45 ICm 1946/2012
číslo jednací: 55/45ICm 1946/2012-104 (KSBR 45INS 15115/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce TRASKO-INWEST-R SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 63-500 Ostrzeszów, Al. Wolnosci 13, Polská republika, IČ 251 588 556, zast. JUDr. Ivankou Posádkovou, advokátkou se sídlem Hasskova 16, Třebíč, proti žalované Mgr. Ilona Chládková, advokátka se sídlem Bráfova 52, Třebíč, insolvenční správce dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., IČ 634 97 751, se sídlem Slavětice 55, Hrotovice, o vyloučení věcí z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba, že z majetkové podstaty dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s. r. o., se sídlem Hrotovice, Slavětice 55, IČ 634 97 751, se vylučují -linka na sušení vojtěšky, typ BS-6 -lisovna oleje, bez typového označení -posklizňová linka PETKUS -nákladní vozidlo LAND ROVER, RZ: TRA 03-54, VIN: SALLDHM 8811614669 -nákladní automobil tahač návěsu SCANIA, RZ: 2J7 5833, VIN: XLER4X20005163478 -nákladní návěs zn. BENALU, RZ: 3J0 9476, VIN: VH1 BRD 3357 BPW 0695 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou ze dne 27. 6. 2012, doručenou soudu téhož dne, domáhal se žalobce vyloučení věcí specifikovaných ve výroku I. z majetkové podstaty dlužníka uvedeného tamtéž (dále jen dlužníka), když tvrdil, že je vlastníkem těchto věcí na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva věcí movitých ze dne 14. 5. 2010, ve znění jejich dodatků ze dne 27. 10. 2010 a 12. 4. 2011.

Žalovaná ve svých písemných vyjádřeních navrhovala zamítnutí žaloby, když uvedla, že smlouva o zajišťovacím převodu ze dne 14. 5. 2010, ve znění jejích dodatků, je absolutně neplatná, neboť v této smlouvě nelze sjednat fiduciární převod práva.

Účastníci učinili nesporným, že Oznámení správce o zapsání nemovitosti do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 25. 5. 2012 (v textu nesprávně chybou v psaní uvedené datum 25. 5. 2011), bylo doručeno žalobkyni tak, že se jedná o žalobu včasnou ve smyslu ustanovení § 225 odst. 2 IZ.

Účastníci dále učinili nesporným, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. 10. 2011, č. j. KSBR 45 INS 15115/2011-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o. se sídlem Hrotovice, Slavětice 55, IČ 634 97 751, a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Insolvenční správkyní dlužníka byla ustanovena Mgr. Ilona Chládková.

Účastníci dále učinili skutkově nespornou existenci -smlouvy o zajišťovacím převodu ze dne 14. 5. 2010, včetně přílohy č. 1 (čl. 69-74), -dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťovacím převodu ze dne 27. 10. 2010, včetně přílohy č. 1 (čl. 75-79), -dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťovacím převodu ze dne 12. 4. 2011, včetně přílohy č. 1 (čl. 80-83), -smlouvy o převodu nemovitostí ze dne 13. 4. 2011 a dodatku č. 1 k této smlouvě z téhož dne (čl. 40-42), -technického průkazu čl. 52, -technického průkazu čl. 53, -technického průkazu čl. 54.

Soud dále provedl dokazování kupní smlouvou ze dne 13. 4. 2011 (č. l. 92-94) a fakturou ze dne 8. 6. 2011 č. 201101 (č. l. 95, 96) a z nesporností shora uvedených, jakož i provedených důkazů, zjistil následující skutkový stav: -že smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva k věcem movitým ze dne 14. 5. 2010 dlužník k zajištění pohledávky za ním převedl na žalobce vlastnické právo mj. k lince na sušení vojtěšky, typ BS-6, listovně oleje, bez typového označení, posklizňové lince PETKUS, nákladnímu vozidlu LAND ROVER, RZ: TRA 03-54, VIN: SALLDHM 8811614669 a nákladnímu návěsu zn. BENALU, RZ: 3J0 9476, VIN: VH1 BRD 3357 BPW 0695,

-že dodatkem č. 1 ze dne 27. 10. 2010 byl změněn tento seznam převáděných věcí tak, že předmětem převodu není nákladní návěs zn. BENALU, RZ: 3J0 9476, VIN: VH1 BRD 3357 BPW 0695, -že dodatkem č. 2 ze dne 12. 4. 2011 byl změněn seznam převáděných věcí tak, že předmětem převodu jsou též nákladní návěs zn. BENALU, RZ: 3J0 9476, VIN: VH1 BRD 3357 BPW 0695 a nákladní automobil tahač návěsu SCANIA, RZ: 2J7 5833, VIN: XLER4X20005163478, -že smlouvou o převodu nemovitostí ze dne 13. 4. 2011, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě z téhož dne, prodal dlužník Miroslavu Powazkovi mj. linku na sušení vojtěšky, typ BS-6, lisovnu oleje, bez typového označení a posklizňovou linku PETKUS, -že podle technických průkazů (č. l. 52-54) je veden jako vlastník nákladního vozidla LAND ROVER, RZ: TRA 03-54, VIN: SALLDHM 8811614669, nákladního automobilu tahače návěsu SCANIA, RZ: 2J7 5833, VIN: XLER4X20005163478 a nákladního návěsu zn. BENALU, RZ: 3J0 9476, VIN: VH1 BRD 3357 BPW 0695, dlužník, -že kupní smlouvou ze dne 13. 4. 2011 prodal dlužník žalobci nákladní automobil tahač návěsu SCANIA, RZ: 2J7 5833, VIN: XLER4X20005163478 a nákladní návěs zn. BENALU, RZ: 3J0 9476, VIN: VH1 BRD 3357 BPW 0695, za částku 230.000,-PLN, z toho tahač za 150.000,-PLN a návěs za 80.000,-PLN s tím, že cena bude uhrazena formou srážky pohledávky žalobce vůči dlužníku na základě smlouvy o spolupráci z 20. 5. 2009, -že fakturou ze dne 8. 6. 2011 č. 201101 fakturoval žalobce žalovanému za prodej věcí shora uvedených podle kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011 částku 230.000,-PLN.

Důkaz Konečnou výzvou k zaplacení ze dne 5. 2. 2011 (č. l. 97) soud neprováděl, když tento důkaz byl uplatněn až po koncentraci řízení, ke které došlo u jednání dne 1. 8. 2013.

Pro úspěšnost žaloby na vyloučení věcí z majetkové podstaty dle § 225 odst. 1 IZ lze dle názoru soudu i v poměrech insolvenčního řízení aplikovat přiléhavou judikaturu vztahující se k podmínkám vyloučení věci z konkursní podstaty v úpravě obsažené v § 19 odst. 2 ZKV, podle které musí být kumulativně splněny tyto předpoklady: že se žalobce odlišný od úpadce (dlužníka) včas podanou žalobou proti správci se domáhá vyloučení věcí sepsaných do konkursní (majetkové) podstaty, že konkursní (insolvenční) řízení trvá a žalobce osvědčí právo, které jej opravňuje k vyloučení takových věcí z konkursní (majetkové) podstaty (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod č. 27/2003 a 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V souzeném případě je z nesporností mezi účastníky zjevné, že až na posledně jmenovanou jsou splněny shora uváděné podmínky a bude na posouzení soudu toliko, zda žalobce prokázal, že mu svědčí právo k vyloučení věcí z konkursní (majetkové) podstaty (dále jen vylučovací právo).

Pokud jde o linku na sušení vojtěšky, typ BS-6, lisovnu oleje, bez typového označení a posklizňovou linku PETKUS, dospěl soud k závěru, že žalobci nesvědčí vylučovací právo, jestliže by takovým právem podle jeho tvrzení mělo být vlastnické právo ze Smlouvy o zajišťovacím převodu práva, když podle smlouvy o převodu nemovitostí ze dne 13. 4. 2011, ve znění jejího dodatku č. 1, je vlastníkem těchto věcí Miroslav Powazka.

Pokud jde o motorová vozidla, dospěl soud k závěru, vycházeje z tvrzení žalobce, že je vlastníkem těchto věcí na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva ze dne 14. 5. 2010, ve znění jejích dodatků z 24. 10. 2010 a 12. 4. 2011, že vlastníkem na základě této smlouvy žalobce být nemůže. Soud totiž považuje tuto smlouvu za absolutně neplatnou. V rozsudku ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 45/2009, Nejvyšší soud dovodil, že zajišťovací převod práva ve smyslu ustanovení § 553 odst. 1 obč. zák. nelze sjednat jako fiduciární převod práva. Smlouva o zajišťovacím převodu práva, která neobsahuje ujednání o tom, jak se smluvní strany vypořádají v případě, že dlužník zajištěnou pohledávku věřiteli řádně a včas neuhradí, je absolutně neplatná. Totéž pak platí, obsahuje-li uvedená smlouva v dotčeném směru pouze ujednání, podle kterého se věřitel při prodlení dlužníka s úhradou zajištěné pohledávky bez dalšího (nebo na základě jednostranného úkonu věřitele) stane trvalým vlastníkem převedeného majetku při současném zániku zajištěné pohledávky. V poměrech souzené věci (čl. III. odst. 1 a 2 Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva ve spojení s čl. VI. odst. 1 téže smlouvy) nelze podmínky zajišťovacího převodu charakterizovat jinak, než že došlo k fiduciárnímu převodu práva, a je proto tato smlouva absolutně neplatná a nemohlo proto vlastnické právo ke sporným věcem podle této smlouvy ve znění jejich dodatků přejít na žalobce. Nelze v této souvislosti rovněž přehlédnout, že dlužník některými věcmi, které měly být předmětem zajištění, jako vlastník nakládal např. kupní smlouva ze dne 13. 4. 2011, ve znění jejího dodatku. 1 z téhož dne, uzavřena s Miroslavem Powazkou. Nestal se proto žalobce vlastníkem sporných věcí na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva věcí movitých ze dne 14. 5. 2010, ve znění jejich dodatků ze dne 27. 10. 2010 a 12. 4. 2011 a jiná tvrzení žalobce soudu nenabídl.

Žalobce tak neprokázal vylučovací právo ke sporným věcem a z tohoto důvodu soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 o.s.ř., když zcela úspěšná žalovaná se práva na náhradu nákladů řízení výslovně vzdala.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 17. října 2013

JUDr. Petr Kolář v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kateřina Požárová