45 ICm 1915/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1915/2011-26 ( KSHK 45 INS 13157/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5, IČ: 13584324, proti žalovanému: Ing. Václav Špůr, insolvenční správce dlužníka Ĺudovíta anonymizovano , anonymizovano , Prosečné 117, sídlo správce Okružní 2385, Dvůr Králové nad Labem,o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má pohledávku ve výši 2 919 794,49 Kč zajištěnou zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 417 pro Katastrální území Prosečné, v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové ve věci dlužníka Ĺudovíta anonymizovano pod sp. zn. 45 INS 13157/2010.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 22.7.2011 domáhal určení práva zajištění své pohledávky ve výši 2.919.794,49 Kč zástavním právem k nemovitostem dlužníka zapsaným na LV č. 417 obec Prosečné, vše přihlášeno do insolvenčního řízení dlužníka Ľudovíta anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném před Krajský soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 13157/2010. Při přezkumném jednání dne 30.6.2011 žalovaný z funkce insolvenčního správce popřel zajištění pohledávky žalobce s tím, že zajištění pohledávky uznává do výše 544.794,49 Kč. Žalobci bylo dne 3.7.2011 doručeno vyrozumění o popření pořadí s následným poučením. Žalobce s popřením zajištění své pohledávky nesouhlasí. Vysvětlil, že dne

8.3.2007 uzavřel s dlužníkem Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 2.375.000,--Kč. Žalobce poskytl úvěr dlužníkovi za účelem nákupu nemovitosti ve výši 2.375.000,--Kč a dlužník se zavázal úvěr platit. Pohledávka byla na základě zástavní smlouvy k nemovitosti ze dne 13.3.2007 zajištěna zástavním právem k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 417 pro k.ú Prosečné, obec Prosečné. Podle čl. II zástavní smlouvy její účastníci sjednali zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka za účelem zajištění pohledávky žalobce za dlužníkem ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru k zajištění splacení jistiny úvěru a příslušenství.. Zástavní smlouva byla uzavřena s cílem zajištění pohledávky žalobce v celé výši, tedy k zajištění jistiny úvěru i příslušenství a číselný údaj 2.375.000,--Kč uvedený v čl. II zástavní smlouvy nepředstavuje hranici zajištění pohledávky, jak se žalovaný mylně domnívá. Žalovaný ve vyrozumění o popření pořadí uvedl, že výše zajištění pohledávky je uvedena rovněž v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 417. Zápis zástavního práva žalobce obsahuje kromě označení typu omezení vlastnického práva oprávněné osoby, předmětu zajištění a dalších údajů též označení listiny, na jejímž základě a v jejímž souladu byl zápis do katastru nemovitostí proveden., tento zápis tak není možné interpretovat odděleně, ale vždy v souladu s právním titulem, podle něhož byl katastrálním úřadem proveden.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a uvedl, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 2 919 794,49 Kč a zajištění pohledávky, což doložil zástavní smlouvou k nemovitosti. V čl. II zástavní smlouvy se výslovně uvádí, že účastníci sjednávají zástavní právo na výši 2 375 000,--Kč, a to k zajištění splacení jistiny a příslušenství. Tato maximální výše pohledávky obsahující jistinu a příslušenství dohromady je tedy dle názoru žalovaného v zástavní smlouvě stanovena přesně, a to na maximální horní hranici ve výši 2 375 000,--Kč.

Soud v průběhu jednání provedl důkaz vyrozuměním žalovaného o popření pořadí, které bylo žalobci doručeno dne 4.7.2011. Žalovaný potvrdil, že pohledávka žalobce byla v plné výši zjištěna, žalovaný popřel část uplatněného zajištění a to ve výši 544 794,49 Kč a zajištění ve výši 2 375 000,--Kč zjistil.

Soud provedl důkaz zástavní smlouvou ze dne 8.3.2007 uzavřenou mezi žalobcem a dlužníky Ľudovítem anonymizovano a Editou anonymizovano . Podle textu v čl. II účastníci smlouvy sjednávají zástavní právo k nemovitostem k zajištění pohledávky zástavního věřitele za dlužníkem vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 8.3.2007 ve výši 2.375.000,--Kč, a to k zajištění splácení jistiny úvěru a příslušenství. Předmětem zástavy jsou nemovitosti v obci Prosečné a k.ú. Prosečné. Z návrhu na vklad zástavního práva navrhovatelem Hypoteční bankou a.s. katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj katastrální pracoviště Trutnov vyplývá žádost o povolení vkladu zástavního práva k nemovitostem na základě zástavní smlouvy k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši 2.375.000,--Kč s příslušenstvím vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru dlužníkovi.

Z přihláškového spisu žalobce vedeného v insolvenčním řízení pod sp. zn. 45 INS 13157/2010 vyplývá, že žalobce v přihlášce ze dne 8.11.2010 přihlásil pohledávku v celkové výši 2 769 331,02 Kč s důvodem vzniku smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 8.3.2007 s uvedením výše jistiny 2 332 895,93 Kč a příslušenství ve výši 436 435,09 Kč. Věřitel uplatnil zajištění k pohledávce ze zástavní smlouvy ze dne 14.3.2007. K přihlášce také připojil smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřenou s dlužníkem a jeho manželkou dne 8.3.2007, ze které vyplývá závazek žalobce k poskytnutí úvěru ve výši 2.375.000,--Kč a zavázal dlužníka úvěr splatit, zaplatit úroky a další příslušenství úvěru. Z připojeného listu vlastnictví č. 417 pro nemovitosti ve vlastnictví Ľudovíta anonymizovano vyplývá zápis zástavního práva smluvního pro pohledávku ve výši 2 375.000,--Kč ve prospěch Hypoteční banky a.s. ze smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 14.3.2007 s právními účinky vkladu ke dni 26.3.2007.

Podle ust § 195 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění.

Podle ust § 196 odst. 1 věta druhá, popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky. Podle odst. 2 popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má u zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky, a bylo-li toto právo popřeno jen z části, tytéž účinky jako popření výše pohledávky.

Podle ust § 152 občanského zákoníku slouží zástavní právo k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který ji odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Podle ust § 153 odst. 2 občanského zák. se zástavní právo vztahuje i na příslušenství, přírůstky a neoddělitelné plody zástavy. Předmětem zástavního práva je též příslušenství zajištěné pohledávky které tvoří dle ust § 121 odst. 3 občanského zákoníku úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.Zástavní právo zajišťuje pohledávku zástavní zpravidla peněžitou. U peněžité pohledávky zajišťuje zástavní právo její skutečnou výši , není-li omezeno dle ust § 155 odst. 4 občanského zákoníku, a to včetně příslušenství / § 121 odst. 3 /, a to bez ohledu na výši pohledávky v době vzniku zástavního práva nebo výši pohledávky zapsanou v katastru nemovitostí

Jak z uvedeného vyplývá zástavní právo k pohledávce se vztahuje jak na její výši / jistinu / tak ze zákona i na příslušenství k pohledávce. V posuzované zástavní smlouvě je zcela jasně určena pohledávka poskytnuta na základě uvěrové smlouvy s uvedením příslušenství které není číselně vyjádřeno, protože jeho výše je známá věřiteli až v případě neplnění závazku dlužníkem.

V daném případě soud zcela v souladu s citovanými ustanoveními občanského zákoníku posoudil předmětnou zástavní smlouvu a neshledal v jejím obsahu žádné nedostatky ani neurčitosti pro které by mohla být zpochybněna. Z toho důvodu přiznal žalobci výše zajištění v rozsahu přihlášeného nároku v insolvenčním řízení.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 13. března 2012

JUDr Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa