45 ICm 1375/2015
Číslo jednací: 45 ICm 1375/2015-43 (KSHK 45 INS 25133/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobkyně: JUDr. Dagmar Koláková, se sídlem Slovanská 3240/7A, 787 01 Šumperk, provozovna Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správkyně dlužnice Ljuby Balášové, r. č. 756208/3232, bytem Běloveská 1674, 547 01 Náchod, právně zastoupena: Mgr. Martinou Pešákovou, advokátkou, se sídlem Kozinova 2, 787 01 Šumperk, proti žalovanému: HELP FINANCIAL, s. r. o., IČ 264 40 334, se sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení Ljuby Balášové vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 25133/2014 ve výši 4.142 Kč, není po právu.

II. Řízení se zastavuje pro pohledávku ve výši 17.680 Kč.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 19.144 Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám její právní zástupkyně Mgr. Martiny Pešákové.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. ú. 3703-6828511/0710, VS 4542137515, KS 1148 ve lhůtě do osmi dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 8. 4. 2015 domáhala určení, že pohledávka žalovaného přihlášena do insolvenčního řízení dlužnice Ljuby Balášové vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 25133/2014 není po právu ve výši 21.822 Kč. Žalovaný přihlásil pohledávku ve výši 35.524 Kč, jako vykonatelnou dle rozhodčího nálezu č. j. RoŘ 1240/2013 ze dne 31. 1. 2014. Právním důvodem pohledávky byl nesplacený zůstatek ze smlouvy o půjčce č. 11-73833 ze dne 20. 7. 2012 ve výši 14.250 Kč, příslušenství ve výši 2.094 Kč, smluvní pokuty ze smlouvy o půjčce ve výši 8.500 Kč, náhrada nákladů řízení ve výši 3.000 Kč a náhrada nákladů právního zastoupení ve výši 9.680 Kč. Předmětem popření žalobkyní byla jistina ve výši 3.750 Kč, která zahrnovala nemravně vysoký poplatek za půjčku, smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, celé náklady rozhodčího řízení a část úroku z prodlení z popřené jistiny. Pohledávka byla popřena pro rozpor s dobrými mravy dle § 39 občanského zákoníku a ochranou spotřebitele a § 56 odst. 1 občanského zákoníku. K rozhodčímu nálezu nelze přihlížet, neboť rozhodčí doložka, na jejímž základě byl rozhodčí nález vydán, byla sjednána neplatně s odkazem na nález Ústavního soudu II.ÚS 2164/10 ze dne 1. 11. 2011 a rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 31 Cdo v1945/2010.

V průběhu řízení žalobkyně doplnila své žalobní tvrzení o specifikaci částí popřených pohledávek s tím, že v části pohledávky přihlášené jako jistina ve výši 14.250 Kč popřela 3.750 Kč a to pro rozpor s dobrými mravy. Dlužnici byla poskytnuta půjčka ve výši 17.050 Kč, z čehož 10.000 Kč byla půjčka a částka 7.050 Kč činila souhrnný poplatek za půjčku, který žalobkyně posoudila jako skrytý úrok a uznala jej pouze v obvyklé výši 33 %. Z části jistiny, kterou popřela, byl popřený i přihlášený úrok z prodlení ve výši 2.094 Kč a uznala úrok z prodlení z nepopřené jistiny ve výši 10.500 Kč, přičemž zákonný úrok z prodlení ve výši 7,50 % za období od 6. 10. 2012 do 3. 12. 2014 činí částku 1.702 Kč a ve zbytku částky 392 Kč byl popřen. Smluvní pokutu žalobkyně popřela z přihlášené částky do výše 5.000 Kč pro rozpor s dobrými mravy a uznala smluvní pokutu ve výši 3.500 Kč. Smluvní pokuta byla sjednána dle čl. 16 smluvních podmínek ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy a ve výši 3.500 Kč za každou pozdě uhrazenou či neuhrazenou splátku. Dle rozhodnutí ústavního soudu II.ÚS 3/06, I.ÚS 342/09 jsou ujednání týkající se smluvní pokuty neplatné dle ust. § 3 a § 39 občanského zákoníku.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Soud provedl důkaz protokolem z přezkumného jednání, které se konalo u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26. 3. 2015. V protokole je zaznamenáno, že žalobkyně z funkce insolvenční správkyně popřela pohledávku žalovaného ve výši 21.822 Kč a uznala pohledávku ve výši 15.702 Kč. Dlužnice pohledávku žalovaného uznala.

Z přihláškového spisu žalovaného soud zjistil, že žalovaný dne 3. 1. 2015 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Ljuby Balášové pohledávky z nezaplaceného zůstatku ze Smlouvy o půjčce č. 11-73833 ze dne 20. 7. 2012 a podle rozhodčího nálezu RoŘ 1240/2013 ze dne 31. 1. 2014 ve výši jistiny 14.250 Kč, příslušenství ve výši 2.094 Kč jako zákonný úrok z prodlení z částky 14.250 Kč od 6. 10. 2012 do 16. 9. 2014., smluvní pokuty ze smlouvy o půjčce ve výši 8.500 Kč, náhradu nákladů řízení dle rozhodčího nálezu ve výši 3.000 Kč a náhradu nákladů právního zastoupení dle rozhodčího nálezu ve výši 9.680 Kč.

Dne 6. 9. 2016 doručil žalovaný do insolvenčního řízení částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky v celkové výši 17.680 Kč, což je částka, která tvoří náklady rozhodčího řízení ve výši 12.680 Kč a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Věřitel v insolvenčním řízení má přihlášenou pohledávku ve výši 19.844 Kč, kterou tvoří jistina ve výši 14.250 Kč, úroky z prodlení ve výši 2.094 Kč a smluvní pokuta ve výši 3.500 Kč.

Insolvenční soud usnesením ze dne 8. 9. 2016 vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 17.680 Kč na vědomí.

Vzhledem k uvedenému soud řízení pro pohledávku ve výši 17.680 Kč zastavil. Předmětem řízení zůstala sporná pohledávka ve výši 3.750 Kč z přihlášené jistiny a částka 392 Kč z přihlášeného úroku z prodlení.

Soud provedl důkaz smlouvou o půjčce č. 0073833 uzavřenou dne 20. 7. 2012 mezi dlužnicí a žalovaným, z obsahu které vyplývá, že žalovaný poskytuje klientovi půjčku ve výši 10.000 Kč, klient se zavazuje zaplatit v souvislosti s půjčkou souhrnný poplatek ve výši 7.050 Kč a je povinen zaplatit poskytovateli půjčky celkovou částku 17.050 Kč Tuto celkovou částku má uhradit v hotovosti v 55 týdenních splátkách ve výši 310 Kč vždy ve lhůtě 7 dnů. Celková částka bude uhrazena v plné výši nejpozději do 10. 8. 2013. Podle ujednání dle zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění žalovaného s dlužnicí ze dne 20. 7. 2012 strany prohlašují, že případné majetkové spory vzniklé ze závazkového vztahu, jež lze řešit v rozhodčím řízení, jsou vyloučeny z projednávání před obecnými soudy a strany zakládají pravomoc k rozhodnutí rozhodci ad hoc. Rozhodce ad hoc vybere na základě výslovného pověření stran jednatel Českomoravské společnosti rozhodců, s. r. o.

Podle rozhodčího nálezu rozhodce ad hoc JUDr Marty Macháčkové ze dne 31. 1. 2014 je žalovaná Ljuba Balášová povinna uhradit žalovanému částku 14.250 Kč se zákonným úrokem ve výši 7.50 % z částky 14.250 Kč od 6. 10. 2012 do zaplacení, je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 8.500 Kč, poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3.000 Kč a náklady právního zastoupení ve výši 8.000 Kč + 21 % DPH. Podle vyrozumění soudního exekutora, Exekutorský úřad Přerov, o zahájení insolvenčního řízení ze dne 22. 9. 2014 ve věci oprávněného HELP FINANCIAL, s. r. o. proti povinné Ljubě Balášové nebyla oprávněnému vyplacena v exekuci žádná finanční částka.

Podle ust § 190 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění insolvenční zákon (dále IZ) se přezkoumání přihlášených pohledávek děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem. Podle ust § 192 odst. 1 pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolv správce, dlužník a přihlášení věřitelé., popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí., důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení (odst. 2). V žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel (odst. 3).

Vzhledem k datu podané žaloby je zřejmé, že žalobkyně podala žalobu včas.

Otázka posouzení platnosti rozhodčí smlouvy se zřetelem k určení rozhodce byla v soudní praxi řešena rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009 pod sp zn.

12 Cmo 497/2008 uveřejněným pod č. 45/2010 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž tento soud přijal názor, že účastnící se musí v rozhodčí smlouvě dohodnout buď na ad hoc rozhodci nebo na stálém rozhodčím soudu, který je zřízen na základě zákona. Jedná-li se o osobu rozhodce ad hoc, jímž musí být vždy fyzická osoba, musí být tento rozhodce ve smlouvě uveden. Na toto rozhodnutí navázal usnesením ze dne 11. 5. 2011 sp zn. 31 Cdo 1945/2010 uveřejněný pod č. 121/2011 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek i velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, který dovodil, že neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc a odkazuje pouze na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je jako celek neplatná podle ust. § 39 občanského zákoníku pro rozpor se zákonem. V usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. 7. 2013 sp. zn. 31 Cdo 958/2012 uveřejněného pod č. 92/2013 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek nejvyšší soud uzavřel, že rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem, podle něhož by mohla být nařízená exekuce, byl-li rozhodce určen odkazem na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky dle ust. § 39 občanského zákoníku neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc.

Lze tedy přisvědčit žalobkyni, že v daném případě byla rozhodčí doložka sjednaná neplatně a rozhodčí nález byl vydán rozhodcem, který byl vybrán jednatelem Českomoravské společnosti rozhodců, s. r. o.

Pohledávka žalovaného je tak pohledávkou nevykonatelnou a neplatí zde omezení vyplývající z ust. § 199 insolvenčního zákona.

Předmětem řízení po zpětvzetí pohledávek v insolvenčním řízení zůstala pohledávka popřená žalobkyní ve výši 3.750 Kč jako jistina a ve výši 392 Kč jako úrok z prodlení. V daném případě soud považuje pohledávku, která je vyjádřena jako souhrnný poplatek za zcela nedůvodnou a nedoloženou. Ze smlouvy ani z jiných listin nevyplývá, o jaký souhrnný poplatek se jedná a co tvoří předmět tohoto poplatku. Podle ust. § 37 občanského zákoníku musí být právní úkon učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Soud považuje ujednání ve smlouvě o půjčce uzavřené mezi žalovaným a dlužnicí v části požadovaného souhrnného poplatku za neplatné právě vzhledem k jeho neurčitosti a nesrozumitelnosti. Popření sporných pohledávek žalobkyní je zcela odůvodněné.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu (dále o. s. ř.). Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení, které sestávají z odměny za právní zastoupení dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/96 Sb. ve výši 3.100 Kč za 1 úkon právní služby. Právní zástupkyně žalobkyně učinila 4 úkony právní služby a to za přípravu a převzetí právního zastoupení, sepis žaloby, účast u soudního jednání a doplnění žaloby, odměna činí celkem 12.400 Kč. Ke každému úkonu právní služby náleží režijní paušál 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhlášky, tedy celkem 1.200 Kč. Právní zástupkyni náleží cestovné za náklady cesty ze Šumperku do Hradce Králové a zpět ve výši 1.222 Kč (osobní automobil Nissan X-Trail SPZ 5M8 5296) a ztráta času 101/2 hodiny a 100 Kč ve výši 1.000 Kč. Dále právnímu zástupci náleží 21 % DPH z požadovaných nákladů dle Osvědčení o registraci u Finančního úřadu v Šumperku ze dne 8. 2. 2005. Celkem náklady řízení ve výši 19.144 Kč je žalovaný povinen zaplatit ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř. k rukám právní zástupkyně žalobkyně dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Soud uložil žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek podle ust. § 2 odst. 3, § 11 odst. 2 písm. q) zák. č. 549/1991 Sb. v platném znění o soudních poplatcích. Výše soudního poplatku vyplývá z položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku poplatků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 15. září 2016

JUDr. Monika Marčišinová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková