45 Cm 15/2009
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Zlí W-MM KRAJSKY SOUD V USTl n. L. dne

Ěěl

2 na 200 /ŽlýČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. J aroslavou Míštovou v právní věci žalobce Ing. Jan Rippel, Dobroměřice 419, 440 01 Louny, oddělený insolvenční správce dlužníka PharmDr. Greta Zítková, Zeyerova 2984, 438 01 Žatec, proti žalovaněmu Orgapol, a.s., se sídlem Podolí 73 664 03 Podolí, IČ 00550435, zast. JUDr. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Křížová 118, 603 00 Brno, o určení pravosti pohledávky ve výši 27.363,-Kč takto:

I. Určuje se, že první vykonatelná pohledávka žalovaného, přihlášení: k insolvenčnímu řízení dlužnice PharmDr. Grety anonymizovano , anonymizovano , vedeněmu n Krajského soudu vÚstí nad Labem pod č.j. KSUL 45 INS 797/2009, v celkově výši 224.003,15 Kč, není co do výše 27.363,-Kč po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhrady nákladů řízení částku 617,-Kě do 3 dnů od právní mocí rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou, doručenou soudu dne 2.9.2009, se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, jímž by soud vyslovil, že pohledávka žalovaněho není co do výše 27.363,-Kč po právu. Argumentoval tím, že pohledávka není pohledávkou za dlužnicí, nebot její právní základ tkví ve smluvní odměně exekutorky J UDr. Jany Škofove' s oprávněným (zde žalovaným), resp. právním předchůdcem oprávněného společností TAMDA as. na základě dvoustranne' smlouvy ze dne 10.1.2003, uzavřené s odkazem na § 90 odst. 2 exekučního řádu. V článku V., bodě l. Těto smlouvy uzavřely strany dohodu o zaplacení smluvní odměny ve výši 10% zcelkově vymoženě částky s dovětkem vbodě 2., že nárok na smluvní odměnu zůstane nedotčen v případě, že povinný po zahájení řízení exekuce pohledávku oprávněne'mu zaplatí. Žalobce argumentoval, že smluvní odměna není nákladem exekuce a ze žádného právního předpisu ani z rozhodnutí exekučního soudu (OS v Lounech) nevyplývá, že by povinnost k její úhradě měl povinný.

Pokračování-2--

Žalovaný na svou procesní obranu uvedl podáním doručeným soudu dne 20.10.2009, že částka 27.363,-Kč je důvodným nákladem žalovaného v exekučním řízení vedeném na majetek dlužnice k vymáhání jeho (resp. jeho právního předchůdce) vykonatelné pohledávky. Že po prohlášení konkursu by měla být tato pohledávka součástí majetkové podstaty a žalovaný má na její úhradu právo.

Jednání ve věci včetně dokazování se konalo dne 22.3.2010. Účastníci byli k jednání řádně předvolání.

Soud zkoumal včasnost podání žaloby a aktivní legitimaci žalobce-z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku je zřejmé, že přezkumné jednání se konalo dne 4.8.2009, podle § 199 odst. l IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Žaloba byla podána dne 2.9.2009. Zuvedeného je patrné, že žaloba byla podána včas. Byla podána osobou k tomu oprávněnou, nebot v době jejího podání byl ve funkci insolvenčního Správce lng. Aleš Klaudy (jak vyplývá z posloupnosti působení tří správců ve funkcí dle insolvenčního rejstříku). K ústnímu jednání se dostavil oddělený insolvenční správce Ing. J an Rippel, který byl do funkce ustanoven usnesením zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 797/2009-13-31 ze dne 2.10.2009 (potvrzeno Vrchním soudem v praze dne 11.12.2009, č.j. l VSPH 655f2009-B-50). Jeví se tedy líchou argumentace žalovaného o nedostatku aktivní legitimace žalobce. Neboť' dle údajů zinsolvenčního rejstříku vřízení KSUL 45 INS 797/2009 vyplývá, že na straně žalobce jednaly vždy osoby, které v danou chvíli aktivní legitimaci měly.

Před soudem byly provedeny listinná důkazy, předložené účastníky: -č.1. 3-10-přípis Ing. Rippela exekutorce J UDr. J aně Skofové, sdělení exekutorky Ing. Ríppeloví, smlouva o provedení exekuce, příkaz k úhradě nákladů exekuce.

-přihláškou pohledávky-přihlášeny byly 3 pohledávky, z toho 2 vykonatelné a třetí nevykonatelná. První pohledávka ve výší 470.015,18 Kč byla vzata částečně zpět, dle rozhodnutí na P-8f4 zůstala přihlášena částka 275.092,15 Kč. To zahrnuje všechny tři pohledávky, přičemž tato incidenční žaloba se týká pohledávky č. 1.

~ seznam přihlášených pohledávek z přezkumného jednání na č.1. B-l 1/16

Po zhodnocení provedených důkazů (§132 o.s.ř.), dospěl soud knásledujícímu závěru o skutkovém stavu:

Žalovaný přihlásil za dlužníci pohledávku dle P-8/4 ve výši 275.092,15 Kč. To zahrnuje všechny tři pohledávky, přičemž tato íncidenční žaloba se týká pohledávky č. 1. Oprávněný s exekutorkou uzavřeli dne 10.1.2003 dohodu o provedení exekuce, dle jejíhož bodu V. náleží exekutorce odměna ve výši 10% z vymožené částky od povinného. Exekutorka vydala dne 4.2.2009 pod č.j. EX 904/02-82 Příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž není odměna exekutorky povinnému účtována.

(K. ř. č. 1a e rozsudek)

Pokračování-3-

Podle § 90 odst. l zákě. 120/2001 Sb. (dále jen exekuční řád), za exekuční činnost a další činnost podle tohoto zákona náleží exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Podle odst. 2 téhož ustanovení, exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o provedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za provedeni exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce. Tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy je usnesení o pověření exekutora provedením exekuce doručeno exekutorovi. Tím není dotčeno právo exekutora na odměnu, náhradu hotových výdajů, náhradu za doručení písemností a náhradu za ztrátu času.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákomíým ustanovením k závěru, že žaloba je v celém rozsahu důvodná.

Z § 90 odst. 2 exekučního řádu exekutor a Oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o provedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce. Jde o smluvní vztah uzavřený mezi exekutorem a oprávněným a finanční prostředky, které mají být na základě takového ujednání vyplaceny, nejdou ktíži dlužníka; jsou vypláceny z výtěžku exekuce, který by měl obdržet oprávněný.

Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 18.2.2009 a příkaz k úhradě nákladů exekuce byl exekutorkou vydán dne 4.2.2009. Pokud žalovaný zastával stanovisko, že exekutorka měla nejprve vyzvat oprávněného k plnění, aby se její pohledávka stala Splatnou, soud se s tímto stanoviskem neztotožnuje. Ve Smlouvě o provedení exekuce se v čl. V. uvádí, že se sjednává smluvní odměna ve výší 10% z celkové vymožené částky a tato formulace zůstala bez dalších podmínek k uplatnění práva exekutorky. Nebylo tedy třena výzvy k oprávněnému, když exekutorce byl znám výtěžek exekuce a svou odměnu si v souladu se dvoustrannou smlouvou vypočítala a uhradila dříve, než vydala zbytek výtěžku oprávněnému. Lze si těžko představit postup, kdy exekutorka vydá celý výtěžek a poté vyzývá oprávněného k úhradě své odměny, či vyzývá oprávněného k úhradě odměny dokonce bez předchozího vydání výtěžku. Oba naznačení postupy nemají oporu ve smluvních ujednáních a jsou navíc v rozporu s logikou věci. Exekutorka měla oprávnění plnit ve svůj prospěch poté, co vydala příkaz kúhradě náklladú exekuce. Provedeným dokazováním bylo prokázáno, že nárok exekutorky nebyl nárokem za žalovanou dlužníci, ale nárokem za oprávněným, že tento nárok exekutorky byl jejím jednostranným úkonem uspokojen před prohlášením konkursu na majetek dlužnice. Žalovaný žádným lístínným důkazem neprokázal, že se plnění mělo dostat do majetkové podstaty. Zvýše uvedených důvodů soud nemohl učinit jiný závěr, než že pohledávka žalovaného není v insolvenčním řízení dlužnice PharmDr. Grety Zitkové uplatněna po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. l ve spojení s 142 odst. l os.ř. (s použitím § 202 odst. l IZ), kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení, spočívající v cestovném ve výši 617,-Kč. Žalobce doložil kopii velkého TP i výpočet nákladů.

(K. ř. č. la-rozsudek)

Pokračování-4-

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. l a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnírnu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 22.3.2010 J UDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně(K. ř. č. 1a ~ rozsudek)