45 ICm 1366/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1366/2011-101 ( KSHK 45 INS 1934/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: JUDr. Jan Malý, insolvenční správce dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Jesenice 132, sídlo správce Resslova 1253, Hradec Králové, zastoupen JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové,Resslova 1253, proti žalované: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, Praha, IČ: 61860069, zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, o určení pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že část vykonatelné pohledávky přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 1934/2011 dlužníka Miroslava anonymizovano ve výši 60.631,20 Kč není po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se žalobou doručenou dne 27.5.2011 domáhal rozhodnutí, že pohledávka žalované ve výši 60.631,20 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 1934/2011 není po právu. Žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 103.506,--Kč tvořenou částkou 47.671,--Kč (dlužné splátky dle splátkového kalendáře), částkou 44.004,--Kč (smluvní pokuta ve výši 50% ze schválené výše úvěru), částkou 2.600,--Kč (náklady rozhodčího řízení) a částkou

6.526,--Kč (6% směnečný úrok). Pohledávka byla přihlášená jako pohledávka vykonatelná na základě rozhodčího nálezu č.j. La 2110/10 v právní moci dne 9.6.2010. Insolvenční správce popřel částku ve výši 44.004,--Kč představující smluvní pokutu, která byla stanovena v rozporu s dobrými mravy a část příslušenství ve výši 3.039,70 Kč-úrok ze směnečného úvěru. Celkem tak z přihlášené pohledávky popřel žalobce částku 60.631,20 Kč a uznal částku 42.874,80 Kč.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila a uvedla s popřením žalobce nesouhlasí s odkazem na ust. § 199 IZ s tím, že žalobce v žalobě uvádí pouze jiné právní posouzení věci proti vykonatelnému rozhodnutí a takový důvod není možné uvést. Výše přihlášené pohledávky je dle žalované zcela v souladu se smlouvou o úvěru, kterou uzavřela s dlužnicí. Výše pohledávky je důsledkem porušení smlouvy o úvěru ze strany dlužníka, následného zesplatnění závazků ze smlouvy o úvěru a vzniku práva žalované na zaplacení smluvních pokut.

Soud provedl důkaz spisem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna sp.zn. 18 Nc 6248/2010 ve věci žalobce Profi Credit Czech, a.s. proti žalovanému Miroslavu anonymizovano a Renatě Vozobulové.

Obsah spisu tvoří: -návrh na zahájení rozhodčího řízení s návrhem na vydání rozhodčího nálezu ze dne 3.2.2010 -oznámení žalobce dlužníkům o porušení smlouvy o revolvingové půjčce a neplnění závazku dle splátkového kalendáře ze dne 21.1.2010 -usnesení ze dne 3.3.2010-výzva dlužníkům k vyjádření s poučením-doručeno dlužníkovi dne 10.3.2010 -rozhodčí nález ze dne 3.6.2010 v právní moci 9.6.2010 o povinnosti dlužníků zaplatit 97.980,--Kč se 6% úrokem p.a. od 3.2.2010 do zaplacení a náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 1.600,--Kč-doručeno dlužníkům 4.6.2010

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalované: -přihláškou pohledávky ze dne 19.4.2011-pohledávka přihlášená v celkové výši 127.501,--Kč -smlouvou o revolvingovém úvěru ze dne 15.3.2006-výše úvěru činila 88.000,--Kč, poskytnutá částka byla 52.805,--Kč a měsíční splátky stanovené ve výši 3.667,--Kč -oznámením o schválení úvěru dlužníkovi -dodatkem ke smlouvě o úvěru a odkladu splátek z 5.9.2007 -splátkovým kalendářem ze dne 5.9.2007 -dodatkem ke smlouvě o úvěru ze dne 17.4.2009 a upraveným splátkovým kalendářem -oznámením o neplnění závazků dle splátkového kalendáře dlužníkovi ze dne 21.1.2010 -fakturou č. 910016510 s datem splatnosti 31.1.2010-fakturace smluvní pokuty ve výši 44.774,--Kč -dohodou o uznání dluhu ze dne 23.3.2010

Dále soud provedl důkaz: -protokolem o přezkumném jednání v insolvenčním řízení pod sp.zn. 45 INS 1934/2011 ze dne 17.5.2011

-tabulkou z přezkumného jednání, ze které vyplývá výše pohledávky 103.506,--Kč, z toho jistina 94.380,--Kč a příslušenství 9.126,--Kč, pohledávka uvedená jako vykonatelná a nezajištěná

Podle ust § 199 odst.1 zák.č.182/2006 Sb. insolvenční zákon v platném znění / dál IZ / insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována jde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí.,důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. / odst. 2 / V žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti pro které pohledávku popřel. / odst. 3 / Žalobce v insolvenčním řízení zpochybnil vykonatelnou pohledávku ve sporné části bez toho aby řádně zdůvodnil a uvedl zásadní skutečnosti, které ho vedly k popření nároku který byl žalovanému pravomocně přiznaný. Důvod uvedený žalobcem v tom, že ve sporech o pravost pohledávky insolvenční soudy přiznávají jenom 1/3 smluvní odměny příp. jiných nároků není v tomto případě použitelná protože žalobce je omezen právě citovaným ustanovením § 199 IZ k možnosti uplatnění skutečností které dlužník v řízení před rozhodcem neuvedl a také nemožností jiného právního posouzení věci jako důvod popření.

Soud z vyžádaného rozhodčího spisu zjistil, že řízení bylo vedeno standardně, dlužník byl rozhodcem vyrozuměn o podání návrhu a vyzván k vyjádření a také bylo dlužníkovi doručeno rozhodnutí-rozhodčí nález. . Soud tak nemá pochybnosti o zákonném postupu rozhodce a bylo pouze věcí dlužníka aby aktivně postupoval, pokud s rozhodnutím nebo s vedením řízení nesouhlasil. Nelze tak připustit, aby žalobce v insolvenčního řízení zpochybnil řízení které nebylo zpochybněno samotným dlužníkem. Tato pravomoc insolvenčního správci nenáleží.

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl a žalobu jako neoprávněnou zamítl .

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 odst. 1 IZ, podle kterého nemá ve sporu o pravost, výše nebo pořadí přihlášených pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 6.listopadu 2012 JUDr Monika Marčišinová,v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa