45 ICm 1596/2010
45 ICm 1596/2010-33 (KSUL 45 INS 969/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce Home Credit Finance 1 B.V., Fred. Roeskestraat 123 1 hg, 1076EE Amsterdam, reg.č. 34185757, práv. zast. JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, Havlíčkova 13, 602 00 Brno, proti žalovaným a) Mgr. Martinu Kolářovi, se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I, insolvenčnímu správci dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Královehradecká 429, 431 51 Miřetice a b) Marcele anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Královehradecká 429, 431 51 Miřetice, o žalobě na určení pravosti popřené po-hledávky

takto:

I. Řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky ve výši 25.899,43 Kč se vůči 2. ža-lované Marcele anonymizovano , anonymizovano , bytem Královéhradecká 429, 431 51 Miřetice zastavuje.

II. Určuje se, že žalobce HOME CREDIT FINANCE 1 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem Nizozemské království, Fred. Roeskestraat 123 1hg, 1076 EE Amsterdam má za dlužnicí Marcelou anonymizovano , anonymizovano , bytem Královéhradecká 429, 431 51 Miřetice nezajištěnou pohledávku ve výši 13.410,41 Kč, celkem 63.697,69 Kč.

Pokračování-2-

III. Žaloba na určení, že žalobce HOME CREDIT FINANCE 1 B.V., soukromá společ-nost s ručením omezeným se sídlem Nizozemské království, Fred. Roeskestraat 123 1hg, 1076 EE Amsterdam má za dlužnicí Marcelou anonymizovano , anonymizovano , bytem Králové-hradecká 429, 431 51 Miřetice nezajištěnou pohledávku ve výši 12.489,02 Kč s e z a m í tá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se ve své žalobě doručené soudu dne 01.11.2010 domáhal rozhodnutí sou-du, že nevykonatelná pohledávka, přihlášená ve výši 63.697,69 Kč je po právu a pokládá se v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 969/2010 za zjištěnou. V žalobě podrobně identifikoval jistinu a příslušenství včetně jeho výpočtu. K žalobě přiložil relevantní listinné důkazy. Jako žalované označil jednak insolvenčního správce, jednak samotnou dlužnici.

Žalovaný na svou procesní obranu uvedl v podání doručeném soudu dne 30.11.2010, že dlužnice při přezkumném jednání pohledávku nepopřela, není tedy ve sporu pasivně legitimována. Za situace, kdy žalobce vzal přihlášku pohledávky částečně zpět ve vý-ši 12.489,02 Kč a řádně vyúčtoval příslušenství pohledávky, neviděl žalovaný důvod setrvá-vat na popření pohledávky ve výši 13.410,41 Kč s tím, že žalobcovu pohledávku je možno považovat za oprávněnou v celkové výši 63.697,69 Kč.

Jednání včetně dokazování se nekonalo, účastníci souhlasili, aby soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání (žalobce na č.l. 29, žalovaný na č.l. 26) podle § 115a o.s.ř.

Rozsudek byl vyhlášen 31.01.2011.

Soud zkoumal včasnost podání žaloby-z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že pře-zkumné jednání se konalo dne 27.09.2010. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 08.10.2010. Žaloba byla podána 01.11.2010, tedy včas.

Soud rozhodl na základě listinných důkazů, předložených účastníky-č.l. 4-21: usnesení o zjištění úpadku, přihláška pohledávky, vyrozumění o popření pohledávky, úvěrová smlouva, sazebník poplatků a odměn ke smlouvě, oznámení o splatnosti úvěru, oznámení o postoupení pohledávky, žaloba k rozhodčímu soudu, rozhodčí nález, splátkový kalendář.

Po zhodnocení provedených důkazů (§132 o.s.ř.), dospěl soud k následujícímu zá-věru o skutkovém stavu:

Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky ze dne 06.09.2010 nevykonatelnou pohledávku ve výši 76.186,71 Kč, z toho u přihl. č. 1 jistinu ve výši (KSUL 45 INS 969/2010)

24.949,10 Kč, úrok z prodlení ve výši 27.766,69 Kč, náklady nalézacího řízení 16.610,02 Kč a náklady oprávněného v exekuci 6.860,90 Kč. Insolvenční správce na přezkumném jednání dne 27.09.2010 popřel část přihlášky ve výši 25.899,43 Kč. Vyrozumění o popření doručil ža-lobci 08.10.2010. Žalobce podal incidenční žalobu dne 01.11.2010.

Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insol-venčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doru-čení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 96 odst. 1 o.s.ř., žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Podle odst. 2, věta první téhož ustanovení, je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Podle odst. 3, jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpět-vzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení. Podle odst. 4 téhož ustanovení, ustanovení odstavce 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání, nebo jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplat-nost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství.

Žalobce vzal svou žalobu zcela zpět vůči druhé žalované, a to podáním doručeným soudu dne 21.01.2011. Stalo se tak před jednáním ve věci, soud proto řízení podle § 96 odst. 1 o.s.ř. vůči druhé žalované zastavil v bodě I. výroku rozsudku.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba je částečně důvodná.

Soud vzal za svá skutková tvrzení účastníků ohledně oprávněnosti částečného popření pohledávky ve výši 12.489,02 Kč a proto v této výši žalobu zamítl v bodě III. výroku rozsud-ku. Insolvenční správce považoval za dostatečný výpočet příslušenství ohledně popřené část-ky 13.410,41 Kč a nadále na jejím popření netrval. Soud proto v bodě II. výroku rozsudku ur-čil, že pohledávka žalobce je v této výši po právu. Tím bylo rozhodnuto o celém předmětu sporu. Z celkově přihlášených 76.186,71 Kč je po právu 63.697,69 Kč. Částka 12.489,02 Kč zůstala popřena.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v bodě IV. výroku rozsudku tak, že žád-ný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť oba účastníci se výslovně náhra-dy vzdali. (KSUL 45 INS 969/2010)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednic-tvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 31.01.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Zimová