45 ICm 1369/2011
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 45 ICm 1369/2011-39 (KSBR 45 INS 15990/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v právní věci žalobce: SoKato, a.s., se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno-Černá pole, IČO: 255 88 184, pr.zast. Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem, s místem výkonu činnosti tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, proti žalovanému Mgr. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , s místem výkonu činnosti Zahradnická 6, 603 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka: DELTA výroba dveří a zárubní s.r.o.-v likvidaci, IČO: 639 85 667, se sídlem Dornych 108, 617 00 Brno

o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce za dlužníkem přihlášená do insolvenčního řízení ve výši 395.200,-Kč přihláškou pohledávky č. 21 je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů v řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.5.2011, doručenou soudu dne 31.5.2011, doplněnou podáním ze dne 22.6.2011 a vyjádřením ze dne 13.12.2011, domáhal se žalobce určení pravosti ve výroku I. tohoto rozsudku specifikované pohledávky V žalobě právní předchůdce žalobce Ing. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem třída Vítězství 30, Mariánské Lázně, Hamrníky, uvedl, že přihláškou ze dne 18.2.2011 žalobce do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil jako podmíněnou pohledávku ve výši 395.200,-Kč pod č. P 21; na přezkumném jednání konaném dne 25.3.2011 popřel insolvenční správce pohledávku P21 co do pravosti z důvodu neprokázání závazkového vztahu mezi dlužníkem a věřitelem a neprokázání titulu bezdůvodného obohacení. Uvedl, že insolvenční správce při popření pohledávky žalobce postupoval nesprávně, když nijak nevzal v potaz, že pohledávka P21 byla přihlašovaná jako pohledávka podmíněná a to s odkládací podmínkou, když žalobce v přihlášce jasně deklaroval podmínku, na kterou je pohledávka vázaná a to na odkládací podmínku, kdy pohledávka věřitele přestává být podmíněnou v tom rozsahu, v jakém provede věřitel úhradu pohledávek dlužníka vůči jeho věřitelům specifikovaným na vložené straně č.2. Z přihlášky bylo tedy zřejmé, že bezdůvodné obohacení žalobci vůči dlužníkovi vznikne až v budoucnu. K úhradě pohledávek přihlášených v přihlášce došlo dne 27.5.2011, přičemž dokumenty prokazující úhradu závazků dlužníka vůči Finančnímu úřadu Brno II, Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, Vojenské Zdravotní pojišťovně České republiky, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky, České národní zdravotní pojišťovně a Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE budou doplněné samostatným přípisem. Uvedené subjekty s výjimkou Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky přihlásily své pohledávky do insolvenčního řízení tak, že:

-Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank přihlásila přihláškou P 5 pohledávku ve výši 9.248,-Kč, -Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky přihláškou P 6 pohledávku ve výši 405.699,-Kč, -Finanční úřad Brno II přihláškou P 11 pohledávku ve výši 4.386.662,-Kč, -Vojenská Zdravotní Pojišťovna České republiky přihláškou P16 pohledávku ve výši 105.856,-Kč, -Česká národní zdravotní pojišťovna přihláškou P17 pohledávku ve výši 5.109,-Kč, -Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE přihláškou P18 pohledávku ve výši 10.059,-Kč.

Veškeré takto přihlášené pohledávky byly insolvenčním správcem na přezkumném jednání konaném dne 25.3.2011 přezkoumány, uznány a tudíž zjištěny. Pokud žalobce plnil za dlužníka, co měl uvedeným subjektům plnit sám, jedná se ve smyslu § 455 občanského zákoníku o bezdůvodné obohacení. Dále uvedl, že právní vztah dle insolvenčního správce nedoložený vznikl až úhradou pohledávek ke dni 27.5.2011, což ovšem nemohlo omezit žalobce přihlásit si tuto pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení. Poukázal na ust. § 183 insolvenčního zákona, které výslovně připouští podmíněné přihlášení pohledávky dlužníkova solidárního spoludlužníka nebo ručitele a uvedl, že není žádný důvod, pro který by nemohla podmíněnou přihlášku pohledávky podat jiná osoba, která v postavení spoludlužníka nebo ručitele není, tím spíš, že tato osoba není chráněna ust. § 183 odst. 2 cit.zákona a nemá možnost vstoupit do řízení namísto původního přihlášeného věřitele. Specifikoval, že se nejedná o pohledávku za majetkovou podstatou, ani o pohledávku jí na roveň postavenou, ani o jednu z pohledávek vymezených ust. § 170 insolvenčního zákona.

V doplnění žaloby ze dne 13.12.2012 pak žalobce uvedl, že dne 26.května 2011 Ing. anonymizovano uhradil část pohledávek ve výši 365.564,-Kč, pohledávka se tím v souladu s přihláškou stala v části 365.564,-Kč pohledávkou nepodmíněnou a je nesporné, že právní předchůdce žalobce zaplacením částky 365.564,-Kč uhradil za dlužníka, co měl tento hradit sám. Domnívá se proto, že vznik a existence pohledávky jsou nesporné, stejně jako její řádné přihlášení do insolvenčního řízení, a že skutečnosti, z jakého důvodu bylo plněno za dlužníka, proč právě v žalované výši a proč právě v žalobě uvedeným věřitelům , nejsou pro určení pravosti přihlášené pohledávky potřebné. Přesto doplnil na výzvu soudu, že uvedené pohledávky vznikly z titulu neuhrazení srážky na dani z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců dlužníka, které dlužník srazil a neodvedl Finančnímu úřadu Brno II. a z titulu neuhrazení zdravotního pojištění zdravotním pojišťovnám. Uvedl, že platba shora uvedeným věřitelům byla zákonnou povinností dlužníka a to nejen ve smyslu zákona dani z příjmů, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ale i ve smyslu § 241 trestního zákoníku, když Ing. Pavel anonymizovano jako jednatel dlužníka v letech 2007 až 2010 byl na splnění této zákonné povinnosti dlužníka pochopitelně osobně zainteresován. Proto právní předchůdce žalobce uhradil část shora uvedených pohledávek z vlastních zdrojů, a to i za cenu vlastní majetkové újmy. Splnil tak za dlužníka jeho povinnosti vyplývající z veřejnoprávních předpisů upravujících platby daně z příjmů i pojistného ze mzdy zaměstnanců dlužníka.

Usnesením soudu č.j. KSBR 45 INS 15990/2011, Přihláška pohledávky: 21-3 ze dne 17.10.2011 vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky P-21 věřitele č. 21 Ing. Pavla Tuháčka, anonymizovano , bytem třída Vítězství 30, Mariánské Lázně, Hamrníky v rozsahu 20,--Kč

Usnesením soudu č.j. KSBR 45 INS 15990/2011, Přihláška pohledávky: 21-4 ze dne 17.10.2011 soud rozhodnul tak, že návrhu věřitele č. 21 Ing. Pavla Tuháčka, anonymizovano , bytem třída Vítězství 30, Mariánské Lázně, Hamrníky na vstup nabyvatele pohledávky společnosti SoKato, a.s., se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno-Černá pole, IČO: 255 88 184 ve smyslu ust. § 18 odst. 1 insolvenčního zákona do insolvenčního řízení vyhověl.

Žalovaný se k věci vyjádřil podáním ze dne 3.2.2012, kdy konstatoval, že k přihlášce pohledávek byla připojena pouze jediná příloha, ve které byly specifikovány pohledávky, jež měl Ing. anonymizovano uhradit, aby se jeho pohledávka stala nepodmíněnou, přičemž z přihlášky nevyplývalo, že by Ing. anonymizovano k placení pohledávek za dlužníka měl nějaký právní důvod. Dle ustanovení § 183 ins. zákona může podmíněnou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit osoba, od které dlužníkův věřitel může požadovat plnění jako od solidárního dlužníka nebo jako od dlužníkova ručitele. Žalobce neuvedl, jaký právní důvod měl Ing. anonymizovano k tomu, aby po prohlášení konkursu na majetek dlužníka za něho uspokojoval pohledávky věřitelů. Jestliže za dlužníka neplnil z titulu ručitelství či jako solidární dlužník, nemohl insolvenční správce uznat jím přihlášenou pohledávku; takový postup by byl v rozporu s § 183 insolvenčního zákona. Žalobce se mýlí, pokud tvrdí, že umožňuje-li § 183 ins. zákona přihlásit podmíněnou pohledávku spoludlužníkovi nebo ručiteli dlužníka, znamená to, že ji může přihlásit kdokoliv další. Insolvenční zákon je veřejnoprávním předpisem kogentně upravujícím způsob řešení úpadku, od jeho ustanovení tedy není možné se odchýlit. Dále uvedl, že přestože Ing. anonymizovano plnil dlužníkovým věřitelům, nedošlo k bezdůvodnému obohacení dlužníka dle § 454 občanského zákoníku, když bezdůvodně se obohatil ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám. V době, kdy byl dlužník v úpadku a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, již oprávněn k plnění nebyl. Naopak v případě, že by sám uspokojil některé své věřitele, dopustil by se vůči nim zvýhodňujícího právního úkonu a zároveň úmyslně zkracujícího právního úkonu vůči ostatním věřitelům se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Navrhnul soudu, aby žalobu jako bezdůvodnou zamítnul.

Při jednání právní zástupce žalobce doplnil, že Ing. anonymizovano neměl jinou možnost, než vázat přihlášku pohledávky na podmínku a poukázal na ust. § 173 odst. 3 insolvenčního zákona, ve kterém je uvedeno, že přihlášku pohledávky lze vázat na podmínku. Žalovaný pak doplnil, že Ing. anonymizovano není nebo nebyl osobou spoludlužníka ani ručitele, který by eventuálně mohl mít nárok přihlásit pohledávku jako podmíněnou dle ust. § 183 insolvenčního zákona a poukázal na odlišný procesní postup upravený v odst. 3 tohoto ustanovení . Co se týče k důkazu žalobcem předloženého výpisu z účtu konstatoval, že z něj vyplývá, že platil někdo jiný, než právní předchůdce žalobce. Závěrem pak uvedl, že důsledně trvá na tom, že jiné než ve třetím odstavci § 183 uvedené pohledávky nelze jako podmíněné přihlásit a zdůraznil, že bylo plněno 3 měsíce po zjištění úpadku dlužníka a že neexistoval žádný zákonný důvod ani povinnost Ing. Tuháčka hradit za dlužníka jeho věřitelům jejich pohledávky za dlužníkem, rovněž tak důvod pro přihlašování pohledávky. Uvedl, že takto by to mohl učinit každý a takové jednání by bylo v rozporu se zásadami insolvenčního zákona .

Podle ust. § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Za nesporné mezi stranami soud hodnotil skutečnosti, že na majetek dlužníka byl usnesením č.j. KSBR 45 INS 15990/2011-A-8 ze dne 21.1.2011 prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , s místem výkonu činnosti Zahradnická 6, 603 00 Brno, současně bylo rozhodnuto, že konkurs bude projednáván jako nepatrný a že konkursní řízení k dnešnímu dni skončeno není; nebylo a není sporu o tom, že věřitelé Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Finanční úřad Brno II, Vojenská Zdravotní Pojišťovna České republiky, Česká národní zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE do insolvenčního řízení přihlásili své pohledávky a tyto byly insolvenčním správcem na přezkumném jednání konaném dne 25.3.2011 zcela zjištěny.

V souzené věci se soud v prvé řadě zabýval včasností podané žaloby, kdy z připojeného razítka na dodejce ze dne 17.5.2011 vyplývá, že nejpozději tímto dnem bylo právnímu předchůdci žalobce doručeno vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem a žaloba ze dne 30.5.2011 byla podána dne 31.5.2011. tedy byla podána včas v souladu s ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon-dále jen IZ ), .

Podle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Dle odst. 2 cit. ust. v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Soud ve věci provedl dokazování, přičemž zjistil následující skutečnosti:

Z přihlášky pohledávky č. 21 do insolvenčního řízení soud zjistil, že Ing. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem třída Vítězství 30, Mariánské Lázně, Hamrníky, si přihlásil za dlužníkem pohledávku ve výši 395 000,--Kč jako pohledávku podmíněnou, přičemž jako důvod vzniku uvedl bezdůvodné obohacení dlužníka z důvodu úhrady některých závazků dlužníka věřitelem a to vůči Finančnímu úřadu Brno II, se sídlem Cejl 113, Brno ve výši 241.840,-Kč, Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3 ve výši 123.724,-Kč, Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4 ve výši spolu 2.192,-Kč, Vojenské zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, Praha 9 ve výši 3.214,-Kč, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 ve výši 20.746,-Kč, České národní zdravotní pojišťovně, se sídlem Ječná 1584/39, Praha 2 ve výši 903,-Kč, Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE, se sídlem Na stráni 3340, Kladno ve výši 2.561,-Kč, které spočívají v neuhrazených odvodech na zdravotní pojištění a srážkovou daň z příjmů strhávanou zaměstnancům dlužníka. Pohledávka je vázána na podmínku odkládací, kdy pohledávka věřitele přestává být podmíněnou v tom rozsahu, v jakém provede věřitel úhradu pohledávek dlužníka vůči jeho věřitelům. V přihlášce je dále uvedeno, že věřitel doklady o úhradě předloží insolvenčnímu soudu i insolvenčnímu správci po splnění odkládací podmínky.

Z listiny označené jako smlouva o úplatném postoupení pohledávky ze dne 13.10.2011 soud zjistil, že tato byla uzavřena mezi Ing. Pavlem Tuháčkem., anonymizovano , bytem třída Vítězství 30, Mariánské Lázně, Hamrníky jako postupitelem a společností SoKato, a.s., se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno-Černá pole, IČO: 255 88 184, jako postupníkem, přičemž předmětem postoupení bylo úplatné postoupení pohledávek vymezených v čl. II smlouvy za tam identifikovanými věřiteli v celkové výši jistiny 395 180,--Kč, které dle tohoto článku má věřitel mít za dlužníkem z titulu bezdůvodného obohacení dlužníka ve smyslu ust. § 455 občanského zákoníku. V bodě 2.3. postupitel prohlašuje, že pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka včas přihlásil, tato byla popřena na přezkumném jednání insolvenčním správcem co do pravosti, přičemž postupitel podal proti popření žalobu na určení pravosti jeho přihlášené pohledávky s upozorněním, že je žaloba možná podaná po zákonem stanovené lhůtě. V bodě 3.3. čl. III. je uvedeno, že postupník se zavazuje zaplatit postupiteli za postupovanou pohledávku úplatu ve výši 300 000,--Kč, která dle bodu 3.4. byla uhrazena v hotovosti při podpisu této smlouvy a dle bodu 3.5. postupitel neručí postupníkovi za dobytnost postoupené pohledávky.

Ze seznamu přihlášených pohledávek-přezkumného listu přihlášky pohledávky č. 21 soud zjistil, že pohledávka ve výši 395 200,--Kč přihlášená věřitelem Ing. Pavlem Tuháčkem, anonymizovano , bytem třída Vítězství 30, Mariánské Lázně, Hamrníky byla na přezkumném jednání konaném dne 25.3.2011 insolvenčním správcem popřena co do pravosti jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná s tím, že věřitel neprokázal závazkový vztah mezi ním a dlužníkem a ani titul bezdůvodného obohacení.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 63409 soud zjistil, že Ing. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem třída

Vítězství 30, Mariánské Lázně, Hamrníky byl jako jednatel dlužníka v obchodním rejstříku zapsán od 31.července 2004 do 30.září 2006 a od 1. prosince 2007 do 13. prosince 2010 a jako likvidátor od 29. července 2009 do 27. prosince 2010; od 28. května 2007 do 28. prosince 2007 byla zapsána jeho prokura.

Z výpisu z účtu u UniCreditBank Františka Mészárose ze dne 27.5.2011 soud zjistil, že dne 26.5.2011 byla z účtu odepsána platba VZP Tachov jménem Ing. Tuháčka ve výši 123 724,--Kč a FÚ Brno II ve výši 241 840,--Kč.

Na základě všech skutečností a po provedeném dokazování soud v posuzovaném případě dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

Podle ust. § 170 písm. c) IZ se v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, pohledávky věřitelů z darovacích smluv.

Podle ust. § 173 odst. 3 IZ lze do insolvenčního řízení přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Podle ust. § 183 odst. 2 IZ přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně.

Podle odst. 3 cit. ust. osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou, pokud ji nepřihlásí věřitel. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Podle ust. § 193 o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle ust. § 451 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Dle odst. 2 cit. ust. bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Podle ust. § 454 občanského zákoníku se bezdůvodně obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.

Podle ust. § 524 odst. 1 občanského zákoníku věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. Dle odst. 2 cit. ust. s postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená.

Žalobce dle názoru soudu neprokázal svou aktivní věcnou legitimaci, neboť v předmětné věci právní předchůdce žalobce výše uvedenou listinou postupoval neexistentní pohledávku za dlužníkem. Nemohlo tedy dojít k platnému postoupení pohledávky na žalobce, neboť i když byla smlouva uzavřena ve smyslu cit. ust. § 524 obč.zákoníku v písemné formě, podmínka určité a existující pohledávky splněna nebyla. Ing. Pavel anonymizovano neměl a nemá za dlužníkem žádnou pohledávku z žádného závazkového vztahu a ani z titulu bezdůvodného obohacení, jak tvrdil žalobce. Dlužník nebyl povinen k žádnému plnění v době, kdy věřitelům Finančnímu úřadu Brno II. a Všeobecné zdravotní pojišťovně plnil Ing. anonymizovano ; nemohl se tedy na jeho úkor jakkoliv bezdůvodně obohatit. V době úpadku by plněním dlužníka docházelo ke zvýhodňování věřitelů, v době trvání insolvenčního řízení ( po rozhodnutí o úpadku ) je proces uspokojování přihlášených věřitelů do insolvenčního řízení upraven striktně a toliko insolvenčním zákonem. Pokud Ing. Pavel anonymizovano v posuzovaném případě plnil, jednalo se o plnění dobrovolné; pakliže k tomu neměl právní důvod, přichází do úvahy případné bezdůvodné obohacení věřitelů, na jejichž účet bylo plněno, nikoliv tedy bezdůvodné obohacení dlužníka.

Podle cit. ust. § 183 odst. 2 a 3 IZ se pak v žádném případě nemůže jednat o pohledávku, kterou by byl oprávněn právní předchůdce žalobce přihlásit si jako podmíněnou; v tomto ust. jsou taxativně vypočteny případy, kdy si věřitel může do insolvenčního řízení pohledávku jako podmíněnou přihlásit. Odst. 3 pak stanoví procesní postup pro regresní nárok vzniklý těmto třetím osobám, které plnily věřiteli, tedy postup, jakým způsobem má být přihlašována pohledávka vázaná na podmínku. Právní předchůdce žalobce nebyl v postavení spoludlužníka ani ručitele dlužníka, neměl povinnost hradit za něj věřitelům dlužníkovy závazky.

Ze všech výše uvedených důvodů žalobci aktivní legitimace k podání žaloby nesvědčí a insolvenční správce zcela správně na přezkumném jednání popřel pohledávku co do její pravosti proto, že věřitel neprokázal závazkový vztah mezi ním a dlužníkem a ani titul bezdůvodného obohacení. Pro úplnost soud dodává, že z provedeného dokazování ani nevyplynulo, že by právní předchůdce žalobce skutečně něčeho věřitelům plnil; předmětné platby odešly z účtu zcela jiné osoby, nikoliv Ing. Pavla Tuháčka.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

Krajský soud v Brně dne 13.4.2012

Mgr. Lenka Boháčková samosoudce Zapsala: Kristýna Langerová