45 ICm 1475/2014
Číslo jednací: 45 ICm 1475/2014-95 (KSHK 45 INS 13083/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Insolvency Project v. o. s., se sídlem Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové, právně zastoupen: JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové, proti žalovanému: DOSTAV s. r. o., IČ 275 24 752, se sídlem Rudé armády 1513, 517 41, Kostelec nad Orlicí, právně zastoupen: JUDr. Josefem Moravcem, advokátem, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03, Hradec Králové, o určení pravosti pohledávek

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Profesdům s. r. o. vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 13083/2013 evidované pod poř. č. P1.3 ve výši 5.244,17 Kč, pod poř. č. P1.4 ve výši 5.461,01 Kč, pod poř. č. P1.5 ve výši 8.898,87 Kč, pod poř. č. P1.6 ve výši 37.360,03 Kč a pod poř. č. P1.7 ve výši 22.620,00 Kč nejsou po právu, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal určení, že pohledávky žalovaného pod č. P1.3 ve výši 5.244,17 Kč, pod č. P1.4 ve výši 5.461,01 Kč, pod č. P1.5 ve výši 8.898,87 Kč, pod č. P1.6 ve výši 37.360,03 Kč, pod č. P1.7 ve výši 22.620,00 Kč nejsou po právu v insolvenčním řízení dlužníka Profesdům s. r. o. vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 13083/2013. Žalobce při přezkumu přihlášených pohledávek zjistil, že dle písemného oznámení věřitele dlužníkovi ze dne 20. 9. 2012 se věřiteli s celkovou pohledávkou ve výši 51.197,00 Kč zavázala zaplatit společnost Ing. Martina Jireše, což dokazuje i vystavení isir.justi ce.cz opravného daňového dokladu věřitelem-faktury č. 5982012 ze dne 20. 9. 2012. Z tohoto opravného dokladu je patrné, že se týká faktury č. 5672011 (pohl. č. P1.4), faktury č. 8022011 (pohl. č. P1.6), faktury č. 8952011 (pohl. č. P1.5), faktury č. 92012 (pohl. č. P1.3). Podle žalobce není tím prokázána existence uvedených pohledávek za dlužníkem, kdy se jich žalovaný vzdal a úhradu pohledávek vztahujících se k akci Klídek-Kostelec nad Orlicí realizoval skrze Ing. Martina Jireše a dlužníkovi vystavil opravný daňový doklad. Na základě tohoto zjištění žalobce popřel též pohledávku P1.7 v souvislosti s popřením dalších pohledávek, protože věřiteli nemohl vzniknout nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Žalovaný dopisem ze dne 20. 9. 2012 dlužníkovi oznámil, že se zaplacením pohledávek dlužníkem vzdává, protože budou zaplaceny společností Ing. Martina Jireše. Žalovaný se k žalobě vyjádřil s tím, že se žalobcem nesouhlasí. K pohledávce P1.3 uvedl, že na základě objednávky dodal věřitel dlužníkovi zboží na akci Kostelec specifikované ve faktuře č. 92012 a provedl svářečské práce. Cenu zboží a prací ve výši 4.771,00 Kč vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 92012 ze dne 10. 1. 2012 se splatností k 31. 1. 2012. Dlužník uvedenou částku neuhradil. Tato pohledávka byla pravomocně přiznána elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 4. 2013 č. j. EPR 64550/2013. K pohledávce P1.4 uvedl, že na základě objednávky dlužníka mu dodal zboží na akci Kostelec specifikované ve faktuře č. 5672011 a provedl dělení profilové oceli. Cenu za zboží a práce ve výši 4.843,00 Kč vyúčtoval fakturou dlužníkovi č. 5672011 ze dne 29. 8. 2011 se splatností 19. 9. 2011. Dlužník nezaplatil. Tato pohledávka byla pravomocně přiznána elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 4. 2013. K pohledávce P1.5 uvedl, že na základě objednávky dlužníka dodal zboží na akci Kostelec specifikované ve faktuře č. 8952011 a provedl práce. Cenu dodaného zboží a prací ve výši 8.034,00 Kč vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 8952011 ze dne 1. 12. 2011 se splatností 22. 12. 2011. Dlužník cenu nezaplatil. Pohledávka byla přiznána pravomocným elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 4. 2013. K pohledávce P1.6 uvedl, že na základě objednávky dlužníka dodal dlužníkovi zboží na akci Kostelec specifikované ve faktuře č. 8022011 a provedl práce. Cenu dodaného zboží a prací včetně dopravy ve výši 33.549,00 Kč vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 8022011 ze dne 3. 11. 2011 se splatností 24. 11. 2011. Dlužník cenu nezaplatil. Pohledávka byla přiznána pravomocným elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 4. 2013. K pohledávce P1-7 sdělil, že vyplývá z titulu pravomocně přiznaných nákladů řízení dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 4. 2013 č. j. EPR 64550/2013. Uvedl, že z důvodu administrativního pochybení vystavil opravný daňový doklad na Ing. Martina Jireše. Dne 11. 2. 2013 oznámil dlužníkovi, že tento opravný daňový doklad byl vystaven mylně a žalovaný na úhradě pohledávek trvá. Žalovaný neuzavřel žádnou platnou dohodu o převzetí závazku s Ing. M. Jirešem. Poukázal na ustanovení §531 Občanského zákoníku s tím, že smlouva o převzetí dluhu vyžaduje písemnou formu. V průběhu jednání před soudem zástupce žalobce doplnil tvrzení o tom, že insolvenční správce při popření sporných pohledávek vycházel z oznámení žalovaného o opravném daňovém dokladu ze dne 20. 9. 2012 a faktury č. 5982012. Vzhledem k tomu se domnívá, že žalovaný není věřitelem dlužníka. V průběhu jednání dne 28. 4. 2016 se k věci vyjádřil statutární zástupce žalovaného Václav Cabalka, který uvedl, že společnosti dlužníka dodávali hutní materiál. Ing. Jireš byl investorem stavby a od něho se dozvěděl, že společnost dlužníka již práce dál provádět nebude. Dohodli se, že společnost žalovaného bude nadále pokračovat ve své činnosti na stavbě. Ing. Jirešovi sdělil, že mu dlužník dluží na fakturách a vyjádřil obavy o jejich zaplacení. Ing. Jireš se vyjádřil tak, že v případě potřeby zaplatí za dlužníka jeho dluhy. Byla vyhotovena faktura opravný daňový doklad, což bylo oznámeno dlužníkovi 20. 9. 2012. Poté mu sdělil Ing. Jireš, že si není jist fakturami dlužníka, jestli práce byly provedeny a odmítal faktury uhradit. S Ing. Jirešem nebyla sepsána žádná listina k tomu, že za dlužníka zaplatí faktury. Na základě uvedeného bylo dlužníkovi doručeno oznámení, že se opravný daňový doklad ruší. Jednatel dlužníka pan Tomáš mu sliboval, že dluhy mu uhradí. Protože nic zaplaceno nebylo, byl podán návrh na vydání platebního rozkazu, který byl Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou vydán a je v právní moci. Dlužník ani přes rozhodnutí soudu žádnou z faktur neuhradil. Svědek Ing. Martin Jireš potvrdil, že společnost dlužníka prováděla stavební práce v Kostelci nad Orlicí. Společnost žalovaného fungovala jako subdodavatel vůči společnosti dlužníka. Jednatel žalované pan Cabalka mu sdělil, že dlužník mu neplatí faktury za materiál. Slíbil mu, že faktury zaplatí. Později si prověřil obsah faktur a neshledal jejich důvodnost. Proto panu Cabalkovi sdělil, že faktury nezaplatí. Měl osobní zkušenosti s podvodným jednáním dlužníka na této stavbě. Jednání o tom, že zaplatí faktury, probíhala ústně, žádný záznam o tom vyhotoven nebyl. Faktury dlužníka považoval za neoprávněné. Soud provedl důkazy: fakturami č. 8952011 ze dne 1. 12. 2011, č. 8022011 ze dne 3. 11. 2011, č. 5672011 ze dne 29. 8. 2011, č. 92012 ze dne 10. 1. 2012, fakturou-opravným daňovým dokladem č. 5982012 ze dne 20. 9. 2012 k úhradě 51.197,00 Kč, oznámením o zaslání opravného daňového dokladu ze dne 20. 9. 2012, návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, elektronickým platebním rozkazem ze dne 23. 4. 2013, výzvou k zaplacení dlužných pohledávek ze dne 7. 3. 2013, oznámením o neplatnosti opravného daňového dokladu ze dne 11. 2. 2013. Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalovaného: přihláškou pohledávky, která byla doručena soudu 14. 5. 2013, doplněním přihlášky ze dne 19. 3. 2014, protokolem z přezkumného jednání ze dne 25. 3. 2014, přezkumnými listy věřitele k pohledávkám č. P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, P1.7. Podle ust. § 192 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, (dále IZ), pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé, popření pohledávky lze vzít zpět. Podle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2 jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3 v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Z ust. § 193-195 IZ plyne, že co do obsahu popírání lze popřít pravost pohledávky, při němž se namítá, že pohledávka vůbec nevznikla, již zanikla nebo se v celém rozsahu promlčela, u výše pohledávky, přičemž spočívá námitka v tom, že pohledávka je ve skutečnosti nižší, pořadí pohledávky, pokud má mít pohledávka méně výhodné pořadí, než uvádí věřitel, případně vůbec nemá být uspokojována ze zajištění a nejedná se o zajištěnou pohledávku. V daném případě žalobce z funkce insolvenčního správce podal v zákonné lhůtě žalobu, když soud zjistil, že pohledávky žalované správce popřel v průběhu přezkumného jednání dne 25. 3. 2014 a žalobu podal insolvenčnímu soudu dne 24. 4. 2014. Důvody popření uvedl v žalobě shodně jako v jednotlivých přezkumných listech a to, že věřiteli-žalovanému pohledávky za dlužníkem nesvědčí, protože k zaplacení pohledávek se zavázal Ing. Jireš, což bylo dlužníkovi oznámeno opravným daňovým dokladem a fakturou, vše ze dne 20. 9. 2012. K pravomocnému platebnímu rozkazu ani k postupu dlužníka v rámci soudního řízení, které vedlo k vydání elektronického platebního rozkazu, se žalobce nevyjádřil. Podle přezkumných listů dlužník pohledávky žalovaného uznal. Po provedení dokazování shora citovanými listinami a výslechem jednatele žalovaného a svědka Ing Jireše, soud neshledal důvodnost popření pohledávek žalovaného insolvenčním správcem. Fakturace žalovaného dlužníkovi za provedené práce a zboží byla zcela prokázána a nebyla ani žalobcem zpochybněna. Důvodem pochybnosti bylo vyhotovení opravného daňového dokladu žalovaným a oznámení žalovaného dlužníkovi ze dne 20. 9. 2012, že po marné výzvě k uhrazení pohledávek převzala tento závazek firma Ing Jireše. Žalovaný v průběhu řízení předložil soudu doklad o oznámení dlužníkovi ze dne 11. 2. 2013 o tom, že opravný doklad ze dne 20. 9. 2012 byl chybně vystaven a je neplatný a požaduje zaplacení dluhu ve výši 51.197,00 Kč. Také předložil výzvu k zaplacení dlužníkovi ze dne 7. 3. 2013 s tím, že dluh bude vymáhat v soudním řízení. K návrhu žalovaného rozhodl Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou dne 23. 4. 2013 o povinnosti dlužníka zaplatit částku 51.197,00 Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné dnem 10. 5. 2013. Nebylo prokázáno, že by došlo mezi žalovaným a Ing Jirešem k platnému převzetí závazku za dlužníka ve smyslu ust. § 531 občanského zákoníku, zejména nedošlo k naplnění podmínek k převzetí dluhu, který předpokládá uzavření smlouvy písemnou formou. Vzhledem k přiznání pohledávek žalovaného pravomocným soudním rozhodnutím je zapovězeno insolvenčnímu správci popírat pohledávky z důvodu jiného právního posouzení podle ust. § 199 odst. 2 IZ.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 5. května 2016

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková