45 ICm 1872/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1872/2011-39 ( KSHK 45 INS 4621/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou právní věci žalobce: Ing. Ivo Schneiderka, se sídlem Boharyně čp. 70, insolvenční správce dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Police nad Metují, Soukenická 154, zastoupen JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, proti žalované: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalované ve výši 4 165,--Kč uplatněná v insolvenčním řízení dlužnice Boženy anonymizovano , vedené pod sp. zn. 45 INS 4621/2011, není po právu.

II. Řízení se co do části pohledávky ve výši 1 256,96 Kč z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobu ze dne 20.7.2011 domáhal rozhodnutí o tom, že popření pohledávky žalované, které učinil v průběhu přezkumného jednání dne 28. 6. 2011, je po právu , a to do výše pohledávky 5 421,96 Kč. Zbytek vykonatelné pohledávky žalované byl zjištěn. Žalovaný z funkce insolvenčního správce po přezkumu pohledávky žalované zjistil, že dlužnice na přihlášené pohledávce zaplatila platby v popřené výši. Platba ve výši 4 165,--Kč byla zaúčtována na nákladech exekuce a o částku ve výši 1 256,96 Kč žalovaná ponížila svoji pohledávku. Z tohoto důvodu vzal žalobce v průběhu jednání před soudem popření pohledávky do výše 1 256,96 Kč zpět.

Žalovaná v písemném podání soudu potvrdila, a že dlužnice zaplatila finanční částku 5 421,96 Kč, ze které si částku 4 165,--Kč zaúčtoval exekutor na náklady exekuce a zbývající částka 1 256,96 Kč byla zaplacena žalované. Žalovaná ponížila původní přihlášku o uvedenou platbu.

Soud provedl důkaz protokolem z přezkumného jednání, které se konalo před involvenčním soudem dne 28. 6. 2011 a z obsahu kterého vyplývá, že žalobce popřel žalované-evidované pod poř.č. 10 z celkové pohledávky část ve výši 5 421,96 Kč pro její zaplacení.

Z přihlášky žalované do insolvenčního řízení dlužnice Boženy anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 4621/2011 vyplývá, že žalovaná přihlásila pohledávku v celkové výši 200 533,47 Kč s uvedením právního důvodu smlouvy o úvěru ze dne 29. 4. 2004 a doložila přihlášenou pohledávku Rozhodčím nálezem sp.zn. K/2008/00341 ze dne 18. 4. 2008. V přihlášce uvedla výši jistiny 81 855,38 Kč a příslušenství 118 678,09 Kč. Žalovaná také uvedla, že vedla proti dlužnici exekuci, která byla nařízená Okresním soudem v Náchodě č.j. 22 Nc 6395/2008. V exekučním řízení byla vymožena částka 1 256,96 Kč.

Podle ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona, insolvenční správce ,který popřel vykonatelnou pohledávku podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.

V daném případě žalobce vzal své popření v části žalované pohledávky zpět, což vedlo k zastavení řízení dle ust. § 96 odsdt. 1,2 občanského soudního řádu (dál osř). Ve shodě s vyjádřením žalované soud v části uhrazené pohledávky do výše 4 165,--Kč žalobě vyhověl za ujištění, že pohledávku v této části dlužnice uhradila v byla použita na náklady exekučního řízení.

Ve výroku o nákladech řízení soud vycházel z ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 15. března 2012

JUDr. Monika Marčišinová,v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa