451 NS 8925/2016
ł

______ ____Ě_

Ełrfcünmmm m7: mwmmmvu

Ěxšäăäuą. rlúrnmlntqmtha

______šĚ______§___Ě=_=

.. .___ Ě

EĚM Eau::

EĚĚĚ-_..MĚ .an._._ ł..

:uš: ...až .E EEE: .

.pišEm EE EEE mu :Šmaäuuăw Wníľv.

Ěää u nEm :a mamEs ĚĚEĚĚ . .Ěq

Št.. ................. ..Ji riăää

. ..EE .a mi..., E25.: Em a a mähün É mĚĚI EEĚuE Em f ?a ?#5 Ěgääăšän Eăw _ ...širší aEm a: Ham ._ Eau: EE uĚäI :ní-um +-1 ::On-.DD ÚCLm ..Š . i! .müršxmmmľnäimümăää :mmhmurumwmmm 9 w z Em >

š Ě m.::Emi muzu a. na... mu.. mm š

u-3-Nam..Emma .EEĚĚE :Ema:

::a Ef .EHŠEE ..za až: s.;E u šäłănä. Ě EEE ?Eäăä ..až 52:5

už Šrí. vanu u.qu Ěäänă 5% ...měna Eăä E5...-uăăa ::25 §25

H=__ =ĚEĚĚHE=Ě. 3.3 ăšmă Eäłł ŠÉF

x Ěăac näuä muži ?55:35 EE. EEĚĚ :aniž EEŠĚĚ m ušima 52:.. ..na :EEE ĚHESE Emuăn n EE..., 3:5. 535:

wii... EĚĚĚ ..mši EĚĚE: 3..... 5553 EEE. má.;-uš?? ::mí EEE:: až:: :Egm Ecmzăä .352:

...5. _=. .. šäuaš uíaăm: G me EE. .r u u. r š

:umu: z:: ărľí mnmnan= u; nmmmmm um: :hm_mth ?w

:fm FILM .m ::mm mąh ran

ťa# EE ?55.35 ..ŽE snäm ...EE na §55... ..3M m Ba-n u En năuä :11:53: .::má §25... 133% Eăama a aim neumi....II-III: .u EEÍŠĚĚĚEE äaänř EEE.. a... ........................ ..

Ě 2 .3. Š 56:0 căäšä

::as u 352_EEEEH#

Š za ŠČLKHMMiMG

USNESENÍ Krajský soud V Brně rozhodl samosoudcem ...................... ..v insolvenční věci navrhovatele-dlužmka: anonymizovano Krejčí, nar ............. .., bytem ............. .. takto: Usnesení Krajského soudu V Brně č. j. KSBR 45 INS ............. ..-A-6 ze dne

20.4.2016 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, s e r u š í.

Odůvodněnü

Insolvenčním návrhem doručeném soudu dne 18.4.2016 se dlužmk domáhá rozhodnutí o svém úpadku a jako řešení navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 .............. ..-A-6 ze dne 20.4.2016 rozhodl insolvenční soud tak, že uložil navrhovateli-dlužmku, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč, nebot jako způsob řešení úpadku nelze povolit oddlužení z důvodu nedostatečné výše příjmů dlužníka.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel-dlužmk dne 5.5.2016 včasné odvolání, ke kterému je přiložena nová darovací smlouva . Při zohlednění částky daru spolu s výší příjmů již dlužmk dosahuje na zákonnou 30% minimální hranici uspokojení pohledávek nezajištěnýeh věřitelů.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud prvního stupně postupoval ve smyslu § 95 IZ a ve výroku označené usnesení zrušil, nebot v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé a odvolání navrhovatele-dlužmka je zcela vyhověno.

Podle ust. § 108 odst. 1,2,3 a 4 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocíeh. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. J e-li insolvenčníeh navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

Vzhledem kvýše uvedené skutečnosti odpadl důvod, aby soud trval na složení předmětné zálohy na náklady insolvenčního řízení, když je možno bez zbytečného odkladu rozhodnout o úpadku dlužmka a povolit jeho oddlužení. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. dosáhlo se především rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkovýeh věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Kraj ského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně

Spisová značka:451NS 8925/2016

Identifikace dotazu:78434-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 10:41 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzKrejčí anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Krejčí, Jindř anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

IDzKREJČÍ JIND161272

1Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R