45 ICm 1239/2013
Číslo jednací: 45 ICm 1239/2013-26 (KSHK 45 INS 18459/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: JUDr. Jan Štangl, Bří. Škorpilů 43, 566 01, Vysoké Mýto, insolvenční správce dlužnice Radky Antošové, bytem Plchovice 22, 565 01, Plchovice, proti žalovanému: Pavel Holomek, bytem , o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Radky Antošové vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 18459/2012 ve výši 104.281,80 Kč není po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu 2. 4. 2013 domáhal rozhodnutí, že pohledávka žalovaného ve výši 104.281,80 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Radky Antošové není po právu. Žalobce popírá náklady rozhodčího řízení a náklady exekuce pro neplatnost ujednání o rozhodčí doložce a nicotnost rozhodčího nálezu. Rozhodčí doložka neobsahuje přímé určení rozhodce ad. hoc., ani konkrétní způsob jeho určení, pouze stanoví, že rozhodce bude určen jednou smluvní stranou ze seznamu rozhodců vedeného právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem a že rozhodčí řízení bude probíhat podle pravidel vydaných touto právnickou osobou. Z těchto důvodů je rozhodčí smlouva neplatná sp. zn. 12 CMo 496/2008 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 31 CDo 1945/2010.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že se žalobou nesouhlasí. Dlužnice v rozhodčím řízení měla možnost uplatnit svá práva a proti rozhodčí doložce nic nenamítala a dluh uznala. Dlužnice se domáhá zrušení rozhodčího nálezu v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13C 113/2012. Žalovaný vyslovil názor, že žalobce pokud namítá platnost rozhodčí doložky, resp. rozhodčího nálezu, měl pokračovat v řízení vedeném o zrušení rozhodčího nálezu. Žalovaný uzavřel s dlužnicí rozhodčí doložku v době, kdy judikatura českých soudů takové rozhodčí doložky běžně uznávala. Rozhodce byl určen na základě dohody obou stran z uzavřeného seznamu rozhodců. Žalovanému nemůže jít k tíži, že svou oprávněnou pohledávku vymáhal na základě dohody s dlužníkem cestou rozhodčího řízení.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 2013 soud odmítl žalobu pro opožděnost.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 5. 2014 bylo usnesení Krajského soudu změněno tak, že se nevydává. Odvolací soud dospěl k závěru, že žaloba byla žalobcem podána včas.

V průběhu jednání před soudem žalobce potvrdil, že popřel žalovanému náklady rozhodčího řízení přihlášené ve výši 78.986,80 Kč, protože rozhodčí nález a rozhodčí doložka jsou neplatné a popřel také náklady exekuce ve výši 25.295,00 Kč, které nebyly přiznány žalovanému v exekučním řízení.

Žalovaný se vyjádřil tak, že přihlášené náklady rozhodčího řízení i exekučního řízení skutečně vynaložil a trvá na jejich zaplacení.

Z usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 28. 1. 2011 č. j. 0EXE 2052/2011 bylo zjištěno, že podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Jiřího Holase ze dne 10. 12. 2010 č. j. R089/2010 soud nařídil exekuci na majetek dlužnice Radky Antošové s tím, že náklady exekuce a náklady oprávněného-žalovaného budou v průběhu řízení stanoveny. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána.

Z protokolu o přezkumném jednání sepsaným Krajským soudem v Hradci Králové v insolvenčním řízení pod sp. zn. 45 INS 18459/2012 ze dne 28. 2. 2013 vyplývá, že pohledávka žalovaného přihlášená v celkové výši 777.080,73 Kč přihlášena jako vykonatelná byla insolvenčním správcem-žalobcem popřena do výše 104.281,80 Kč. Dlužnice pohledávku uznala.

Z přezkumného listu žalovaného v insolvenčním řízení vyplývá důvod popření žalobcem, a to na nákladech rozhodčího řízení ve výši 78.986,80 Kč a nákladech exekuce ve výši 25.295,00 Kč pro neplatnost ujednání o rozhodčí doložce a nicotnost rozhodčího nálezu.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalovaného, a to přihláškou pohledávky ze dne 31. 8. 2012 v celkové výši 777.080,73 Kč přiznanou rozhodčím nálezem č. j. R089/2010 ze dne 10. 12. 2010. V příslušenství žalovaný uplatnil úroky z prodlení dle rozhodčího nálezu, náklady rozhodčího řízení ve výši 78.986,80 Kč a náklady oprávněného dle vyrozumění exekutora ze dne 2. 8. 2012 ve výši 25.295,00 Kč.

Z rozhodčího nálezu ze dne 10. 12. 2010 pod sp. zn. R089/2010 soud zjistil, že byl vydán JUDr. Jiřím Holasem se sídlem v Praze doručovací adresou Správa rozhodčích řízení Holomkem proti žalované Radce Antošové. Podle nálezu měla žalovaná zaplatit částku 604.164,00 Kč s úrokem z prodlení a náklady rozhodčího řízení ve výši 78.986,80 Kč, a to ve prospěch žalobce 1 a žalobce 2.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Romanem Jonášem, Pavlem Holomkem jako věřiteli a Radkou Antošovou a Michalem Antošem jako dlužníky dne 22. 10. 2009 bylo zjištěno, že věřitelé půjčili dlužníkům 780.000,00 Kč a dlužníci se zavázali splácet dluh v 9 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 86.666,66 Kč. Účastníci smlouvy se dohodli, že veškeré případné spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem v souladu se zákonem č. 216/1995 Sb. o rozhodčím řízení. Jediný rozhodce bude určen žalující stranou ze seznamu rozhodců vedeného společností Správa rozhodčích řízení a veřejných zakázek, s. r. o. se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí-Pardubice.

Z vyrozumění soudního exekutora o zahájení insolvenčního řízení ze dne 2. 8. 2012 vyplývá, že soudní exekutor tímto vyrozumívá oprávněné Romana Jonáše a Pavla Holomka o zahájení insolvenčního řízení s tím, že po jeho zahájení nelze exekuci provést a je nutné se do insolvenčního řízení přihlásit. Součástí vyrozumění je i stav peněžitého plnění a náklady oprávněného.

Podle ustanovení § 199 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon v platném znění (dále IZ) insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil.

Podle odst. 2 jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí: Důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle odst. 3 v žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

K nákladům rozhodčího řízení soud odkazuje na platnou soudní judikaturu zejména rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 9582012 s právní větou Byl-li rozhodce určen odkazem na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak rozhodčí nález není exekučním titulem ve smyslu ust. § 40 ods. 1 písm. c exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízená exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Společnost správa rozhodčích řízení a veřejných zakázek s. r. o. se sídlem v Pardubicích není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona ve smyslu § 13 zákona o rozhodčím řízení. Rozhodčí doložka sjednaná učastníky smlouvy je absolutně neplatná podle ust. § 39 obč. zák. Podle citované judikatury platí, není-li rozhodováno rozhodcem, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, nemůže být akceptovatelný výsledek tohoto rozhodování a rozhodce který byl určený na základě neplatné rozhodčí doložky rozhodoval, neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc. Podle citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě že Rozhodčí nález vydal rozhodce, který k tomu neměl pravomoc, měla být exekuce podle ust. § 268 ods. 1 písm. h občanského soudního řádu zastavena. řízení lze považovat v insolvenčním řízení za oprávněné pouze v případě že budou přiznány pravomocným rozhodnutím (v daném případě exekučního soudu nebo soudního exekutora). Žalobce přisouzené náklady nedoložil, předložil pouze výčet nákladů uvedený soudním exekutorem.

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl tak, jak to vyplývá z výrokové části tohoto rozhodnutí.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z prohlášení stran sporu o tom, že žádný z účastníků neuplatnuje náklady řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 23. září 2014

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková