45 ICm 102/2013
45 ICm 102/2013-338 (KSUL 45 INS 14734/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce JMP-Glas s.r.o., IČ 250 10 115, se sídlem Táborská 1127, 415 02 Teplice-Trnovany, zast. JUDr. Filipem Štípkem, advokátem se sídlem Hradiště 96/6, 400 01 Ústí nad Labem, proti žalovanému Ing. Davidu Jánošíkovi, se sídlem Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové, insolvenčnímu správci dlužníka RADIÁLKA SBS ÚSTÍ N/L, s.r.o., IČ 250 30 957, se sídlem Novosedlická 289, 417 03 Dubí-Pozorka, zast. JUDr. Milanem Václavíkem, advokátem se sídlem Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové, o vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka RADIÁLKA SBS ÚSTÍ n/L, s.r.o., se sídlem Dubí-Pozorka, Novosedlická 289, PSČ 417 03, IČ 25030957, a to: pozemek p.č. 505/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, pozemek p.č. 505/3-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 475 m2, pozemek p.č. 505/4-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 170 m2, pozemek p.č. 505/10-ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2803 m2, pozemek p.č. 505/13-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, pozemek p.č. 506-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1167 m2, dále budovy č.p. 289-objekt občanské vybavenosti Pozorka na pozemku p.č. 506, budovu bez čp/če-jiná stavba na pozemku p.č. 505/3, budovu bez čp/če-jiná stavba na pozemku p.č. 505/13 a spoluvlastnický podíl ve výši ideální 60/100 na pozemku p.č. 505/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 12623 m2, to vše zapsané na LV č. 1876 pro k.ú. 633461 Dubí-Pozorka, obec 567507 Dubí, okres Teplice, se všemi součástmi a příslušenstvím u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice s e z a m í t á . (KSUL 45 INS 14734/2012)

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 47.422,32 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce JUDr. Milana Václavíka, advokáta se sídlem Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové na účet č. 208402543/0300.

Odůvodnění:

Žalobce se ve své žalobě doručené soudu dne 11.01.2013 domáhal vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka RADIÁLKA SBS ÚSTÍ n/L, s.r.o., se sídlem Dubí-Pozorka, Novosedlická 289, PSČ 417 03, IČ 25030957, a to: pozemek p.č. 505/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, pozemek p.č. 505/3-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 475 m2, pozemek p.č. 505/4-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 170 m2, pozemek p.č. 505/10-ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2803 m2, pozemek p.č. 505/13-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, pozemek p.č. 506-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1167 m2, dále budovy č.p. 289-objekt občanské vybavenosti Pozorka na pozemku p.č. 506, budovu bez čp/če-jiná stavba na pozemku p.č. 505/3, budovu bez čp/če-jiná stavba na pozemku p.č. 505/13 a spoluvlastnický podíl ve výši ideální 60/100 na pozemku p.č. 505/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 12623 m2, to vše zapsané na LV č. 1876 pro k.ú. 633461 Dubí-Pozorka, obec 567507 Dubí, okres Teplice, se všemi součástmi a příslušenstvím u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.

V žalobě uvedl, že je přesvědčen, že je výlučným vlastníkem vyjmenovaných nemovitostí, neboť dlužník převedl vlastnické právo k nemovitostem kupní smlouvou ze dne 15.05.2012 na obchodní společnost Spektro BF, spol. s r.o., IČ 64511570, se sídlem 625 00 Brno, Okrouhlá 2 a tato společnost prodala nemovitosti žalobci kupní smlouvou ze dne 24.07.2012. Obě kupní smlouvy měly dle žalobce zákonné náležitosti a byly tedy uzavřeny platně. Navíc kupní cena 4,500.000,00 Kč byla ze strany Spektro BF, spol. s r.o. dlužníku zaplacena, jak vyplývá z potvrzení Michala Krepla, jednatele společnosti dlužníka, vyhotoveného dne 31.05.2012. Žalobce tedy nabyl nemovitosti v dobré víře v to, že je nabývá od vlastníka a kupní cenu ve výši 2,082.000,00 Kč uhradil společnosti Spektro BF spol. s r.o., což dokládá. Je toho názoru, že nelze argumentovat nedostatkem dobrých mravů ze strany dlužníka či společnosti Spektro BF, neboť žalobce je dalším kupujícím v řadě a případná neplatnost kupní smlouvy ze dne 15.05.2012 při prodeji nemovitostí dlužníkem by musela být pouze relativní.

Žalovaný na svou procesní obranu uvedl v podání, doručeném soudu dne 11.06.2013, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 18.06.2012, účinky nastaly v 11.58 min. Dlužník se nacházel v úpadku ve formě předlužení, za prodané nemovitosti nebylo dlužníku zaplaceno ničeho. V účetnictví žádná platba ze strany Spektro BF spol. s r.o. neprochází. Jedná se tedy o právní úkon neúčinný, ale vzhledem k tomu, že byl zřejmě při prodeji spáchán trestný čin, je i úkonem absolutně neplatným. Žalovaný následně vypsal pohyb identických osob na postech jednatelů a společníků všech společností dlužníka a Spektra BF spol. s r.o. Žalovaný je toho názoru, že právní úkon dlužníka, spočívající v převodu nemovitostí v době, kdy byl v úpadku, na třetí osobu s úmyslem vyhnout se odporovatelnosti tohoto úkonu, je právním úkonem zastřeným a tudíž neplatným ve smyslu § 39 obč. zák.; tímto úkonem dlužník porušil dobré mravy, neboť věděl, že mu dohodnutá kupní cena nebude zaplacena; vůči osobám, které se na vyvedení majetku podílely, je vedeno trestní řízení, neboť se tak stalo těsně před zahájením insolvenčního řízení v době, kdy byl dlužník v úpadku. Žalovaný doložil, že dne 06.12.2012 (KSUL 45 INS 14734/2012) podal trestní oznámení na osoby Jakuba Bednaříka a Karla Jaška. Žalovaný následně doložil znalecký posudek ze dne 24.07.2012 (který byl vypracován pro žalobce v den podpisu smlouvy) na částku 3,290.750,00 Kč.

Soud konstatuje, že žalobce byl vyrozuměn o soupisu věcí do majetkové podstaty dlužníka s doručením vyrozumění dnem 20.12.2012, žaloba byla podána dne 11.01.2013, tedy včas ve 30 denní lhůtě dle ust. § 225 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění (dále jen IZ).

První jednání se konalo dne 19.11.2013 a před soudem byly provedeny listinné důkazy z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku sdělením obsahu listin: -Č.l. 160-167: spisovým přehledem oddílu A a oddílu B spisu, zejména událostí zahájení IŘ dnem 18.06.2012 v 11.58 hod. -soupisem majetkové podstaty s oceněním nemovitostí na částku 4 mil. Kč -Č.l. 4-5: Vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu MP podle § 224 IZ ze dne 17.12.2012 bez dokladu o doručení žalobci -Č.l. 6: potvrzení Michala Krepla, jednatele dlužníka ze dne 31.05.2012 o úhradě kupní ceny 4,500.000,00 Kč od Spektro BF, spol. s r.o.-podpis M. Krepla ověřen notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou-viz. důkaz na č.l. 123 -Č.l. 7-9: Kupní smlouva mezi dlužníkem a Spektro BF, spol. s r.o. ze dne 15.05.2012 s doložkou vkladu do katastru nemovitostí dne 21.05.2012

Dále byly před soudem provedeny listinné důkazy, předložené žalovaným spolu s vyjádřením k žalobě sdělením obsahu listin: -Č.l. 22-25: trestní oznámení předběžného správce dlužníka spolu s dokladem o jeho doručení OSZ Frýdek-Místek. -Č.l. 26-27: soupis majetkové podstaty -Č.l. 28: Vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty podle § 224 IZ ze dne 17.12.2012 s dokladem o doručení žalobci dnem 20.12.2012 -Č.l. 29: výpis z katastru nemovitostí ze dne 12.12.2012 pro obec Dubí, k.ú. Dubí-Pozorka, LV č. 1767. -Č.l. 30: výzva insolvenčního správce k vydání nemovitostí a dalšího majetku zahrnutého do soupisu majetkové podstaty ze dne 14.01.2013 s prokázáním doručení 17.01.2013. -Č.l. 31-34: výpis z veřejného rejstříku na dlužníka. -Č.l. 35: Vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty podle § 224 IZ ze dne 17.12.2012 s dokladem o doručení katastrálnímu úřadu dnem 19.12.2012. -Č.l. 36: výpis z veřejného rejstříku na žalobce. -Č.l. 37-40: Notářský zápis N161/2012, Nz 145/2012 ze dne 27.04.2012 o rozhodnutí jediného společníka (RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.) při výkonu působnosti valné hromady ve společnosti RADIÁLKA SBS ÚSTÍ N/L, s.r.o. o odvolání jednatele Michala Krepla a jmenování nového jednatele Jakuba Bednaříka s převodem celého obchodního podílu na tuto osobu a o změně zakladatelské listiny. -Č.l. 41-46: výpis z veřejného rejstříku na společnost RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. -Č.l. 47-48: výpis z veřejného rejstříku na Spektro BF, spol. s r.o. (KSUL 45 INS 14734/2012)

-Č.l. 49-51: Smlouva o převodu obchodních podílů Vl. Bílkem, Fr. Flaišingerem, Janem Pajorem a Karlem Jaškem ve spol. Spektro BF spol. s r.o. na Jana Pajora (70 %) a Karla Jaška (30 %) -Č.l. 52-55: Notářský zápis N 214/2012, Nz 196/2012 ze dne 31.05.2012 o rozhodnutí jediného společníka (Jakuba Bednaříka) společnosti (dlužníka) při výkonu působnosti valné hromady o odvolání Jakuba Bednaříka a jmenování Michala Krepla jediným společníkem a o změně zakladatelské listiny. -Č.l. 56-67: Notářský zápis N 159/2012, MZ 143/2012 ze dne 26.04.2012 o osvědčení formalit dle § 80a notářského řádu, ke kterým je orgán právnické osoby povinen pro přijetí Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Spektro BF, spol. s r.o.-o odvolání jednatelů (Vladimíra Bílka a Františka Flaišingera) a jmenování jednatele Karla Jaška + úplné znění Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným. -Č.l. 68-69: Smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 27.04.2012 ze Společnosti RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. na Jakuba Bednaříka ve společnosti RADIÁLKA SBS ÚSTÍ N/L-ověření podpisů dle ověřovací knihy nebylo notářkou doručeno. -Č.l. 70: výpis z KN pro obec Dubí, k.ú. Dubí-Pozorka, LV č. 1767 ze dne 12.12.2012. -Č.l. 71-76: dvě kupní smlouvy-první mezi Spektro BF, spol. s r.o. a JMP-Glas s.r.o. ze dne 24.07.2012 s doložkou vkladu do KN dnem 31.07.2012 a druhá mezi RADIÁLKA SBS ÚSTÍ N/L, s.r.o. a Spektro BF, spol. s r.o. ze dne 15.05.2012 s datem vkladu do katastru 21.05.2012. -Č.l. 77-78: Smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 31.05.2012 mezi Jakubem Bednaříkem a společností HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. ve společnosti RADIÁLKA SBS ÚSTÍ N/L

Dále soud provedl důkaz sdělením obsahu listin, doručených notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou na základě vyžádání důkazů insolvenčním soudem z podnětu žalovaného:

-Č.l. 114-117: doklad o otevření 49. svazku ověřovací knihy z 26.08.2011, ověření podpisů pod běžným číslem 3721 až 3740 (podpisy Fr. Flaišingera, Vl. Bílka, Jana Pajora a Karla Jaška na Smlouvě o převodu obchodního podílu k Nz 143/2012 a podpis Karla Jaška na čestném prohlášení a návrhu na zápis do OR včetně uvedení č. OP i údaje kým byl OP vydán a kdy).

-Č.l. 121-123: doklad o otevření 47. svazku ověřovací knihy z 26.08.2011, ověření podpisů pod běžným číslem 3960 až 3973 (podpisy Jakuba Bednaříka a Michala Krepla na Smlouvě o převodu obchodních podílů pod Nz 196/2012, podpis Michala Krepla na Čestném prohlášení a návrhu na zápis do OR a dále podpis Michala Krepla na Potvrzení o úhradě kupní ceny 4,500.000,00 Kč za spol. Spektro BF, spol. s r.o. za prodanou nemovitost k Nz 196/2012) Č.l. 124: doklad o ukončení knihy dnem 18.09.2012.

Předmětem dokazování bylo i sdělení obsahu listin, doložených žalobcem na základě výzvy soudu: -Č.l.: 129: neúplný výpis z KN pro obec Dubí, k.ú. Dubí Pozorka z LV č. 1876 ze dne 10.09.2013. -Č.l. 130-134: kupní smlouva ze dne 24.07.2012 s doložkou vkladu do katastru nemovitostí dne 31.07.2012 mezi společností Spektro BF, spol. s r.o. a žalobcem. (KSUL 45 INS 14734/2012)

-Č.l. 135-137: Smlouva o advokátní úschově u JUDr. Filipa Štípka částky 2.082.000,00 Kč ze Smlouvy kupní ze dne 24.07.2012, uzavřené mezi společností Spektro BF, spol. s r.o. a žalobcem s tím, že advokát vyplatí prodávajícímu částku 1,983.277,50 Kč do 5 dnů od prokázání provedeného vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí a částku 98.722,50 Kč coby daň z převodu nemovitostí, vypočtená z částky 3,290.750,00 Kč dle znaleckého posudku, poukáže advokát na účet FÚ pro Ústecký kraj. -Č.l. 138: Doklad o transakční historii z účtu úschovy advokáta u UniCredit Bank, z něhož vyplývá , že 01.08.2012 bylo přijato do úschovy od žalobce 2,082.000,00 Kč, dne 08.08.2012 bylo vyplaceno ve prospěch společnosti Spektro BF 1,953.277,50 Kč, téhož dne 30.000,00 Kč ve prospěch kupujícího žalobce jako náklady na vyklizení a dne 15.11.2012 částka 98.724,00 Kč FÚ jako daň z převodu nemovitostí. -Č.l. 139: likvidační list přijaté faktury č. 3120518 s datem 31.07.2012 (datum splatnosti 31.07.2013), vystavený žalobcem (vystavil Tomáš Král) za koupi areálu. -Č.l. 140-159: znalecký posudek na areál ze dne 24.07.2012 na nemovitosti z LV č. 1767 a 1877 pro k.ú. Dubí-Pozorka, obec Dubí s tím, že prohlídka se zaměřením nemovitosti byla provedena 18.07.2012 za přítomnosti žalobce, podkladem byly výpisy z katastru nemovitostí ze dne 18.07.2012 z LV č. 1767 a 1877, kopie katastrální mapy a kupní smlouva ze dne 15.05.2012 s účinky vkladu do KN 02.11.2012 s výslednou cenou za nemovitosti na LV č. 1767 ve výši 3,007.046,40 Kč a za LV č. 1877 1,755.789,80 Kč, celkem 3,290.750,00 Kč (bez opotřebení 4,762.836,20 Kč). -Č.l. 169-172: Oznámení o trestném činu na Jakuba Bednaříka a spol. ze dne 6.12.2012 k OSZ Frýdek Místek s chronologií tvrzeného tunelování dlužníka v roce 2012 a zprávou PČR z 28.8.2013 o provádění šetření. -Č.l. 173-174: E-mailová korespondence mezi Karlem Jaškem a Ing. Martinem Tetřevem z 19.6. a 20.6.2012, kterou Karel Jašek nabídl k prodeji nemovitosti bývalé RADIÁLKY žalobci. Žalobce žádal domluvení osobní schůzky. -Č.l. 175-178: Kupní smlouva ze dne 9.10.2000, kterou ČETRANS prodával pozemky žalobci s doložkou vkladu do katastru nemovitostí 2.11.2000. -Č.l. 179-181: Dohoda o budoucí smlouvě z 28.6.2000 mezi dlužníkem a žalobcem.

Z účastnického výslechu jednatele žalobce Ing. Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Proboštovská 593, 417 12 Teplice, bylo zjištěno, že se od svých zaměstnanců, kteří se v areálu setkávali se zaměstnanci dlužníka dověděl, že se u dlužníka udály od roku 2011 určité změny. Mělo dojít k nějaké fúzi, ale žalobce se o to nezajímal. První jednání o prodeji majetku proběhla až v polovině června 2012, kdy byl žalobce osloven zástupcem Spektro BF, zda má zájem o koupi. Schůzek proběhlo několik; Ing. Tetřev jednal někdy sám, někdy se společníky-s panem Jaškem, který si vzal na jednu ze schůzek nějaké poradce nebo advokáty. K důkazu na č.l. 6 sdělil, že s panem Michalem Kreplem nikdy nejednal a tuto listinu zřejmě na jednání doložil pan Jašek, aby prokázal, že je vše ohledně provedených transakcí v pořádku. Nevěděl že RADIÁLKA prodala majetek firmě Spektro BF. Energie a ostraha byly účtovány 1x za rok, takže z toho nepoznali, že došlo k převodu vlastnictví z dlužníka na Spektro BF spol. s r.o.; hlavní šachta (voda) je v areálu, který byl zakoupen žalobcem a voda je nyní účtována žalobcem ČETRANSU. Žalobce nevěděl, že RADIÁLKA svůj spoluvlastnický podíl prodala. Smlouva o smlouvě budoucí nebyla zrealizována, dlužník i žalobce kupovali svou část od ČETRANSU. (KSUL 45 INS 14734/2012)

Ing. Tetřev sdělil, že předkupní právo ve výši podílu 60/100 k nemovitostem na LV č. 1877 společnost Spektro BF spol. s r.o. neuplatnila; o tom, že podíl byl již dlužníkem prodán společnosti Spektro BF, se žalobce dozvěděl až z jednání s panem Jaškem v červnu 2012, kdy již bylo zahájeno insolvenční řízení na dlužníka. Dále sdělil, že neví, zda uplatnila jeho společnost námitku neplatnosti kupní smlouvy z dlužníka na Spektro BF spol. s r.o. v důsledku nerespektování předkupního práva žalobce, neboť v druhé polovině června 2012 předal žalobce vše k vyřizování právnímu zástupci a už neví, jak vše probíhalo. Cenu, za kterou dlužník prodal nemovitosti společnosti Spektro BF, znal.

Při jednání dne 18.03.2014 byly provedeny následující důkazy sdělením obsahu listin: -č.l. 201-204 přiznání k dani z příjmu právnických osob (dlužníka), -č.l. 205-206 rozvaha s tím, že na č.l. 205 v oddíle B II. 1 a 2 jsou evidovány v dlouhodobém hmotném majetku na řádku 014 a 015 pozemky a stavby, které se týkají podniku dlužníka ke dni 11.12.2012, -proveden důkaz sdělením podstatného obsahu listin z notářských spisů: N159/2012, Nz 143/2012, dále N 161/2012, Nz 145/2012, a N214/2012, Nz 196/2012-pouze v návaznosti na změny v osobách jednatelů a společníků dlužníka a Spektro BF -č.l. 193-přečtením sdělení České spořitelny a.s., že majitelem a disponentem k účtu č. byla k datu 08.08.2012 společnost Spektro BF spol. s r.o., IČ 64511570 a disponentem byl Kolařík Miroslav, RČ a Jašek Karel RČ -č.l. 172 sdělení Policie ČR, Územní odbor Teplice, že provádí šetření případu podle § 180 trestního řádu.

Při jednání dne 08.07.2014 byly provedeny následující důkazy: Byla vyslechnuta svědkyně Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Žiželice 74, Louny, z jejíž výpovědi soud zjistil, že ve společnosti dlužníka pracovala asi 1,5 roku v Dubí, jinak asi 8 let na jiné pozici. V Dubí byla od konce února 2011 a ještě i v březnu jako dispečerka a poté po sloučení středisek s dalšími dvěma lidmi byla na pozici vedoucího pracovníka. Náplň její práce byla spíše administrativní práce. Účetních bylo více, byly v Hradci Králové, v Dubí účetní nebyla. Dlužník měl dluhy už v době, kdy svědkyně nastoupila do zaměstnání, ale nebyly v takové míře. Svědkyně sdělila, že zná pány Bednaříka i Krepla. U dlužníka bylo depo, centrální překladiště, odkud se zásilky rozvážely do jednotlivých regionů a někdy v květnu 2012 proběhla v Praze stávka řidičů Radiálky a dopravců, neboť neměli zaplaceny mzdy a faktury za dopravu. V tu dobu obdrželi v Dubí e-mail od pana Veselovského, že se jednatelem stává pan Krepl, který by měl zajistit reorganizaci, aby mohla společnost fungovat dále. Pan Krepl byl zedník a vše za něj řešil pan Baron, který byl také nový. Ten však do Dubí nikdy nepřijel. Následně přišla upomínka od společnosti Spektro BF spol. s r.o. o zaplacení peněz, které dotovali z Hradce Králové. Další osobou-novým jednatelem-byl pan Bednařík. Přes známé na Policii ČR zjistili jeho pobyt a dojeli si pro něj. Neměl ani na jídlo ani na ubytování, to mu zaplatila obchoďačka, jel se svědkyní na městský úřad, řešili tam výpovědi zaměstnanců (k tomu dal svědkyni plnou moc, ta se vztahovala i na odesílání mezd). Následně přišel dopis z katastru, z něhož vyplývalo, že právě pan Bednařík podepsal prodej areálu. To, že přestal být jednatelem, se dověděli až ze stránek justice. Na společném pozemku měl dlužník jednu skladovací halu a druhou měla společnost JMP-Glas; problém byl s elektroměrem a přípojkou vody, která byla asi jediná pro obě firmy; posléze si JMP-Glas nechalo udělat své přípojky, protože se báli, aby nebyli odpojeni od energií. Svědkyně (KSUL 45 INS 14734/2012) vypověděla, že k nim do Radiálky často chodili pan Pecha a pan Lehman od JMP Glas (ten asi dvakrát), starali se o situaci ekonomickou, protože měli strach, aby byly včas odbavovány jejich zásilky našimi dopravci. Pan Pecha tam chodil téměř denně do začátku května 2012 a ptal se, co bude nového. Svědkyně ví, že ve společnosti Spektro BF spol. s r.o. byli mladí lidé, kteří firmu nedávno převzali, vymáhali po Radiálce pohledávku, ale o tom, že by dojednávali prodej areálu, to neví. V době, kdy už u dlužníka končila, byly odpojeny energie, přišel pan Pecha a říkal, že se společností Spektro BF spol. s r.o. o něčem jednají. Svědkyně vypověděla, že dispečeři Radiálky měli e-mailové adresy na jednatele a z mailové schránky pana Krepla se dověděli, že si nechával zpracovat na areál znalecký posudek. Ví ještě, že jí pan Pecha sdělil, že je JMP-Glas areál koupil, ale neví, jestli to bylo, když už byly vypnuté energie. Cenu jí neřekl a svědkyně mu říkala, že od Spektra BF spol. s r.o. Radiálka žádné peníze neviděla. To může říci s jistotou, protože pokladnu měla na starosti ona, tam žádné peníze nikdo nedal a měla i přehled o pohybu na účtu, protože z něj vyplácela mzdy. Svědkyně vypověděla, že v Radiálce pracovala asi od roku 2004, ale na středisku v Žatci a v Dubí teprve po sloučení středisek od konce února 2011 a že ví, že dlužník rozvážel zásilky pro JMP-Glas; měla informace od jejich (žalobcova) zaměstnance pana Pechy. Činnost JMP -Glas v areálu byla zřejmá, a to minimálně 2x-3x týdně se expedovaly zásilky z JMP-Glas do skladu dlužníka a odtud se rozvážely.

Dále bylo pokračováno v dokazování listinami-sdělením jejich obsahu: -Č.l. 244-253-kopie protokolu z výslechu Jakuba Bednaříka (na žádost PZ žalovaného čtena pasáž ohledně prodeje areálu z č.l. 249-251) -Č.l. 254-266-kopie protokolu z výslechu Karla Jaška -Č.l. 267-270-kopie protokolu z výslechu Michala Krepla -Č.l. 271-276-kopie protokolu z výslechu Lenky anonymizovano

Při jednání dne 16.09.2014 byly provedeny následující důkazy listinami-sdělením jejich obsahu: -Č.l. 288-290-kopie protokolu z výslechu Karla Jaška-ohledně výběru hotovosti ve výši 1,940.000,00 Kč -Č.l. 291-309-kopie protokolu z výslechu Michala Krepla o koupi závodu dlužníka jako spekulace na rychlý prodej cca za 2 mil. Kč a následný prodej za cca 4 mil. Kč -Č.l. 310-318-kopie protokolu z výslechu Jakuba Bednaříka-o koupi závodu za 1 mil. Kč a zpětné koupi Michalu Kreplovi Po zhodnocení provedených důkazů (§132 o.s.ř.), každém zvlášť i ve vzájemných souvislostech, dospěl soud k následujícím závěrům o skutkovém stavu:

Kupní smlouvou ze dne 9.10.2000, ČETRANS a.s. prodal pozemky žalobci s doložkou vkladu do katastru nemovitostí 2.11.2000. Dne 28.06.2000 byla podepsána Dohoda o budoucí smlouvě mezi dlužníkem a žalobcem. U parc. č. 505/1 z LV č. 1877 měl žalobce předkupní právo, neboť byl spoluvlastníkem této nemovitosti v podílu 40/100, dlužník vlastnil podíl 60/100. V roce 2011 se dostal dlužník do značných finančních problémů, které se snažil řešit změnou osob jednatelů i společníků, navenek jakousi skrytou reorganizací, uvnitř spekulativním prodejem prostřednictvím nastrčených osob . V době prohlubujících se finančních problémů fungovaly na straně dlužníka osoby-Jakub Bednařík a Michal Krepl, které se ocitaly i v obdobných pozicích u dalších dceřiných společností a (KSUL 45 INS 14734/2012) matky. Za jejich působení se uskutečnily převody majetku takovým způsobem, že z nich dlužník neobdržel žádné plnění. K převodu majetku nemovitého při nerespektování zákonného předkupního práva došlo se společností Spektro BF spol. s r.o., v níž byla též nastrčená osoba-Karel Jašek. Osoby Bednařík, Krepl a Jašek byli ve funkci vždy v určenou dobu, aby vykonaly jen určitou činnost a poté funkci ve společnosti opustily. Konkrétně, do 16.03.2012 byl u dlužníka ve funkci jednatele Ing. Luděk Veselovský a vystřídal jej Michal Krepl. Od 27.04.2012 ve funkci jednatele vystřídal Michala Krepla Jakub Bednařík; od 31.05.2012 jej vystřídal opět Michal Krepl. Dne 15.05.2012 byla podepsána kupní smlouva mezi dlužníkem a Spektro BF spol. s r.o. (kde se funkce jednatele ujal dne 26.04.2012 Karel Jašek), dne 18.06.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníku a dne 24.07.2012 byla uzavřena kupní smlouva mezi Spektro BF spol. s r.o. a žalobcem. Michal Krepl, který se ujal zpět funkce jednatele dlužníka dne 31.05.2014 (se zápisem v obchodním rejstříku, provedeném 16.06.2014), vydal téhož dne potvrzení o úhradě celé kupní ceny od společnosti Spektro BF, spol. s r.o. dlužníku. Potvrzení bylo podepsáno před notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou (podpis je úředně ověřen) a nebylo nikomu adresováno. Žalobce tuto skutečnost vysvětlil tím, že šlo zřejmě o listinu, připravenou v šuplíku do zásoby. Michal Krepl skončil ve funkci 23.07.2012 (vystřídal jej Ing. Miroslav Hebký), tedy den před podpisem smlouvy mezi Spektro BF spol. s r.o. a žalobcem. Osoba Michala Krepla prochází dle obchodního rejstříku všemi RADIÁLKAMI-matkou i dceřinými společnostmi. Kupní smlouva ze dne 24.07.2012 mezi Spektro BF spol. s r.o. a žalobcem byla uzavřena s kupní cenou 2,082.000,00 Kč a tato cena byla zaplacena prostřednictvím advokátní úschovy. Ohledně zaplacení kupní ceny mezi dlužníkem a Spektro BF spol. s r.o. vyšlo dokazováním najevo, že v kupní smlouvě bylo stanoveno, že 1,5 mil. Kč bude zaplaceno před podpisem kupní smlouvy a zbylé 3 mil. Kč ve splátkách po 1 mil. Kč do 30.06.2012, do 31.07.2012 a do 31.08.2012. V rámci výslechů v trestním řízení se objevila informace, že snad měl být zaplacen 1 mil. Kč a zbytek nikoli. Z výslechu svědkyně Aleny anonymizovano vyplynulo, že nebylo na kupní cenu zaplaceno ničeho, neboť by to s určitostí věděla, když měla na starosti pokladnu dlužníka a z účtu vyplácela mzdy (měla tedy přehled o pohybu peněz na účtu úpadce). Z rozvahy, vypracované ke dni 11.12.2012, z oddílu B II. 1 a 2, vyplynulo, že jsou evidovány v dlouhodobém hmotném majetku na řádku 014 a 015 pozemky a stavby, které se týkají podniku dlužníka ke dni 11.12.2012, dlužník měl nadále zapsáno vlastnictví k údajně prodaným nemovitostem. Insolvenční správce, který byl do funkce předběžného správce ustanoven soudem dne 25.10.2012 a do funkce insolvenčního správce dne 12.12.2012, podal trestní oznámení a nemovitosti zapsal do majetkové podstaty s vyrozuměním žalobci a poučením o možnosti podání vylučovací žaloby. Tato byla žalobcem včas podána. Kromě toho insolvenčního správce vyzval žalobce k vydání nemovitostí a dalšího majetku zahrnutého do soupisu majetkové podstaty výzvou ze dne 14.01.2013 s prokázáním doručení 17.01.2013. Na základě této výzvy byly dlužníku vydány movité věci, nemovitosti nikoli.

Soud zamítl žalovanému jeho opakovaný návrh na výslech svědků Jakuba Bednaříka, Michala Krepla a Karla Jaška, neboť tito byli opakovaně soudem předvoláváni a bez omluvy se nedostavili a vzhledem k tomu, že jsou trestně stíháni, je předpoklad, že odmítnou ve věci vypovídat, i kdyby se k soudu dostavili. Jejich opakované předvolávání či pokus o předvedení Policií ČR by vedl k protahování sporu za situace, kdy soud může rozhodnout na základě již provedených důkazů. (KSUL 45 INS 14734/2012)

Soud uzavřel, že věc bude posuzována dle občanského (nikoli podle obchodního) zákoníku, platného do 31.12.2013 neboť se jedná o koupi a prodej nemovitosti v roce 2012. Předmětem právního hodnocení bude zejména otázka, zda došlo či nedošlo k zaplacení kupní ceny společností Spektro BF spol. s r.o. dlužníku a od tohoto závěru se bude odvíjet právní závěr, zda žalobci svědčí vlastnické či jiné právo k nemovitostem (na základě nabytí v dobré víře), jež požaduje vyloučit z majetkové podstaty dlužníka, a to z důvodu neplatnosti či neúčinnosti právního úkonu.

Podle § 225 odst. 1 IZ, Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Podle odst. 2 téhož ustanovení, žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 588 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platného do 31.12.2013, Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Podle § 133 odst. 2 občanského zákoníku, platného do 31.12.2013, Převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Podle ust. § 134 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platného do 31.12.2013, Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost.

Podle ust. § 240, odst. 1 IZ, ohledně neúčinnosti právních úkonů bez přiměřeného protiplnění, Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Podle odst. 2, věta první téhož ustanovení, Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Podle odst. 3 téhož ustanovení, Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Mezi předpoklady, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty podle § 225 odst. 1 insolvenčního zákona patří, že: 1) označený majetek byl insolvenčním správcem příslušného dlužníka zapsán do soupisu majetkové podstaty, (KSUL 45 INS 14734/2012)

2) vylučovací žaloba, podaná osobou odlišnou od dlužníka, byla soudu doručena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy této osobě bylo doručeno vyrozumění insolvenčního správce o soupisu majetku, k němuž tato osoba uplatňuje právo vylučující soupis, 3) žalovaným je insolvenční správce, 4) v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku, trvají účinky konkursu a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě (nebyl v mezidobí ze soupisu majetku vyloučen), 5) osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí jí.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, list vlastnictví číslo 1877, byl žalobce podílovým spoluvlastníkem nemovitosti v rozsahu 40/100 pozemku parcelní číslo 505/1, manipulační plocha o výměře 12.623 m2 v katastrálním území Dubí-Pozorka. Dalším podílovým spoluvlastníkem pozemku byl v rozsahu 60/100 dlužník. Žalobce měl zákonné předkupní právo.

Vlastnictví k nemovité věci lze nabýt těmito způsoby: 1) Přivlastnění 2) Nález 3) Přírůstek 4) Vydržení 5) Převod práva 6) Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci (přechodem práva).

Nejběžnějšími způsoby, za nichž dochází k převodu vlastnického práva, jsou koupě a dar. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. V případě převodu vlastnického práva k nemovité věci zákon dále vyžaduje zápis vlastnického práva do veřejného seznamu (katastru nemovitostí).

V daném případě žalobce tvrdí, že nemovitou věc získal převodem vlastnického práva (kupní smlouvou) od společnosti Spektro BF, spol. s r.o.

Žalobce svůj nárok opírá o dvě základní (a jím prokázaná) tvrzení: 1) Mezi žalobcem a společností Spektro BF, spol. s r.o. byla uzavřena kupní smlouva a došlo k úhradě kupní ceny. 2) Žalobce získal vlastnické právo k nemovitostem zápisem do veřejného seznamu.

Pokud by se soud spokojil s uvedenými tvrzeními, byl by nucen přisvědčit žalobci. Soud se však musel zabývat i tvrzeními žalovaného. Ten tvrdí, že společnost Spektro BF, spol. s r.o. nemohla převést vlastnické právo k nemovitostem na žalobce, neboť společnost Spektro (KSUL 45 INS 14734/2012)

BF, spol. s r.o. sama vlastnického práva k nemovitostem nenabyla, když nezaplatila původnímu vlastníku, tedy žalovanému, kupní cenu. V řízení bylo prokázáno, jak svědeckou výpovědí Aleny anonymizovano , tak daňovými a účetními doklady-daňovým přiznáním a rozvahou, že žalovaný nikdy neobdržel kupní cenu sjednanou kupní smlouvou uzavřenou dne 15.05.2012 mezi společností Spektro BF, spol. s r.o. a žalovaným. Pokud se týká potvrzení jednatele žalovaného, pana Michala Krepla, vystaveného dne 31. 5. 2012, dle kterého měla být kupní cena ve výši 4.500.000,00 Kč uhrazena, pak soud uzavírá, že Michal Krepl se jednatelem žalovaného sice stal jednatelem k 31.05.2012, ale k zápisu do veřejného (tehdy obchodního) rejstříku došlo až dnem 11. 6. 2012 a ve funkci byl do 23.07.2014. Uvedené potvrzení, které je vyhotoveno Michalem Kreplem v den jeho nástupu do funkce jednatele (i společníka) společnosti dlužníka a navíc s ověřeným podpisem v Havířově, tedy nemá důkazní hodnotu. V den nástupu do funkce nemohl vědět, zda bude zapsán do rejstříku a nemohl vědět, že se jej na tuto skutečnost bude někdo ptát, pokud ovšem transakce nebyly předem připraveny. Lze pochybovat o tom, že první den ve funkci by někdo bez jakéhokoli úmyslu vyráběl potvrzení o zaplacení ceny do šuplíku, pokud toto nebylo plánováno předem. Soud tak učinil závěr s ohledem na skutečnost, že Michal Krepl by se musel seznámit s účetnictvím dlužníka, které bylo vedeno u matky v Hradci Králové, poté jet do Havířova a navíc, pokud by toto potvrzení vydával žalobci, není důvodu, proč by jej neuvedl jako příjemce tohoto potvrzení. To vše za situace, kdy žalobce tvrdil, že výsledná cena k prodeji (2,082.000,00 Kč) byla výsledkem vzájemného jednání, které vycházelo z ocenění poloviny areálu znaleckým posudkem. Jsou dvě možnosti-buď spolu žalobce s Michalem Kreplem jednali o prodeji a ceně už v době, kdy M. Krepl ještě ve funkci nebyl a ten v den nástupu do funkce potvrzení vyhotovil, protože byl se situací a koupěchtivostí žalobce obeznámen nebo není pravdivé tvrzení žalobce, že pečlivě zkoumal obchodní rejstřík. Pokud by sledoval pohyb ve Sbírce listin obchodního rejstříku, zjistil by, že změna statutárního orgánu z Jakuba Bednaříka na Michala Krepla je sice konstitutivně zapsána dnem 31.05.2014, ovšem listiny do Sbírky listin byly doručeny až 04.06.2012 a založeny byly až 20.06.2012 a zápis změn byl proveden 11.06.2012. V době, kdy Michal Krepl nevěděl, zda bude jako statutární orgán dlužníka zapsán, vyhotovil tedy potvrzení, které je pro žalobce zcela zásadní a žalobci toto nebylo podezřelé poté, co dle svého tvrzení pečlivě prozkoumal změny, zapsané v obchodním rejstříku ohledně statutárních orgánů (za 5 měsíců se 4x změnil statutární orgán, z toho 2x se dostal do funkce Michal Krepl). Tvrzená pečlivost žalobce je tím vážně otřesena a soud jí neuvěřil. Žalobce v průběhu řízení tvrdil, že velmi pečlivě žalobce studoval pohyb jednatelských oprávnění a obchodním podílu; v rámci materiální publicity důvěřoval Obchodnímu rejstříku a neměl důvod zpochybňovat kroky, které byly u dlužníka podniknuty. Tím je dokázáno, že žalobce si ověřil, komu má platit kupní cenu a že ji skutečně uhradil prodávajícímu. Dle soudu, minimálně z překotných a nelogických změn jednatelských oprávnění v obchodním rejstříku, měl mít žalobce podezření, že se ve společnosti dlužníka děje něco, co se vymyká běžnému chodu ve společnosti, když už nebral v potaz skutečnosti, sdělené zaměstnanci žalobce, kteří se v areálu pracovně pohybovali a změny zjistili. Pan Pecha měl informace každý den čerstvé dle sdělení svědkyně A. anonymizovano . Proto soud neuvěřil žalobcovu tvrzení, že nevěděl žalobce nic o tom, že by závod byl nabízen na internetu ke spekulativnímu prodeji, jak vyplývá z výslechu aktérů u Policie ČR. Vzájemné obchodování probíhalo nadále (mezi žalobcem a dlužníkem) s tím, že byly mírné problémy s plněním dobírek, ale žalobce byl osloven až panem Jaškem. Odkázal přitom na e-mailovou korespondenci mezi Karlem Jaškem a žalobcem, kde Spektro BF spol. s r.o. učinilo nabídku (KSUL 45 INS 14734/2012) prodeje spoluvlastníku areálu. Teprve tehdy se měl o nabízeném prodeji dovědět. Od žalovaného bylo zjištěno, že potvrzení Michala Krepla z 31.05.2012 se v dokladech dlužníka nenachází; žalobce nemá k dispozici žádost k tomuto potvrzení, protože neshledává důvod jejího archivování, ale Ing. Tetřev sdělil, že žalobce se společností Spektro BF spol. s r.o. jednal v řádu několika měsíců o prodeji tohoto majetku a uzavření kupní smlouvy v červenci 2012 bylo uzavřením těchto jednání. Nakonec doplnil, že zřejmě ta jednání trvala cca 6 týdnů. I tyto skutečnosti vedou soud k závěru, že do mozaiky fingovaného prodeje zapadá skutečnost, že žalobce schovával e-mailovou korespondenci se Spektro BF spol. s r.o. ohledně nabídky prodeje areálu, ale neschová si k důkazu žádost dlužníku o vystavení potvrzení, že byla zaplacena cena z kupní smlouvy, čímž se prodej a koupě stávají perfektní a koupě nenapadnutelná.

Soud se jako předběžnou otázkou zabýval tím, zda byly splněny podmínky pro to, aby vlastnictví k nemovité věci společnosti Spektro BF, spol. s r.o. bylo platně zapsáno do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Jak již bylo řečeno výše, pro perfektní právní jednání koupě nemovité věci musí být splněny tyto základní podmínky:

1) Závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc (a skutečné odevzdání) 2) Závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva 3) Závazek kupujícího věc od prodávajícího převzít (a skutečné převzetí) 4) Závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu a zaplacení kupní ceny 5) Zápis vlastnického práva do veřejného seznamu

Pokud není splněna byť jen jediná podmínka, nedochází ke koupi nemovité věci a k převodu vlastnického práva k ní. Soud v daném případě dospěl k závěru, že společnost Spektro BF, spol. s r.o. nezaplatila žalovanému kupní cenu, tudíž ke koupi nemovitých věcí nedošlo. Společnost Pekro BF spol. s r.o. se nestala vlastníkem nemovitostí, resp. se stala pouze tzv. katastrálním vlastníkem, nikoli skutečným, tj. vlastníkem v právním slova smyslu. Dle názoru soudu se nejedná o neplatnost absolutní, ale relativní a insolvenční správce, který vstupuje do práv dlužníka svým dispozičním oprávněním k majetku dlužníka, se této neplatnosti včas dovolal. Kupní smlouva byla uzavřena dne 15.05.2012 (s vkladem do katastru dnem 21.05.2012), konkurs na majetek dlužníka RADIÁLKA SBS ÚSTÍ N/L, s.r.o., IČ 25030957, Novosedlická 289, 417 03 Dubí-Pozorka byl prohlášen 12.12.2012 a k soupisu majetku došlo dne 21.01.2013. Žalovaný se relativní neplatnosti dovolal včas, neboť 3 letá lhůta dosud neuplynula. V důsledku toho soud řešil otázku, zda žalobce mohl nabýt vlastnického práva od společnosti Spektro BF, spol. s r.o., jako od nevlastníka, v dobré víře. V dobré víře je ten, kdo je důvodně přesvědčen o oprávněnosti svého jednání. Pokud o neoprávněnosti svého jednání věděl, nebo objektivně vzhledem ke všem okolnostem vědět měl, v dobré víře být nemůže. Právní pojem dobrá víra je třeba ještě lišit na objektivní dobrou víru a subjektivní dobrou víru. V objektivní dobré víře je ten, jehož jednání a vystupování vůči třetím osobám je v souladu s obecnými pravidly slušnosti, morálky a poctivosti. V subjektivní dobré víře je osoba, která je přesvědčena o správnosti svého konání, a z toho důvodu její konání požívá právní ochrany.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí NS 32 Odo 870/2003 uvedl, že Určení absolutní neplatnosti určitého právního úkonu a vědomosti o ní je především otázkou právní kvalifikace (KSUL 45 INS 14734/2012) právního úkonu, která je výsledkem poznání a hodnocení příčiny neplatnosti a její subsumpce pod určitou právní normu. K takové kvalifikaci je však v konečném důsledku způsobilý pouze soud, který rozhoduje o právech a povinnostech účastníků.

Dobrá víra se vztahuje k době, kdy měl kupující vlastnické právo nabýt. Dobrá víra je zkoumána z hlediska subjektivního a je vyjádřena výrazy, že kupující vědět měl a mohl . Nelze tedy zcela absolutizovat přednost dobré víry kupujícího před ochranou vlastnického práva původního vlastníka, ale je nutno vždy (podle okolností případu) i šetřit podstatu a smysl vlastnického práva původního vlastníka.

Dne 15.05.2012 uzavřel žalovaný se společností Spektro BF, spol. s r.o. kupní smlouvou. Předmětem koupě byly nemovitosti v katastrálním území Dubí-Pozorka: -podíl v rozsahu 60/100 na pozemku parcelní číslo 505/1, manipulační plocha -pozemek parcelní číslo st. 505/2, zastavěná plocha a nádvoří -pozemek parcelní číslo st. 505/3, zastavěná plocha a nádvoří spolu s budovou bez č.p./e.č. -pozemek parcelní číslo st. 505/4, ostatní plocha -pozemek parcelní číslo st. 505/10, ostatní plocha -pozemek parcelní číslo st. 505/13, zastavěná plocha a nádvoří spolu s budovou bez č.p./e.č. -pozemek parcelní číslo st. 506, zastavěná plocha a nádvoří spolu s budovou č.p. 289.

V průběhu řízení vyšlo najevo a účastníci nerozporovali, že žalobce společně se žalovaným sídlili v areálu, který je tvořen výše uvedenými pozemky. Muselo mu tedy být známo, že žalovaný prodává nejen podíl na pozemku, který měl se žalobcem v podílovém spoluvlastnictví (a částečně se zákonným předkupním právem), nýbrž i ostatní nemovitosti. Vlastní prodej nemovitostí vyžaduje poměrně náročné přípravy. Je obvyklé, že nemovitosti prohlédne znalec za účelem jejich ocenění, případný zájemce o koupi nemovitostí si je zajisté také prohlédne, přinejmenším proto, aby posoudil, zda svou polohou, popřípadě i vybaveností vyhovují jeho budoucím záměrům. Takovéto návštěvy se neobejdou bez toho, že by si soused, obzvláště pak spoluvlastník pozemku, nepovšiml jejich přítomnosti. To vše zejména za situace, kdy žalobce tvrdí, že s velkou pečlivostí zkoumal obchodní rejstřík, aby věděl, s kým sjednává smlouvu. Žalobce, přestože mu svědčilo zákonné předkupní právo k pozemku parcelní číslo 505/1, tohoto práva nevyužil a nevysvětlil uspokojivě, proč tak neučinil, pouze sdělil, že věc předal právníkovi a neví, jaké kroky on činil. Pokud by tohoto svého práva využil, byl by žalovaný povinen mu přinejmenším podíl na pozemku parcelní číslo 505/1 odprodat. Žalovaný by tak učinil ve svém vlastním zájmu, obzvláště v situaci, kdy neobdržel od společnosti Spektro BF, spol. s r.o. ujednanou kupní cenu. V souvislosti s tím by žalobce mohl jednat o koupi ostatních nemovitostí. Této možnosti se však zbavil svou nečinností. Právě ta je zarážející v situaci, kdy se žalobce dověděl od svých zaměstnanců, že se v areálu něco děje -že se u dlužníka udály od roku 2011 určité změny. Mělo dojít k nějaké fúzi, ale žalobce se o to nezajímal.

Žalobce v celém průběhu řízení stavěl do popředí svou dobrou víru s principem právní jistoty, neboť dle jeho názoru nemá nic společného s tvrzenými machinacemi mezi dlužníkem (KSUL 45 INS 14734/2012) a Spektro BF spol. s r.o., pro něj bylo nejdůležitější potvrzení dlužníka o tom, že byla zaplacena kupní cena.

Pokud soud výše odkazuje na závěru soudu Nejvyššího, jsou mu známa i stanoviska Ústavního soudu, který zastává názor, že za určitých okolností lze nabýt nemovitost i od nevlastníka. Ústavní soud posiluje princip dobré víry a ochranu nabyvatele nemovitosti, který subjektivně nemohl vědět, že kupuje od nevlastníka. Obecně tedy platí (dle právní úpravy platné do 31.12.2013), že pokud někdo koupí věc od nevlastníka, nenabude k věci vlastnické právo, nýbrž se stane jejím držitelem, a to buď oprávněným podle § 130 odst. 1 občanského zákoníku, platného do 31.12.2013 (pokud v dobré víře byl) nebo neoprávněným (pokud v dobré víře nebyl). Při řešení nabytí nemovitosti od nevlastníka nelze mechanicky přistoupit k převzetí judikatury Ústavního soudu, aniž by soud nalézací (v tomto případě insolvenční v rámci excindační žaloby) podrobil skutkový stav případu právnímu posouzení, tedy aniž by v odůvodnění svého rozhodnutí zákonu odpovídajícím způsobem vyložil, jaké konkrétní hmotněprávní pravidlo chování na zjištěný skutkový stav aplikoval. To, že soud neuvěřil tvrzené dobré víře žalobce, vyložil soud výše a dodává, že proti tomu, kdo vystupoval jako vlastník nemovitosti a prodávající, ačkoliv vlastníkem této nemovitosti nebyl, protože vlastnické právo k této nemovitosti sám nenabyl v důsledku relativně neplatné převodní smlouvy (nedošla naplnění nezaplacením kupní ceny), kterou uzavřel s prvním převodcem, jež je podle práva stále vlastníkem této nemovitosti, měl by žalobce právo domáhat se vydání všeho, co na základě takto neplatné převodní smlouvy prodávající od něj dostal jako bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 obč. zák., jež stanoví, že je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Pokud by tedy žalobce od Spektra BF spol. s r.o. jako katastrálního vlastníka v dobré víře koupil nemovitosti s tím, že se stává jejich vlastníkem, nestal by se jím, byl by pouze jejich držitelem a i tato skutečnost by jej opravňovala k tomu, aby podal vylučovací žalobu. Soud je toho názoru, že by nebylo nemožné, aby od neoprávněného vlastníka převzal za úplatu nemovitost do oprávněné držby při prokázání dobré víry. To se však žalobci nezdařilo. Zápisy do dvou veřejných rejstříků-obchodního rejstříku a katastru nemovitostí-sice svým způsobem praesumují dobrou víru, případ je však třeba posuzovat v kontextu, jak bylo soudem vyloženo výše. Tento závěr je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, (např. 31 Odo 1424/2006-R 56/2010, 30 Cdo 4280/2009 ze dne 01.06.2011, 30 Cdo 250/2009 ze dne 16.09.2010, 22 Cdo 1072/99 ze dne 22.02.2001) ale i Ústavního soudu (II. ÚS 165/11 ze dne 11.05.2011).

Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3568/2006, ze dne 3.1.2007, ohledně ujednání v kupní smlouvě o převodu nemovitostí, že neuhradí-li kupující celou kupní cenu ve stanoveném termínu a stanovené výši, stává se tato kupní smlouva neplatnou od samého počátku je v rozporu se zákonem (§ 39 obč. zák.), neboť nezaplacení celé kupní ceny kupujícím je za zákonem stanovených podmínek (§ 517 odst. 1 obč. zák.) či účastníky dohodnutých (§ 48 odst. 1 obč. zák.) důvodem k odstoupení od smlouvy kupujícím, což má za následek zrušení smlouvy od počátku (§ 48 odst. 2 obč. zák.), a nikoliv její neplatnost od počátku.

Dlužník, kterému nebylo ničeho na kupní cenu ze strany Spektra BF spol. s r.o. plněno, od smlouvy neodstoupil; kupní smlouva nebyla naplněna nezaplacením kupní ceny, (KSUL 45 INS 14734/2012) vlastnictví na Spektro BF spol. s r.o. nepřešlo. Žalovaný správce se včas dovolal relativní neplatnosti. Žalobce tvrdil, ale neprokázal svou dobrou víru, neboť měl a mohl vědět o transakcích ohledně nemovitostí dlužníka, jak bylo vyloženo shora.

Soud již dále nezkoumal (zjevnou) neúčinnost právních úkonů podle § 240 IZ, neboť neúčinnost se jednak dotýká pouze účastníků kontraktu, tzn. dlužníka a Spektro BF spol. s r.o., nikoli ve svém důsledku žalobce a navíc i relativní neplatnost úkonů v sobě subsumuje neúčinnost úkonů.

V rámci tohoto řízení se soud nezabýval tím, zda jednání zástupců společnosti dlužníka a Spektro BF, spol. s r.o. bylo či nebylo v rozporu s dobrými mravy. Nečinil tak z toho důvodu, že v současné době je vůči Karlu Jaškovi vedeno trestní řízení a soud nehodlá předjímat jeho výsledky. Obdobná situace je u bývalých statutárních orgánů dlužníka Jakuba Bednaříka a Michala Krepla.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v bodě II. výroku rozsudku podle § 137 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud přiznal žalovanému náhradu nákladů ve výši 47.422,32 Kč k rukám právního zástupce JUDr. Milana Václavíka, advokáta se sídlem Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové. Právní zástupce žalovaného vyúčtoval náklady řízení dle § 11, odst. 1, písm. b), d) a g) vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátní tarif-převzetí věci, vyjádření k žalobě, doplnění důkazních návrhů, závěrečný návrh a 4 x účast na jednání-za 8 úkonů právní služby ve výši 8 x 3.100,00 Kč + 8 x 651,00 Kč jako 21% DPH + 8 x 300,00 Kč režijní paušál + 8 x 63,00 Kč jako 21% DPH, celkem tedy 32.912,00 Kč. Dále účtoval cestovné za 4 cesty Hradec Králové-Ústí nad Labem a zpět osobním automobilem zn. Mazda 3, RZ 3H2 6907 (jedna cesta 2 x 175 km x 6,25 Kč á 1 km + ztráta času § 14 odst. 3 advokátního tarifu 8 půlhodin ś 100,00 Kč): 4 x 2.198,00 Kč + 4 x 461,58 Kč jako 21% DPH + 4 x 800,00 Kč + 4 x 168,00 Kč jako 21% DPH, celkem 14.510,32 Kč. Náklady celkem: 32.912,00 Kč + 14.510,32 Kč, tj. 47.422,32 Kč. K vyúčtování byla doložena kopie velkého TP vozidla a sděleno číslo účtu pro plnění.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 21.10.2014 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Gabrielová