45 Cm 1/2008
-ss-iu; 'u FÍ-'J'Vłľł moc,

(ine K/,ÓT ač. 0307419

KRAJSKÝ SOE.; 'V ÚŠTI n. L.

:Ina

ň. n! " r. p-r 1 *Ufa* aus Q/

45Cm 1/2008-46ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. René Příhodou ve véci žalobce: J UDr. Jan Hájek, Masarykova 43, 400 01 Ústí nad Labem, insolveční správce v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Lubouchec 150, proti žalovanému: Intrum Justitia, s.r.0., identifikační číslo 25083236, se sídlem 170 04 Praha 7, Dělnická 213/12, o určení pohledávky v insolvenčním řízení, takto:

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Václavem Strádalem, anonymizovano , bytem Libouchec 150, v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 520/2008 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pohledávku ve výši jistiny 20.861,80, a ve výši příslušenství 11.648,-Kč, a tak celkem pohledávku 32.509,80 Kč z titulu nároku na zaplacení úhrady za poskytnuté telekomunikační služby, která byla žalovanému postoupena obchodní společnosti T-MOBILE Czech Republic, a.s., smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30.6.2006, s e z a m í t á.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 12.5.2008 se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Václavem Strádalem, anonymizovano , bytem Libouchec 150, pohledávku ve výši jistiny 20.861,80, a ve výši příslušenství l 1.648,-Kč, a tak celkem pohledávku 32.509,80 Kč z titulu nároku na zaplacení úhrady za poskytnuté telekomunikační služby, která byla žalovanému postoupena obchodní společnosti T~MOBILE Czech Republic, a.s. Žalovaný v insolvečním řízení neprokázal postoupenou pohledávku, nebot nepředložil přílohu č.1 ke smlouvě o postoupení pohledávky ze které by vyplynulo, že je žalovaný véřitelem pohledávky shora.

Pokračování 2 45 Crn 1/2008

Z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem KSUL 45 INS 520/2008 ve věci insolvenčního dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Libouchec 150 je prokázáno, že žalovaný coby věřitel přihlásil pohledávku ve výší 32 509,80 z titulu postoupené pohledávky od společnosti T-MOBILE Czech republic a.s., na základě smlouvy o postoupení pohledávky č. 017341-000-00 ze dne 30.6.2006. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1, kde dle identinkátoru 50363758 a pod r.č. 7504052919 je uvedena částka 32.43l,90 Kč. Rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Severočeskou oblast, Ústí nad Labem, ze dne 18.10.2004, vzal soud za prokázané, že postupníku byla rozhodnutím úřadu přiznána ve smyslu ustanovení § 95 bodu 8 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, pohledávka za nezaplacené telekomunikační služby u telefonní stanice č. 604280545, pohledávka ve výši 20.861,80 Kč s příslušenstvím ve výší 8% p.a., coby úrok z prodlení od 8.3.2001 do zaplacení. Rozhodnutí telekomunikačního úřadu nabylo právní moci dnem 23.11.2004. Soud prvního stupně dospěl kzávěru, že žaloba je nedůvodná. Žalovaný je věřitelem insolvenčního dlužníka na základě řádně uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky č. 017341-000-00 ze dne 30.6.2006. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1, kde dle identinkátoru 50363758 ,a pod r.č. 7504052919, je uvedena částka 32.431,90 Kč. Pohledávku ve výši 20.861,80 Kč s příslušenstvím (ve výši 8% p.a.), coby úrok z prodlení od 8.3.2001 do zaplacení si postoupil žalovaný od společnosti T-MOBILE Czech republic a.s. Rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Severočeskou oblast, Ústí nad Labem, ze dne 18.10.2004 vzal soud za prokázané, že postupníku byla rozhodnutím úřadu přiznána ve smyslu ustanovení § 95 bodu 8 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, za nezaplacené telekomunikační služby u telefonní stanice č. 604280545, pohledávka ve výši 20.861,80 Kč s příslušenstvím ve výši 8% p.a., coby úrok z prodlení od 8.3.2001 do zaplacení. Žalovaný coby věřitel tak osvědčil, že je držitelem pohledávky shora a přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení po právu. Soudu prvního stupně tak nezbylo, než žalobu žalobce coby nedůvodnou zamítnout.

Náklady žádnému zúčastníků soud prvního stupně nepřiznal, nebot vsouvislosti s řízením náklady řízení žádnému z účastníků nevznikly, a ani nebyly žádným z účastníků v řízení uplatněny.

P o u č e n í : Proti rozsudku se l z e odvolat do patnácti dnů od písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 1 1. prosince 2008

JUDr. René P říh od a,v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: ' Michaela Bartoňk

.z '/7