451 NS 28222/2015


imunitní. äiłš. Ě.Ěí1§í . Éiäíš. ._

Š ŠăĚä .a Š Ě .me äaää EE..

Ě .Iülrlüľlrlmunnr

Ě? .Ěä a á: Ěăäqänä mě 2. Šum.géžš I. r

Ě ?055 Em .. ?a ?Em

äă ._

nižší... Ěsšäiší . ÉÉEĚII.. häănää ...u E vam häunuuä až .mE aää EE

Ě ____E____=___S___ Ě__________ ___= _______

EE? .Ěä a .ED ?máaääm mě 3 Ěmm w..š :EĚĚĚĚĚ _É ułuäm ănän Em a. EE ?EM äăäSpisová značkaz451NS 28222/2015 Identifikace dotazu:99631-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 13:22 Kontrolu provedląiKulková Karolína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTYPľins. správce

AdresátzMgr. Andělová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46545816, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:tk2xtg5 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Andělová, firma: anonymizovano Andělová-Insolvenční správce

IČ: 46545816

Adresa: Marešova 14/305, 60200 Brno, CZ anonymizovanoIDzANDĚLOVROMA716020

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátz anonymizovano Anna, nar. IDzPETŘEKOANNA070948 fyzická

07.09.1948, TYP: fyzická

FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

22.01.1992,

Hledáno V DS:typ: anonymizovano , Anna, 07.09.1948

AdresátzPapst Radim, nar. fyzická

Typ: fyzická IDzPAPST RAD1220192

FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno v DS:typ: Papst, Radim, 22.01.1992Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

Jednací číslo: KSBR 45 INS 28222/2015-B-9

USNESENÍ

Krajský soud V Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó V insolvenční věci dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem 675 57 Rouchovany 304, o navrhu Radima Papsta, nar. 22. I. Z 992, bytem Roachovany 304, 675 57 Roachovany, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, takto:

Insolvenční soud p o V o l u j e Radimu anonymizovano , anonymizovano , bytem Rouchovany 304, 675 57 Rouchovany, Výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužmka, a to ohledně majetku zapsaného V soupisu majetkové podstaty ze dne 25. 1. 2016, specifikovaného V oddílu Zajištěný majetek nemovitý pod položkou nl.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 5. 2016, doručeném insolvenčnímu soudu dne 19. 5. 2016, se Radim Papst, anonymizovano , bytem Rouchovany 304, 675 57 Rouchovany (dále jen navrhovatel ), vnuk dlužmka, domáhal rozhodnutí o povolení Výjimky ze zákazu nabývání majetku zmajetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) V platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně ohledně majetku, který je specifikován Ve Výroku tohoto rozhodnutí. Svoji žádost odůvodnil tím, že shora uvedený majetek chce nabýt do vlastnictví, aby paní Anna anonymizovano , což je babička navrhovatele, mohla zůstat bydlet ve svém bytě a s ohlededem na svůj věk se nemusela stěhovat.

Dle ust. § 295 odst. l IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se Však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených V odstavci 1 nebo V odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. i); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Navrhovatel ve svém podání také sdělil, že insolvenční správce ke dni podání návrhu eviduje pouze dva zájemce o předmětnou nemovitost, kdy navrhovatel podal vyšší nabídku, a dále, že obě nabídky byly insolvenčním správcem předloženy zajištěnému věřiteli, který souhlasí s nabídkou navrhovatele ve výši 410 000 Kč za předmětnou nemovitost specifikovanou výrokem tohoto rozhodnutí. Zajištěný věřitel by měl být z výtěžku uspokoj en v plném rozsahu.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že navrhovatel nabídl za ve Výroku uvedený majetek dlužmka nejvyšší cenu, a povolením Výjimky se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Insolvenční soud také V působnosti věřitelského výboru s žádostí navrhovatele o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty souhlasí. V daném případě jsou splněny podmínky stanovené V ust. § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve Výroku tohoto usnesem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud V Brně dne 27.5.2016 Mgr. Tomáš Tankó asistent soudceVK: Usnesení vyhotov a předlož k podpisu. ZAŠLI: (typ III / DS fikce) dlužmk, navrhovatel, IS VYVĚS-ins. rejstřík. V Brně dne Mgr. Tomáš Tankó