45 ICm 1310/2011
45 ICm 1310/2011-36 (KSUL 45 INS 3642/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce CETELEM ČR, a.s., IČ 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, proti žalovaným č. 1 JUDr. Ing. Helena Horová, V Luhu 18, 140 00 Praha 4, insolvenční správkyně dlužnice Kristíny anonymizovano , anonymizovano , č. 2 Kristína anonymizovano , anonymizovano , Nerudova 369, 432 01 Kadaň, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky ve výši 110.830,00 Kč takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce CETELEM ČR a.s. má za druhou žalovanou dlužnicí Kristínou anonymizovano nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku č. 1 z titulu Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 420306801123007 ze dne 18.3.2009 ve výši 110.830,00 Kč se v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 3642/2011 z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (věřitel č. 5) se ve své žalobě doručené soudu dne 24.05.2011 domáhal rozhodnutí soudu, že jeho nevykonatelná pohledávka, přihlášená přihláškou P6 jako pohledávka č. 1 ve výši 148030 Kč je po právu v popřené výši 110.830,00 Kč z titulu nesplacené Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42030680129007 ze dne 18.03.2009 s výpočtem k 08.03.2009. (KSUL 45 INS 3642/2011)

První ani druhá žalovaná se k žalobě nevyjádřily. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 09.05.2011 je zřejmé, že obě žalované učinily úkon popření z důvodu neplatnosti právního úkonu žalobce při uzavírání spotřebitelské smlouvy s odkazem na rozpor s ustanovením § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 OZ, které provádějí Směrnici Rady č. 93/13/EHS z 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách-ohledně sjednané odměny za poskytnutí úvěru, úroků, poplatků a pokut.

Jednání ve věci včetně dokazování se konalo dne 15.09.2011; na závěr jednání, které bylo konáno podle § 101 odst. 3 o.s.ř. v něpřítomnosti účastníků (byli řádně předvoláni a bez omluvy se nedostavili) byl veřejně vyhlášen rozsudek.

Soud zkoumal včasnost podání žaloby. Vyrozumění insolvenčního správce o popření žalobcovy pohledávky z 09.05.2011 bylo žalobci doručeno dne 11.05.2011, žaloba byla podána včas, do 15 dnů od doručení vyrozumění, a to dne 24.05.2011.

Před jednáním bylo dáno žalobci soudem poučení podle § 118a odst. 1 os.ř. v platném znění, podle něhož ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.; a dále podle odst. 3 téhož ustanovení, zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy; konkrétně soud poučuje žalobce takto: -popřena byla při přezkumném jednání částka 110.831,00 Kč IS i dlužnicí; žaloba byla podána pouze pro určení pravosti pohledávky pohledávky žalobce ve výši 110.830,00 Kč; žalobu již rozšířit nelze, neboť uplynula lhůta k podání žaloby; ve výši 1,00 Kč soud rozhodne tak, že popření bylo učiněno poprávu -žalobce přihlásil přihláškou dvě pohledávky, z toho první částečně popřená byla přihlášena pouze jako jistina, nebyly uvedeny dostatečné skutečnosti k identifikaci pohledávky. Žalobce je povinen specifikovat, jaká výše z částky 110.830,00 Kč je jistinou, jaká příslušenstvím a i samotné příslušenství přesně specifikovat.

Před soudem byly provedeny listinné důkazy předložené účastníky: Č.l. 3-7: Přihláška pohledávky žalobce, smlouva o poskytnutí úvěru, přehled splácení úvěru. Č.l. 13-34: Žádost o poskytnutí úvěru, všeobecné podmíky, tabulka splácení, vyrozumění IS o popření pohledávky žalobce.

Z aktivity soudu byl proveden důkaz z insolvenčního rejstříku: -protokolem z přezkumného jednání ze dne 05.05.2011 (KSUL 45 INS 3642/2011)

Po zhodnocení provedených důkazů (§132 o.s.ř.), dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu:

Věř. č. 5 (žalobce) podal přihl.č. P6 se dvěma přihlášenými pohledávkami v celkové výši 201.296,00 Kč. První přihlášená pohledávka byla přezkoumávána na přezkumném jednání soudu dne 05.05.2011 ve výši 148.030,00 Kč, z toho byla ve výši 90.456,00 Kč zjištěna a ve výši 110.831,00 Kč popřena dlužnicí i insolvenční správkyní. Pohledávka č. 1 byla žalobcem jako věř.č. 5 přihlášena bez rozčleneně+í na jistinu a příslušenství pohledávky. Insolvenční správkyně při přezkumném jednání i ve vyrozumění zaslaném věřiteli o částečném popření jeho pohledávky uvedla, že ji popírá z důvodu neplatnosti právního úkonu žalobce při uzavírání spotřebitelské smlouvy s odkazem na rozpor s ustanovením § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 OZ, které provádějí Směrnici Rady č. 93/13/EHS z 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách-ohledně sjednané odměny za poskytnutí úvěru, úroků, poplatků a pokut. Žalobce se k jednání soudu bez omluvy nedostavil a nemohl tedy ze svého zavinění doplnit skutková tvrzení na základě poučení soudu podle § 118a o.s.ř.

Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výšinebo pořadí uvedeném při jejím popření.ůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3), v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn.II. ÚS 397/06, v občanském soudním řízení, které je založeno na procesní aktivitě účastníků, se uplatňuje projednací zásada, podle které mají účastníci ohledně skutečností, ze kterých vyvozují pro sebe příznivé právní následky, břemeno tvrzení a důkazní povinnost. Účastníci řízení jsou povinni sami tvrdit všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti (povinnost tvrzení) a jsou též povinni plnit důkazní povinnost, tedy označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Důsledkem nesplnění těchto povinností je vynesení nepříznivého rozsudku pro účastníka, který je nesplnil; soud sám není povinen po významných skutečnostech pátrat zejména za stavu, kdy ani v samotné přihlášce pohledávky není specifikováno, co je jistinou pohledávky, co úrokem, smluvním úrokem, smluvní pokutou atd. a kdy navíc se účastník, ač řádně předvolán, bez omluvy k jednání soudu nedostavil a nemohl ani stejně nekonkrétní incidenční žalobu na základě výzvy soudu podle § (KSUL 45 INS 3642/2011)

118a o.s.ř. doplnit o skutková tvrzení a označení přiléhavých důkazů dle poučení soudu.

Účast na jednání je základním procesním právem účastníka, které mu dává možnost uplatnit svá další procesní práva jako například právě doplnit svá tvrzení a důkazní návrhy obsažené v žalobě, vyjádřit se k provedeným důkazům atp. O místě a času jednání musí být účastník vyrozuměn soudem, a to včas, aby měl dostatek času na řádnou přípravu (§ 115 odst. 2). Žalobci bylo předvolání k jednání na den 15.09.2011 řádně doručeno dne 26.07.2011 datovou schránkou. Je na rozhodnutí účastníka, zda svého práva účastnit se jednání využije. Pokud mu v účasti brání závažné překážky, může požádat soud o odročení jednání (§ 119). Žalobce tak neučinil. Soud může věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti účastníka nejen v případě, kdy se řádně předvolaný účastník bez omluvy nedostavil, ale i v případě, kdy současně ani nepožádal o odročení jednání. Podle ustanovení § 120 odst. 1 občanského soudního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení a soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Následky spojené s neunesením břemena tvrzení a důkazního břemene, po řádném poučení soudem pak nese účastník řízení. Nesplnění povinnosti tvrzení a důkazní má za následek neúspěch žalobce ve sporu.

Soud se již nezabýval věcně důvody, pro které byla přihláška pohledávky žalobce částečně popřena, neboť neměl podklad pro své rozhodování-žalobce řádně navylíčil všechny skutečnosti, na základě kterých by soud mohl oprávněnost žaloby posoudit. Z žádných dostupných dokumentů (přihlášky, žaloby) není zřejmé, co v sobě subsumuje popřených 110.831,00 Kč.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v bodě II. výroku rozsudku podle § 137 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož častníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaným 1) a 2) žádné náklady řízení nevznikly, soud jim tedy žádné náklady nepřiznal, ač byly ve věci zcela úspěšné.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 15.09.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Vlasta Blažková