44 INS 4296/2014


r' T *1 thíäšłnfdümřuiľtílmumănl= Odesílatel: Krajský saw! v Českých Budějnuicích nľásilkałpíwmnusľlhyia :fudänaludmdänal Zátküvü 2 _ r ...... ...*II'III'IHI. ČESKÉ Budéjüvlce Ě mełe adresät nebyl zasHÍen, byla :isilha fpímmnustł vluăłna do dummní I'IEIID Jim! idmsätem DŮHUČEHHŘ DÚ VLŘSTMÍÉH HUHŮU Typ "L užíłünÉSthränky 4 *V "EUHLÁDAT dne hndln ..... ..mlnuL _. l .. . 5* m ||'|| || |||||||||1|*|ll|||'||||||||||||||| |||I|||||'|||||||||||||\||!|| . !a 1! l . .-. . a I. *#ůEÉĎ-5-2ü1Ď-1*

44 IMS 4295120144349 usneseniAdresat: vikmr

Jména a. prijmeni vyäayajíňmHÉ-JĚN: Jména a přijměnl' osoby. která aásilku přenala

a 'l _ _l_ . _ ł ?r,ą_r :ligy-In. i .':J' :i .I-f .. .. A. 1. ,1 umh ambakterugăljkgjrgľařlaňk _. ...r _ 1-' ' ' -IŠ l l l .."L I 1 :I .1 u i' .I .I I ' máma' F I i mwpmmłtltądřäłlkłdnäł ." ': '*-r'. .r .ł-~ . I a 'I-.'-L' L'-"-l 1..; ..MÚ-'H' " L .

* 1 š-j'grf' Pudpisnsnhyjterá :ásłlltu přeuaala-' | * . _ __ a' nadpisvydávałnclumhyfdnruiunlmłerFruhläłmldmułujldhu . .. .-íiatel: Krajský Enud v Českých Bur:l<'-:!j+r:n.riut::h::wll

Zátkwa nábřeží 2 370 84 České BudějmricenIá-illkallphłmnmührladudäna _ dne ...................... ..v ........ ..II ' tphegmtłömnwšimm UCEHHA DDULASTHICH Humu Tan" ...... i:: ..... "II .... u :i '-I. . l l _ I " ||l||H||||||||||||||||1|||||I|||||H|H|Hľílillllł || ||| || I|| *4.529.5--an1eust

FtütůřEłďTEiilnEh-fl :mm-ml: :. .2.'=í Z:: 'u ł u '--h . nima si záruku ipüumnmtl '; 44 IHS 429 14-5-29 usneseníl ł.-i; Iułenä :55H [pfsemmm byla 3; -D rm:: ii adresät úsiliu łpísem-_ .' z 'u' úlułnľdnhi, byla vim-na du d-_ Z'Í'E: 'jj' admütem uh'ilłně thlnkjr dne _---Jména: płllmenl'wdávajld mnhrfd 'j I. z;

-q esát:Fr ti ka Umlnvá nar.194ü P ::h tická 25 37 0 České Budějnvice'i m_m[jmllkuphmll.hllreiätmiH l Bulmatátumukune 6: /í Z l .I m,klelimllkuphmh Jmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

44INS 4296/2014 u .vv-v I Ivvvl lvvv v .vv v Ivvvvl vv-v-

B-29 usnesení, tisková skupina 46296-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 22.06.2016 ze zákazu nabývání majetk 2016/05/31 10:51 :02 lng. Zámečník anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46269291, ins. správce, ID: ZÁMEČNÍMICH710602 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zámečník-lng. anonymizovano Zámečník, Čechyňská 361/16, 60200 Brno, CZ

ID DS: 4ewypqw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 15:24:23

01.06.2016 15:24:23

01.06.2016 15:24:23 01.06.2016 16:11 :09

02.06.2016 07:44 02.06.2016 02:14

Hana Lohonková 01.06.201616:11:09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Korešová Lucie