45 ICm 1507/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1507/2011-33 ( KSHK 45 INS 2339/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, IČ: 61860069, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému Mgr. Jan Urban, Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Vladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Prostřední Lánov 124, PSČ 543 41, Lánov, zast. Mgr. Lukášem Blažkem, advokátem se sídlem Smilova 500, Pardubice, o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Pohledávka žalobce ve výši 47.100,-Kč je po právu v insolvenčním řízení dlužníka Vladislava anonymizovano vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 2339/2011.

II. Žalobce zaplatí žalovanému na nákladech řízení částku 10.600,-Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moc tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 14.6.2011 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 144.240,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Vladislava anonymizovano vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 2339/2011.

V průběhu jednání po částečném zpětvzetí žaloby žalobcem do výše pohledávky 97.140,-Kč, uznal žalovaný žalobci pohledávku ve výši 47.100,-Kč a žalobce se zavázal uhradit žalovanému na nákladech soudního řízení finanční částku 10.600,-Kč.

Podle ust. § 153a odst. 1,2 občanského soudního řádu (dál o.s.ř.) uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem pro uznání podle tohoto uznání. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2).

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl rozsudkem pro uznání za splnění zákonných podmínek, jak to vyplývá z výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 22. ledna 2013

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Jeřábková Jana