44 INS 34737/2014


H# a a... n.: piana...nt a anmmsä..

šäžšăž . r n4:?...52 31W

hm... . . ...Em u mama:

. máEnínH: mání.. čämă m

EEE? fází ...F 9.' píäazuäłrnäľäu Nüřüdů mmüwmü M m3 a... mmxm mcnmwacím UH Hannah.. :nn-4.. HHFSHHH.: a damsjaš á.-. _ nmzzruaąšmănzääa 45:. niž,... ...Hrrrš .z Ě.Ě u.. mafií ._ . . . . 2 um.: ?Ewmą ..Fr :Sašanł EEÉÉHHHE: .E ...... E. ľšššžäšžš .. *mummm1m1ma a-._. _. .ł tím Éänšfľm :unäuaäm 5. ..-w?---í _ w L ...Evianusăp

EG .r-.l i. I. I. .1. Iiłii* I. I I l I.. ł I..-II+I lv

Braun# EEE... HE: i., __.. Ěnänšr Für NE:: s

Eur# ::Ě ...5 ...It Häłäi:: ...s u Haagu íďłíäsa ntb-::unii I. lit-...III I ...II .r I.. !Hutař-.11:71:

III. ..I .I. ._____ qul. i lr--u _._. -II-ł ł n + + l l L +-a r-I v I + I n r I i I ł l + l l i L i I i l a I a l l 1 L v l + r-I a 1-L-l + a ł 1 L ł l i I 1 L r I i l i I F a +-I + I + l l i l + I + l i l + I + l-1-i L I l r a i-I--I II I l s !naší ..... ............................... .. .ł 'III------------------------------------------------------------------------1 1

. . .. .. EE.........:...:EE:E..:E.5.........::.:..:.:..:Emłuăm:maätznmmcräwmfänřämz 5.1.1.1.. .... ..r .____.J. ....-J __ .EmmanüÉĚEme . .1.3. E... T u.: :na = a __.. a ...... _ w _ š._ 2 ř. Ě _, . š 3 _ a s E š. E a Ě? ăg g ĚÉ i... n T .-..m1 .::ir-:5......ł-.1:..III-+-...i-u...-::ai-...intui-E..-..ł-1+:-+.__.._1-._=__.__.__...__.::I-...I-..+-r.-I1._._._..-__.ł-. 1.....--a.. ..r ł.. ,. ...1 1. u.. aľ.. u... .u .. ...f...i ...iq-...-1...--l-...i .ii-..ł a

14.:-:-1-1--1-E..-::ľt E..-.___ ...i ...i ...I i..

EĚEää 5:5 ..šumu _. ::EEE :EEE:

ŽE..., ..EEE u Ěqu

253%: Em;

-r-Ia..Lr+-1+-1łl-łar1-lvla-l

EEEEEĚ ĚEEH.. u EE... šĚ s. .g .. EE

1+-1+-a rla r 1+-iliłl-I-.ir

..nlłla-ł-iilik-'lu-ii.-

: ...Essaš ::i :EE

IL I Tlł-I.. I-łl-I-r

Ě. :EwcuE u u

..---.__-IE..-...i :v

.ääăh MH uąäbaäułf na?" E ENE-rnp ...1:.+..:..::.::.......:..:.:..:.:..:. .1 .HN 4 a. . u Ethanšą šum.: š: :Ě EEEää na..an _ .. ft... . L

.ĚEĚ ..EEE má-. .Ěäăă ĚEĚEäsŠăhząrahäăă má. ...EE a :E ghăääšh mmmmwmš __ u am.

šäšą-E 2.3% :Ecsäă ..šumu musea. É

...___ ..HN

-Tł+laar+łi.EĚĚ 225mm. š šum EĚ .§33 suší u .m 1.

+-ł-rair-l+nirI-1+11-..l-+I-IllilaIr-rnll+li._l'--lL-+Ili.... = . . i. . š.. ..Ě EEEĚE :šumu Eau.. Šum. .ĚEĚ m EE.. ...._._:i..n+.:......+. . . Z . | | HE 2: .::Ě EĚE :E EEE 23m: m ...máma :i: EEE ääeą .m1 ..u .-. .--. | il

I ..la-IiI-I+-lr-la-

. .-.._ ĚEăäăäĚĚHEŠĚEĚ .u _. Ě-är f w

Esa ĚMĚEEEĚĚ..

.|-|--.. .H..-. I 1-1:._H.. . _m..__m ä._n Fi.; .-_. H

ůľüm hw HWnď .u .4 _ EĚMÍ.Ě mšíšmřřaeämämmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.-ul-lvl Ivvv lv . 'Ill v .vln-vv Ivlvvv

44INS 34737/2014 B-16 usnesení VS, tisková skupina 36625-5/2016 SOUDCE Lhůta:

1VSPH67415.doc 2016/05/25 11:14:49 Mgr. Brož anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71471766, ins. správce, ID: BROŽ PETR800614 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Brož-Mgr. anonymizovano Brož, Nad Malým Mýtem 615/4, Praha 4, 147 00

ID DS: kcaxqjh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.05.2016 15:49:30

Hana Lohonková 01.06.2016 12:30:40

Zprávu vypravil:

Doručeno:

31.05.2016 15:49:30 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 15:49:30 01.06.2016 12:30:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 07:47 Kontrolu provedl: Korešová Lucie

02.06.2016 00:46KSCB

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř.

Adresát Jindřiška Mikolášová

Adresa, na níž má být písemnost doručena Rudolfovská 27, 370 01 České Budějovice Soud, který písemnost odevzdal k doručení

Krajský soud V Českých Budějovicích

Doručovaná písemnost KSCB 44 INS 6228/2016-B-16

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost Vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 7,30 do 16,00 hodin V č. dv. 112. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení soudního doručovatele Lenka Sýkorová

Datum 22.06.2016 Podpis soudního doručovatele ...................... ..

Vyvěšeno dne: 22.06.2016 Sňato dne: 22.07.2016