45 ICm 1356/2014
Číslo jednací: 45 ICm 1356/2014-30 (KSHK 45 INS 27882/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Ing. Hana Slavíková, se sídlem Skálova 466, 511 01, Turnov, insolvenční spráce dlužníka BOBYCENTRUM, s. r. o., se sídlem Sobotecká 595, 511 01, Turnov, IČ 259 98 951, proti žalovanému: Tomaž Koprol, , zastoupen: Mgr. Ladislavou Kolínovou, opatrovníkem, se sídlem Pardubická 298, 500 04, Hradec Králové, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem BOBYCENTRUM s. r. o. v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 27882/2013 pohledávku ve výši 1.069.885,00 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou domáhala určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení dlužníka BOBYCENTRUM s. r. o. vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 27882/2013 pohledávku ve výši 1.069.885,00 Kč. Žalovaný přihlásil spornou pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení. Peněžní prostředky poskytl dlužníkovi v období od 1. 7. 2012 do 28. 1. 2013. Žalovaný uzavřel dne 23. 4. 2013 v notářské kanceláři Mgr. Richarda Brázdy s dlužníkem dohodu se svolením vykonatelnosti notářského zápisu č. j. NZ 356/2013, N 84/2013.

Žalobkyně z funkce insolvenční správkyně na přezkumném jednání dne 10. 3. 2014 popřela phledávku žalovaného co do pravosti a výše. Důvodem popření bylo zjištění, že k uzavření smlouvy o zajištění závazku je nutný předchozí souhlas valné hromady. Podle notářského zápisu tento souhlas nebyl udělen.

Usnesením ze dne 9. 7. 2015 soud ustanovil žalovanému opatrovníka, protože se nepodařilo zjistit pobyt žalovaného a v místě bydliště obsílky soudu nepřebíral.

Soud žalobu doručil opatrovnici žalovaného s výzvou k seznámení se s přihláškou žalovaného v insolvenčním řízení a podání písemného vyjádření. Opatrovnice soudu dne 24. 9. 2015 písemně sdělila, že si opatřila přihlášku žalovaného, jejíž přílohou byl i notářský zápis 356/2013 a N 84/2013. Z uvedených listin, které měla k dispozici, zjistila, že souhlas valné hromady nebyl udělen. Souhlasila s právním názorem žalobkyně v tom, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení po právu pohledávku ve výši 1.068.885,00 Kč.

Soud provedl důkaz přihláškou pohledávky žalovaného v insolvečním řízení sp. zn. 45 INS 27882/2013 z obsahu které vyplývá, že žalovaný přihlásil dne 20. 1. 2014 pohledávku ve výši 1.024.946,00 Kč s uvedením důvodu vznik bezdůvodného obohacení věřitelem poskytnutých finančních prostředků ve prospěch dlužníka v období od 1. 7. 2012 do 28. 1. 2013. Dne 23. 4. 2013 věřitel uzavřel s dlužníkem dohodu o splacení dluhu se svolením vykanatelnosti ve formě notářského zápisu se splatností ke dni 6. 5. 2013. Pohledávku označil jako vykonatelnou s odkazem na notářský zápis Mgr. Richarda Brázdy ze dne 23. 4.2013 č. j. NZ 356/2013. Zároveň přihlásil zákonný úrok z prodlení ve výši 44.939,00 Kč, k přihlášce připojil notářský zápis sepsaný dne 23. 4. 2013. Z notářského zápisu vyplývá, že účastníci Tomaž Koprol a společnost dlužníka, jejímž jménem jedná jednatel Tomaž Koprol, uzavřeli dohodu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu, podle které společnost dlužníka uznala co do důvodu a výše dluh z titulu poskytnutí peněžních prostředků a bezdůvodného obohacení zavázala se vrátit Tomaži Koprolovi peněžní prostředky ve výši 1.024.964,00 Kč.

Podle protokolu o přezkumném jednání konaném dne 10. 3. 2014 před Krajským soudem v Hradci Králové popřela žalobkyně pohledávku ve výši 1.069.885,00 Kč co do pravosti a výše.

Soud, vzhledem k souhlasnému vyjádření opatrovníka žalovaného se žalobou, další dokazování neprováděl a rozhodl na základě shora citovaných listin.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 odst 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 26. listopadu 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková