45 ICm 1333/2012
Číslo jednací: 45 ICm 1333/2012-50 ( KSHK 45 INS 17184/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Radovan Ordelt, , právně zastoupen Mgr. Zbyškem Malíkem, advokátem se sídlem Střelecká 672, 500 02, Hradec Králové, proti žalovanému: JUDr. Petr Wildt, Ph.D. se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02, Hradec Králové, insolvenční správce dlužnice Zdeňky Suché, o určení pravosti pohledávek

takto:

I. Soud určuje, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 17184/2011 ve výši 807 647,30 Kč je po právu jako vykonatelná a zajištěná pohledávka.

II. Soud určuje, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 17184/2011 ve výši 574 645,50 Kč je po právu jako vykonatelná a zajištěná pohledávka.

III. Soud určuje, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 17184/2011 ve výši 636 810,80 Kč je po právu jako vykonatelná a nezajištěná pohledávka.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové 11. 05. 2012 domáhal určení pravosti pohledávek v celkové výši 2 019 103,60 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Zdeňky Suché vedeného před zdejším soudem pod sp. zn. 45 INS 17184/2011.

Pohledávka č. 1 přihlášená ve výši 807 647,30 Kč vyplývá ze smlouvy o půjčce, kterou žalobce uzavřel s dlužnicí dne 15. 12. 2008, na základě které jí půjčil 650 000,00 Kč. S dlužnicí se dohodl, že půjčku vrátí nejpozději do 28. 02. 2009. Dne 15. 12. 2008 byl sepsán soudním exekutorem Mgr. Jaromírem Francem exekutorský zápis, ve kterém dlužnice svůj dluh vůči žalobci ve výši poskytnuté půjčky uznala a svolila k vykonatelnosti exekutorského zápisu. Dlužnice na poskytnuté půjčce nezaplatila ani částečně, proto žalobce přihlásil pohledávku vyplývající z celé výše poskytnuté půjčky a zákonný úrok z prodlení od 01. 03. 2009 ve výši 157 647,30 Kč. Pohledávku přihlásil v celkové výši 807 647,30 Kč jako vykonatelnou a zajištěnou.

Pohledávka č. 2 přihlášená ve výši 574 645,50 Kč vyplývá ze smlouvy o půjčce, kterou žalobce uzavřel s dlužnicí dne 02. 07. 2009, na základě které jí půjčil 480 000,00 Kč. Dohodli se, že dlužnice vrátí půjčku do 31. 08. 2009. Dne 02. 07. 2009 byl soudním exekutorem Mgr. Jaromírem Francem sepsán exekutorský zápis, ve kterém dluh ve výši 480 000,00 Kč dlužnice uznala a svolila k vykonatelnosti exekutorského zápisu. Dlužnice na půjčce nevrátila žádné finanční prostředky, proto žalobce přihlásil do insolvenčního řízení částku 480 000,00 Kč a zákonný úrok z prodlení od 01. 09. 2009 ve výši 94 645,50 Kč, celkem přihlásil pohledávku ve výši 574 645,50 jako vykonatelnou a zajištěnou.

Žalobce podal dne 09. 12. 2009 návrh na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech dlužnice. Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 12. 01. 2010 čj. 18 E 143/2009 nařídil výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech a to k bytové jednotce č. 158/11 s příslušenstvím v k. ú. Slatina u Hradce Králové k zajištění pohledávky č. 1 a č. 2. Usnesení nabylo právní moci dne 16. 03. 2010.

Pohledávka č. 3 ve výši 636 810,80 Kč vyplývá ze smlouvy o půjčce, kterou žalobce uzavřel s dlužnicí dne 02. 08. 2010, na základě které jí půjčil částku 710 000,00 Kč. S dlužnicí se dohodl, že půjčku vrátí do 05. 08. 2011 ve dvanácti splátkách. Dne 02. 08. 2010 byl soudním exekutorem Mgr. Jaromírem Francem sepsán exekutorský zápis, ve kterém dlužnice dluh ve výši 710 000,00 Kč vůči žalobci uznala a svolila k vykonatelnosti exekutorského zápisu. Na tuto půjčku dlužnice uhradila prvních pět splátek, tj. částku 100 000,00 Kč. Žalobce proto přihlásil do insolvenčního řízení nezaplacenou část půjčky ve výši 610 000,00 Kč a zákonný úrok z prodlení 26 810,80 Kč. Celkem přihlásil pohledávku ve výši 636 810,80 Kč jako vykonatelnou a nezajištěnou pohledávku.

Žalobce odkázal na připojené exekutorské zápisy a navrhl výslech dlužnice.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a uvedl, že při přezkumném jednání dne 12. 04. 2012 popřel v celém rozsahu pravost přihlášených pohledávek žalobce v celkové výši 2 019 103,10 Kč. Pohledávky přezkoumal a zařadil na přezkumném jednání jako nevykonatelné, neboť vykonatelnost nebyla doložena originálem nebo ověřenou kopií veřejné listiny s vyznačením doložky vykonatelnosti. Důvodem popření byla neexistence přihlášených pohledávek, neboť nebyl doložen titul, na základě něhož pohledávky vznikly a také nebylo prokázáno, že částky, které měly být dlužnici půjčené, dlužnice skutečně převzala. Žalovaný se domnívá, že se jednalo o ústně sjednané smlouvy o půjčce, dlužnice v exekutorských zápisech sice dlužné částky uznala co do důvodu a výše, ale protože se jedná o občansko-právní závazek, nemůže toto uznání, pokud byl uznáván neexistující závazek, potvrdit existenci takového závazku pro účely insolvenčního řízení. Žalovaný uvedl, že je mu podezřelé, že vysoké částky byly dlužnici předávány v hotovosti a to vše za situace, kdy byl takový postup v rozporu se zákonem č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti. Podle citovaného zákona byl poskytovatel platby povinen provést platbu bezhotovostně, pokud její výše překračovala ekvivalent části 15 000,00 EUR. Také žalovanému není jasné, na co dlužnice půjčky použila a proč jsi půjčovala další částky, když ve lhůtě splatnosti nebyla schopna své závazky plnit. Podle vyjádření dlužnice byly finanční prostředky určeny synovi dlužnice Michalu Suchému a žalobce by měl prokázat, že půjčené částky byly skutečné v plné výši poskytnuty dlužnici. Žalovaný připojil k vyjádření vyrozumění o popření pravosti pohledávek ze dne 18. 04. 2012 včetně doručenky a vyjádření dlužnice k pohledávkám žalobce ze dne 31. 10. 2014. Žalovaný nepopřel uplatněné zajištění.

Žalobce ve svém účastnickém výslechu uvedl, že předmětné finanční prostředky ve třech půjčkách zapůjčil dlužnici. O půjčkách byl sepsán exekutorský zápis exekutorem Mgr. Francem, zápisy podepsala dlužnice i žalobce, syn dlužnice nebyl přítomen těchto zápisů u exekutora. U dvou půjček byly finanční prostředky zajištěny zástavním právem k nemovitosti dlužnice. Finanční prostředky poskytl dlužnici na základě ústní smlouvy a peníze předával dlužnici v hotovosti. Jistotu ve vrácení peněz zajišťovaly exekutorské zápisy jako vykonatelný titul k vymožení pohledávek. Jednání o půjčkách se zúčastnil i syn dlužnice, který ale pouze dlužnici doprovázel. Žalobce připustil, že původně o půjčku žádal syn dlužnice, ale protože neměl žádný majetek k zajištění pohledávky, žalobce mu půjčit odmítl. Žalobce potvrdil, že půjčky sjednával s dlužnicí a dlužnice přebírala peníze osobně. Finanční prostředky z půjčky ve výši 710 000,00 Kč byly podle sdělení dlužnice zapůjčeny pro účely zaplacení věřiteli Parcels Property Investment s.r.o., která vedla exekuci na majetek dlužnice. Žalobce byl exekutorem Mgr. Francem ujištěn, že exekutorský zápis je postačující právní titul a není nutno uzavírat smlouvu o půjčce v písemné podobě.

Dlužnice ve svědeckém výslechu potvrdila, že si finanční prostředky od žalobce skutečně zapůjčila. O půjčkách byly sepsány exekutorské zápisy, které podepsala. Při jednání o půjčkách byl přítomen i její syn. Uvedla, že finanční prostředky od žalobce nedostala do ruky ani na účet. Předpokládala, že peníze převzal její syn. Svědkyně po nahlédnutí do exekutorských zápisů potvrdila jejich správnost i podpis. Uvedla, že důsledky svého podpisu uznání dluhu nedomyslela a neměla finanční prostředky na vrácení půjčených peněz. Na rozhodnutí okresního soudu, kterým bylo zřízeno soudcovské zástavní právo na nemovitost v jejím spoluvlastnictví, si nepamatovala. Potvrdila, že u JUDr. Dvořáčkové, soudní exekutorky, bylo vedeno exekuční řízení, ve kterém se měl dražit byt dlužnice. Aby k tomu nedošlo, dlužnice zaplatila 880 000,00 Kč z našetřených peněz a peněz od syna. Dlužnice dále uvedla, že si dluhů vůči žalobci byla vědoma, proto v insolvenčním návrhu uvedla žalobce jako věřitele ze dvou půjček. Půjčku ve výši 710 000,00 Kč v návrhu neuvedla, protože tyto peníze neobdržela. Potvrdila, že v průběhu přezkumného jednání všechny pohledávky přihlášené žalobcem uznala. Jako důvod svého konání uvedla, že chtěla pomoct svému synovi. Bydliště svého syna neuvedla s tím, že neví, kde bydlí.

Soud provedl důkaz listinami:

exekutorským zápisem ze dne 15. 12. 2008, exekutorským zápisem ze dne 02. 07. 2009, exekutorským zápisem ze dne 02. 08. 2010, usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 12. 01. 2010, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech zapsaných na LV č. 1381, výpisem z katastru nemovitostí LV č. 1408, vyrozuměním IS o popření pohledávek ze dne 18. 04. 2012 včetně doručenky, vyjádřením dlužnice ze dne 31. 10. 2013.

Z přihláškového spisu žalobce v insolvenčním řízení pod sp. zn. 45 INS 17184/2011 provedl důkaz přihláškou žalobce do insolvenčního řízení dne 29. 03. 2012 a přílohami k přihlášce exekutorskými zápisy, usnesením Okresního soudu v Hradci Králové o nařízení exekuce na majetek dlužnice zřízením soudcovského zástavního práva, listem vlastnictví a výpočtem úroku z prodlení.

Z insolvenčního spisu sp. zn. 45 INS 17184/2011 byl proveden důkaz:

protokolem z přezkumného jednání ze dne 12. 04. 2012, přezkumným listem žalobce.

Podle ust. § 198 ods. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění insolvenčního zákona (dále IZ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust. § 197 ods.2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. V žalobě podle ods. 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. (ods. 2).

Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle ods. 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle ust. § 199.

Podle ust. § 199 ods. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Omezení insolvenčního správce citovaným ustanovením je vzhledem k charakteru vykonatelných pohledávek, kterých vykonatelnost se odvíjí od exekutorského zápisu se svolením vykonatelnosti, aniž by proběhlo jakékoliv soudní či jiné řízení, se pro účely insolvenčního řízení neuplatní a insolvenční správce má právo popřít i takto přihlášené pohledávky. Pohledávky žalobce přihlásil jako vykonatelné a doložil také rozhodnutí okresního soudu o zřízení soudcovského zástavního práva (u pohledávky 1 a 2), což zakládá důvodnost pro postup insolvenčního správce při jejich přezkumu dle ust § 199 IZ.

Důvod popření žalovaného, jak to vyplývá z vyrozumění o popření pohledávek žalobci, byl ten, že mu nebyl předložen titul, na základě kterého pohledávky vznikly a nebylo prokázáno, že finanční prostředky z půjček byly dlužnici poskytnuty.

Soud při posouzení všech provedených důkazů dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Poskytnutí finančních prostředků z titulu půjček vyplývá z exekutorských zápisů, ve kterých dlužnice dluh z půjček uznala, zavázala se půjčené finanční prostředky vrátit věřiteli ve stanovené době, souhlasila se zesplatněním dluhu a svolila k vykonatelnosti exekučních zápisů. Dlužnice ve svém výslechu potvrdila pravost exekutorských zápisů nahlédnutím do jejich obsahu a potvrdila svůj podpis. Uvedla, že peníze si zapůjčila pro syna a litovala svého počínání. Jestliže půjčené peníze nepoužila pro sebe, ale pro svého syna, tato skutečnost nemůže být důvodem pro zpochybnění toho, že žalobce má za dlužnicí dluhy z poskytnutých půjček. Dlužnice, jak sama uvedla, žalobce v insolvenčním návrhu označila jako svého věřitele a také pohledávky žalobce zcela uznala. Ve svém výslechu sice zpochybnila půjčení peněz z půjčky ve výši 710 000,00 Kč, naproti tomu ale uvedla, že zaplatila soudní exekuci ve výši 880 000,00 Kč, která byla vedena pro dalšího věřitele prodejem bytu a to z peněz svých a svého syna.

Tvrzení žalovaného o tom, že pohledávky žalobce za dlužnicí neexistují a že dlužnici nebyly poskytnuty peníze z půjček, tak nebylo v řízení prokázáno.

Vzhledem k výše uvedenému soud žalobě vyhověl.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 ods. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 25. srpna 2014

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková