45 ICm 1727/2012
45 ICm 1727/2012-18 (KSUL 45 INS 6289/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobců a) Zdeňka anonymizovano , nar. 28.08.1952 a b) Hany anonymizovano , anonymizovano oba bytem Blatenská 3234/128, 430 03 Chomutov, proti žalovanému Úřad práce ČR-krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Chomutov, IČ 724 96 991, se sídlem Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov, o určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 10.000,00 Kč

takto:

I. Žaloba dlužníků Zdeňka anonymizovano , nar. 28.08.1952 a Hany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Blatenská 3234/128, 430 03 Chomutov, na určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky žalovaného Úřadu práce ČR-krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Chomutov, IČ 724 96 991, Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov ve výši 10.000,00 Kč, s e z a m í t á .

II. Úřad práce ČR-krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Chomutov, IČ 724 96 991, Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov má za dlužníky Zdeňkem anonymizovano , nar. 28.08.1952 a Hanou anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Blatenská 3234/128, 430 03 Chomutov v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 6289/2012 vykonatelnou pohledávku ve výši 30.500,00 Kč.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 45 INS 6289/2012)

Odůvodně ní:

Žalobou, doručenou soudu dne 14.06.2012, se domáhali žalobci a) a b) určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ve výši 10.000,00 Kč s odůvodněním, že dlužná částka byla zaplacena. Protože se jednalo o pohledávku vykonatelnou, byla žaloba podána dlužníky (za situace, kdy insolvenční správce nárok žalovaného uznal).

Žalovaný na svou procesní obranu uvedl, že pohledávka měla vzniknout z titulu doplacení úroků dle rozsudku Okresního soudu v Chomutově č.j. 10 C 133/98-34 ze dne 26.05.2009, který nabyl právní moci 13.06.2009 ve výši 30.500,00 Kč. Dlužník splatil celou jistinu ve výši 20.000,00 Kč a část úroků, které původně činily 32.024,00 Kč, takže po započítání přeplatku asi 1.700,00 Kč je výsledná částka úroků dle pravomocného rozsudku OS v Chomutově 30.500,00 Kč.

Soudem bylo konstatováno, že dle veřejně přístupné databáze insolvenčního rejstříku je zřejmé, že přezkumné jednání se konalo dne 15.05.2012, žaloba na určení oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky žalovaného byla popírajícími dlužníky podána 14.06.2012. Žaloba byla podána včas, avšak osobou k tomu neoprávněnou, neboť nebyla soudu na opakované výzvy doložena plná moc advokátky k zastupování, případně jen sepisu žaloby.

Z provedených listinných důkazů, zejména -z insolvenčního rejstříku protokolem z přezkumného jednání -doklady příjmové z Úřadu práce z let 2007 až 2008 a výpis plateb poplatníka z let 2004 až 2008 o splacení jistiny ve výši 20.000,00 Kč -přihláška pohledávky P1 v.č. 1 a její přílohou-Rozsudek OS v Chomutově č.j. 10 C 133/98-34 ze dne 26.05.2009, který nabyl právní moci 13.06.2009 -doklad o převzetí výpočtu úroků z prodlení ze dne 17.01.2008 žalobkyní b) soud zjistil, že žalobci a) a b) popřeli vykonatelnou pohledávku žalovaného z důvodu jejího zaplacení. Z rozsudku OS v Chomutově č.j. 10 C 133/98-34 ze dne 26.05.2009, který nabyl právní moci 13.06.2009 a z přihlášky pohledávky P1 vyplývá, že se jednalo o nárok z titulu příslušenství k již zaplacené jistině. Z dokumentu ze dne 17.01.2008 vyplývá, že výpočet úroků z prodlení převzala žalobkyně b). Žalobci nejednali o snížení či prominutí příslušenství k již zaplacené jistině.

Podle ust. § 410, odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. (KSUL 45 INS 6289/2012)

Podle odst. 3 téhož ustanovení, jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Jednak byla podána osobou neoprávněnou, neboť ani na výzvy ani u jednání samotného nebyla předložena plná moc právní zástupkyně JUDr. Ivany Seifertové, jednak bylo prokázáno, že výpočet úroků z prodlení jako příslušenství k již zaplacené jistině byl manželům, resp. Haně anonymizovano jako žalobkyni b) žalovaným řádně doručen a v důsledku pasivity obou žalobců s jejich zaplacením byl nárok žalovaného vymáhán soudně. Byl tedy posléze přiznán pravomocným rozsudkem. Důvod popření, tedy zaplacení pohledávky nebyl prokázán, neboť zaplacena byla pouze jistina, nikoli příslušenství. Soud tedy v bodě I. výroku rozsudku žalobu zamítl a v bodě II. výroku zformuloval, v jaké výši má žalovaný jako věřitel zjištěnu svou pohledávku v insolvenčním řízení za dlužníky, zde žalobci a) a b).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 137 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Zcela úspěšný žalovaný žádné náklady nepožadoval. Soud proto v bodě III. výroku rozsudku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Účastníci se v souladu s ust. § 207 odst. 1 o.s.ř. po vyhlášení rozsudku výslovně vzdali práva na odvolání. Tento úkon stvrdili svými podpisy.

Pouče ní:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Odvolání účastníka, který se práva na odvolání vzdal, je právně neúčinné.

V Ústí nad Labem dne 15.10.2013 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková