45 ICm 2138/2011
45 ICm 2138/2011-10 (KSUL 45 INS 9554/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., IČ 601 92 852, se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2, proti žalovaným 1) Ing. Soňa Aubrechtová, insolvenční správkyně, se sídlem Bělehradská 3347/7, 434 01 Most, 2) Oldřich anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Skalková 5210, 430 01 Chomutov, 3) Božena anonymizovano , nar. 08.02.1960, bytem tamtéž, o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky rozsudkem pro uznání takto:

I. Určuje se, že žalobce Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., IČ 601 92 852, se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2 má za dlužníky Oldřichem a Boženou anonymizovano nezajištěnou pohledávku ve výši 300.690,83 Kč, přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 45 INS 9554/2011 pod číslem přihlášky P2.

II. Žalobce nemá vůči první žalované nárok na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaní nemají vůči sobě nárok na náhradu nákladů řízení

IV. Žalovaní 2) a 3) jsou povinni zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.000,00 Kč společně a nerozdílně do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10.08.2011 doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 12.08.2011 se žalobce domáhal proti žalovaným určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 300.690,83 Kč. Žaloba byla podána proti insolvennčí správkyni, která nárok žalobce nerozpotŕovala a při pžezkumném jednání jej uznala. Oba žalovaní dlužníci nárok popřeli s odůvodněním ručení třetí osobou.

K podané žalobě se žalovaní dlužníci vyjádřili písemným podáním doručeným soudu dne 07.09.2011 tak, že uznávají nárok uplatněný žalobou, tedy že uznávají, že jsou spoludlužníky úvěru označeného žalobou.

Podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaní zcela uznali uplatněný nárok žalobce, rozhodl soud podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu rozsudkem pro uznání tak, že přihlášené pohledávky jsou pohledávkami nezajištěnými.

Podle výsledku řízení by pak měl mít v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce-účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce vynaložil částku 1.000,00 Kč na zaplacení soudního poplatku. Jiné náklady mu nevznikly, právní zastoupení neměl. Soud tedy uložil v bodě IV. výroku rozsudku povinnost žalovaným č. 2) a 3), aby společně a nerozdílně tyto náklady žalobci uhradili. Povinnost nebyla uložena první žalované, neboť ta podání žaloby nezapříčinila (bod II. výroku rozsudku). Rovněž žalovaní nemají vůči sobě navzájem žádné právo ani povinnost placení náhrad nákladů řízení (bod III. výroku rozsudku).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

Odvolání proti výroku I. lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Ústí nad Labem dne 22.12.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Zimová