45 Cm 1/2014
45 Cm 1/2014-109

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce ADAM & PARTNER, s.r.o., IČ 261 62 351, se sídlem Hradešínská 1102/4, 101 00 Praha 10-Vinohrady, zast. JUDr. Jiřím Velíškem, advokátem se sídlem Holečkova 105/6, 150 00 Praha 5, proti žalovanému 1) Ing. Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 508/23, 417 01 Dubí, zast. Mgr. Tomášem Uherkem, advokátem se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 a žalovanému 2) Petru anonymizovano , anonymizovano , bytem Svojsíkova 2240/8, 415 01 Teplice, o náhradě škody v souladu s ust. § 98 odst. 1, § 99 zák. č. 182/2006 Sb., rozsudkem pro zmeškání proti žalovanému 2)

takto:

I. Žalovaný č. 2 je povinen zaplatit žalobci částku 38.184,01 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05% p.a. od 11.04.2014 do zaplacení.

II. Žalovaný č. 2 je povinen zaplatit žalobci plnou náhradu nákladů řízení ve výši 18.509,08 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce JUDr. Jiřího Velíška, advokáta se sídlem Holečkova 105/6, 150 00 Praha 5.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 08.08.2014, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 11.08.2014, se žalobce domáhal proti 1. a 2. žalovanému náhrady škody v souladu s ust. § 98 odst. 1, § 99 zák. č. 182/2006 Sb.

Ve věci nároku žalobce a 1. žalovaného byl při jednání dne 14.07.2015 uzavřen smír.

Na jednání dne 14.07.2015, se 2. žalovaný bez omluvy, ač řádně předvolán, nedostavil. Žalobce navrhnul vydání rozsudku pro zmeškání.

Podle § 153b, odst. 1 zák.č. 99/1963 Sb., v platném znění, zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou (§ 49) žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání.

Podle odst. 2 téhož ustanovení, je-li v jedné věci několik žalovaných, kteří mají takové společné povinnosti, že se rozsudek musí vztahovat na všechny (§ 91 odst. 2), lze rozhodnout rozsudkem pro zmeškání jen tehdy, nedostaví-li se k jednání všichni řádně obeslaní žalovaní.

Podle odst. 3 téhož ustanovení, rozsudek pro zmeškání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), nebo došlo-li by takovým rozsudkem ke vzniku, změně nebo zrušení právního poměru mezi účastníky.

Podle odst. 4 téhož ustanovení, zmešká-li žalovaný z omluvitelných důvodů první jednání ve věci, při němž byl vynesen rozsudek pro zmeškání, soud na návrh žalovaného tento rozsudek usnesením zruší a nařídí jednání. Takový návrh může účastník podat nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání.

Podle odst. 5 téhož ustanovení, pokud žalovaný kromě návrhu na zrušení rozsudku soudu prvního stupně z důvodů podle odstavce 4 podal proti rozsudku i odvolání a návrhu na zrušení rozsudku bylo pravomocným usnesením vyhověno, k odvolání se nepřihlíží.

Soud zjistil, že žalovanému byl doručen platební rozkaz z č.l.-74, kde byl poučen o svých právech, tato nevyužil; v rámci případného odporu ani žádným jiným způsobem nevznesl námitky proti žalobním tvrzením, a proto se soud shodl s navrhujícím žalobcem, že jsou dány podmínky pro vynesení rozsudku pro zmeškání podle § 153b o.s.ř.

Podle výsledku řízení v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu má žalobce nárok na náhradu nákladů řízení, neboť měl vůči druhému žalovanému ve věci plný úspěch. Soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva přiznal proti účastníku, který ve věci úspěch neměl-proti druhému žalovanému. Žalobce vynaložil částku 1.910,00 Kč na zaplacení soudního poplatku. Žalobce měl právní zastoupení, tedy vynaložil náklady na odměnu advokáta dle § 11 odst. 1 vyhl.č. 177/1996 Sb (2.660,00 x 4 úkony) ve výši 10.640,00 Kč, náhradu hotových výdajů dle § 13 vyhl.č. 177/1996 Sb (300,00 Kč x 4 úkony) ve výši 1.200,00 Kč, náhradu za promeškaný čas dle § 14 vyhl.č. 177/1996 Sb (cesta Praha-Ústí n. L. a zpět, tj. 4 půl hodiny x 100,00 Kč) ve výši 400,00 Kč, hotové výdaje-cestovné Praha-Ústí n. L. a zpět (180 km x 12,50/100x36,10+3,70/) ve výši 1.478,25 Kč, tj. celkem bez DPH 13.718,25 Kč + 21% DPH ve výši 2.880,83 Kč, náklady celkem 18.509,08 Kč. Soud tedy uložil v bodě II. výroku rozsudku povinnost 2. žalovanému k náhradě nákladů řízení částkou 18.509,08 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce JUDr. Jiřího Velíška, advokáta se sídlem Holečkova 105/6, 150 00 Praha 5.

Lhůtu k plnění stanovil soud dle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 205b o. s. ř.)

U odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b).

V Ústí nad Labem dne 14.07.2015

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková