45 ICm 1827/2010
45 ICm 1827/2010-25 (KSUL 45 INS 9401/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 492 41 397, se sídlem Vinohradská 18/169, 100 17 Praha 10, proti žalovanému Ing. Pavlu Tlustému, se sídlem Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I, insolvenčnímu správci dllužníků Miroslava anonymizovano , anonymizovano a Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrbice-Vetlá, Krátká 87, zast. JUDr. Přemyslem Kamenářem, advokátem se sídlem Sládkova 449/22, 405 02 Děčín I, o určení pra-vosti nevykonatelné pohledávky takto:

I. Určuje se, že žalobce-věřitel č. 13 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10 má za dlužníky Miroslavem anonymizovano , anonymizovano a Marcelou anonymizovano , n anonymizovano , oba bytem 413 01 Vrbice, Vetlá, Krátká 87 pohledávku ve výši 106.428,20 Kč jako nezajištěnou.

II. Po nabytí právní moci tohoto rozsudku se považuje pohledávka ve výši 106.428,20 Kč vě-řitele č. 13 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10 za zjištěnou jako nezajištěná. Nebude však zařazena do splátko-vého kalendáře ve spojeném řízení na manžele anonymizovano KSUL 45 INS 9401/2010 z důvodu existence SJM manželů anonymizovano .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 45 INS 9401/2010)

Odůvodnění:

Žalobce se ve své žalobě doručené soudu dne 25.11.2010 domáhal určení rozhodnutí soudu, že jeho nevykonatelná pohledávka, přihlášená přihláškou č. 17 je po právu z důvodu jejího přihlášení za dlužnicí b) Marcelou anonymizovano , když přihláškou č. 16 přihlásil svou po-hledávku za dlužníkem a) Miroslavem anonymizovano za situace, kdy insolvenční řízení, vedená na manžele anonymizovano (KSUL 45 INS 9401/2010 a KSUL 45 INS 9402/2010) byla spojena do jednoho řízení KSUL 45 INS 9401/2010 s tím, že úvěr byl oběma manžely čerpán dne 26.01.2007 a 21.03.2007. Šlo o meziúvěr a úvěr ze stavebního spoření.

V žalobě žalobce uvedl, že právním důvodem vzniku pohledávky byl meziúvěr a úvěr ze stavebního spoření. Žalobce přihlásil pohledávku vůči oběma manželům přihláškami č. 16 a č. 17 s tím, že smlouvu o úvěru podepsali oba manželé jsou ze smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, tedy jsou povinni plnit oba. Jedná se o solidární dlužníky a žalobce uvedl, že má právo požadovat plnění po obou dlužnících, přičemž plněním jednoho zaniká povinnost plně-ní druhého z nich. Žalobce tedy dovodil, že má v insolvenčním řízení samostatnou pohle-dávku za každým za každým z dlužníků. Žalobce uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno samostatně na každého z dlužníků, až posléze bylo spojeno. Zákon neumožňuje přihlásit jed-nou přihláškou za více dlužníky, např.manžely. Z toho žalobce dovodil, že se stále jedná o dva dlužníky a má nárok na 60% plnění ze splátkového kalendáře.

Žalovaný na svou procesní obranu uvedl, že na přezkumném jednání dne 07.10.2010 popřel přihlášenou pohledávku žalobce vedenou po č.d P17, a to z důvodu dupli-city, když identická pohledávka byla žalobci zjištěna pod č. P16. Žalovaný odkázal na zákon-ná ustanovení, upravující SJM-§§ 143, 145 a 511 obč. zák. Uvedl, že žalobce přihlásil pod P16 a P17 identickou pohledávku ve výši 106.428,20 Kč a byť řízení byla zahájena samostat-ně, byla soudem posléze spojena; je vedeno jediné řízení pod sp.zn. KSUL 45 INS 9401/2010. Jestliže probíhá jedno řízení (byť se dvěma dlužníky-manžely), je přihlášení za každým dlužníkem zvlášť duplicitní.

Jednání ve věci včetně dokazování se konalo dne 14.02.2011. Účastníci byli k jednání řádně předvoláni a jednání se zúčastnili.

Soud zkoumal včasnost podání žaloby-z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že první přezkumné jednání se konalo dne 07.10.2010. Vyrozumění žalobci o popření jeho pohledávky bylo insolvennčím správcem doručeno dne 12.11.2010. Žaloba byla podána 25.11.2010, te-dy včas.

Před soudem byly provedeny listinné důkazy z aktivity soudu, a to z insolvenčního rejstříku-přihláškou pohledávky věřitele č. 13, přihl.č. 16 a 17, č.l. B-4-protokol z 1. pře-zkumného jednání ze 07.10.2010, č.l. B-5 a B-6-usnesení o způsobu oddlužení, č.l. 5-vy (KSUL 45 INS 9401/2010) rozumění insolvenčního správce věřiteli o popření pohledávky z 11.11.2010, doručení 12.11.2010.

Po zhodnocení provedených důkazů (§132 o.s.ř.), dospěl soud k následujícímu zá-věru o skutkovém stavu:

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky č. P16 nevykonatel-nou pohledávku ve výši 106.428,20 Kč a přihláškou pohledávky č. P17 identickou pohledáv-ku z téhož právního titulu v téže výši proti druhému z manželů anonymizovano . Dne 07.10.2010 se konalo první přezkumné jednání, ny němž byly přezkoumány obě přihlášky P16 a P17. P16 byla zjištěna, P17 byla popřena správcem z důvodu duplicity. Vyrozumění žalobci o popření jeho pohledávky bylo insolvenčním správcem žalobci doručeno dne 12.11.2010. Žaloba byla podána 25.11.2010.

Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insol-venčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doru-čení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 143 odst 2 obč. zák., společné jmění manželů tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesa-huje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhla-su druhého.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba je důvodná.

Platná právní úprava společného jmění manželů podle § 143 a násl. obč. zák. předpo-kládá, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdíl-ně. Tak je tomu např. i u úvěru ze stavebního spoření, který manželé získali za trvání manžel-ství a zavázali se jej společně a nerozdílně splatit; věřitel je pak oprávněn domáhat se takové-ho plnění po kterémkoli z manželů. Nastane-li uvedená situace za trvání manželství, jde spl-nění takového závazku k tíži společného jmění manželů jako celku. Jde o společné (solidární) povinnosti manželů jako účastníků insolvenčního řízení. Za současné právní úpravy, kdy nejsou pro věřitele k dispozici formuláře pro společnou přihlášku pohledávky za oběma man-žely, lze podle názoru soudu popírat pravost pohledávky jen tehdy, jestliže nevznikla, zanikla, (KSUL 45 INS 9401/2010) nebo je promlčena, nikoli z důvodu duplicity, jak bylo uměle vynuceno počáteční rozhodo-vací praxí odvolacího soudu ohledně nutnosti spojování insolvencích řízení manželů. Pokud je pohledávka přihlášena duplicitně a v případě jejího zjištění dvakrát (u každého z manželů), je dle názoru soudu namístě zařadit pohledávku do splátkového kalendáře pouze jednou, neboť neexistují dvě majetkové podstaty, ale pouze jedna majetková podstata, která je ve společném jmění manželů. Jestliže by byla zjištěná pohledávka zařazena do splátkového kalendáře dvakrát, jak požadoval žalobce (v souladu s jejím zjištěním vůči oběma manželům), došlo by ke zvýhodnění tohoto věřitele oproti ostatním věřitelům. Dvojí uspokojení pohledávky jednoho věřitele z jedné majetkové podstaty na základě jednoho právního titulu by nebylo v souladu se zákonem. Součet zabavitelných částí mzdy, který hodnotově v penězích přijde na účet insolvenčního správce od plátců mzdy obou manželů za účelem rozdělení věřitelům, je jednou majetkovou podstatou z důvodu existence společného jmění manželů. Žalovaný popřel v říjnu 2010 přihlášku žalobce z procesní opatrnosti a vyčkávání, jak se k takovému postupu bude stavět rozhodovací praxe soudu. Jde o otázku neupravenou in-solvenčním zákonem stejně jako tzv. společné oddlužování manželů (po spojení řízení o oddlužení na oba manžele), které zákon nezná a jehož právní úprava v zákoně stále absentuje, byť již byl insolvenční zákon novelizován. Nelze jinak, než tuto absenci nahrazovat soudním výkladem s výhledem na brzkou judikaturu, která dá takovému postupu alespoň prozatímní legitimní rámec. Soud v podstatě toliko procesním postupem (spojením obou řízení) nahrazu-je absentující hmotně právní úpravu v zákoně. Poté nelze klást za vinu insolvenčnímu správci opatrný přístup z důvodu jeho hmotně právní odpovědnosti za případnou vzniklou škodu.

Dle shora uvedených závěrů soud v bodě I. výroku rozsudku vyhověl návrhu žalobce a určil pravost pohledávky a zároveň v bodě II.výroku rozsudku výslovně deklaroval, že takto zjištěná pohledávka nebude zařazena do splátkového kalendáře. Splácena bude pouze jednou z jednoho společného jmění manželů.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v bodě III. výroku rozsudku podle § 202 odst. 1, věta první IZ, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohle-dávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, i když byl žalobce ve věci zcela úspěšný. Soud nepostupoval podle odst. 2 tohoto ustanovení, kdy ná-klady řízení, které vznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu při-hodila, nese on sám a ostatním účastníkům je povinen je nahradit, neboť soud zavinění správ-ce v jeho postupu nespatřuje. Insolvennčí správce postupoval s náležitou péčí v řešení přípa-du, jehož výsledek záležel pouze na právní úvaze soudu bez jakéhokoli posuzování skutkové-ho stavu věci (míněno tím právního důvodu vzniku pohledávky). (KSUL 45 INS 9401/2010)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednic-tvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 14.02.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Zimová