45 ICm 1868/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1868/2011-41 ( KSHK 45 INS 4943/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovaným: 1) Ing. Václav Špůr, Okružní 2385, Dvůr Králové nad Labem, insolvenční správce dlužníka Jany anonymizovano , bytem Radvance 219 a 2) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Radvanice 219, v řízení zastoupena obecným zmocněncem Jiřím Vlasákem, bytem , o určení popřené pohledávky

t a k t o:

I. Určuje se pravost pohledávky žalobce ve výši 11 000,-Kč v insolvenčním řízení dlužnice Jany anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 4943/2011, ve zbytku nároku se žaloba z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v od n ě n í:

Žalobce se žalobou ze dne 20.7.2011 domáhal určení pohledávky ve výši 62.899,--Kč. Přihláškou ze dne 26.5.2011 přihlásil do insolvenční řízení pohledávku za dlužnicí v celkové výši 102.135,--Kč jako nedoplatek na nominální hodnotě úvěru z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100384678 ve výši 101.400,--Kč a jako nedoplatek na smluvních pokutách ze smlouvy ve výši 735,--Kč. Při přezkumném jednání konaném u Krajského soudu v Hradci Králové dne 30.6.2011 byla pohledávka ve výši 62.899,--Kč žalovaným insolvenčním správcem popřena a ve výši 39.236,--Kč byla uznána. Z protokolu o přezkumném jednání vyplývá, že žalovaná pohledávku zcela uznala, ale z upraveného seznamu přihlášených pohledávek, který je součástí protokolu, žalovaná pohledávku žalobce uznala a popřela v rozsahu popření insolvenčního správcem. Žalobce byl vyrozuměn žalovaným o popření dne 7.7.2011. Žalobce dne 20.12.2010 uzavřel s dlužnicí smlouvu o revolvingovém úvěru, na základě které poskytl úvěr v celkové výši 106.470,--Kč. Dlužnice se zavázala úvěr vrátit ve 42 měsíčních splátkách po 2.535,--Kč splatných vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce počínaje měsícem lednem 2011. Dlužnice se také zavázala zaplatit smluvní odměnu za poskytnutí úvěru ve výši 73.470,--Kč. Po započtení pohledávky žalobce na zaplacení smluvní odměny a pohledávky žalované na vyplacení úvěru dle čl. 5 a čl. 10 smluvních ujednání smlouvy o úvěru byla na účet žalované vyplacena částka 33.000,--Kč. Předmětem splácení byla tedy již pouze jistina, nikoliv smluvní odměna, protože ta byla již uhrazena. Dlužnice na splátkách zaplatila pouze 2 z dohodnutých 42 splátek. Za prodlení se splátkou č. 1 a se splátkou č. 3 vyfakturoval žalobce dlužnici na smluvních pokutách dle čl. 13.1. písm. a, b smluvních ujednání částku 735,--Kč.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a uvedl, že žalobce si přihlásil pohledávku v celkové výši jistiny v částce 102.135,--Kč. Jistina z úvěru skutečně vyplacená dlužnici činila 33.000,--Kč a smluvní odměna věřiteli 73.407,--Kč. Uvedl, že podle jeho názoru jistinou úvěru není dohodnutá smluvní odměna ani smluvní pokuta, a proto se žalovaný domnívá, že si smluvní odměnu a smluvní pokutu žalobce do insolvenčního řízení nepřihlásil. Dále sdělil, že uznává pohledávku žalobce do výše dosud neuhrazené jistiny ve výši 28.425,--Kč.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila, v průběhu jednání před soudem prostřednictvím zástupce sdělila, že pohledávku žalobce uznala.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalobce do insolvečního řízení sp. zn. 45 INS 4943/2011, z obsahu kterého zjistil, že žalobce dne 27.5.2011 přihlásil pohledávku č. 1 jako jistinu ve výši 102.135,--Kč s uvedením důvodu vzniku nedoplatek na nominální hodnotě úvěru ze smlouvy o revolvingovém úvěru a smluvních pokutách a připojil smlouvu o revolvingovém úvěru včetně dodatku, splátkový kalendář a kartu klienta.

Žalovaný vyrozuměl žalobce o popření pohledávky dne 1.7.2011 tak, že v pravidelných splátkách dle splátkového kalendáře měl být zahrnutý úrok končící 20.6.2014. Úroky z pohledávek vzniklých před rozhodnutím o úpadku, které přirostly až v době po tomto rozhodnutí a také úroky, které se staly splatnými až po rozhodnutí o úpadku se dle § 170 písm. a, b insolvenčního zákona neuspokojují, proto provedl odúročení splátek splatných po rozhodnutí o úpadku. Toto odúročení činí popřenou hodnotu uvedené pohledávky. Insolvenční správce také sdělil, že pohledávka byla popřena do výše 62.899,--Kč a skutečná výše pohledávky je 39.236,--Kč.

Soud provedl důkaz listinami smlouvou o revolvingovém úvěru uzavřenou s dlužnicí dne 20.12.2010 včetně dodatku, splátkovým kalendářem úvěru, kartou klienta, fakturou č. 911021078, kterou byla fakturována smluvená odměna v celkové výši 735,--Kč a výpisem z účtu Komerční banky, a.s., podle kterého žalobce vyplatil dlužnici 22.12.2010 finanční částku 33.000,--Kč. Podle ust § 192 odst. 1 zák č 182/2006 Sb v platném znění / dál insolvenční zákon / pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce,dlužník a přihlášení věřitelé, popření pohledávky lze vzít zpět. Insolvenční správce -3-může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek

Podle ust § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonat pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta nesmí skončit dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust § 197 odst. 2 insolvenčního zákona.Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. V žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti , které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Podle ust. § 410 odst. 1 insolvenčního zákona, není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202 . Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení.,tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníkovi /odst.2/.

Soud v průběhu důkazního řízení zejména listinami zjistil, že žalobce podal v zákonem stanovené lhůtě žalobu proti popírajícímu insolvenčnímu správci i dlužnici. Zde je třeba uvést, že dlužnice do protokolu o přezkumu sporné pohledávky dne 30.6.2011 uvedla, že tuto uznává a jak dále z protokolu o přezkumném jednání vyplývá pohledávku ve sporné výši popřel pouze insolvenční správce. Takto byl i žalobce poučen ve vyrozumění ze dne 1.7.2011 insolvenčním správcem. Nebylo tedy důvodu, aby žalobu podával proti dlužnici. Další věcí, kterou se soud zabýval, je přezkoumání pohledávky insolvenčním správcem. Insolvenční správce při přezkumném jednání do protokolu o jednání uvedl, že pohledávku žalobce uznává ve výši 39 236,--Kč a popírá ve výši 62 899,--Kč co do právního důvodu a výše. Ve vyrozumění o popřené pohledávce žalobci odůvodnil své popření tím, že žalobce vyčíslil v jistině částky které měla dlužnice uhradit ve formě pravidelných měsíčních splátek podle splátkového kalendáře končícího 20.6.2014. Podle žalovaného ve splátkách je zahrnutý úrok a tak úroky, které odpovídají úrokům z pohledávek vzniklých před rozhodnutím o úpadku, které přirostly až v době po tomto rozhodnutí a úroky, které se staly splatnými až po rozhodnutí o úpadku se však s odkazem na ust. § 170 písm. a,b insolvenčního zákona neuspokojují. Z uvedených důvodu provedl odúročení splátek splatných po rozhodnutí o úpadku s ohledem na výši RPNS uvedenou ve smlouvě. Ve vyjádření se k žalobě žalovaný uvedl, že žalobce do přezkumu jednání nedoručil žádné doplnění ani opravu své přihlášené pohledávky a také vyjádřil názor, že ve splátkách je zahrnuta jistina úvěru, odměna i náklady žalobce s tím, že smluvní odměna ani smluvní pokuta není jistinou tak jak ji žalobce přihlásil. Také se opravil v přezkumu pohledávky, která by měla podle jeho názoru činit zjištěnou část ve výši 28.425,--Kč a popřenou část 73 890,--Kč. Jak z uvedeného vyplývá důvody uvedené žalovaným ve vyjádření k žalobě jsou odlišné od důvodu, který žalovaný uvedl ve vyrozumění žalobci o popřené pohledávce. Jestliže věřiteli zákon umožňuje k datu přezkumného jednání svoji pohledávku upravit / do skončení přezkumného jednání / a poté ani v průběhu incidenčního sporu již právní důvod pohledávky -4-nelze měnit, to samé se vztahuje na insolvenčního správce, který je svými důvody popření uvedené věřiteli na přezkumném jednání nebo v písemném vyrozumění vázán a není možné aby v průběhu sporu důvod popření pří další části pohledávky měnil nebo popíral dodatečně.

Soud proto vycházel z přihlášky pohledávky žalobce, z protokolu o přezkumném jednání a vyrozumění insolvenčního správce o popřené pohledávce a listin a důkazů provedených v průběh důkaz řízení. V řízení bylo tedy prokázáno, že žalobce přihlásil pohledávku v celkové výši 101 400,--Kč a smluvní pokutu ve výši 735,--Kč. Pohledávka žalobce se skládá z poskytnutého úvěru ve výši 33 000,--Kč a smluvní odměny ve výši 73.470,--Kč. Podle smluvního ujednání měla dlužnice poskytnutý úvěr splácet v měsíčních splátkách po 2 535,--Kč, první splátka byla splatná 20.1.2011, kterou zaplatila dlužnice dne 11.2.2011 druhá splátka byla splatná dne 20.2.2011 a tuto zaplatila dlužnice dne 14.2.2011. Další splátky splatné vždy k 20 dni v měsíci / 20.3.2011 / již zaplacené nebyly. Podle smluvního ujednání ve smlouvě o revolvingovém úvěru je dle čl. 13.3 se v případě řádného neuhrazení splátek stávají okamžitě splatnými všechny nesplatné závazky.

Podle povahy smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru soud smlouvu posoudil jako smlouvu spotřebitelskou / zák. č. 321/2001 Sb. /, neboť v daném případě se jedná o půjčku za úplatu-za sjednanou odměnu za poskytnutí úvěru, a to mezi žalobcem jako dodavatelem a dlužnicí jako spotřebitelem. Na smlouvu se tak subsidiárně vztahují ustanovení občanského zák. v části o spotřebitelských smlouvách / § 25-57 OZ / i obecná ustanovení o platnost i právních úkonů. Výkladem insolvenčních a odvolacích soudů k této problematice došlo k závěru, že ujednání o smluvní odměně nelze zařadit pod nepřípustná smluvní ujednání dle ust § 56 odst. 3 OZ, jež má za následek pouze relativní neplatnost takového právního úkonu na uvedené smlouvy se vztahují i ustanovení občanského zákoníku o absolutní neplatnosti právních úkonů dle ust § 39 OZ., podle něhož je neplatný právní úkon, který je v rozporu s dobrými mravy. V rozporu s dobrými mravy není ujednání o tom, že žalobce poskytne úvěr za úplatu / odměnu /, protože by bylo nevyvážené tvrdit, že ten kdo půjčuje své finanční prostředky jinému, je může půjčovat zadarmo, a aby se mu poskytnuté plnění vrátilo až po dohodnuté době bez nároku na jakýkoliv zisk, neboť pak by ten, jemuž byl úvěr poskytnut byl v neoprávněné výhodě, které by se mu nedostalo ani tehdy, pokud by si půjčku obstaral od jiného poskytovatele úvěru například od banky. / rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 15 Cmo 162/2010/ . V části o výši smluvní odměny spatřuje soud neplatnost ujednání v rozporu s dobrými mravy a považuje za úměrnou-vyváženou ve výši 1/3 skutečně poskytnuté půjčky. Vzhledem k uvedenému soud z popřené pohledávky určil pravost pohledávky ve výši 11.000,--Kč a ve zbylé části žalobu zamítl

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 odst. 1 insolvenčního zákona. a § 142 odst. 3 občanského soudního řádu .

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného .

V Hradci Králové dne 23.10.2012 JUDr Monika Marčišinová,v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa