45 ICm 2019/2011
Číslo jednací: 45 ICm 2019/2011-33 ( KSHK 45 INS 5118/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: GOLDKREDIT a.s., Pařížská 1067/8, Praha, IČ: 28870191, proti žalovanému: Ing. Václav Špůr, insolvenční správce Aleny Řadové, Kalná Voda 3, Mladé Buky, sídlo správce Okružní 2385, Dvůr Králové nad Labem, o určení pohledávky

takto:

I. Řízení se co do výše 23 509,50 Kč z a s t a v u j e.

II. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávky ve výš 251,50 Kč se z a m í t á

III. Žádný účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 23.760,--Kč přihlášené do insolvečního řízení dlužnice Aleny Řadové vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 5118/2011. Právní důvod nároku žalobce vyplývá z poskytnutého úvěru celkem ve výši 23.760,--Kč, z toho tvoří půjčka dlužnici částku 10 000,--Kč, úroky ve výši 18 % p.a za 48 splátek-měsíců a administrativního poplatku ve výši 8.720,--Kč. Dlužnice zaplatila žalobci celkem 2.160,--Kč a dluží tak finanční částku, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení. Žalobce připojil vyrozumění žalovaného o popřené pohledávce s tím, že při přezkumném jednání dne 28.6.2011 částečně popřel přihlášený nárok ve výši 7 740,--Kč a pohledávku uznal do výše 16 020,--Kč.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a uvedl, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužnicí ve výši 23 760,--Kč, a to jako pohledávku ze spotřebitelského úvěru, když poskytl dlužnici úvěr v celkové výši 25 920,--Kč, přičemž jistina úvěru činila 10 000,--Kč a RPSN úvěru 76,37 %. V doplnění přihlášky žalobce upravil výši uhrazených splátek dlužnicí na částku 2 160,--Kč. Ani přes výzvu žalovaného žalobce přihlášku nedoplnil řádně a celou nesplacenou část své pohledávky nazývá jistinou, a proto se žalovaný domnívá že žalobce nepřihlásil ve své přihlášce administrativní poplatek ve výši 8 720,--Kč a úroky ve výši 7 200,--Kč. V této souvislosti žalovaný připomněl rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2.6.2011 č.j. 101 VSPH 41/2011, které se týká řádného uplatnění a označení nároku věřitele v přihlášce s řádnou specifikací jistiny a příslušenství pohledávky. Žalovaný je toho názoru, že správně má žalobce v insolvenčním řízení řádně uplatněnou pohledávku ve výši nesplacené jistiny 8 615,50 Kč.

V průběhu jednání před soudem žalobce vzal žalobu zpět do výše 23 760,--Kč a žádal soud, aby v této části řízení zastavil a rozhodl pouze o pohledávce ve výši 7 740,--Kč, která zůstala sporná. Žalovaný upozornil, že žalobce zesplatnil celý úvěr pro jeho nesplácení, ale příslušný úrok 18 %, který si žalobce uplatil k jednotlivým splátkám byl vypočten za období po zahájení insolvenčního řízení, což již nebylo možné.

Žalobce ve svém písemném podání upřesnil nárok ke dni zahájení insolvenčního řízení a žádal o přiznání pohledávky ve výši 251,50 Kč s tím, že původně požadovaný nárok po přepočtu neuplatňuje. Z doručenky předložené s vyrozuměním o popření pohledávky žalovaným vyplývá, že žalobci bylo doručeno dne 4.7.2011.

Z přihláškového spisu žalobce v insolvenčním řízení vedeným pod sp zn 45 INS 5118/2011 soud zjistil, že žalobce dne 2.6.2011 přihlásil pohledávku za dlužnicí ve výši 23 760,--Kč s jako jistinu s uvedením právního důvodu vzniku smlouvu o spotřebitelském úvěru č. 50000125 s označením splatnosti 5.5.2011 K přihlášce připojil smlouvu o spotřebitelském úvěru, příjmový pokladní doklad, splátkový kalendář a žádost o úvěr. V doplnění přihlášky žalobce opět označuje celý nárok za jistinu skládající se z půjčené částky, úroku z úvěru a administrativního poplatku.

Předmětem rozhodování soudu tak zůstala sporná pohledávka ve výši 251,50 Kč. Vzhledem k podání žalobce a poučení soudem, které se mu dostalo v průběhu jednání lze konstatovat, že ani předmětný nárok nelze přiznat vzhledem k tomu, že nebyl ve formuláři přihlášky ani v jejím doplnění v insolvenčním řízení řádně přihlášen . Žalobce tento nárok označuje za úrok z prodlení, který ale není součásti přihlášeného nároku, když žalobce označuje celou pohledávku jako jistinu. Ve formuláři přihlášky do insolvenčního řízení jsou uvedené jednotlivé položky v tabulkách, které má věřitel vyplnit, a to zejména v uvedení svého jména, označení dlužníka, označení pohledávky, výše jistiny, důvodu vzniku pohledávky, označení vykonatelnosti, označení příslušenství se specifikací druhu příslušenství, jeho výše a způsobu výpočtu. Pokud žalobce řádně svoji pohledávku nespecifikoval a uvedl nárok pouze jako jistinu, nelze než část nesprávně označeného nároku po příslušném poučení insolvenčním správcem / postupem dle ust § 188 odst. 2 insolvenčního zákona / popřít .Vrchní soud v Praze ve shora citovaném ustanovení vyslovil právní názor, že v daném případě lze vycházet z toho, že přihlašovatel pohledávky požadované příslušenství, které nebylo řádně vyznačené a specifikované, věřitel vůbec do insolvenčního řízení nepřihlásil.

Vzhledem k uvedenému soud řízení dle ust § 96 odst. 1 občanského soud řádu zastavil a v části požadovaného nároku ve výši 251,50 Kč žalobu zamítl.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 3. dubna 2012

JUDr Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa