45 ICm 1947/2012
Číslo jednací: 4 /45 ICm 1947/2012-59 KSBR 45 INS 15115/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Zdeňkou Mikolajkovou, v právní věci žalobce: JUDr. Lukáš Holý, IČ: 73629669, sídlem Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, insolvenční správce dlužníka AGROFRUIT.spol. s r.o., zkráceně AGF, s.r.o., IČ: 62907506, se sídlem Praha 1-Nové Město, Lannova 2061/8, právně zastoupen: JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem, sídlem 170 00 Praha 7, Přístavní 321/14, proti žalovanému: Mgr. Ilona Chládková, advokát, sídlem Bráfova 52, 674 01 Třebíč, insolvenční správce dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., se sídlem 675 55 Hrotovice, Slavětice 55, IČ: 634 97 751, o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto: I Návrh žalobce, aby žalované byla uložena povinnost vyloučit z majetkové podstaty dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o. se sídlem 675 55 Hrotovice, Slavětice 55, IČ: 634 97 751 majetek osobní vozidlo Škoda Octavia RZ: 2J2 8515, VIN: TMB CS 21Z252042990 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Původní žalobce, tj. AGROFRUIT. spol. s r.o., zkráceně AGF, s.r.o. (dále jen Agrofruit s.r.o.) se žalobou podanou dne 29.6.2012 ke zdejšímu soudu domáhal vyloučení věci z majetkové podstaty, a to původně linky na sušení vojtěšky, posklizňové linky PETKUS, osobního vozidla Škoda Fabia a dále osobního vozidla Škoda Octavia RZ 2J2 8515

(pod č. 10). Podáním ze dne 4.6.2014 vzal žalobce žalobu ohledně linky na sušení vojtěšky, lisovny oleje, posklizňové linky PETKUS a osobního vozidla Škoda Fabia zpět a řízení bylo v této části usnesením 4/-53 ze dne 12.6.2012 zastaveno, usnesení nabylo právní moci 1.8.2014.

Původní žalobce v žalobě uvedl, že obdržel 29.5.2012 oznámení žalované ze dne 25.5.2012, z něhož vyplývá, že sepsal věci, které byly předmětem žaloby do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Žalobci nebylo sděleno, proč je sepsala do majetkové podstaty dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o. a tvrdil, že má informace a důkazy o tom, že nejsou majetkem dlužníka a vlastnické právo k ní získal jiný vlastník dlouho před zjištěním úpadku a prohlášením konkursu. Ohledně vozidel pak uvedl, že z registru vozidel vyplývá, že dlužník není vlastníkem, tato skutečnost vyplývá i z pojistných smluv a dlužník na straně žalované nebyl vlastníkem sepsaných věcí již od roku 2010, kdy je nabyla společnost TRASKO-INWEST-R SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, se sídlem. Al. Wolnosci 12, PSČ 63-500 Ostrzeszów, Polská republika, IČ: 251 588 556 a to z titulu zajištění pohledávek. Po dohodě mezi věřitelem společnosti výše uvedené společnosti, dlužníkem a novými nabyvateli a tedy i žalobcem byly věci uvolněny ze zajištění a následně předmětem prodeje. Výhradním vlastníkem je tak žalobce, případně třetí osoba a žalobce užívá tyto věci na základě závazkového vztahu.

Nynější žalobce sdělil podáním ze dne 13.3.2014, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14.11.2013 č.j. MSPH 76 INS 15993/2013-A-31 byl zjištěný úpadek původního žalobce a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, správcem byl ustaven JUDr. Lukáš Holý, advokát. Správce navrhl pokračování v řízení ve smyslu ust. § 264 odst. 1 insolvenčního zákona.

Doručením tohoto návrhu soudu se tak ve smyslu citovaného ustanovení § 264 odst. 1 insolv. zák. stal správce účastníkem řízení na místo dlužníka-žalobce. Správce ke sporu poté sdělil, že dlužník s žalobcem nijak nespolupracuje a tedy ani nepředal žádné konkrétní podklady k předmětnému soudnímu sporu o vyloučení věci z majetkové podstaty. Při lustraci majetku dlužníka AGROFRUIT.spol. s r.o. zjistil žalobce v evidenci motorových vozidel Magistrátu hlavního města Prahy, že ve prospěch dlužníka AGROFRUIT spol. s r.o. jsou v této evidenci evidována 3 vozidla, přičemž jeden z nich je i předmětný vůz Škoda Octavia. Doplnil tvrzení v tom směru, že AGROFRUIT.spol.s r.o. je vlastníkem tohoto vozidla na základě kupní smlouvy ze dne 18.4.2011. K prokázání svého tvrzení pak předkládá důkazy, že je plátcem povinného ručení a výpisem z evidence vozidel. Smlouvu o nabytí předmětného vozidla se však správci dohledat nepodařilo.

Žalovaná ve svém vyjádření uvedla, že původní žalobce ani jednoznačně netvrdil, že by byl vlastníkem movitých věcí, jejichž vyloučení se domáhal a nemá za to, že nynější žalobce předložil takové důkazy, které jeho vlastnictví prokazují. Plátcem povinného ručení je provozovatel vozidla, nikoliv vlastník, z žádné listiny nevyplývá, že žalobce vůbec nabyl vlastnictví a od koho, kdy a neuvádí o tom ani žádné skutečnosti. Žalovaná však nezpochybňuje skutečnost, že v dané době byl AGROFRUIT.spol. s r.o. provozovatelem vozidla.

Mezi stranami je nesporné a z provedeného dokazování-oznámení správce o sepsání nemovitosti do soupisu majetkové podstaty dlužníka vyplývá, že byl zjištěn úpadek dlužníka ZEMÉDÉLSKÁ OBCHODNÍ, s.r.o., sídlem Hrotovice, Slavětice 55, PSČ 675 55, IČ: 634 97 751 a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, dále že předmět této žaloby byl sepsán do soupisu majetkové podstaty tohoto dlužníka. Výzvou správkyně z 25.5.2011 byl žalobce, tj. původně AGROFRUIT.spol.s r.o. vyzván, aby pokud uplatňuje, že majetek do soupisu nepatří, je třeba aby podal žalobu na vyloučení majetku ke Krajskému soudu v Brně do 30 dnů od doručení vyrozumění. Mezi stranami není sporná skutečnost, že oznámení bylo žalobci doručeno 29.5.2012.

Mezi stranami není sporné a z usnesení Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, č.j. MSPH 76 INS 15993/2013-A-31 ze dne 14.11.2013 vyplývá, že byl zjištěn úpadek dlužníka, a to společnosti AGROFRUIT.spol.s.r.o. a zároveň prohlášen konkurs. Nynější žalobce byl ustaven insolvenčním správcem.

Z vyjádření žalobce vyplývá, že automobil není sepsán v soupise majetkové podstaty dlužníka na straně žalobce.

Ze zprávy-údajů z evidence registru vozidel vedené hlavním městem Prahou vyplývá, že jako provozovatel předmětného vozidla je uveden AGROFRUIT. spol. s r.o., jako způsob nabytí je zde uvedena kupní smlouva z 18.4.2011.

Z přípisu ze dne 17.4.2012 vyplývá, že pojišťovna vyzvala AGROFRUIT.spol. s.r.o. k doplnění listin nutných pro posouzení škody, jako škodící vozidlo je zde uvedeno vozidlo, které je předmětem tohoto sporu.

Z listiny společnosti Allrisk spol. s r.o. vyplývá, že společnost AGROFRUIT.spol. s r.o. je vedená jako pojistník předmětného automobilu i pro rok 2013, dále žalobce doložil faktury č. 153603, 153600, obě z 30.1.2012, 161941 ze 7.3.2012, 179297 z 1.6.2012, a 191692 z 5.9.2012, ze kterých vyplývá, že předmětem pojištění je mj. vozidlo, které je též předmětem tohoto sporu. Z listin společnosti Allrisk zejména pak z tzv. zelené karty vyplývá, že společnost AGROFRUIT.spol. s r.o. je vedená jako pojistník (nebo provozovatel vozidla). Také z listiny Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje z 6.6.2012, kterými byly vyúčtovány sorbenty, použité při nehodě dne 5.4.2012, faktura společnosti HAPPY END CZ, a.s.(za použití dalších sorbentů ) a dokladu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje z 5.4.2012-doklad o použití sorbentů vyplývá, že tyto materiály byly použity v souvislosti s nehodou, ke které došlo uvedeného dne 5.4.2012, jejímž účastníkem byl řidič vozidla Octavia. V dokladu o použití sorbentů Hasičského záchranného sboru je uveden jako účastník-řidič Jan Růžička, který do dokladů uvedl údaj, že vozidlo je majitele AGROFRUIT.

Dle ust. § 225 z.č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Dle odst. 2 cit. ust. žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo.

Na základě výše uvedeného dokazování soud dospěl k závěru, že žalobce neprokázal, že mu svědčí právo, který by vylučovalo zápis automobilu, který je předmětem žaloby do soupisu majetkové podstaty. Žalobce nepochybně prokázal, že AGROFRUIT. spol. s r.o. byl v daném období provozovatelem vozidla a tuto skutečnost nezpochybnila ani žalovaná. Svoje tvrzení, že tato společnost je vlastníkem však žalobce neprokázal vzhledem k tomu, že neprokázal uzavření kupní smlouvy, na základě které měla vlastnické právo nabýt. Pouhý záznam v evidenci o nabytí vlastnictví kupní smlouvou z 18.4.2011 bez dalšího k prokázání toto skutečnosti nepostačuje. Ostatní důkazy, jak již bylo výše uvedeno, prokazují, že AGROFRUIT.spol. s.ro. byl provozovatelem, nikoliv vlastníkem vozidla.

Z výše uvedených důvodů soud žalobu zamítl. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaná byla ve věci úspěšná. Nákladů řízení se vzdala, proto jí náhrada nákladů nepřísluší.

Pro úplnost je třeba uvést, že žaloba byla podána ve smyslu ust. § 225 odst. 2 insolv zákona včas, ve stanovené 30 denní lhůtě.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 7.8.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zdeňka Mikolajková, v.r. Eliška Šobová samosoudce