45 ICm 1870/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1870/2011-38 ( KSHK 45 INS 4621/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Ing. Ivo Schneiderka, se sídlem Boharyně čp. 70, PSČ 503 15, insolvenční správce dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Soukenická 154, Police nad Metují, PSČ 549 54, zast. JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 287, PSČ 511 01 proti žalované: SMART Capital, a.s., IČ 26865297, se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. V části žaloby, aby soud určil pravost pohledávky žalované ve výši 32.514,-Kč v insolvenčním řízení dlužnice Boženy anonymizovano , se řízení z a s t a v u j e.

II. Žaloba ve znění, aby soud určil, že pohledávka ve výši 19.480,-Kč uplatněná žalovanou v insolvenčním řízení dlužnice Boženy anonymizovano není po právu, s e z a m í t á.

III. Žalované se ukládá zaplatit k rukám právní zástupkyně žalobce na nákladech řízení finanční částku 14.727,50 Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal určení pravosti pohledávky žalované ve výši 32.514,-Kč a určení, že pohledávka žalované ve výši 76.632,-Kč není po právu. Obě pohledávky přihlásila žalovaná do insolvenčního řízení dlužnice Boženy anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 4621/2011. Žalobce vysvětlil, že žalovaná přihlásila pod poř.č. 3 pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 5532 ze dne 23.9.2007 uzavřenou mezi žalovanou a dlužnicí. Dne 30.3.2009 vydal rozhodce Mgr Michal Bazínka pod sp. zn. 7613/2008 rozhodčí nález, ve kterém přiznal žalované pohledávku ve výši 109.146,-Kč jako nezajištěnou a vykonatelnou z toho 26.732,-Kč jako jistinu a 82.414,-Kč jako příslušenství sestávající z úroků z prodlení v částce 7.782,49 Kč, smluvní pokuty v částce 34.960,-Kč, paušální náhrady nákladů spojených s vymáháním dluhu v částce 4.000,-Kč, náklady rozhodčího řízení v částce 3.332,-Kč a náklady práv zastoupení v rozhodčím a exekučním řízení v částce 21.360,-Kč. Žalobce z funkce insolvenčního správce popřel na přezkumném jednání dne 28.6.2011 pohledávku ve výši 76.632,-Kč co do pravosti a výše. Podle žalobce nebyla platně sjednaná rozhodčí doložka ve smlouvě o úvěru, úvěr nebyl poskytnut pro účely podnikání a ujednání o rozhodčí doložce v obchodních podmínkách je neurčité a neplatné, když stanoví, že rozhodce ad hoc jmenuje Rozhodčí a správní společnost a.s. Žalobce také neuznává náklady právního zastoupení ve výši 21.360,-Kč náklady rozhodčího řízení ve výši 3.322,-Kč a náklady právního zastoupení v exekučním řízení ve výši 10.980,-Kč. Žalobce také nesouhlasí se smluvní pokutou ve výši 874,-Kč za každý započatý měsíc prodlení se splacením byť i jediné splátky, tj. smluvní pokutu ve výši 52 % p.a z poskytnutého úvěru ve výši 20.000,-Kč a v rozporu s dobrými mravy shledává smluvní odměnu za poskytnutí úvěru ve výši 34.960,-Kč . Část pohledávky ve výši 2.000,-Kč popřel s tím, že soudní exekutor Mgr Libor Cink sdělil, že v exekuci vedené proti dlužnici vymohl částku 2.000,-Kč a tím podle žalobce zanikla zaplacením.

Žalovaná doručila částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky, a to ve výši 17.480,-Kč v části uplatněné smluvní pokuty, ve výši 4.000,-Kč uplatněné jako paušální náhrada nákladů spojené s vymáháním dlužné pohledávky, náklady rozhodčího řízení ve výši 3.332,-Kč, náklady právního zastoupení ve výši 21.360,-Kč a náklady právního zastoupení v exekuci ve výši 57.152,-Kč.

Žalovaná sdělila, že pohledávka ze smlouvy o úvěru ze dne 23.9.2007 za dlužnící je v insolvenčním řízení uplatněna ve výši 51.994,-Kč. K pohledávce v částce 2.000,-Kč uvedla, že dle sdělení soud exekutora Mgr Cinka byla tato uhrazena částka započtena na náklady exekuce.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalované do insolvenčního řízení, a to přihláškou pohledávky ze dne 11.5.2011 z formuláře, ze kterého bylo zjištěno, že žalovaná přihlásila pohledávku v celkové výši 109.146,-Kč. Výše jistiny byla vyčíslena na částku 26.732,-Kč s odkazem na smlouvu o úvěru ze dne 23.9.2007 a specifikovala příslušenství ve výpočtu úroku z prodlení za období od 2.2.2008 do 4.5.2011 ve výši 7.782,49 Kč, smluvní pokuty celkem 34.960,-Kč za 40 měsíců prodlení od února 2008 do května 2011 / měsíčně 874,-Kč /, paušální náhrady nákladů ve výši 4.000,-Kč, náklady rozhodčího řízení ve výši 3.332,-Kč, náklady právního zastoupení ve výši 21.360,-Kč a náklady právního zastoupení v exekučním řízení ve výši 10.980,-Kč, celkem věřitelka přihlásila na příslušenství částku 82.414,-Kč. K přihlášce připojila smlouvu o úvěru č. 5532 uzavřenou s dlužnicí dne 23.9.2007 s ujednáním o poskytnutí úvěru ve výši 20.000,-Kč a dlužnice se zavázala k zaplacení jistiny a 18 měsíčních poplatků za správu úvěru / poplatek v částce 874,-Kč/ celkem ve výši 15.732,-Kč. Věřitelka připojila Rozhodčí nález sp. zn. 7613/2008 rozhodce Mgr Michala Bazínka ze dne 30.3.2009. Rozhodce ve své rozhodnutí odkázal na sjednanou rozhodčí doložku jako součást obchodních podmínek a smlouvy o úvěru s tím že strany se dohodli o tom, že spory související se smlouvou o úvěru bude rozhodovat v rozhodčím řízení rozhodce jmenovaný Rozhodčí a správní společností a.s. IČ 27400531. Podle připojeného dokladu byl rozhodčí nález doručen dlužnici dne 14.4.2009. Podle usnesení Okresního soudu v Náchodě byla dne 4.8.2009 nařízena exekuce na základě pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu ze dne 30.3.2009 a pověřením exekuce byl ustanoven Mgr Libor Cink.

Usnesením ze dne 27.1.2012 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí popřené části pohledávky žalované ve výši 57.152,-Kč s tím, že věřitel zůstává nadále účastníkem řízení pro pohledávku ve výši 51.994,-Kč. Z protokolu o přezkumném jednání sepsaném Krajským soudem v Hradci Králové dne 28.6.2011 byla přezkoumána pohledávka žalované pod č. 3 tak, že žalobce popřel vykonatelnou pohledávku ve výši 76.632,-Kč z celkem přihlášené pohledávky v částce 109.146,-Kč. Ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že dlužnice pohledávku v celé přihlášené výši uznala a žalobce uznal pohledávku do výše 32.514,-Kč.

Podle písemného sdělení soud exekutora ze dne 21.6.2011 eviduje v úhradách ve prospěch žalované finanční částku 2.000,-Kč. Podle přehledného listu spisu EX 2838/2009 je uhrazená finanční částka uvedena v nákladech exekuce (v celkové výši 46 850,--Kč).

V průběhu jednání před soudem vzal žalobce pohledávku ve výši 32.514,-Kč po poučení soudem zpět s tím, že byla uznána a není předmětem žaloby. Vzhledem ke zpětvzetí žalované a rozhodnutí insolvenčního soudu zůstala předmětem žaloby část pohledávky žalované ve výši 19.480,-Kč, sestávající ze smluvní pokuty ve výši 17.480,-Kč a částky 2.000,-Kč a na svém stanovisku k neplatnosti smluvní pokuty, která byla sjednána v rozporu s dobrými mravy nadále setrval.

Soud v dané problematice odkazuje na již ustálenou soudní praxi s tím, že ujednání o smluvní pokutě zajištující pohledávku žalobce ze spotřebitelského úvěru není sama o sobě ujednáním neplatným ve smyslu ust § 39 obč.zák. jen proto že byla sjednána v nepřiměřené výši a soud dle ust § 301 obchod. zák. může takovou pokutu snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti / rozsudek NS ČR sp.zn. 31 Cdo 2707/2007, rozsudek VSPH 171/2012 /. S přihlédnutím ke všem okolnostem se jeví po zpětvzetí části pohledávek žalované výše smluvní pokuty jako přiměřená a lze ji žalované v insolvenčním řízení přiznat. Vzhledem k rozhodnutí soudního exekutora ze dne 13.10.2009 o exekučním příkaze k provedení exekuce a povinnosti dlužnice k zaplacení nákladů exekučního řízení, považuje soud zaplacenou částku dlužnicí ve výši 2.000,-Kč za úhradu nákladů soudního exekutora dle uvedeného rozhodnutí a nikoli pohledávky žalované.

Náklady řízení soud přiznal žalobci vzhledem k výsledku řízení po zpětvzetí sporných pohledávek žalovanou v insolvenčním řízení. Náklady žalobce sestávají z paušální náhrady advokáta ve výši 10.000,-Kč podle vyhl. č. 484/2000 Sb., paušál náhrady hotových výdajů podle § 13 vyhl. č.177/1996 Sb. / 3 úkony právní služby za 300,-Kč /, jízdné ve výši 871,50 Kč / trasa Turnov-HK a zpět k jednání osobním automobilem SEAT Altea XL /, náhrada času za 4 půlhodiny ve výši 400,-Kč a 21% DPH ze základu daně 12.171,50 Kč. Celkem soud přiznal žalobci na nákladech právního zastoupení finanční částku 14.727,50 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 22. ledna 2013 JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jeřábková Jana