45 ICm 1455/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1455/2011-34 ( KSHK 45 INS 873/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové proti žalované: České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenční správce dlužnice Jany Vlčkové, bytem Česká Čermná 12, 549 21 Česká Čermná, zast. JUDr. Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem se sídlem Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové, o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Určuje se pravost pohledávky ve výši 14.333,33 Kč v insolvenčním řízení dlužnice Jany Vlčkové vedené před zdejším soudem pod sp.zn. 45 INS 873/2011. II. Řízení se co do výše pohledávky 47.546,67 Kč zastavuje pro zpětvzetí. III. Žalobce se zavazuje zaplatit žalované na nákladech soudního řízení celkem 11.979,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 9.6.2011 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 61.880,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Jany Vlčkové vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 873/2011.

V průběhu řízení žalovaná písemně sdělila, že část sporné pohledávky ve výši 14.333,33 Kč dodatečně uznala.

V průběhu jednání před soudem zástupce žalobce do prokolu prohlásil, že žalobu pro pohledávku ve výši 47.546,67 Kč bere zpět a navrhl řízení v části sporné pohledávky zastavit. Zároveň se zavázal zaplatit žalované na nákladech řízení finanční částku ve výši 11.979,-Kč.

Vzhledem k výše uvedenému soud se již nezabýval věcnou stránkou sporu a určil pravost dodatečně zjištěné pohledávky žalobce ve výši 14.333,33 Kč (§ 201 odst. 1 písm. c insolvenčního zákona) a ve zbylé části sporné pohledávky ve výši 47.546,67 Kč řízení zastavil (§ 96 odst. 1 osř)

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 12. března 2013 JUDr. Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová