45 Cm 3/2009
Číslo jednací: lüCmo 1032010-166

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. JiřH'ro Karety a soudců JUDr. Jiřüwo Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna vprávní věci žalobců a) Mgr. Martina Koláře, sídlem Masarykovo náměstí 193í20, Děčín, insolvenčního správce dlužnka Pavla Chadimy, a b) Narcise Tomáška, sídlem Masarykovo náměstí 193/20, Děčín, insolvenčního správce Evy Chadimové, obou zastoupených advokátem Mgr. Alesem Podrábským, sídlem Obloukova 64, Děčín, proti žalované Kateřině Voráčkové, bytem Markvartice 110, zast. advokátem .JUDr. Františkem Gahlerem, sídlem Vaničkova 1594 , Ústi nad Labem, o odpůrčí žalobě a o žalobě na zaplacení 1444.725,-Kč, o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 45 Cm 312009447 ze dne 15. dubna 2010 takto: l. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 45 Cm 3I2009-147 ze dne 15. dubna 2010 se v bodech i.. a Il. výroku měnítak, že se zamítá žaloba na určení, že právní úkon dlužníka Pavla Chadimy a dlužnice Evy Chadimové, jímž žalované půjčili částku 1.444.725,-Kč, je neúčinný.

||. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-147 ze dne 15. dubna 2010 se v bodech Ill. a IV. výroku zrušuje a věc se postupuje Okresnímu soudu v Děčíně. lll. Žalobcům se ukládá zaplatit žalované 27.175,-Kč na náhradu nákladů

řízení před soudy obou stupňů do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Františka Gahlera.

(K.ř.č. 1a-rozsudek) list l Sp. zn, lÚCmo 103; 2010

Odůvodněnh

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvniho stupně ve výroku uvedeným rozsudkem rozhodl, že právní úkon insolvenčnich dlužnků Pavla Chadimy a Evy Chadimové, jímž dne 2.11.2006 poskytli žalované částku 1.444.725,-Kč, je vůči insolvenčním věřitelům v insolvenčnich řízeních vedených před Krajským soudem v Ústi nad Labem pod sp. zn. KSUL 45 !NS 629/2008 a KSUL 45 INS 68012006 neúčinný (body l. a ll. výroku), a žalované uložil zaplatit žalobcům 1.444775,-Kč. O nákladech řízení rozhodl tak, že žalované je povinna na jejich úhradu zaplatit žalobcům 11.904,-Kč.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením č.j.-64 ze dne 25.5.2009 spojil řízení o žalobách Mgr. Martina Koláře a Narcise Tomáška, kteří se shodné vůči žalované domáhali určení neúčinnosti právního úkonu a zaplacení 1.444.775,-Kč, ke společnému projed ná ni a rozhod nutí.

V rozhodnutí vyšel ze zjištění, že manželé Pavel a Eva Chadimovi získali prodejem bytu částku 2079.000,-Kč, která byla uhrazena na účet švagra Evy Chadimové Milana Plaveckého. Pavel Chadima uzavřel dne 2.11.2006 sžalovanou smlouvu o půjčce, jejímž předmětem byl závazek poskytnoutji půjčku ve výši 1.444.775,-Kč. Téhož dne převedl Milan Plavecký na účet žalované částku, která byla předmětem smlouvy o půjčce. Podle potvrzení o převzetí peněz ze dne 15.11.2006 převzal Pavel Chadima od žalované vhotovosti částku 1.444.775; Kč půjčenou podle smlouvy o půjčce ze dne 2.11.2006.

Pavel Chadima vypovéděl, že žalovaná požádala o krátkodobou půjčku na koupi domu a že vrácené peníze použil na úhradu svých dluhů. Zvýslechu Milana Plaveckého soud zjistil, že po dohodě s manželi Chadimovými přijal na svůj účet částku představující cenu za prodej jejich bytu a žalované ztohoto účtu převedl částku 1.444775,-Kč. Roman Gütner vypovědél, že žalované, která je jeho přítelkyní, poskytl dne 14.11.2006 půjčku ve výši 1.000.000; Kč.

Na základě těchto zjištění dospěl soud kzávěru, že částka 1.444.775,~ Kč poskytnuta manželi Chadimovými žalované nebyla půjčkou, ale darem, protože kjejímu vrácení nikdy nedošlo. Žalovaná za účelem koupi domu potřebovala pouze částku 1290.000,-Kč a neniznámo, proč byjiChadimovi měli poskytnout částku o 149.000,-Kč vyšší. Žalovaná měla dostatek finančních prostředků, jednak částku 235.000,-Kč a dále prostředky, jež ji půjčili Roman Gütner a Jan Saft. Přitom věděla, že Eva Chadimová a Pavel Chadima maji problémy v podnikání a dluží véřitelům, a proto ji bny peníze převedeny zúčtu Milana Plaveckého. Soud dospěl kzávěru, že manželé Chadimovi učinili právní úkon Spočivajici v poskytnutitinančních prostředků osobě blízké bez přiměřeného protiplněni, tento úkon je podle ust. § 240 insolvenčního zákona neúčinným právním úkonem, a žalovaná je proto povinna vydat plnění ztohoto neúčinného úkonu do majetkové podstaty dlužníků.

Proti tomuto rozsudku se žalované včas odvolala a požadovala, aby ho odvolací soud změnil tak, že žalobu v celém rozsahu zamitne, případně napadený rozsudek zruší a věc vrátí soudu prvnmo stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejmena tim, že soud nehodnotil provedené důkazy nestranně a při jejich hodnocení vyšel nepřípustně ze sve rozhodovací činnosti v rámci insolvenčnth řízení a rozhodování sporů s nim

(K.ř.č. 1a-rozsudek) list č. 2 Sp. zn. lüCmo 10312010 spojených. Nepřípustné změnil výpověď svědků ve prospěch žalobců. Navíc zvýslechu Romana Gütnera a Jana Safta nelze podle ni zjistit, že by alespoň jeden znich měl povědomí o problémech vpodnikáni manželů Chadimových. Naopak, provedenými důkazy bylo prokázáno, že ji manželé Chadimovi poskytli půjčku za účelem doplaceni ceny nemovitostí, které kupovala.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek, jakož i řizenijemu předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a dospěl k následujícím závěrům:

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tim, zda smlouva o půjčce uzavřená mezi Pavlem Chadimou a žalovanou dne 2.1 1 .2006 je podle ust. § 240 insolvenčniho zákona neůčinným právním úkonem bez přiměřeného protiplnéní.

Právním úkonem bez přiměřeného protiplnéni se rozumi právní úkon, jimž se dlužnn< zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužnnc

Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Pavlem Chadimou a žalovanou dne 2.11.2006 vyplývá, že se Pavel Chadima zavázal poskytnout žalované částku 1.444.775,-Kč. Zvýpovědi Milana Plaveckého vyplývá, že na jeho účet byla uhrazena cena za prodej bytu ve vlastnictví manželů Chadimových ve výši 2.079.000; Kč a že na pokyn manželů Chadimových převedl na účet žalované částku, která je předmětem smlouvy o půjčce.

Z ust. § 657 občanského zákonům vyplývá, že smlouva o půjčce má reálnou povahu a vznik půjčky předpokládá nejen dohodu účastnků, ale i skutečné odevzdání předmětu půjčky. Smlouva o půjčce tedy vzniká až předáním předmětu půjčky, na rode od smlouvy o úvěru, která má konsenzuální povahu a vzniká. jakmile je uzavřena. Zvýše uvedených důkazů vyplývá, že mezi Pavlem Chadimou a žalovanou byla uzavřena smlouva o půjčce a že z finančních prostředků manželů Chadimových uložených na účtu Milana Plaveckého byla půjčka bezhotovostním převodem na účet žalované poskytnuta. Zprovedených důkazů však nelze dovodit, že by manželé Chadimovi měli vúmyslu uvedenou částku žalované darovat, naopak je nepochybně, že se žalovaná ve smlouvě zavázala poskytnuté prostředky vplné výši vrátit. Nejedná se tedy o právní úkon bez přiměřeného protiplnění, protože manželům Chadimovým vdůsledku poskytnutí půjčky žalované vznikla pohledávka za žalovanou ve výši poskytnuté půjčky, a pokud dosud žalovanou vrácena nebyla, mají nadále právo na jejivráceni.

Na rozdn od soudu prvniho stupně dospěl proto odvolací soud kzávěru, že poskytnutí půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 2.11.2006 není neúčinným právním úkonem podle ust. § 240 insolvenčniho zákona. Ztohoto důvodu napadený rozsudek v bodech l. a ||. výroku podle ust. § 220 o.s.ř změnil tak, že žalobu na určení neúčinnosti smlouvyo půjčce ze dne 2.11.2006 zamítl.

Vsouvislosti se změnou výroku ve věci samé o žalobě na určení neúčinnosti právního úkonu odvolací soud podle §224 odst.2 ve spojeni s § 142 odst.1 o.s.ř. rozhodl znovu o náhradě nákladů řízení před soudem prvniho stupně a o náhradě nákladů řízení odvolacího. Žalovaná měla vtomto sporu plný úspěch, a má proto právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stopňů. Přiznané náklady řizenípřed soudem

(K.ř.č. 1a-rozsudek) list č. 3 Sp. zn. lůCmo ÍÚ3XŽÚIU prvniho stupně zahrnují odměnu advokáta ve výši 9.000,-Kč podle ust. § 8 vyhlášky č. 48472000 Sb. a 7x náhradu hotových výdajů advokáta po 300,-Kč zvýšené o daň zpřidané hodnoty ve výši 2.220,-Kč a činí celkem 13.320,-Kč. Přiznané náklady odvolacího řízení zahrnují odměnu advokáta ve výši 9.000,-Kč podle ust. § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. a 2x náhradu hotových výdajů advokáta po 300,-Kč, cestovné osobním automobilem na odvolací jednání ve výši 1.146,-Kč a náhradu za promeškaný čas 8 x 100,-Kč zvýšené o daň z přidané hodnoty ve výši 2.309,-Kč a činí celkem 13.855,-Kč.

Pokud se jedná o požadavek žalobců, aby soud uložil žalované zaplatit částku 1.444.775,-Kč představující nárok na vrácení poskytnuté půjčky, dospěl odvolací soud kzávěru, že zdůvodu věcné nepřislušnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, ani pro změnu bodu lll. výroku napadeného rozsudku.

Vyšel přitom ztoho, že podle ust. § 9 odst.4 o.s.ř. rozhodují krajské soudyjako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčnich sporech, jež jsou taxativně vymezeny v ust. § 159 odst.1 insolvenčního zákona. Spor mezi insolvenčnim správcem a osobou, jež má vůči dlužnn
Platí proto druhý odstavec ust. § 159 insolvenčního zákona, podle něhož pro jiné spory, jejichž účastnkem je insolvenční správce, nelze ustanovení o incidenčnich sporech použit, i když probíhají za trvání insolvenčnmo řízení.

Ze shora uvedeného vyplývá, že spor o nárok uvedený vbodě lll. výroku není incidenčnim sporem, a k projednání a rozhodnutí o této části žaloby nenivěcně příslušný krajský soud, nýbrž podle ust. § 9 odst.1 o.s.ř. okresní soud. Tím je vdaném případě Okresní soud v Děčíně jako soud místně příslušný podle sídla žalované ve smyslu ust. § 85 odst.2 o.s.ř.

Z těchto důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v bodě |||. výroku podle ust. § 219a odst.1 písma) o.s.ř. zrušil pro nedostatek podminky řízení, jížje věcná nepříslušnost soudu, a ust. podle § 221 odst.1 písmo) o.s.ř. věc postoupil Okresnímu soudu v Děčíně jako soudu věcně a místně příslušnému.

P o u č e n i : Proti tomuto rozsudku v rozsahu, jímž byl rozsudek soudu prvniho stupně změněn, lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššimu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ve zbývajicim rozsahu není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. řüna 2010

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

(Kříž. la-rozsudek) list č. 4 Sp. zn. l0Crno ICGÍŽUIÚ