451 NS 236/2009


Prohlášení darumjidhu urgá ' esíłatel: i ł "m F" Krajský Spad V Usti nad Labem Národního deoje 1274

400 92 Ústí nad Labem 5.0. u Zásilka (płsemnosu byla .1mm---dne ........................ ..v ......... -dPrnmžaadresátnehylaastižen.-"

RUČENKA DŮVLŘSTNÍCH RUKOU

{pl'semnnst} ?Inžena du domu ' UKLADAT Typ m' užívané schránky.t

l*lmWW'ÍWWJWIWH Jimi-ř!

45 INS 23612009-B-121 usn. VSPH(1 VSPHl .jj-l- "' 7722016421) s dü1.PM PK resát: Fňlančni !řad pro Liberecký kraj, Územní pracuvištä v České Lípě Pátüw 2892' 479 01 ČĚÉIEĚ HW. Jméno űíeíľíłlääl-::by '-" " '-énuapřijmeąínsaby,kteráxásilku přeuala J; "' "7%" h by kteráxá ilku řamla kadresami i (v S3 a a usa r s p , Hal Ú. . f '53, J: :ujipřenetítétuzásłlkydne i Y.. f; H plsusuby,ktera:asilku přemla ~ .. r padpisuydá----T'H'JH ..Ef-T

4m 92-1555 nadLabem suu I. -IIÍŮTJEŠEu-J [SE-:1515 I._ł LET; NAD E .::Fry ::E 'i U RR5120507903C mc 5;, u.. HEUHJ Sina'-iLJL-E.: t-ăt-na:: LGEE'H É man-' HHUKDU *3 L' HEUMD Š Čeakükamminká 51? 4m m Česká Lípa III-:Iamm-Hnatel; u r _ jmämnnl a pnułnní: D mm WWW M _ R'rajslcy suuďv Ústi nnď Labem mm namnmmmrnąm :H-m v Národniłn odboje 1274 Wäíu ..mmmwwsu .............................. 400 92 Usti 5 !Mt nmldmmłďm' 'Will hem EKDIL 3.1213. [phlmnnstj vlaku ďn dum UČEHH DDUHETHÍ KDU umanismdnhr ' WT f mm' 'Chi SIT dna ........... v .... .. Más?? l tm . Km' ' amd v Ústí nad label:: MW!! WWW ..3mm 45 [NS 23612009-3-121 usa. VSPH (1 1!er K R a J s K 45 [NS 23122009 .B-21 usn. vanu mrer ?TMü16-121}sdol.PM PK . i N p. :2222215121) s dal. M PK v U 5 1 U5 D Prntnłejsta nebyl při dodávánlzäsiľkr (písemnth soudu :mim a 1 9. muhuimmnlmmmamm.mmhna Dnš'm uptrá'unémjipnjmauupmmiuásfltumlmnmst] mbylnmnhlé Ham dn vaší dnmmmí nnbu jiné văml ułřnné Hhmnky, mc] se ndesílafídmu soudním MWWMMHMMM.

Hmmm!! WWMHW. Phannnstsim uvaMMhűMädł.

Win sl s sebou nhłanský pcrüaz nebnjlnír :Hlad W.hůl Katky :a

Jminuphřmuüvjünjídninbr EI Frntuh jm plumnnst :nudu adm pujmmm Illlliľtl'lłll'l snułlnnnst nullrtnnu i Hlniun äränä

J _. _ __ H null, HMHWM f a' ~. Hmm mms-1mm Mala.

I' 1 Jménnapiřljmenldmnčmamłe

'. m f' Damm

'i'-._ f ........... Pndpis dnngmatde '-ą _--* Půdnim'däTYP Ill.

Typ Ill.-doručování jinýdl písemnosti [á 50 odst. 1; 2 o. s. ř.)Prohlášení donsłujidho orgánu: f

D Fłijřełíeäslłky [písemnosti] hyiu odepřeno dne il* o? [písem ehs'lom u1oiit do schránkumdsu u !minn a pramení salsy, která :55mm [písemnost] udepfe'ga pfłjmnut o této skutečnosti bylo f nehon mołne zanechat písemné oznámení u ml'sse dorułení. II] následdeh odepłenl pfiietí zásilky łpisemnostił bylo poskytnuto puułoní ústně-předáním D !illlhłpísemnostlbfla uloionl do sdlrántratimdorułeun dne ...................... .s písemného poučení. Meełenlpfiletíeásilw [písemnosti] Mio odůvodněno f r beeuuedenídüuodu. pc: a EI II: łädnému dudäni eásillw [písemnosti] nehs'ia poskytnuta neebotnä souilinnost dne Jméno a příjmení osoby, která neposkytla neehytnou soułinnost It dodání eáslllty [písemnosti] ,. r-- _ .o s . '1. Ů " o 1 :I 's

1.. 'u lh.. P.,

ü následdeh neposkymud nedlyine souünnostl !solo Wnuto pouieni ústně-předáním '1 razítko-J .3:1. z, _ I ::ł P95135 důľllřüľüľ!!! písemného poułenl'. s. Fi §11! t u "' __ _ ł .a-'J-I

Hepusky'tnud nieehytne součinnosti spułhalou q) ü a '3%

[ESÉtll W W :si ..nn-.1 .'u-H ł'l1'_.p'-|I.-_: ... ..u tenis seems soeshsutuo muset-eu ol !5. II! o! 'HIM !a

Weil. ll'łlł'l 159 WW! 5Spisová značka:451NS 236/2009 Identifikace dotazuz73457-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 10:14 Kontrolu proved JIKonopásková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzEK OIL s.r.o., IČ: 27268136, právnická Údaje o schránce: typzpo

Typľprávnická IDzEK OIL 8.27268136 2

ID DS:ngash5 Stav DS Přístupná Název DS firma: EK OIL s.r.o.

IČ: 27268136

Adresa: Českokamenická /5l7, 47001 Česká Lípa, CZnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R