45 ICm 1826/2013
Číslo jednací: 45 ICm 1826/2013-141 (KSHK 45 INS 6406/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobkyně: JUDr. Šárka Vesková, se sídlem Brněnská 300/31, 500 06, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka BERIL-EXIM s. r. o., IČ 259 45 840, se sídlem Vysokov 140, PSČ 549, proti žalované: Nové Zálesí a. s., IČ 251 50 162, se sídlem Václavské náměstí 37/2074, 110 00, Praha 1-Nové Město, právně zastoupena: Mgr. Petrem Řehákem, advokátem, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00, Praha 3, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že pohledávka přihlášená žalovanou do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 27. 9. 2012 označenou č. 9.1 ve výši 2.364.446,28 Kč není po právu, se zamítá.

II. Žaloba ve znění, aby soud určil, že pohledávka přihlášená žalovanou do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 27. 9. 2012 označenou č. 9.4 ve výši 291.617,61 Kč není po právu, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou domáhala určení, že pohledávka žalované přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka BERIL-EXIM s. r. o. ve výši 2.656.063,89 Kč není po právu. Žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 4.499.863,15 Kč. Z pohledávky je částka ve výši 827.087,87 Kč nevykonatelná a částka ve výši 3.672.775,28 Kč vykonatelná. Žalobkyně při zvláštním přezkumném jednání dne 22. 4. 2013 popřela přihlášenou pohledávku žalované v celé přihlášené výši. Pohledávku v části 1.843.799,26 Kč žalobkyně dodatečně uznala. Pohledávka byla přiznána směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 39Cm 657/2009 ze dne 12. 1. 2010 v řízení vedeném proti dlužníkovi BERIL-EXIM s. r. o. a dlužníkovi Antonínu Bernardovi, kterým byla uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně směnečný peníz ve výši 4.978.843,92 Kč s příslušenstvím a to 6% úrokem p. a. od 22. 10. 2009 do zaplacení, odměnu ve výši 16.596,00 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 199.820,00 Kč. Usnesením Okresního soudu v Náchodě č. j. 25EXE 968/2010 ze dne 27. 5. 2010 byla pro vymožení uvedených pohledávek nařízena exekuce a jejím provedením byl pověřen Mgr. Stanislav Molák. Pohledávka činila na jistině částku 4.830.691,92 Kč s příslušenstvím. Předmětná pohledávka byla dne 26. 10. 2010 postoupena ve smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené mezi ČSOB a. s. jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem. Předmětem postoupení byla směnečná suma 4.486.870,70 Kč s příslušenstvím. Usnesením Mgr. Stanislava Moláka ze dne 23. 11. 2010 bylo rozhodnuto o vstupu žalovaného do exekučního řízení na místo oprávněné ČSOB a. s. Dle sdělení exekutora ze dne 8. 2. 2013 byla v exekučním řízení vymožena částka 2.980.567,16 Kč. Po uzavření smlouvy o postoupení pohledávky obdržela žalovaná na jistině částku 1.843.862,49 Kč a částku 81.276,00 Kč na nákladech exekučního řízení. Na jistině pak po odečtení vymožené částky zbývá částka 2.643.008,74 Kč. Žalobkyni bylo dlužníkem BERIL-EXIM s. r. o. sděleno, že ve dnech 19. 10. 2010 a 20. 10. 2010 byly uskutečněny 3 platby v celkové výši 1.956.500,00 Kč na účet žalované vedený u Komerční banky a. s., č. účtu 78-43670207/0100. Dlužníkovi byla nabídnuta možnost odkoupení pohledávky ČSOB a. s. žalovaným. Na úhradu nákladů spojených s odkoupení pohledávky od ČSOB a. s. uhradil dlužník žalovanému zálohu ve výši 1.956.500,00 Kč. Částka 956.500,00 Kč byla uhrazena z půjčky poskytnuta Lenkou Říhovou a částka 1.000.000,00 Kč z půjčky poskytnuta společností KCPPUM s. r. o. Lenka Říhová poukázala dne 19. 10. 2010 ze svého účtu u GE Money Bank č. účtu 4620911524/0600 na účet žalované platbu ve výši 150.000,00 Kč s textovým údajem převod na úhradu exekuce. Dne 20. 10. 2010 poukázala ze svého účtu na účet žalované částku 806.500,00 Kč. Tyto platby byly poukázány za účelem splnění závazků dlužníka jako záloha na peněžitý závazek sjednaný smlouvou o postoupení pohledávky. Dne 20. 10. 2010 uzavřela společnost KCPPUM s. r. o. jednatelkou Lenkou Říhovou a Ing. Vladimírem Grigou smlouvu o prodeji čerpadla za kupní cenu 1.000.000,00 Kč. Společnost KCCPUM s. r. o. měla od Ing. Vladimíra Grigy obdržet kupní cenu a tuto částku použít za účelem poskytnutí půjčky dlužníkovi. Ing. Griga ze svého účtu č. 3689089001/5500 poukázal přímo na účet žalované částku 1.000.000,00 Kč. Tato částka byla uhrazena mimo exekuční řízení. Žalobkyně dále vysvětlila, že u pohledávky P9.1 byla přihlášená žalovanou částka 2.793.011,35 Kč jako jistina směnečného závazku dle směnečného platebního rozkazu a na příslušenství pohledávky byla přihlášena částka 663.347,93 Kč. Podle výpočtu žalobkyně činí jistina částku 686.508,25 Kč po odečtení plateb, které po postoupení pohledávky následovaly a příslušenství, směnečný úrok ve výši 6 %, činí částku 405.404,83 Kč. Žalobkyně tak na příslušenství pohledávky č. 1 uznává částku 405.404,83 Kč a popírá částku 257.943,10 Kč. Ve vztahu k pohledávce P9.1 popírá žalobkyně celkem částku 2.364.446,28 Kč a uznává částku 1.091.913,00 Kč. Pohledávky žalované pod č. P9.2 ve výši 16.596,00 Kč, P9.3 ve výši 199.820,00 Kč uznává žalobkyně, u pohledávky P9.4, která byla přihlášená ve výši 827.087,87 Kč, uznává částku 535.470,26 Kč a popírá 291.617,61 Kč.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila a potvrdila, že přihlášenou pohledávku koupila od ČSOB a. s na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26. 10. 2012. Důvodem, pro který pohledávku odkoupila, byla předchozí smlouva s Lenkou Říhovou, která byla prokuristkou dlužníka a družkou Antonína Bernarda. Podle smlouvy měla žalovaná pohledávku odkoupit a poté, co bude na účet společnosti žalované doplacena cena za postoupení pohledávky a uhrazené náklady na zajištění služeb, dojde k zastavení exekuce a postoupení pohledávky na Lenku Říhovou. Jednalo se o mandantní smlouvu s Lenkou Říhovou, přičemž smlouva nikdy nebyla podepsána. Podle dohody byla ještě před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky připsána na účet společnosti žalované částka 1.956.500,00 Kč ve třech platbách, z nichž poslední byla 20. 10. 2010. Tato částka je žalobkyní interpretována jako částečná platba na přihlášenou pohledávku, to ovšem není možné už proto, že v té době nebyla společnost žalované věřitelem pohledávky. Předmětné platby byly provedeny z jiného právního důvodu a to na základě dohody mezi žalovanou a Lenkou Říhovou, podle které měla společnost žalované dále zajistit postoupení této pohledávky na Lenku Říhovou. Jednání o této smlouvě probíhala v září a říjnu 2010. Až po obdržení plateb v celkové výši 1.965.000,00 Kč žalovaná pohledávku od ČSOB a. s. odkoupila a stala se tak věřitelem dlužníka. K postoupení na Lenku Říhovou nedošlo, protože nesplnila dle smlouvy své závazky a žalovaná tak od smlouvy odstoupila.

V průběhu řízení byl proveden výslech svědkyně Lenky Říhové, která potvrdila, že poskytla smlouvou o půjčce ze dne 25. 10. 2010 finanční částku ve výši 956.500,00 Kč společnosti BERIL-EXIM s. r. o. za účelem úhrady exekuce a druhou smlouvou ze dne 22. 10. 2010 půjčila finanční prostředky ve výši 1.000.000,00 Kč dlužníkovi na úhradu exekuce. Obě půjčené finanční částky zaplatila převodem ze svého účtu na účet, který jí poskytl pan Racek, který jednal za společnost žalované a domluvil se s Antonínem Bernardem, který zastupoval společnost dlužníka, že mu pomůže vyřešit finanční problémy společnosti dlužníka. Popřela, že by se společností žalované uzavírala nějaké smlouvy a také, že by této společnosti posílala nějaké finanční prostředky. Původně byla dohoda s panem Rackem, že pohledávku od ČSOB a. s. za dlužníkem odkoupí a poté převede na společnost dlužníka, ale protože neměl dostatek finančních prostředků, poslala mu finanční prostředky na účet, který jí sdělil. Finanční částku 1.000.000,00 Kč obdržela od pana Grigy jako kupní cenu za odkoupení betonového čerpadla. Exekuce vůči dlužníkovi byla vedena do března 2012 a svědkyně předpokládá, že se peníze posílali na účet exekutora. V účetnictví dlužníka byly evidovány dluhy tak, že dluží svědkyni jako fyzické osobě a také společnosti KCPPUMP s. r. o., kterou svědkyně zastupuje jako jednatelka. Svědkyně potvrdila jednání se žalovanou, které se týkalo mandantní smlouvy, která uzavřena nebyla. V této smlouvě zastupovala jako prokuristka společnost dlužníka. Prohlásila, že finanční prostředky byly posílány na účet, který jí sdělil pan Racek, až později se dozvěděla, že se jednalo o účet společnosti žalované a také, že finanční prostředky poskytla na úhradu exekučního řízení vůči dlužníkovi.

Svědek Ing. Vladimír Racek sdělil, že je prokuristou společnosti žalované, v době uzavření smlouvy o postoupení pohledávky z ČSOB na společnost žalované dne 26. 10. 2010 byl předsedou představenstva žalované. Pana Antonína Bernarda, který jednal za společnost dlužníka, osobně znal, se společností dlužníka nikdy neobchodoval. V létě 2010 sdělil pan Bernard za společnost dlužníka, že společnost je zadlužená a potřebuje finanční pomoc. Svědek mu nabídl pomoc restrukturalizací závazků. Otázku postoupení pohledávky nejdříve projednal ve společnosti žalované, kde se dohodli, že budou řešit pomoc dlužníkovi postoupením pohledávky, ale nikoliv z vlastních zdrojů, ale ze zdrojů, které poskytne společnost dlužníka. Pan Bernard se zavázal, že finanční prostředky sežene, cena za postoupení pohledávky byla 4.823.593,00 Kč. V té době probíhala exekuce vůči dlužníkovi, kde byla vymáhána částka přes 6.000.000,00 Kč. Oprávněným v exekuci byla ČSOB a. s. Pan Bernard vyslovil spokojenost, že se dluh sníží a slíbil zajistit peníze. Sehnal necelé 2.000.000,00 Kč od paní Říhové, která byla družkou pana Bernarda a od pana Grigy. Tyto peníze byly vyplaceny bance a rozdíl v ceně za postoupenou pohledávku necelé 3.000.000,00 Kč nebyl do dnešního dne dlužníkem uhrazen. Společnost žalované zaplatila tento rozdíl ČSOB a. s. ze svých zdrojů. Z výpisu z účtu žalované vyplývá, že paní Říhová i pan Griga peníze poslali na účet společnosti žalované. Z jakých zdrojů měli peníze, svědek nevěděl. Dohoda s panem Bernardem byla, že po postoupení pohledávky bude tato pohledávka postoupena dalšímu subjektu, kterého označí pan Bernard. Jednalo se mu zejména o zastavení exekuce. Peníze, které společnost žalované obdržela od pana Grigy a paní Říhové, považoval svědek za platbu ceny za postoupenou pohledávku a peníze byly také použity na zaplacení ČSOB a. s. Odmítl, že by peníze byly zaplaceny pro účely exekuce, v tom případě svědek předpokládá, že by byly zaplaceny přímo exekutorovi. Svědek dále uvedl, že po postoupení pohledávky za dlužníkem probíhala dál exekuce způsobem dražeb movitých a nemovitých věcí patřících dlužníkovi, žádná dražba provedena nebyla, protože pan Bernard dražby zmařil.

Soud provedl důkazy listinami: přihláškou pohledávky žalované doručené soudu 29. 9. 2012 pro pohledávky v celkové výši 4.499.863,15 Kč, směnkou vystavenou 20. 4. 2007 na částku 4.978.843,92 Kč, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi ČSOB a. s. a Nové Zálesí a. s. ze dne 26. 10. 2010, předmětem které byla postupovaná pohledávka za společností BERIL- EXIM s. r. o. v celkové výši 4.866.284,02 Kč, podle smlouvy předmětem exekuce je směnečná suma ve výši 4.486.870,74 Kč s příslušenstvím, směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2010, usnesením Okresního soudu v Náchodě sp. zn. 25 EXE 968/2010 ze dne 27. 5. 2010, usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 8. 2012, kterým soud rozhodl o úpadku a prohlásil na majetek dlužníka konkurz, protokolem ze zvláštního přezkumného jednání ze dne 22. 4. 2013, přezkumným listem pohledávky č. 9.1, uplatněna pohledávka ve výši 3.456.359,28 Kč a 9.4 v celkové výši pohledávky 827.087,87 Kč jako úrok z prodlení, sdělením insolvenčního správce ze dne 22. 5. 2013 o uznání pohledávek věřitele P9.2, P9.3, u pohledávky P9.1 insolvenční správce uznává pohledávku do výše 1.091.913,00 Kč a popírá 2.364.446,28 Kč a u pohledávky P9.4 popírá ve výši 291.617,61 Kč a uznává 535.470,26 Kč, výpisem z obchodního rejstříku společnosti žalované, sdělením exekutora o vyplacení finančních prostředků žalované ke dni 8. 3. 2012, potvrzením o provedené platbě částky 806.500,00 Kč dne 20. 10. 2010 na jméno Lenka Říhová výpisem z běžného účtu ze dne 19. 10. 2010, příkaz k úhradě 150. 000,00 Kč na účet č. 78-43670207/0100 s uvedením úhrada exekuce, výpisem z obchodního rejstříku BERIL-EXIM s. r. o., smlouvou o prodeji stroje uzavřenou mezi prodávajícím KCPPUMP s. r. o. a kupujícím Ing. Vladimír Griga ze dne 20. 10. 2010, výpisem z obchodního rejstříku KCPPUMP s. r. o., mandátní smlouvou uzavřenou mezi mandantem BERIL-EXIM s. r. o. a mandatářem Nové Zálesí a. s. ze dne 30. 9. 2010, plnou moc Lenky Říhové pro Ing. Vladimíra Racka k zastupování ve věci odkoupení pohledávky od ČSOB a. s. z 30. 9. 2010, písemnou výzvou k zaplacení pohledávky ze dne 9. 9. 2011 adresované Lence Říhové,

přihláškovým spisem společnosti KCPPUMP s. r. o. v zastoupení Lenkou Říhovou, která si do insolvenčního řízení dlužníka BERIL-EXIM s. r. o. přihlásila dne 1. 10. 2012 pohledávku č. 1 ve výši 1.000.000,00 Kč ze smlouvy o půjčce, pohledávku č. 2 ve výši 261.358,97 Kč a č. 3 ve výši 58.126,18 Kč jako důvod přistoupení k závazku společnosti BERIL-EXIM s. r. o., pohledávky popřela insolvenční správkyně, přihláškovým spisem Lenky Říhově, která do insolvenčního řízení dlužníka přihlásila ze smlouvy o půjčce ze dne 25. 10. 2010 finanční částku 1.093.384,00 Kč, pohledávka byla insolvenční správkyní popřena.

Podle § 199 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona v platném znění (dál IZ) insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu (odst.1).

Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (odst. 2).

V žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel (odst. 3).

Podle protokolu z přezkumného jednání žalobkyně popřela pohledávku věřitele z důvodu zaplacení.

Pohledávka pod č. 9.4, která byla dodatečně uznána v částce 535.470,26 Kč a popřena insolvenčním správcem ve výši 291.617,61 Kč byla přezkoumána jako nevykonatelná. Právním důvodem je úrok z prodlení jako příslušenství k jistině uplatněné pod P 9.1.

Předmětem sporu po zpětvzetí popřených pohledávek žalobkyní je pohledávka žalované pod č. P9.1, která zůstala sporná ve výši 2.364 446,28 Kč, která podle žalobkyně zanikla uhrazením-zaplacením tak, jak to vyplývá z přezkumného jednání, které se konalo před Krajským soudem v Hradci Králové dne 22. 4. 2013. Pohledávku ve výši 1.091.913,00 Kč žalobkyně uznala. Podle přihlášky žalované přihlásila na jistině částku 2.793.011,35 Kč a příslušenství ve výši 663.347,93 Kč, celková výše pohledávky tak činila 3.456.359,28 Kč s odkazem na Směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 39Cm 657/2009. Důvodem vzniku byl směnečný závazek dlužníka vyplývající ze směnky vlastní vystavené k zajištění úvěrového závazku dlužníka dne 20. 4. 2007 na vlastní řad ČSOB a. s. na částku 4.978.843,92 Kč s datem splatnosti dne 22. 10. 2009 převedené na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi ČSOB a. s. a věřitelem ze dne 26. 10. 2010. Sporná zůstala pohledávka podle tvrzení žalobkyně z důvodu zaplacení v exekuci ve výši 1.843.862,49 Kč, zaplacením částky 956.500,00 Kč od Lenky Říhové jako půjčky dlužníkovi a zaplacením částky 1.000.000,00 Kč jako půjčky od společnosti KCPPUMP s. r. o., kterou poukázal Ing. Griga na účet žalované dne 20. 10. 2010. Žalovaný v řízení potvrdil, že v exekučním řízení obdržel od exekutora finanční částku 1.843.862,49 Kč. Na jistině tak eviduje dluh ve výši 2.643 008,25 Kč.

Poskytnutí finančních prostředků za společnost KCPPUMP s. r. o. měla potvrdit poskytovatelka Lenka Říhová jako jednatelka společnosti i jako fyzická osoba a prokuristka společnosti dlužníka. Z výpovědi svědkyně vyplývá, že společně s Antonínem Bernardem jednali se společností žalované, kterou zastupoval Ing. Racek, jako předseda představenstva, o řešení finančních problémů společnosti dlužníka i ukončení exekuce na majetek dlužníka. Není pochyb o tom, že skutečně k dohodě došlo, společnost žalované uzavřela s ČSOB a. s. smlouvu o postoupení pohledávky za dlužníkem s tím, že finanční prostředky za postoupení uhradí společnost dlužníka. Po odkoupení pohledávky měla být pohledávka převedena na Lenku Říhovou případně jiný spřízněný subjekt společnosti dlužníka. Soud považuje za prokázané, že finanční prostředky poskytnuté Lenkou Říhovou a společností KCPPUMP s. r. o. byly poskytnuty společnosti žalované k zaplacení kupní ceny za postoupenou pohledávku a nikoliv jako platba dluhu vůči exekučnímu řízení. Tuto skutečnost potvrdil i zástupce společnosti žalované Ing Racek.

Soud považuje za nepravděpodobné, že by zástupci dlužníka, kteří jednali o řešení finančních problémů, neměli informace o tom, že jednají nikoliv s fyzickou osobou Ing. Racka, ale se zástupcem společnosti žalované. Smlouvy o půjčkách, případně výpisy z účtů, které měly prokázat tvrzení o poskytnutí finančních prostředků pro účely exekuce, soud nepovažuje za dostačující a vzhledem k provázanosti poskytovatelky půjček ke společnosti dlužníka za nevěrohodné. Žalobkyně, jak vyplývá z protokolu o přezkumném jednání, popřela přihlášenou pohledávku Lenky Říhové, která vyplývá z poskytnuté půjčky č. 9/2010 ve výši 956.500,00 Kč včetně příslušenství a také popřela přihlášenou pohledávku společnosti KCPPUMP s. r. o. ve výši 1.000.000,00 Kč ze smlouvy o půjčce č. 5/2010 ze dne 22. 10. 2010. Podle vyrozumění žalobkyně nebylo prokázáno, zda a komu byly půjčky poskytnuté.

Soud neprovedl důkaz výslechem Antonína Bernarda, který v posuzovaném případě zastupoval společnost dlužníka. Za společnost dlužníka se vyjádřila Lenka Říhová ve svém svědeckém výslechu, který soud považuje za dostačující. Soud také neprovedl důkaz výslechem Ing Grigy, který v dané věci působil pouze jako kupující čerpadla od společnosti KCPPUMP s. r. o. a finanční prostředky ze zaplacené kupní ceny převedl na účet, který mu sdělila Lenka Říhová.

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl tak, jak to vyplývá z výrokové části tohoto rozhodnutí.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 17. prosince 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková