45 ICm 2090/2017
45 ICm 2090/2017-35 KSOS 33 INS 26925/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Martinem Putíkem, Ph.D. ve věci

žalobkyně: ŠkoFIN s.r.o., IČO 45805369, sídlem Pekařská 635/6, 155 00 Praha-Jinonice zastoupená Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem, sídlem Panská 854/2, 110 00 Praha 1 proti žalovanému: FOLTAN a spol., IČO 25865111, sídlem Ostrožná 233/40, 746 01, Opava, insolvenční správce dlužníka Daniela Read anonymizovano , anonymizovano , bytem Ratibořská 1150/40, 747 05 Opava-Kateřinky

o určení pořadí pohledávky

takto: I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce ve výši 111.852,71 Kč přihlášená za dlužníkem Danielem Read anonymizovano , naroz anonymizovano , do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 26925/2016 je co do pořadí zajištěnou majetkem dlužníka-osobním automobilem tovární značky ŠKODA, typ Octavia, VIN: TMBCS21Z562125105, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě dne 27. 4. 2017 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená přihláškou č. P12 za dlužníkem Danielem Read anonymizovano , naroz anonymizovano (dále jen dlužník) je pohledávkou zajištěnou převodem vlastnického práva k motorovému vozidlu specifikovanému ve výroku I. tohoto rozsudku. Žaloba byla odůvodněna

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová isir.justi ce.cz

tvrzením, že žalobce jako věřitel insolvenčního dlužníka přihlásil pohledávku z titulu smlouvy o úvěru č. 665419 ve výši 111.852,71 Kč, zajištěnou majetkem dlužníka, osobním motorovým vozidlem Škoda Octavia, VIN TMBCS21Z562125105 pořízeným ze strany dlužníka na základě poskytnutého úvěru, a to v souladu se smlouvou o zajištění závazku převodem vlastnického práva dle ust. § 533 občanského zákoníku. Insolvenční správce na přezkumném jednání konaném dne 10. 4. 2017 popřel pořadí pohledávky a jako důvod popření uvedl, že popírá pořadí pohledávky, předmět zajištění nebyl dohledán, údajně zcizen a je dohledáván za součinnosti Policie ČR. Žalobce s popřením pohledávky nesouhlasil a měl za to, že sjednání zajištění není mezi ním a žalovaným sporné a že k uzavření smlouvy o zajištění závazku převodem práva došlo v souladu se zákonem. Dle jeho názoru je nutno předmětný automobil brát jako součást majetkové podstaty dlužníka, a skutečnost, že předmět zajištění byl zcizen nic nemění na vlastnickém právu dlužníka k předmětu financování. V doplnění žaloby ze dne 21. 2. 2018 pak dále uvedl, že insolvenční správce dohledal předmětné vozidlo a zahrnul jej do majetkové podstaty ke dni 29. 8. 2017 a s ohledem na to, že o existenci a trvání zajištění nebylo mezi stranami sporu, předmět sporu de facto odpadl. 2. Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že dle oznámení Policie ČR ze dne 25. 8. 2017 bylo zjištěno, že vozidlo na němž má váznout zjištění, prodal dlužník panu Pavlu anonymizovano , anonymizovano a tento na základě kupní smlouvy prodal vozidlo dále Liboru Zac anonymizovano , nar. 3. 8. 1975. Zajištění, které spočívá v dočasném převodu vlastnického práva, pokud bylo prodáno nevlastníkem jiné osobě, nepřechází na nového vlastníka neboť ten je chráněn dobrou vírou. Zajišťovací převod práva totiž není právem váznoucím na věci. U jednání soudu pak žalovaný dále doplnil, že se neztotožňuje s názorem žalobce ohledně nespornosti existence a trvání zajišťovacího převodu práva k vozidlu, když měl za to, že svým úkonem u přezkumného jednání právě popřel jeho existenci i platnost. 3. V dané věci se soud nejprve zabýval splněním předpokladů, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat. 4. Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 11. 2016 sp. zn. KSOS 33 INS 26925/2016 bylo ve věci dlužníka Daniela Read anonymizovano , anonymizovano , bytem Ratibořská 1150/40, 747 05 Opava-Kateřinky, zahájeno insolvenční řízení, přičemž usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 1. 2017 č.j. KSOS 33 INS 26925/2016-A11 byl zjištěn jeho úpadek a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný-FOLTAN a spol., se sídlem Ostrožná 233/40, Opava. 5. Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka soud zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za dlužníkem pohledávku ve výši 111.852,71 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 665419, a to jako pohledávku vykonatelnou (na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 5. 2014, č. j. 8C 174/2014-31) a zajištěnou majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka (osobním motorovým vozidlem Škoda Octavia, VIN TMBCS21Z562125105) a to na základě ujednání o zajišťovacím převodu práva k předmětu financování. 6. Z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 5. 2014, č.j. 8 C 174/2014-31, který nabyl právní moci dne 25. 6. 2014 a vykonatelnosti dne 1. 7. 2014 soud zjistil, že předmětným rozsudkem pro zmeškání byl dlužník zavázán zaplatit žalobci částku 84.754 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 84.754 Kč za dobu od 15. 9. 2013 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku a dále byl dlužník zavázán uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 4.238 Kč. Nárok žalobce posoudil soud ve smyslu ust. § 497 a násl. obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.) jako nárok na zaplacení dluhu z úvěrové smlouvy ze dne 29. 7. 2008, č. 665419, uzavřené mezi dlužníkem a žalobcem na základě níž žalobce poskytl dluž anonymizovano částku ve výši 175.000 Kč za účelem financování nákupu osobního motorového vozidla Škoda Octavia a dlužník se naopak zavázal předmětný úvěr žalobci uhradit spolu se sjednaným úrokem. 7. Ze seznamu přihlášených pohledávek týkajících se žalobce soud zjistil, že insolvenční správce popřel u přezkumného jednání konaného dne 10. 4. 2017 existenci pořadí z pohledávky, když předmět zajištění-automobil nebyl dohledán a údajně měl být zcizen.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová

8. Z oznámení o popření pohledávky ze dne 11.04.2017 včetně dodejky soud zjistil, že tímto podáním žalovaný (insolvenční správce) oznámil žalobci popřel pořadí pohledávky co se týče práva na uspokojení ze zajištění, když předmět zajištění osobní automobil Škoda Octavia, VIN TMBCS21Z562125105 nebyl dohledán a vyzval jej k případnému podání incidenční žaloby v zákonné lhůtě. Oznámení bylo žalobci doručeno dne 12. 4. 2017. 9. Po takto provedeném dokazování soud učinil závěr o tom, že byly splněny předpoklady, za nichž se může důvodností nároku zabývat (zjištění úpadku, žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem, řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, řádné popření co do pořadí pohledávky) a s ohledem na skutečnost, že žaloba došla soudu dne 27. 4. 2017, rovněž učinil závěr o včasném podání žaloby ve smyslu ust. § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, neboť se jedná o popření pořadí pohledávky na něž se nevztahuje vykonatelnost pohledávky co do právního důvodu plnění prokazovaná ze strany žalobce příslušným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5. 10. Soud se dále zabýval důvodem popření pohledávky, a to posouzením existence zajišťovacího převodu práva jehož součástí je nutnost zkoumat i platnost dohody o zřízení zajišťovacího převodu vlastnického práva, která představuje otázku právní kvalifikace nikoliv otázku skutkovou a účastníci ji nemohou učinit nespornou. Soud je přesvědčen o tom, že námitka neexistence, potažmo platnosti zajištění je imanentní součástí popíracího úkonu, tak jak byl formulován žalovaným (popření pořadí pohledávky), bez ohledu na jeho další argumentaci ohledně existence a vlastnictví předmětného automobilu, který má náležet již třetím osobám. Tomu pak odpovídá i vyjádření žalovaného k žalobě v rámci s anonymizovano , které zaujal u jednání soudu, kdy jasně sdělil, že popřel existenci i platnost zajišťovacího převodu práva. 11. Ze smlouvy o úvěru ze dne 29. 7. 2008, č. 665419 včetně splátkového kalendáře vzal dále soud za prokázané, že žalobce jako věřitel poskytl dluž anonymizovano úvěr za účelem financování vozidla Škoda Octavia hatchback, 1.9 TDI PD Ambiente 77 kW, VIN TMBCS21Z562125105 úvěr ve výši 175.000 Kč za podmínek ve smlouvě ujednaných. Ve smlouvě je dále uvedeno, že práva anonymizovano se řídí obchodními podmínkami smlouvy o úvěru, dále že bude provedeno zajištění pohledávek společnosti této smlouvy při převzetí předmětného vozidla. Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky úvěrových smluv, protokol o předání vozidla a splátkový kalendář. 12. Z protokolu o převzetí předmětu financování k úvěrové smlouvě ze dne 29. 7. 2008, č. 665419, vzal soud dále za prokázáno dlužník převzal vozidlo Škoda Octavia hatchback, 1.9 TDI PD Ambiente 77 kW, VIN TMBCS21Z562125105. Součástí protokolu o převzetí předmětu financování je ujednání o zajišťovacím převodu práva-smluvní strany se v souladu s § 553 obč. zák. dohodly, že klient k zajištění pohledávky společnosti na vrácení poskytnutého úvěru výše specifikované smlouvy o úvěru a k zajištění zaplacení příslušenství a případných dalších pohledávek z této smlouvy, převádí na věřitele vlastnické právo k výše specifikovanému vozidlu, které je předmětem financování, a to ke dni, ke kterému společnost své právo na nabytí vlastnického práva k předmětu financování uplatní v případě porušení obchodních podmínek. 13. Z obchodních podmínek žalobce k úvěrové smlouvě č. 665419 vzal soud za prokázané, že tyto jsou podepsány dlužníkem a v úvodním ustanovení je uvedeno, že smlouvou o úvěru, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví, poskytuje společnost za podmínek smlouvou účelový úvěr na pořízení motorového vozidla. V čl. 3.2 uvedených podmínek je dále uvedeno, že nevyplývá-li ze smluvního formuláře, že úvěrující společnost nabývá vlastnické právo k zajištění svých pohledávek již okamžikem převzetí předmětu financování klientem od dodavatele, vlastnické právo k předmětu financování se převádí z klienta na úvěrující společnost bez ohledu na předání a převzetí vozidla okamžikem, kdy je dlužníku doručeno písemné oznámení na základě kterého úvěrující společnost toto své právo uplatní. Zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu zaniká okamžikem splnění všech závazků klienta plynoucích ze smlouvy o úvěru, nedohodnou-li se smluvní strany na jeho zániku jinak.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová

14. Z odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne 07.02.2013 včetně dodejky vzal soud za prokázané, že tímto podáním, které bylo dluž anonymizovano doručeno dne 11.2. 2013 žalobce odstoupil od smlouvy o úvěru pro prodlení dlužníka s hrazením plateb vyplývajících ze smlouvy delším než jeden měsíc, a to ve smyslu obchodních podmínek ke dni 28.2.2013. Zároveň tímto uplatnil dle příslušných ujednání vlastnické právo k vozidlu a vyzval dlužníka k jeho přistavení na jednu z uvedených adres. 15. Z finančního vypořádání předčasně ukončené smlouvy o úvěru ze dne 04.09.2013 dále soud zjistil, že touto listinou žalobce vyčíslil dluh z úvěrové smlouvy na částku 84.754 Kč a vyzval dlužníka k uhrazení dluhu nejpozději do 14. 9. 2013. 16. Po zhodnocení provedených důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. 17. Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále o. z.), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále obč. zák.) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále obch. zák.) S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva anonymizovano z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění účinném do 31.12.2013). 18. Podle ust. § 553 odst. 1 obč. zák. splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišťovací převod práva). Podle druhého odstavce téhož paragrafu smlouva o zajišťovacím převodu práva musí být uzavřena písemně. 19. Podle ust. § 169 písm. e) obč. zák. ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně uzavřená ujednání jsou neplatná, jestliže stanoví, že při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za určenou cenu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 20. V otázce výkladu smlouvy o zajišťovacím převodu práva (§ 553 obč. zák.) sjednotil Nejvyšší soud ČR svou rozhodovací praxi i rozhodovací praxi soudů nižších stupňů rozsudkem velkého senátu obchodního a občanskoprávního kolegia ze dne 15.10.2008, sp. zn. 31 Cdo 495/2006. V tomto rozsudku formuloval Nejvyšší soud následující závěry: 1) Zajišťovacím převodem práva ve smyslu ust. § 553 obč. zák. se i bez výslovného zakotvení rozvazovací podmínky ve smlouvě rozumí ujednání o převodu práva s rozvazovací podmínkou, jejímž splněním se vlastníkem věci bez dalšího stává původní majitel (dlužník, který toto zajištění dal); jde o úplatný převod práva. 2) Zajišťovací převod práva ve smyslu ust. § 553 obč. zák. nelze sjednat jako fiduciární převod práva. 3) Smlouva o zajišťovacím převodu práva, která neobsahuje ujednání o tom, jak se smluvní strany vypořádají v případě, že dlužník zajištěnou pohledávku věřiteli řádně a včas neuhradí, je absolutně neplatná. Totéž platí, obsahuje-li uvedená smlouva v dotčeném směru pouze ujednání, podle kterého se věřitel při prodlení dlužníka s úhradou zajištěné pohledávky bez dalšího (nebo na základě jednostranného úkonu věřitele) stane trvalým vlastníkem převedeného majetku při současném zániku zajištěné pohledávky. 4) Zajišťovací převod vlastnického práva lze sjednat formou kupní smlouvy, ve které bude splatnost dohodnuté kupní ceny vázána k okamžiku splatnosti zajišťované pohledávky, s tím, že bude-li zajištěná pohledávka včas a řádně splněna (čímž se obnoví vlastnické právo dlužníka), zanikne věřitel anonymizovano k úhradě kupní ceny, a s tím, že nedojde-li k řádné a včasné úhradě zajištěné pohledávky, započte se kupní cena na zajišťovanou pohledávku. 5) Zajišťovací převod vlastnického práva lze sjednat také formou ujednání, podle kterého bude věřitel oprávněn majetek zpeněžit dohodnutým způsobem a vrátit dlužníku případný přebytek zpeněžení (tzv. hyperochu). Takové ujednání (jež předpokládá, že až do zpeněžení zajištění bude dlužník v prodlení s plněním zajištěné pohledávky) se neobejde bez dohody o tom, jaký vliv na vlastnické právo věřitele k takovému majetku bude mít byť pozdní

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová

uspokojení pohledávky dlužníkem z jiných zdrojů a na jaký účel mají být v této době použity užitky vzešlé ze zajištění. 21. Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 7. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2037/2006 se dále podává, že smlouva (dohoda, ujednání), jejímž skutečným smyslem je sjednání tzv. propadné zástavy (uspokojení pohledávky zástavního věřitele tím, že mu připadne zástava do vlastnictví), je v rozporu s účelem zástavního práva tak, jak jej stanoví zákon, a tedy pro rozpor s účelem zákona neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák. 22. Z pohledu uvedené judikatury je nutno bez jakýchkoliv pochybností dojít k závěru, že žalobcem uváděná smlouva o zajišťovacím převodu práva k osobnímu vozidlu je absolutně neplatná a jeho závěr o existenci zajišťovacího práva a o platnosti smlouvy o zajišťovacím převodu práva uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem neobstojí. Dohodly-li se smluvní strany v protokolu o převzetí, že se vlastnické právo ke specifikovanému vozidlu převádí na žalobce jako věřitele ke dni, ke kterému společnost své právo na nabytí vlastnického práva k předmětu financování uplatní v případě porušení obchodních podmínek, tedy ve stručnosti uvedeno, že pokud dlužník řádně a včas nezaplatí úvěrové splátky, jedná se zjevně o nedovolené ujednání o tzv. propadné zástavě, které je neplatné pro rozpor se zákonem (§ 169 písm. e) obč. zák.) podle ust. § 39 obč. zák. 23. Nad rámec odůvodnění lze připojit, že pokud by byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu platně, měl by mít žalobce vlastnické právo k věci do doby, než dlužník splní veškeré sv anonymizovano vyplývající ze smlouvy (tj. zejména řádně a včas splácet úvěr). S ohledem na to, že dlužník tyto sv anonymizovano nesplnil, postup žalobce v insolvenčním řízení by tak měl být takový, že by se měl domáhat vyloučení vozidla z majetkové podstaty, protože se stal vlastníkem věci. Žalobce se však domáhal uspokojení z prodeje předmětu zajištění. 24. S ohledem na právní posouzení zajišťovacího převodu práva proto soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Nebylo poté již třeba zabývat se namítanými skutečnostmi ohledně existence a zahrnutí předmětného motorového vozidla do majetkové podstaty dlužníka, případně otázkou komu svědčí vlastnické právo k předmětnému vozidlu. Soud proto z provedených důkazů- zprávy Policie ČR ze dne 29. 8. 2017, smlouvy o koupi silničního vozidla ze dne 19. 11. 2012 a ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dnů 29. 8. 2017 a 30. 3. 2017-nečinil žádných skutkových zjištění. 25. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého by žalovaný, jenž měl ve věci plný procesní úspěch, měl právo na náhradu nákladů řízení oproti neúspěšnému žalobci. Jelikož se žalovaný náhrady nákladů řízení výslovně vzdal, bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 22. února 2018

JUDr. Martin Putík, Ph.D., v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová