45 ICm 1526/2013
Číslo jednací: 45 ICm 1526/2013-293 (KSHK 45 INS 10889/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Mgr. Jana Luštíková, se sídlem Karla Čapka 60/13, 500 02, Hradec Králové, insolvenční správkyně dlužnice Jany Vencové, r. č. 605926/0493, bytem Práčat 920, 680 01, Havlíčkův Brod, právně zastoupena: JUDr. Alenou Ježkovou, advokátkou, se sídlem třída Karla IV., 500 02, Hradec Králové, proti žalovanému: Tomáš Venc, r. č. 901102/0073, bytem Práčat 920, 580 01, Havlíčkův Brod, právně zastoupen: JUDr. Slavomírem Korečkem, advokátem, se sídlem Horní 2002, 580 01, Havlíčkův Brod, o doplnění rozsudku ze dne 19. 4. 2016

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že kupní smlouva uzavřená dne 16. 05. 2011 mezi dlužnicí Janou Vencovou jako prodávající a žalovaným Tomášem Vencem jako kupujícím uzavřená 16. 05. 2011, týkající se domu č. p. 920 postaveného na parcele č. st. 3090 a parc. č. st. 7153, parc. č. st. 3090, parc. č. st. 7153 a parc. č. 1770/21, vše zapsáno na LV č. 8598 pro obec a k. ú. Havlíčkův Brod u katastrálního Úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, vložená do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 31. 05. 2011 na základě rozhodnutí V-2513/2011-601, je neplatná, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou domáhala určení neplatnosti event. neúčinnosti právního úkonu kupní smlouvy ze dne 16. 5. 2011 uzavřené mezi dlužnicí Janou Vencovou a žalovaným. Rozsudkem ze dne 19. 4. 2016 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl tak, že určil neúčinnost právního úkonu kupní smlouvy uzavřené mezi dlužnicí a žalovaným. K odvolání žalované byl spisový materiál doručen odvolacímu soudu, Vrchnímu soudu v Praze, k rozhodnutí o odvolání. isir.justi ce.cz

Dne 9. 1. 2017 odvolací soud vrátil spisový materiál Krajskému soudu v Hradci Králové s tím, že rozsudek ze dne 19. 4. 2016 je pouze částečným, kterým soud nerozhodl o celém předmětu řízení. Podle odvolacího soudu uplatnila žalobkyně dva žalobní návrhy, když se domáhala určení neplatnosti kupní smlouvy podle § 231 odst. 3 IZ s tím, že jde o smlouvu, kterou oba účastníci uzavřeli v úmyslu obejít insolvenční zákon, tedy pro rozpor s § 39 OZ a bude-li smlouva shledána platnou, domáhala se určení neúčinnosti kupní smlouvy podle ust. § 237 IZ z důvodů uvedených v ust. § 240-242 IZ. Oba žalobní návrhy nejsou vůči sobě eventuálními žalobními návrhy, neboť nemají stejný skutkový základ v hmotném právu, a proto soud musí o obou žalobních návrzích rozhodnout rozsudkem ve věci samé.

Podle ust. § 166 odst. 1 občanského soudního řádu nerozhodne-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci doplnit i bez návrhu. Podle odst. 2 doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku, jinak o doplnění rozhodne usnesením. Nevyhoví-li soud návrhu účastníka na doplnění rozsudku, usnesením návrh zamítne. Návrh na doplnění se nedotýká právní moci ani vykonatelnosti výroků původního rozsudku.

V odůvodnění rozsudku, kterým soud určil, že kupní smlouva uzavřená mezi dlužnicí a žalovaným je neúčinným právním úkonem se soud zabýval i platností dotčeného právního úkonu z hlediska § 39 občanského zák. platného v době uzavření kupní smlouvy (zák. č. 40/1964 Sb.). Podle citovaného ustanovení jsou základní kritéria k posouzení obsahu a účelu právního úkonu rozpor se zákonem a rozpor s dobrými mravy. V řízení nebyla zpochybněna výše kupní ceny za převod nemovitostí ani skutečnost, že žalovaný kupní cenu dlužnici uhradil. Okolnosti napadeného právního úkonu jsou popsány v odůvodnění rozsudku a soud na ně odkazuje. Provedené důkazy svědčí o tom, že právní úkon uzavření kupní smlouvy je neúčinným právním úkonem. U žalovaného v postavení osoby blízké zákon vychází z vědomosti o úpadku dlužnice a úmyslu dlužnice zkrátit právním úkonem své věřitele.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 16. února 2017

JUDr. Monika Marčišinová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková