45 ICm 225/2011
Číslo jednací: 45 ICm 225/2011-49 ( KSHK 45 INS 11777/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., Na Hřebenech II. 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 47115289 proti žalované: JUDr. Drahomíra Daňková, insolvenční správce ve věci dlužníka Anny anonymizovano , anonymizovano , Denisova 385, 506 01 Jičín, o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Pohledávka žalobce ve výši 159.209,20 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Anny anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 11777/2010 je po právu jak do důvodu tak do výše. II. Žádnému z účastníků soud nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 159.209,20 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Anny anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 11777/2010. Dne 10.8.2012 doručila žalovaná písemné uznání pohledávky žalobce ve výši 159.209,20 Kč. Soud žalobci doručil písemné uznání pohledávky a žalobce vyzval, aby se písemně vyjádřil, zda bude uplatňovat náklady řízení. Žalobce se k výzvě soudu nevyjádřil. (KSHK 45 INS 11777/2010)

Vzhledem k uvedenému soud za podmínek ust § 153a odst. 1 občanského soudního řádu rozhodl a vyhlásil rozsudek pro uznání.

Náklady řízení nebyly žádnému z účastníků řízení přiznány vzhledem k tomu, že soudu nebyly známy náklady úspěšného žalobce.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 4. prosince 2012 JUDr. Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová