45 ICm 1212/2011
Číslo jednací: 45 ICm 1212/2011-70 ( KSHK 45 INS 14527/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Petr Grafek, nar. , bytem , zastoupen Mgr. Michalem , proti žalované: Mgr. Ladislava Kolínová, Pardubická 298, Hradec Králové, insolvenční správkyně dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , Častolovice, Havlíčkova 158, zastoupena JUDr. Romanem Rožnovským, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Pardubická 298, o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty

t a k t o:

I. Žaloba ve znění, aby soud vyloučil z majetkové podstaty dlužníka Miloslava anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 14527/2010 tyto nemovitosti: -budova zem. Stav čp. 15 v části obce Bezděčín na parcele č.103 -budova zem. Stav bez čp/če na parcele č. 105 -pozemek parcela č. 102 zahrada -pozemek parcela č. 103 zastavěná plocha a nádvoří -pozemek parcela č. 104/1 zahrada -pozemek parcela č. 104/2 zahrada -pozemek parcela č. 105 zastavěná plocha a nádvoří -zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, prac. Mladá Boleslav, na LV č. 145, vedeného pro obec Mladá Boleslav a katastrální území Bezděčín u Mladé Boleslavi, se zamítá.

II. Žalobce je povinen nahradit do tří dnů od právní moci rozsudku žalované náklady řízení ve výši 13 440,--Kč, a to přímo k rukám advokáta žalované.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 16. května 2011 domáhal vyloučení ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Miloslava anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. 45 INS 14527/2010. Žalobce byl vyrozuměn dne 22.4.2011 žalovanou o tom, že do majetkové podstaty sepsala sporné nemovitosti s poučením, že je oprávněn podat ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu majetku vylučovací žalobu. Žalobce se stal vydražitelem nemovitostí zapsaných na LV 145 na základě usnesení soudní exekutorky Mgr. Martiny Douchové z Exekutorského úřadu v Táboře v řízení pod č.j. 017 EX 583/08 ze dne 21.10.2010. Usnesení soudní exekutorky bylo potvrzeno v odvolacím řízení u Krajského soudu v Praze rozhodnutím ze dne 19.1.2011 pod č.j. 20 Co 529/2010. Žalobce byl 25.2.2011 vyrozuměn soudní exekutorkou o tom, že usnesení o příklepu nabylo právní moci dne 11.2.2011 a byl vyzván, aby nejpozději do 11.4.2011 doplatil doplatek nejvyššího dražebního jednání ve výši 4.366.700,--Kč. Žalobce tento doplatek doplatil a posléze byl Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav dopisem ze dne 18.4.2011 informován o zápisu svého vlastnického práva ke sporným nemovitostem. Žalobce se stal oprávněným vlastníkem těchto nemovitostí a nesouhlasí s tím, aby byly sepsány a následně zpeněženy v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Miloslava anonymizovano .

Žalobce předložil ke svému tvrzení usnesení soudní exekutorky Mgr. Martiny Douchové ze dne 21.10.2010 o udělení příklepu vydražiteli Petru Grafkovi za cenu 4.666.700,--Kč s vyznačením právní moci dnem 11.2.2011, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19.1.2011 o tom, že se usnesením soudní exekutorky ze dne 21.10.2010 potvrzuje, oznámení žalobci o nabytí právní moci usnesení o příklepu a výzvu k zaplacení doplatku ze dne 25.2.2011 soudní exekutorkou, oznámení Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav ze dne 18.4.2011 o tom, že byl proveden zápis v katastru nemovitostí o nabytí vlastnictví ve prospěch žalobce, doklad o zaplacení finanční částky 4.366.700,--Kč ze dne 8.4.2011 a vyrozumění žalované o soupisu věci do majetkové podstaty ze dne 19.4.2011.

Žalovaná se k žalobě písemně vyjádřila a uvedla, že insolvenční řízení ve věci dlužníka Miloslava anonymizovano bylo u insolvenčního soudu zahájeno 30.11.2010 na základě věřitelského návrhu. Usnesením ze dne 7.4.2011 rozhodl insolvenční soud o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurz. Žalovaná z funkce insolvenční správkyně provedla dne 8.4.2011 soupis majetkové podstaty a v bodě 1. dlouhodobý majetek sepsala nemovitosti zapsané na LV č.145 pro obec Mladou Boleslav a k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi s poznámkou, že k těmto nemovitostem může být uplatněno vlastnické právo žalobce. Žalovaná zjistila, že u předmětných nemovitostí se konala dne 21.10.2010 soudní dražba Exekutorským úřadem v Táboře pod č.j. 017 EX 583/08. Usnesení o příklepu nabylo právní moci 11.2.2011 tedy po zahájení insolvenčního řízení. Podle názoru žalované toto usnesení o příklepu již nemělo nabýt právní moci vzhledem k zahájenému insolvenčního řízení a dle ust. § 109 IZ nemělo být pokračováno v exekučním řízení. Žalobce uhradil cenu vydražení 11. dubna 2011, tedy po zahájení insolvenčního řízení a po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Žalobce uhradil kupní cenu 4.666.700,--Kč, exekuční výtěžek po odpočtu nákladů exekuce činil 4 000 700,--Kč. Po zaplacení ceny dne 12.4.2011 v rozporu s ust. § 266 odst. 1 písm. m) insolvenčního zákona byl podán soudní exekutorkou příslušnému katastrálnímu

úřadu návrh na zápis změny vlastnictví. Žalovaná upozornila příslušný katastrální úřad o tom, že změny zápisu ve vlastnictví nelze provést s odkazem na § 266 odst. 1 písm. m) insolvenčního zákona, podle kterého se řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem nepřerušují, ale zároveň vklady do katastru nemovitostí nemohou být po prohlášení konkurzu povoleny a zapsány pokud je návrh podán po prohlášení konkurzu. Žalovaná dále uvedla, že ze znaleckého posudku znalce Ing. Vladimíra Leebla ze dne 10.5.2010 zjistila administrativní cenu předmětných nemovitostí ve výši 21.000.702,--Kč, obvyklá cena byla stanovena částkou 7.000.000,--Kč. Žalovaná odkázala na průběh insolvenčního řízení s tím, že se do řízení přihlásilo celkem 14 věřitelů s objemem pohledávek více jak 24.000.000,--Kč Podle názoru žalované vydražená cena v exekučním řízení je nízká proti ceně stanovené znalcem a poškozuje věřitele. Žalovaná považuje dražbu za neplatný právní úkon s odkazem na ust. § 209 a § 263 insolvenčního zákona.

Žalovaná připojila k vyjádření výpis z katastru nemovitostí LV č.145 a písemné oznámení insolvenčního správce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav ze dne 15.4.2011.

V průběhu řízení soud provedl výslech žalobce, který soudu sdělil, že se o exekučním prodeji nemovitostí zapsaných na LV č.145 dozvěděl prostřednictvím internetu a dlužníka Miloslava anonymizovano osobně neznal. Před konáním dražby zaplatil jistotu ve výši 300.000,--Kč a jako zájemce se zúčastnil dražby pouze sám. Proti usnesení o příklepu se dlužník odvolal, poté rozhodl Krajský soud v Praze, který rozhodnutí o příklepu potvrdil a exekutorka Mgr. Douchová žalobce vyzvala k doplacení ceny 4.366.700,--Kč. Po převzetí nemovitostí žalobce investoval do nemovitostí finanční prostředky, protože byly hodně zdevastované.Až po písemném upozornění žalovanou se dozvěděl, že dlužník je v insolvenčního řízení.

V průběhu řízení soud provedl důkaz výslechem dlužníka Miloslava anonymizovano , který soudu sdělil, že ve sporných nemovitostech s manželkou bydleli do září 2007, od té doby zůstaly prázdné zamčeny. Měl informace o tom, že se vede exekuční řízení Mgr. Douchovou u Exekutorského úřadu v Táboře. Měl zájem se zúčastnit dražby, ale bylo mu sděleno, že musí nejdřív složit finanční částku 300.000,--Kč. Protože nesouhlasil s vydraženou cenou, podal proti usnesení o příklepu odvolání, o kterém rozhodoval Krajský soud v Praze a který potvrdil rozhodnutí exekutorky o příklepu, toto rozhodnutí mu bylo doručeno. V současné době již nemá žádný majetek, který by mohl být v insolvenčním řízení zpeněžen. Dlužník uvedl, že nabízel nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře a měl informace o tom, že byli zájemci o koupi nemovitosti s nabídkami 16.000.000,--Kč a 14.000.000,--Kč.

K návrhu stran sporu soud provedl důkazy: -usnesením ze dne 21.10.2010 o udělení příklepu v právní moci 11.2.2011 -usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 19.1.2011 o potvrzení usnesení o udělení příklepu na vydražené nemovitosti -oznámením vydražiteli soudní exekutorkou dne 25.2.2011 -oznámením o zápisu do katastru nemovitostí ze dne 18.4.2011 -výpisem z účtu žalobce u Komerční banky -vyrozuměním o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty ze dne 19.4.2011 -výpisem z katastru nemovitostí LV č. 145 -sdělením insolvenční správce Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu ze dne 10.5.2011

-sdělením insolvenční správce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastr. pracoviště Mladá Boleslav z 15.4.2011 -návrhem na zahájení insolvenční řízení ze dne 30.11.2010 -usnesením Krajský soud v Hradci Králové ze dne 7.4.2011 o úpadku a prohlášením konkurzu -soupisem majetkové podstaty ke dni 8.4.2011.

Ze zapůjčeného exekučního spisu sp. zn. 017 EX 583/08 byly čteny listiny: -usnesení o nařízení exekuce ve prospěch GE Money Bank, a.s. ze dne 9.9.2008 -usnesení o ceně nemovitostí na LV 145 ze dne 1.6.2010-určená finanční částka 7.000.000,--Kč -usnesení-dražební vyhláška ze dne 3.8.2010 o tom, že se dražební jednání koná 21.10.2010 -protokol o dražebním jednání sepsaný 21.10.2010 -usnesení o příklepu ze dne 21.10.2010 -sdělení žalobce ze dne 22.10.2010 o převzetí vydražené nemovitosti s tím, že je zde záznam soudní exekutorky o tom, že dne 7.11.2010 bylo sděleno vydražiteli, že dlužník s manželkou podali odvolání -odvolání dlužníka a jeho manželky -usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19.1.2011 -oznámení Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště Mladá Boleslav ze dne 11.4.2011 a žádost soudní exekutorky o zápis vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch Petra Grafka a žádost o výmaz všech exekučních příkazů z listu vlastnictví -příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 11.4.2011 -sdělení exekutorky dlužníkovi o vydání výtěžku z prodeje nemovitostí insolvenčnímu správci -oznámení soudní exekutorky katastrálnímu úřadu ze dne 18.4.2011 o tom, že vydražitel Petr Grafek se stal vlastníkem nemovitostí ke dni 21.10.2010 -usnesení soudní exekutorky ze dne 26.4.2011 o vydání exekučního výtěžku insolvenční správkyni Mgr. Kolínové.

Podle ust § 225 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. v platném znění-insolvenční zákon / dál IZ / osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy uvedené osobě / odst. 1 / bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčního soudu./ § odst. 2 /.

Podle ust. § 224 odst. 1 IZ do soupisu majetkové podstaty se zapisují věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo, tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona mezi účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení patří i dopad těchto účinků na výkon rozhodnutí či exekuci, které by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty v tom, že případný výkon rozhodnutí či exekuci lze nařídit, nelze jej však provést. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. /odst. 4 /

Nestanoví-li zákon u některého ze způsobu řešení úpadku jinak, trvají účinky spojení se zahájením insolvenčního řízení do jeho skončení / odst. 5 / Smyslem zákonné úpravy účinků od zahájení insolvenčního řízení v zákazu provedení výkonu rozhodnutí je především ochrana majetku ve vlastnictví dlužníka a majetku patřícího do majetkové podstaty a zabránění uspokojení pohledávky věřitele domáhajícího se uspokojení své pohledávky v exekuci na úkor ostatních věřitelů.

Důvodem vylučovací žaloby, dle tvrzení žalobce, je, že nabyl k nemovitostem vlastnické právo vydražením nemovitostí v exekuci a zaplacením ceny, což akceptoval i příslušný katastrální úřad který provedl ve prospěch žalobce zápis vlastnictví do katastru nemovitostí.

Podle ust. § 336 odst. 1 občanského soudního řádu / dál osř / vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu., o tom je vydražitel povinen vyrozumět soud. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenství nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání a to ke dni vydání usnesení o příklepu. / odst. 2 /.

Soud provedl důkazy exekučním spisem, ze kterého bylo zjištěno, že usnesení o příklepu bylo vydáno dne 21.10.2011, ale právní moc nabylo toto rozhodnutí až dne 11.2.2011 po rozhodnutí odvolacího soudu o odvolání dlužníka proti usnesení o příklepu.

Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení byl Krajskému soudu v Hradci Králové podán dne 30.11.2010 a v uvedený den byl zveřejněn zároveň s vyhláškou insolvenčního soudu o zahájení insolvenčního řízení / § 109 odst. 4 IZ/. Je tedy zřejmé, že usnesení o příklepu nemohlo nabýt právní moci a žalobce se nestal vlastníkem vydražených nemovitostí. Soud se v uvedeném právním názoru odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. pod sp.zn. 29 Odo 332/2004, 29 Cdo 3213/2009, 29 Cdo 998/2010, ve kterých formuloval Nejvyšší soud právní závěry týkající se nařízení a provedení výkonu rozhodnutí v rozporu s ust. § 14 odst. 1 písm. e) zák č 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů a nyní s § 109 odst. 1 zák. č 182/2006 Sb. v platném znění-insolvenční zákon.

Vzhledem k výše uvedenému lze uzavřít, že žalovaná insolvenční správkyně správně sepsala sporné nemovitosti do majetkové podstaty s tím, že budou v rámci insolvenčního řízení zpeněženy a výtěžek rozdělen mezi insolvenční věřitele. Žalobce v řízení neprokázal takové právo k majetku nebo jiné důvody, pro které by sporné nemovitosti měly být ze soupisu majetkové podstaty vyloučeny.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 142 odst. 1 občanského soudního řádu. Soud úspěšné žalované přiznal náhradu nákladů řízení, které sestávají z paušální odměny za zastoupení advokátem ve výši

10.000,--Kč / §8 Vyhl. č.484/2000Sb./, ze 4 režijních paušálů po 300,--Kč / § 13 odst. 3 advokátního tarifu / a z daně z přidané hodnoty ve výši 2 240,--Kč / § 137 odst. 3 osř /

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 2. října 2012

JUDr. Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa