45 ICm 1202/2010
Číslo jednací: 45 ICm 1202/2010-100 ( KSHK 45 INS 6009/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Maršičinovou v právní věci žalobce: IT credit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pernerova 48/494, IČ: 26444437, zastoupen Mgr. Dagmar Benikovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Riegrova 15, proti žalovaným: 1. Mgr. Martin Pavliš, insolvenční správce dlužnice Markéty anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrudim, Rooseveltova 595, se sídlem Hlinsko, Adámkova třída 149 a 2. Markéta anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrudim, Rooseveltova 595, zastoupena Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Česká Třebová, Čechova 396, o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávky žalobce ve výši 62.844 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Markéty anonymizovano vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 6009/2010, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému ad 1. náklady řízení ve výši 1 779,60 Kč a žalované ad 2. náklady řízení ve výši 15 199,20 Kč, a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou ze dne 14.9.2010 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 62.844,--Kč přihlášenou do insolvenčního řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 6009/2010. Žalobce v žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 850.875,96 Kč sestávající z jistiny ve výši 706.962,96 Kč, z úroku z prodlení a nákladů soudního řízení. Podáním ze dne 16.8.2010 žalobce opravil výši příslušenství uplatněné pohledávky tak, že vzal částečně zpět požadované úroky z prodlení ve výši 7.375,--Kč a na nákladech řízení částku odpovídající soudnímu poplatku ve výši 28.280,--Kč. Na přezkumném jednání dne 17.8.2010 popřel žalovaný pohledávku co do výše 62.844,--Kč odpovídající uplatněným nákladům civilního soudního řízení s odůvodněním, že o nákladech soudního řízení nebylo pravomocně rozhodnuto a nebyly věřiteli pravomocně přiznány. Sporná pohledávka představuje odměnu advokáta dle vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. a dále 2x režijní paušál za 300,--Kč + DPH a hotové výdaje za vidimaci listin ve výši 396,--Kč, to vše včetně 20% DPH. Pohledávku vůči dlužnici uplatnil žalobce žalobou na zaplacení u Okresního soudu v Chrudimi, kde je věc vedena pod sp.zn. 103 C 53/2010. Podle názoru žalobce nárok na náhradu nákladů soudního řízení nevzniká pravomocným rozhodnutím soudu, nýbrž již podáním důvodné žaloby. Důvodnost žaloby je nepochybná a vyplývá i z toho, že pohledávka žalobce co do jejího důvodu i výše mimo sporné částky popřena nebyla. Žalobce připojil žalobu k Okresnímu soudu v Chrudimi proti žalované Markétě anonymizovano , fakturu Mgr. Hany Mátlové, notářky, vystavenou dne 15.3.2010 za účelem ověření opisů na částku 396,--Kč a osvědčení o registraci plátce DPH Finančním úřadem v Olomouci ze dne 29.3.2006.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že sporný nárok žalobce neuznává, neboť nárok žalobce vznikne až na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které přizná i náklady soudního řízení. Soudní řízení ve věci pohledávky nebylo pravomocně skončeno. Žalovaný odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu v ČR sp.zn. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.9.2007. Připojil k žalobě vyrozumění o popřené pohledávce s potvrzením o doručení žalobci dne 20.8.2010.

Dne 8.3.2011 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem tak, že žalobu zamítl.

K odvolání žalobce usnesením ze dne 23.11.2011 zrušil Vrchní soud v Praze rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a věc vrátil k dalšímu řízení. Z odůvodnění usnesení odvolacího soudu vyplývá, že žaloba měla být podána i proti dlužnici, která při přezkumném jednání konaném dne 17.8.2010 popřela pravost pohledávky žalobce. Z obsahu vyrozumění o popřené pohledávce ze dne 19.8.2010 vyplývá, že insolvenční správce v rozporu s ust. § 13 odst. 1 vyhl. č. 311/2007 Sb. nepoučil žalobce o tom, že bude-li schváleno oddlužení dlužnice,má žalobu podat i vůči dlužnici, resp. navrhnout přistoupení dlužnice do řízení na straně žalované. Protože se tak nestalo, nezačala běžet lhůta k podání incidenční žaloby vůči dlužnici, a proto nebyly splněny předpoklady k tomu, aby se soud zabýval důvodností nároku uplatněného žalobou. Odvolací soud dále uvedl, že procesní nedostatky lze zhojit jen tak, že insolvenční správce doručí žalobci řádné vyrozumění o popření jeho pohledávky s poučením o tom, vůči komu má žalobu podat, o důsledcích nepodání žaloby a o možnosti podat návrh na přistoupení dlužnice do řízení na straně žalované s tím, že až od doručení tohoto vyrozumění počne žalobkyni běžet 15ti denní lhůta pro uplatnění této žaloby proti dlužnici.

Dne 10.1.2012 navrhl žalobce přistoupení dlužnice do řízení s tím, že žalovaným mu bylo doručeno nové vyrozumění dne 23.12.2011.

Žalovaná dlužnice se k žalobě písemně vyjádřila s tím, že žalobu považuje za nedůvodnou a na svém popření pro spornou pohledávku trvá. Právo na náhradu nákladů řízení vznikne žalobci až výrokem soudu, kterým je ve věci rozhodnuto a také, že náklady řízení soud přizná až v závislosti na výsledku sporu, nebo je nemusí přiznat vůbec. Pokud tedy o nákladech řízení nebylo soudem rozhodnuto, případně nedošlo k jejich přiznání soudem, nelze o pohledávce z titulu jejich náhrady vůbec uvažovat, když tato vůbec neexistuje. V předmětné věci navíc vzal žalobce žalobu zpět v řízení před okresním soudem v Chrudimi a řízení bylo zastaveno bez přiznání nákladů soudního řízení.

Soud v řízení provedl důkaz listinami. -přihláškou pohledávky ze dne 19.7.2010 s uvedením jistiny v částce 706 962,96 Kč a příslušenství úroky z prodlení a náklady soudního řízení ve výši 143 913,--Kč -žalobou o vydání plateb rozkazu ze dne 20.4.2010, kterou se žalobce domáhal po dlužnici zaplacení částky 706.962,96 Kč a nákladů řízení -protokolem z přezkumného jednání ze dne 17.8.2010 -vyrozuměním insolvenční správce s připojením dokladu o doručení dne 23.12.2011.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenční zákona / dál IZ / věřitelé nevykonatelné pohledávky která byla popřena insolvenční správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenční soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů ode dne doručení vyrozumění podle ust § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenční soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ust § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenční správcem.,pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenční správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení.,tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

V posuzovaném sporu lze konstatovat, že žaloba byla podána ve lhůtě a také byl žalobcem podán návrh na vstup žalované do řízení v zákonem stanovené lhůtě. Usnesením dne 6.11.2012 soud rozhodl o tom, že vstup žalované do řízení připouští. Právní posouzení pravosti sporné pohledávky ani po vstupu žalované do řízení soud nezměnil. Je třeba poukázat na stanovisko NS ČR občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17.6.1998 vedeného pod Cpjn 19/98 v bodě XXXVII, které se týkalo nepřiznaných nákladů účastníka uplatněných v konkursním řízení s odkazem na ust. § 140 odst. 1 občanského soudního řádu / dál osř/, podle kterého každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, i náklady svého zástupce. Právo na náhradu těchto nákladů a vznik pohledávky proti úpadci se pojí až s rozhodnutím soudu podle ust. § 142 až 151 osř. Podobné právní posouzení zaujal Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp zn 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.9.2007.

Vzhledem k uvedenému žalobci kterému nebyly náklady soudního řízení přiznány pravomocným soudním rozhodnutím nelze přiznat v insolvenčním řízení. V daném případě navíc jak bylo v průběhu řízení zjištěno,k návrhu žalobce došlo v řízení před okresním soudem k zastavení pro zpětvzetí a soud nepřiznal žádnému z účastníku právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 142 odst. 1 osř. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na jeho nákladech finanční částku 1.779,60 Kč. Přiznané náklady vznikly v cestovném na jednání dne 8.3.2011 a dne 6.11.2012 vozidlem ŠKODA Fabia ve výši 1.483,--Kč a 20% DPH ve výši 296,60 Kč. Náklady žalované představují odměnu advokáta dle vyhl. č 484/2000 Sb. v částce 10 000,--Kč, režijní paušál dle ust § 13 odst. 3 vyhl č. 177/1996 Sb. ve výši 900,--Kč / 3 úkony x 300,--Kč / náhradu za promeškaný čas ve výši 600,--Kč dle § 14 odst. 3 vyhl. č 177/1996 Sb /celkem 6x1/2 hod./ a náhradu cestovních výloh ve výši 1.166,--Kč. Náklady ve výši 12 666,--Kč jsou navýšené o 20 % DPH ve výši 2 533,20 Kč.j

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 6. listopadu 2012

JUDr. Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa