45 ICm 1713/2010
45 ICm 1713/2010-33 (KSUL 45 INS 9531/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ 471 14 321, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s., Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenčnímu správci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , Klíšská 2052/57, 400 01 Ústí nad Labem, t.č. ve výkonu trestu ve Vazební věznici Litoměřice, zast. Mgr. Janem Faltejskem, advokátem se sídlem Mírové náměstí 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, o určení pravosti pohledávky takto:

I. Určuje se, že žalobce Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ 471 14 321, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 má pohledávku ve výši 78.524 Kč za dlužníkem Vladimírem Vaňkem, Klíšská 2052/57, 400 01 Ústí nad Labem, RČ 620124/0705, IČ 49919270, t.č. ve výkonu trestu ve vazební věznici Litoměřice v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 9531/2010

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se ve své žalobě doručené soudu dne 15.11.2010 domáhal určení rozhodnutí soudu, že jeho nevykonatelná pohledávka, přihlášená přihláškou č. P5 dne 21.09.2010 je po právu ve výši 78.524,00 Kč (jako dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance dlužníka). Do doby vyjádření žalovaného insolvenčního správce k žalobě neměl ža- (KSUL 45 INS 9531/2010) lobce povědomí o tom, že dlužník je ve výkonu trestu a považoval tedy platební výměry za řádně doručené na adresu trvalého bydliště a tím i za vykonatelné. Nyní je zřejmé, že vykonatelné nejsou.

Žalovaný na svou procesní obranu uvedl, že vycházel z dlužníkova tvrzení o uhrazení všech závazků, které měl vůči zdravotní pojišťovně. Navrhl jeho účastnický výslech. Popřena byla i vykonatelnost pohledávky, neboť dlužník je od února 2008 ve výkonu trestu.

Jednání ve věci včetně dokazování se konalo dne 21.04.2011. Účastníci byli k jednání řádně předvoláni a jednání se zúčastnili.

Soud zkoumal včasnost podání žaloby. Vyrozumění insolvenčního správce o popření žalobcovy pohledávky nese datum 29.10.2010-doručeno mohlo být nejdříve 01.11.2010; vzhledem k podání žaloby 15.11.2010 je zřejmé, že žaloba byla podána včas, do 15 dnů od doručení vyrozumění.

Před soudem byly provedeny listinné důkazy předložené účastníky Č.l. 4-17-z platebních výměrů a přehledů pojistného je zřejmé, že šlo o pojistné za zaměstnance dlužníka Romana Pechu, nikoli za samotného dlužníka. Žalobce vysvětlil, že kdyby poukazoval pojistné dlužník za sebe VS by bylo RČ, kdyby poukazoval za zaměstnance, tak by uváděl IČ.

Soud vyslechl dlužníka jako účastníka řízení. Z jeho výslechu vyplynulo, že pokud při přezkumném jednání popřel pohledávku žalobce, domníval se, že směřuje proti jeho osobě. Věděl, že nic nedluží. Pokud je to však pohledávka za firmou z důvodu neplacení pojistného za zaměstnance firmy pana Pechu, připustil, že tento dluh může existovat.

Po zhodnocení provedených důkazů (§132 o.s.ř.), dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu:

Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky č. P5 dne 21.09.2010 ve výši 78.524,00 Kč (jako dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance dlužníka pana Pechu). Žalovaný insolvenční správce i dlužník při prvním přezkumném jednání dne 25.10.2010 tuto pohledávku popřeli. Do 15 dnů od doručení vyrozumění o popření této pohledávky konání prvního přezkumného jednání podal incidenční žalobu. Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření v žalobě podle odstavce 1 může být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3), v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. (KSUL 45 INS 9531/2010)

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba je důvodná.

Z listinných důkazů i účastnického výslechu dlužníka vyplynulo, že žalobce nemá pohledávku za dlužníkem jako za jeho fyzickou osobou, ale za dlužníkem jako zaměstnavatelem pana Pechy, za něhož nebylo uhrazeno zdravotní pojištění. Proto bylo vyúčtováno i penále. Soud, vycházeje z takto zjištěného skutkového stavu, neměl důvod nevyhovět žalobě a určil pravost žalobcovy pohledávky ve výši 78.524,00 Kč v bodě I. výroku rozsudku.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v bodě II. výroku rozsudku podle § 202 odst. 1, věta první IZ, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, i když byl žalobce ve věci zcela úspěšný. Oba účastníci se náhrady nákladů řízení výslovně vzdali.

Po veřejném vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Odvolání účastníka, který se práva na odvolání vzdal, je právně neúčinné.

V Ústí nad Labem dne 21.04.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková