržení termínu pro provedení díla, pro odstranění vad a nedodělků a odstranění reklamačních vad. Záruční doba na kompletní dílo skončí uplynutím 66 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí smlouvy je právo objednatele odstoupit od smlouvy. Ze záznamu ve stavebním deníku, který předložil žalobce, vyplývá záznam ze dne 21. 11. 2012 o tom, že k tomuto datu došlo k ukončení prací na vnitřních a vnějších omítkách pro rok 2012 a to pro nepřipravenost staveniště ze strany objednatele u vnitřních omítek s předpokladem pokračování v pracích v březnu 2013. Práce na fasádě objektu, kde schází pouze nátěr, nelze provést pro nepříznivé klimatické podmínky Po dohodě s objednatelem bude nátěr dokončen na jaře 2013. Součástí záznamu je dohoda týkající se fakturace za práce zhotovitelem se zástupcem objednatele.

Žalobce dále předložil písemnost označenou jako reklamace vad a nedodělků vad na základě kontroly k 9. 1. 2013 s výzvou dlužníkovi k odstranění vad a nedodělků do 30. 1. 2013 a urgenci odstranění vad ze dne 14. 2. 2013. V průběhu jednání před soudem předložil žalobce znalecký posudek č. 1325-18/2013, který se týká zjištění skutečného stavebně technického stavu provedených stavebních prací včetně ocenění vad a nedodělků ke dni 7. 5. 2013, smlouvu o dílo se společností VRAPO s. r. o. ze dne 13. 5. 2013 k provedení oprav a nátěrů na objektech SO 04 a, b, c a dokončení nových nátěrů, protokol o předání díla společností VRAPO s. r. o. dne 16. 8. 2013 s uvedením ceny za předané práce celkem 235.000,00 Kč, smlouvu o dílo s obchodní firmou Anna Zvárová ze dne 21. 5. 2012 a dodatek ke smlouvě ze dne 30. 12. 2012 k provedení vnitřních omítek na objektech SO 04 a, b, c, zápis o předání prací ze dne 30. 6. 2013 s vyúčtováním ceny 127.050,00 Kč, fakturace za provedené práce a předávací protokol o předání díla ze dne 25. 10. 2013.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 3. 2013 soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na majetek dlužníka konkurz. Insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem dlužníka dne 21. 12. 2012.

Podle ust § 173 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění insolvenční zákon (dále IZ) podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenční soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí (odst. 2), přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku (odst. 3).

Podle ust § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ust. § 176 IZ za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

Podle ust. § 177 IZ k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

Podle ust. § 192 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Popření pohledávky lze vzít zpět. Podle ust. § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zanikla anebo že se zcela promlčela. O popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka.

Podle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Podle odst. 2 v žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Jak z výše uvedeného vyplývá, žalobce přihlásil do insolvenčního řízení po výzvě k opravě a doplnění pohledávku č. 1 jistinu ve výši 209.160,00 Kč jako nepodmíněnou a splatnou s odkazem na znalecký posudek, který vyčíslil vady díla. Žalobce také přihlásil pohledávku č. 2 jistinu ve výši 153.982,00 Kč ze záruky na dílo sjednané s dlužníkem ve smlouvě o dílo v rozsahu 66 měsíců ode dne předání díla s odkazem na znalecký posudek, kterým byla ztráta záruky vyčíslena. V žalobě žalobce tvrdil, že dlužník dílo nedokončil bez předchozí dohody se žalobcem o ukončení smlouvy o dílo a žalobce byl nucen vady a nedodělky realizovat prostřednictvím třetích osob společností VRAPO s. r. o. a Anny Zvárové. Vady a nedodělky před jejich odstraněním nechal znalecky ohodnotit.

Žalobce přihlásil pohledávku č. 1, kterou kvalifikoval jako nárok na odstranění vady díla s odkazem na znalecký posudek. V průběhu incidenčního sporu žalobce své tvrzení doplnil tak, že prostřednictvím třetích osob vady díla byly odstraněny a žalobcem zaplaceny. Dosavadní konkurzní a insolvenční judikatura týkající se přihlášek pohledávek se shoduje v tom, že přihláška pohledávky věřitelem je podáním, které má charakter žaloby, což předznačuje také míru skutkových okolností nezbytných k tomu, aby přihlášku bylo možné pokládat za procesní úkon, který nemá vady a aby bylo možné posoudit, zda údaje, jež obsahuje žaloba o určení lze charakterizovat jako ty, které odpovídají právnímu důvodu uvedenému v přihlášce nebo při přezkumném jednání. Skutkové okolnosti, z nichž lze usuzovat na existenci přihlašované pohledávky, musí být vylíčeny tak, aby v přihlášce popsaný skutek (skutkový děj), na jehož základě věřitel uplatňuje (přihlašuje) svůj nárok, umožnoval jeho jednoznačnou individualizaci (nemožnost záměny s jiným skutkem), vylíčení těchto skutečností slouží k vymezení předmětu přihlášky po skutkové stránce.

Tvrzení žalobce uvedené v přihlášce a v průběhu incidenčního sporu jsou jiným právním důvodem, když v přihlášce tvrdí, že vady díla a jejich vyčíslení obsahuje znalecký posudek a v žalobě odkazuje na provedení a odstranění vad díla třetími osobami, za které žalobce zaplatil.

K pohledávce č. 2 žalobce tvrdil, že ve smlouvě o dílo se dlužník zavázal poskytnout mu záruku na dílo v uvedeném rozsahu ode dne předání díla. Záruka se prohlášením konkurzu stala nevymahatelnou, žalobce tak nechal znalecky vyčíslit ztrátu záruky za dílo. V žalobě žalobce tvrdil, že nárok z odpovědnosti za záruční vady díla vznikl již k okamžiku účinnosti smlouvy o dílo. Předání díla zmařil dlužník, který dílo nedokončil ani dílo žalobci nepředal.

Podle ust. § 563 obchodního zákoníku záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. V daném případě dílo předáno nebylo a vyčíslení časové ceny díla po ztrátě záruky znaleckým posudkem ve výši 153.982,00 Kč soud považuje za nedostačující a způsob výpočtu za nesrozumitelný. Soud v souladu s názorem žalovaného odkazuje na část smlouvy o dílo, které se týká sankcí v souvislosti s prováděním díla, které žalobce měl právo v insolvenčním řízení za dlužníkem uplatnit.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný uplatnil nárok na náhradu nákladů řízení ve výši 12.342,00 Kč. Náklady sestávají z odměny advokáta ve výši 9.300,00 Kč dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby ve výši 3 x 3.100,00 Kč a 3 režijní paušály ve výši 3 x 300,00 Kč dle § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a DPH ve výši 2.142,00 Kč dle zák. č. 85/1966 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 25. června 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková