45 ICm 1564/2010
45 ICm 1564/2010-44 (KSUL 45 INS 969/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce Mgr. Martin Kolář, Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín 1, insol-venční správce dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Královéhradecká 429, 431 51 Klášterec nad Ohří, proti žalovanému SMART HYPO s.r.o., IČ 27774082, 779 00 Olomouc, Hněvotínská 241/52, o určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného není po právu takto:

I. Řízení o žalobě na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného SMART HYPO, s.r.o., IČ: 27774082, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc jako věřitele č. 1, přihláš- ka č. 1 ve výši 2.064,00 Kč není po právu, se zastavuje.

II. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného SMART HYPO, s.r.o., IČ: 27774082, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc jako věřitele č. 1, přihláška č. 1 ve výši 30.600,00 Kč je po právu.

III. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného SMART HYPO, s.r.o., IČ: 27774082, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc jako věřitele č. 1, přihláška č. 1 ve výši 20.000,00 Kč není po právu.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se ve své žalobě doručené soudu dne 26.10.2010 domáhal určení rozhodnutí soudu, že vykonatelná pohledávka žalovaného, přihlášená přihláškou č. P1 není po právu ve výši 52.664,00 Kč (jako součet smluvní pokuty ve výši 30.600,00 Kč, paušální náhrady spo-jené s vymáháním dlužné částky ve výši 20.000,00 Kč a již uhrazené pohledávky ve výši (KSUL 45 INS 969/2010)

2.064,00 Kč). Uvedl, že dluh na jistině činil 38.446,00 Kč a smluvní pokuta ve výši 30.600,00 Kč je v rozporu s dobrými mravy z důvodu nepřiměřené výše-při 306 dnech pro dlení s placením činí 95% dlužné částky ročně, což při současném uplatnění zákonného úroku z prodlení ve výši 8,5% ročně překračuje 100% dlužné částky. V žalobě žalobce uvedl, že částka 20.000,00 Kč vlastně představuje další jednorázovou smluvní pokutu a je tak v rozporu s dobrými mravy. Ohledně částky 2.064,00 Kč uvedl, že byla uhrazena paní Vaňkovou.

Žalovaný na svou procesní obranu uvedl, že přihlásil do insolvenčního řízení po-hledávku vykonatelnou, vykonatelný titul nebyl napaden a důvodem popření tak nemůže být jiné právní posouzení věci. Takový postup je nepřípustný a navrhoval zamítnutí žaloby. Přes-to se vyjádřil k důvodům, které vedly žalobce k popření pohledávky a odkázal na současnou judikaturu dovolacího soudu. K částce 2.064,00 Kč se vyjádřil tak, že skutečně došlo k jejímu zaplacení třetí osobou a žalovaný již vzal v této výši částečně zpět svou přihlášku pohledáv-ky.

Jednání ve věci včetně dokazování se konalo dne 24.02.2011. Účastníci byli k jednání řádně předvoláni a jednání se zúčastnili.

Soud zkoumal včasnost podání žaloby-z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že první přezkumné jednání se konalo dne 27.09.2010. Žaloba byla podána 26.10.2010, tedy včas ve 30 denní lhůtě.

Před soudem byly provedeny listinné důkazy předložené účastníky (č.l. 4-23: faktury, smlouvy o spolupráci č. 1995-2009 ze dne 16.11.2009, smlouva o finančním poradenství č. 1995-2009 ze dne 16.11.2009, mandátní smlouva č. 1995-2009 ze dne 16.11.2009, oznámení osobních údajů, pla-tební příkaz,hromadné příkazy k úhradě) a důkazy z aktivity soudu (z IR-přihláška žalovaného včetně příloh, tj. i rozhodčího nálezu, smlouvou o úvěru, usnesením o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky pohledávky a dále protokolem z přezkumného jednání a seznamem přihlášených pohledávek)

Po zhodnocení provedených důkazů (§132 o.s.ř.), dospěl soud k následujícímu zá-věru o skutkovém stavu:

Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky č. P1 vykonatelnou pohledávku ve výši 173.804,00 Kč dle rozhodčího nálezu č.j. 3743/2009 ze dne 13.10.2009. Jednalo se o částku 57.201,00 Kč na jistině a 116.603,00 Kč na příslušenství. Právním důvo-dem vzniku pohledávky byla Smlouva o úvěru č. 808000057 ve výši 50.000,00 Kč. Dlužník se zavázal zaplatit žalovanému částku 95.359,00 Kč ve 36 měsíčních splátkách ve výši 2.566,00 Kč. Svou povinnost neplnil a po zahájení insolvenčního řízení přihlásil žalovaný svou vykonatelnou pohledávku včetně příslušenství poté, co o ni bylo pravomocně rozhodnu-to rozhodcem. Žalobce ji popřel a do 30 dnů od konání prvního nezkumného jednání podal incidenční žalobu.

Podle § 199 odst. 1) IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li (KSUL 45 INS 969/2010)

žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2) téhož ustanovení, jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím pří-slušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posou-zení věci. Podle odst. 3), v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba není důvodná.

Soud dal účastníkům před zahájením jednání prostor k mimosoudnímu dohodě, jejímž výsledkem byla pozdější shoda účastníků na posouzení jednotlivých důkazních prostředků. Soud ve shodě s účastníky dospěl k závěru, že je namístě, aby žalovaný při neplnění povin-ností dlužníků účtoval jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč, která zároveň i kryje náklady spojené s vymáháním pohledávky. Ohledně smluvní pokuty ve výši 30.600,00 Kč (0,2% z původní výše dlužné částky za každý den prodlení) je opodstatněna pouze částka 10.600,00 Kč, která nijak nevybočuje z právního rámce úpravy smluvní pokuty i s ohledem na současnou platnou judikaturu.

Dle shora uvedených závěrů soud v bodě I. výroku rozsudku zastavil řízení ohledně určení, že vykonatelná pohledávka ve výši 2.064,00 Kč není po právu. V bodě II. výroku roz-sudku určil, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 30.600,00 Kč je po právu a v bodě III. výroku rozsudku zamítl žalobu v rozsahu určení, že pohledávka žalovaného ve vý-ši 20.000,00 Kč je po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v bodě III. výroku rozsudku podle § 202 odst. 1, věta první IZ, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohle-dávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, i když byl žalovaný ve věci převážně úspěšný. Oba účastníci se náhrady nákladů řízení výslovně vzdali.

Po veřejném vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne do-ručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Odvolání účastníka, který se práva na odvolání vzdal, je právně neúčinné.

V Ústí nad Labem dne 24.02.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Zimová