451 NS 30932/2015


_{pm1muu--. Wummlmnumu HMan ' ' '

! ;

KSBR 45 [NS 3093212015-13-33 Usnesení

*3-E

?Fi-ů 1116-1*

resät:

Jarüslav anonymizovano Lesní čtvrť 407 ?63 16 Fryšták--IMWMMMr WMMMIW

mamma:

mmmm[pkmnull Hmm a u-' Emma mmlał !umu dutinu | HLÍDIT TIP III. Hlasu--m

KSBR 45 !NS 30932120151343 Umeseni

*IŮFÉ-á-Eü'lů-ů* resát:

Alena Navrátílmrá Lesní čtvrť 407 T63 !6 Fryšták--:hmmm-dm--mmmmtm

mamma' --=uohr,ltuiáilh|pluuhSpisová značkaz451NS 30932/2015 Identifikace dotazuz3994-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 16:25 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Orbesová Zuzana, nar. TYPľins. ID:ORBESOVZUZA835214 1 14.02.1983, IČ: 01127853, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:e5kkn2k Stav DS Přístupná Název DS Zuzana Orbesová, rodné příjmení: Orbesová, firma: Mgr. Zuzana Orbesová-Insolvenční správce 1Č: 01127853

Adresa: Olomoucká 189/2371, 78501 Šternberk, CZ

nar. 14.02.1983 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťována DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátz anonymizovano Jaroslav, nar. 13% podnikajíc: 1D:NAVRÁT1JAR0150458 1 15.04.1958, IC: 18172652, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, anonymizovano , Jaroslav, 15.04.1958, 18172652 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Adresát: anonymizovano Alena, fyzická T31 fyzická IDzNAVRÁTIALEN 1 Hledáno v DS:typ: FO, anonymizovano , Alena Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Jednací číslo: KSBR 45 INS 30932/2015-B-

USNESENÍ

Krajský soud V Brně rozhodl asistentem soudce ngr. Tomášem Tankó V insolvenční Věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , ICO: 18172652, bytem Lesní čtvrť 407, 763 16 Fryšták, o návrhu Aleny anonymizovano , bytem Lesní čtvrt, 407, 763 16 Fryšták, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, takto:

Insolvenční soud p o V o l u j e Aleně anonymizovano , bytem Lesní čtvrt 407, 763 16 Fryšták, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně majetku uvedeného V soupisu majetkové podstaty dlužnika ze dne 1. 4. 2016, specifikovaného V kategorii Nemovitosti pod položkou č. 1.1 a 1.2.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 21. 4. 2016, doručeném insolvenčnímu soudu dne 5. 5. 2016, se matka dlužnika, Alena anonymizovano , bytem Lesní čtvrt 407, 763 16 Fryšták (dále jen navrhovatel ), domáhá rozhodnutí o povolení Výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zak. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) V platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně ohledně majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení. Svoji žádost navrhovatel odůvodnil tím, že shora uvedený majetek zajišťuje bydlení jak pro navrhovatele, tak pro jeho syna a rodinu syna.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. Í); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podáním ze dne 29. 4. 2016, insolvenčnímu soudu doručeném dne 5. 5. 2016, zástupce věřitelů sdělil, že s případným prodejem ve výroku uvedeného majetku navrhovateli souhlasí, pokud bude navrhovatelem předložena nejvyšší nabídka.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že pokud navrhovatel nabídne nejvyšší nabídku za výše uvedený majetek dlužnika, dosáhne se rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. V daném případě jsou splněny podmínky stanovené v ust. § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usneseni.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1. 6. 2016 Mgr. Tomáš Tankó asistent soudceVK: Usnesení vyhotov a předlož k podpisu. ZAŠLI: (typ III / DS fikce) dlužmk, navrhovatel, IS VYVĚS-ins. rejstřík. V Brně dne Mgr. Tomáš Tankó