45 ICm 177/2011
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 45 ICm 177/2011-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem 696 12 Hovorany 61, pr. zastoupen Mgr. Petrem Sikorou, advokátem se sídlem Fügnerovo nám. 1908/3, Praha 2, o žalobě žalobce: Mgr. Lukáš Stoček, se sídlem K Nemocnici 18, Nový Jičín, insolvenční správce dlužníka, proti žalovanému: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem U Šlechtitelky 342, 696 14 Čejč o určení neexistence pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 355.000,-Kč z titulu Notářského zápisu N 403/07, NZ 348/07, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21.1.2011 doručenou soudu dne 25.1.2011 domáhal se žalobce určení, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 355.000,-Kč z titulu Notářského zápisu N 403/07, NZ 348/07, která je vedena pod č. P 5 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod č.j. KSBR 45 INS 8943/2009. V žalobě žalobce uvedl, že usnesením č.j. KSBR 45 INS 8943/2009-A-41 byl zjištěn úpadek dlužníka spojený s prohlášením konkursu na jeho majetek a že dne 7.1.2011 byl ustanoven insolvenčním správcem s tím, že žalovaná do insolvenčního řízení přihlásila pohledávku, která je vedena pod číslem č. P5 v celkové výši 355.000,-Kč a jejím právním důvodem je Smlouva o půjčce uzavřená formou notářského zápisu č.j. N 403/2007. Dále uvedl, že při přezkumném jednání konaném dne 7.1.2011 byla pohledávka popřena jak insolvenčním správcem co do pravosti i výše, stejně tak pohledávku popřel dlužník, když důvodem popření je skutečnost, že žalovaná není aktivně legitimována jako věřitelka, neboť přihlášenou pohledávku nevlastní, tuto převedla na třetí osobu, jak vyplývá z Oznámení o postoupení pohledávky ze dne 5.8.2009. Věřitelem je Senko Salahovič a nikoliv žalovaná.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila, pouze v přípisu ze dne 21.10.2011 uvedla, že souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, přičemž výzva k vyjádření byla žalované spolu s žalobou doručena vyhláškou v souladu s ust. § 80 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále je IZ ).

Soud ve věci nařídil jednání na den 2.3.2012, ke kterému se žalobce telefonicky omluvil; žalované bylo předvolání k jednání doručeno vyhláškou dle cit. ust. § 80 IZ. Při jednání soud provedl listinné důkazy navržené a předložené žalobcem a zjistil z nich následující skutečnosti.

Z listiny označené jako oznámení o postoupení pohledávky adresované dlužníku soud zjistil, že dne 5.8.2009 žalovaná Jana anonymizovano , bytem U Šlechtitelky 342, Čejč oznamuje dlužníkovi Michalovi Rylkovi, bytem Hovorany 61, v souladu s ust. § 526 o. z., že smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 5.8.2009 postoupila pohledávku vůči dlužníku vyplývající z Notářského zápisu č.j. N 403/2007 na Senko Salahoviče, bytem Jílová 41, 639 00 anonymizovano .

Z listiny označené jako Věc: Prodej pohledávky, datované dne 5.8.2009 soud zjistil, že je v ní uvedeno, že žalovaná prodává svou pohledávku vůči dlužníkovi k dnešnímu dni panu Salahovičovi Senkovi, bytem Jílová 41, anonymizovano , anonymizovano . Listina je opatřena podpisy žalované a pana Senko Salahoviče.

Mezi stranami nebylo sporu a je nade vší pochybnost, že usnesením soudu č.j. KSBR 45 INS 8943/2009-A-41 ze dne 23.9.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a současně bylo rozhodnuto o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jiří Habarta, s místem výkonu činnosti Pod Oborou 812, Slavkov u Brna. Vzhledem k tomu, že schůze věřitelů svolaná na den 26.11.2010 shora citovaným usnesením a odročená na den 7.1.2011 se usnesla na odvolání insolvenčního správce ustanoveného soudem a novým insolvenčním správcem ustanovila Mgr. Lukáše Stočka, s místem výkonu činnosti K Nemocnici 18, Nový Jičín, usnesením KSBR 45 INS 8943/2009-B-19 ze dne 7.1.2011 soud usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového insolvenčního správce potvrdil.

Z přihlášky pohledávky č. 5 ze dne 12.10.2010 do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalovaná si přihlásila pohledávku v celkové výši 355.000,-Kč jako pohledávku nezajištěnou, vykonatelnou co do částky 108.800,-Kč a jako právní důvod uvedla Smlouvu o půjčce uzavřenou formou notářského zápisu č.j. N 403/2007, NZ 348/2007, sepsaného JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem, Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1. Z Notářského zápisu N 403/2007, NZ 348/2007 ze dne 6.11.2007 soud zjistil, že k JUDr. Ladislavu Vondrákovi, notáři se sídlem v Havlíčkově Brodě, Sázavská 430/1, se téhož dne dostavila žalovaná jako osoba oprávněná a dlužník jako osoba povinná a uzavřeli Smlouvu o půjčce, přičemž se dohodli, že žalovaná jako věřitel půjčuje dlužníkovi peněžní částku ve výši 355.000,-Kč, přičemž dlužník tuto částku přijímá a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že tuto částku převzal v plné výši před podpisem této smlouvy a zavazuje se hradit věřiteli půjčku v pravidelných měsíčních splátkách po 3.200,-Kč měsíčně vždy k 20. dni v měsíci počínaje 20.11.2007. Dále z této listiny soud zjistil, že žalovaná a dlužník uzavřeli tímto Notářským zápisem dohodu dle ust. § 71a odst. 1zákona č. 358/1991 Sb., o notářích a jejich činnosti, tedy, že dlužník výslovně svolil k vykonatelnosti tohoto notářského zápisu, tedy k tomu, aby podle tohoto notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Zápis je podepsán dlužníkem, žalovanou a notářem.

Ze seznamu přihlášených pohledávek-přezkumného listu přihlášky pohledávky č. 5, jež je nedílnou součástí protokolu o přezkumném jednání konaném dne 7.1.2011, soud zjistil a vzal za prokázáno, že insolvenční správce JUDr. Jiří Habarta popřel pravost přihlášené pohledávky, když je v něm uvedeno, že insolvenční správce popírá zcela ve výši 355.000,-Kč a jako důvod popřední je uvedeno, že věřitel nemá aktivní legitimaci k podání přihlášky a uplatnění pohledávky ze Smlouvy o půjčce ze dne 6.11.2077 uzavřené formou Notářského zápisu č.j. N 403/2007, NZ 348/2007, neboť dle oznámení věřitele a Smlouvy o postoupení (prodeji) pohledávky ze dne 5.8.2009 postoupil pohledávku do vlastnictví Senko Salahoviče, bytem Jílová 41, 639 00 anonymizovano . Ze stejného důvodu bylo pohledávka popřena i dlužníkem přičemž popření pohledávky dlužníkem je v posuzovaném případě bez významu.

K předmětnému popření insolvenčního správce je nutno uvést, že pohledávky je možno popírat ve smyslu ust. § 193 IZ co do pravosti (je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo již zcela zanikla anebo, že se zcela promlčela), co do výše ve smyslu ust. § 194 IZ (je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka, přičemž ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky) anebo co do pořadí dle ust. § 195 IZ. Podle ust. § 196 odst. 1 IZ popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky. Jinak řečeno, jednotlivá popření jsou na sobě zcela a úplně nezávislá a pakliže je pohledávka popřena jen co do pravosti, pak v event. incidenčním sporu zkoumá insolvenční soud pouze základ nároku a nikoliv již jeho výši nebo pořadí. Důvody popření ovšem lze vzájemně kombinovat a pohledávku lze popřít z více (anebo ze všech) důvodů. Z výše uvedeného vyplývá, že popřením pravosti pohledávky je popření jejího základu; v posuzovaném případě je zřejmé, že insolvenční správce při přezkumném jednání popřel pohledávku přihlášenou žalovanou ve výši 355.000,-Kč co do jejího základu, tedy pouze její pravost, byť formulací popírám zcela ve výši 355.000,-Kč , když jako důvod popření uvedl nedostatek aktivní legitimace k podání přihlášky pohledávky. Pokud by správce hodlal popřít pohledávku i co do její výše, bezpochyby by musel uvést v souladu se shora cit. ust. §194 IZ i jaká je její skutečná výše dle insolvenčního správce. Vždy je totiž důležité a záleží na tom, jak je popření formulováno z obsahového hlediska, nikoliv na tom, jakých slov bylo po formální stránce použito. Popření formulované v posuzovaném případě správcem je tak typickým popřením, které z obsahového hlediska (popření pravosti) vyjadřuje něco jiného, než co je vyjádřeno slovně (jinak např. pohledávka se popírá v celé výši, jelikož dlužník věřitelce nic nedluží-dluží někomu jinému). Soud se tedy v předmětném sporu zabýval pouze základem nároku, nikoliv jeho výší (srov. např. usnesení NS ČR 29 Cdo 2494/99 ze dne 30.10.2001).

Podle ust. § 524 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. Dle odst. 2 cit. ust. s postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená.

Podle ust. § 526 odst. 1 občanského zákoníku postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli. Dle odst. 2 cit. ust. oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel, není dlužník oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení.

Podle ust. § 530 odst. 1 občanského zákoníku na žádost postupníka může postupitel vymáhat postoupený nárok sám svým jménem na účet postupníka. Jestliže postoupení pohledávky bylo oznámeno nebo prokázáno dlužníkovi (§ 526), může postupitel pohledávku vymáhat pouze v případě, že ji nevymáhá postupník a postupitel prokáže dlužníkovi souhlas postupníka s tímto vymáháním.

Podle ust. § 71a odst. 1 cit. zákona č. 358/1992 Sb., notářský zápis o právním úkonu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou pohledávku druhého účastníka vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takový notářský zápis o právním úkonu musí obsahovat i výši pohledávky a dobu plnění.

V posuzovaném případě na základě provedeného dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, neboť žalobce neunesl důkazní břemeno ohledně svého tvrzení, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 355.000,-Kč. Z předloženého a k důkazu provedeného Notářského zápisu soud vzal za prokázáno, že mezi žalovanou a dlužníkem byla uzavřena smlouva o půjčce, na základě které žalovaná půjčila dlužníku částku 355.000,-Kč a dlužník tuto částku v rozporu se smlouvou neuhradil (tato skutečnost nebyla dlužníkem ani insolvenčním správcem zpochybněna). Z listiny provedené k důkazu označené jako prodej pohledávky ze dne 5.8.2009 soud nemohl vzít za prokázáno, že žalovaná prodala (postoupila) svou pohledávku z předmětné půjčky panu Senko Salahovičovi, neboť v ní absentuje jednoznačná identifikace této pohledávky. Předmětem postoupení pohledávky ve smyslu výše citovaného ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku může totiž být jen určitá pohledávka, přičemž jako každý právní úkon musí i smlouva o postoupení pohledávky vyhovovat zákonným podmínkám jeho platnosti (§ 37 a násl. o.z.). Převáděná pohledávka musí být jednoznačně určena (předmět plnění, osoba dlužníka, příp. právní důvod). Ve smlouvě musí být pohledávka vymezena tak, aby ze smlouvy bylo jednoznačně zjistitelné, jaká pohledávka je předmětem postupu, není rozhodující, zda je smlouva výslovně označena jako smlouva o postoupení pohledávky, poněvadž rozhodující je obsah dohody a pod sankcí její neplatnosti se vyžaduje její písemná forma.

I když byla k důkazu provedena notifikace (oznamovací povinnost dlužníku ze strany postupitele ve smyslu ust. § 526 o.z.), dle názoru soudu nedošlo k platnému postoupení pohledávky z předmětné smlouvy o půjčce ve výši 355.000,-Kč a věřitelkou je stále žalovaná a to právě pro absenci jednoznačné individualizace postupované pohledávky v předložené a k důkazu provedené smlouvě o postoupení pohledávky. Jelikož v řízení nebylo prokázáno, že by dlužník pohledávku žalované uhradil tedy že by pohledávka zanikla, soud žalobu pro neunesení břemene důkazního zamítnul, neboť pohledávka z předmětné půjčky na pana Senko Salahoviče platně přejít nemohla. Pohledávka přihlášená žalovanou ve výši 355.000,-Kč vedená pod přihláškou pohledávky č. 5 je tedy po právu.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. I když tedy žalovaná byla ve sporu plně úspěšná, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku a žádnému z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci

Krajský soud v Brně dne 2.3.2012

Mgr. Lenka Boháčková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Langerová