451 NS 18298/2014


' Hałmmmlmaumu | 1 l

KSBR 4:5 ľNS lEZýSHüH-B-Bü Uanaaaní VS Diamant: i ?ůář--EU'Iü-5 a 5 Společenství damu üp. 131'8 a 1379 Zábraaí Napajedla 4 Napajedla ?6361 ?63 61 Zábraai

-!Mama-:1mm'k

resit:

r muslimth smál-muslim-

::I-III------wr

W db-:I-.-

EtikaHanume nam I i. ::AT

KSBR 45 !NS 18298f2014-B-80 U aaaaaní VS Olamaua *ůTůůT-E-Eü'ł t

ü ..-Mngifí Stmadal Nábřeží 1359 ?63 61 Napajedlarasát:-:mmammm

L-WMMMIM

HIM .me f'Spisová značka:451NS 18298/2014 Identifikace dotazuz67447-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 11:04 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát:Solecký anonymizovano , anonymizovano , TYPľfyzická ID:SOLECKÝRADE090779 1 fyzická Údaje o schránce: typ:FO ID DS:5raaCd9 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Soleoký, rodné příjmení: Soleoký lČ:

Adresa: Nábřeží /1358, 76361 Napajedla, CZ anonymizovano

AdresátzJUDr. Ing. Fabian Pavel, nar. Typľins. IDzFABIAN PAVE820114 1 14.01.1982, IČ: 71470948, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR ID DS:2tn9k46 Stav DS Přístupná

Název DS Pavel Fabian, firma: JUDr. lng. Pavel Fabian IČ: 71470948

Adresa: Marešova 12/304, 60200 Brno, CZ

nar. 14.01.1982 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Společenství domu čp. 1378 a 1379 TST právnická ID:SPOLEČENS29258553 1 Zábraní, Napajedla, IČ: 29258553, právnická

Hledáno v DS:typ: PO, Společenství domu Čp. 1378 a 1379 Zábraní, Napajedla, 29258553

Dotaz proveden na tyto typy DS: OVM, OVM_EXEKUT, OVM_NOTAR, OVM_REQ, PO, PO_REQ, PO ZAK

AdresátzMgr. Strnadel Jiří, nar. 13% fyzická ID:STRNADEJIŘÍ 1 23.08.1979, fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Strnadel, Jiří, 23.08.1979 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R