44 INS 2317/2009
šli-l'

URIUIHHL 'HP-ř! ťl/Žů Eat) Čá/ 44 CIT] 5/2009-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Fellnerem v právní věci žalobce Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Chomutov, Pionýrů 1733, zastoupeného JUDr. Soňou Rákosovou, advokátkou v Ústí nad Labem, Dobětícká 2332/10, proti žalovaným l) Ing. Václav Dlouhý, se sídlem Údlice, Jirkovská 174, insolvenční Správce dlužníka NOVAK cv, a.s., a 2) NOVAK cv as., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, IČ 250 29 096, zastoupeného JUDr. Janem Hejdou, PhD., advokátem v Litvínově, nám. Míru 212, o určení pravosti předmětu řízení taktot l. Určuje pravost pohledávky žalobce a jejího zákonného příslušenství za žalovaným 2) z nezaplaceného nájmu bytu věástce 90.997,59 Kč, jak byla přihlášena vínsolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu vÚstí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 2317f2009 přihláškou č. 156.

II. Žalobce a žalovaný l) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 14.080,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právní zástupkyně

žalobce. Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 3.8. 2009 se žalobce domáhal ve vztahu k žalovanému 1) jako insolvenčnímu správci a ve vztahu k žalovanému 2) jako dlužníkovi určení pravosti pohledávky přihlášené (přihláška č. 156) v insolvenčním řízení na majetek dlužníka (KSUL ), popřcné (pouze) dlužníkem při přezkumném jednání dne 21.7. 2009.

Jedná se o nevykonatelnou pohledávku z nájemní smlouvy z 15.12. 2008 na zaplacení dlužného nájemného (byt č. 3 v domě č.p. 924 v Chomutově) za měsíce leden až květen 2009 (5 krát 15.655,50 Kč), tedy 78.277,50 Kč spolu s poplatkem z prodlení 2,5 promile denně (v případě pěti Splátek nájemného od jejich splatnosti do dne předcházejícího rozhodnuti insolvenčního soudu o úpadku) v částce l2.720,09 Kč.Pokračování 2

Při přezkumném jednání dne 21.7. 2009 byla popřena pravost pohledávky (§ 193 zák. č, 182;'2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužnikem v reorganizaci, přičemž toto popření má tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem (§ 336 odst. 2 IZ).

Věřítel uplatnil včas, do třiceti dnů od přezkumu (§ 198 odst. 1 IZ) žalobu na určení pravosti nevykonatelné pohledávky u soudu vůči insolvenčnímu správci a popírajicímu dlužníkovi, kde uvedl důvod vzniku tak jako v přihlášce pohledávky (§ 1.98 odst. 2 IZ).

Stanovisko žalovaného 1) kžalobě odpovídalo jeho postoji při přezkumu, kde pohledávku nepopřel. Žalovaný 2) uvedl, že měl a má za to, že pohledávka zanikla započtením vzájemné pohledávky žalovaného 2) vůči žalobci za zhodnocení pronajaté věci. Důkazy k tomuto zániku popřené pohledávky se však žalovanému 2) nepodařilo dohledat.

Z pravomocného platebního rozkazu Okresního soudu v Chomutově z 27.4. 2009 č.j. 33 C 497/2009-15 a žaloby, na základě niž bylo rozhodnutí vydáno, zjistil soud, že o nájemném za leden a únor 2009 podle nájemní smlouvy z 15.12. 2008 je pravomocně rozhodnuto a jedná se o vykonatelnou pohledávku.

Nastalá vykonatelnost této Části sporného nároku není důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však povinen prokázat, že existuj e důvod popření (§ 198 odst. 3 IZ); zde přitom žalovaný 2) neuvedl jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné části předmětné pohledávky skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnuti nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená (§ 336 odst. 3 IZ).

Tato část pohledávky je vzhledem k uvedenému pravá.

Pravá je i další (tedy nevykonatelná) část pohledávky. Jde o nárok na zaplacení nájemného za užívání bytu č. 3 v době č.p. 924 v Chomutově (březen až květen 2009) podle nájemní smlouvy z 15.12. 2008 a poplatku z prodlení (§ 663 a § 686 obč. zak., příslušenství stanoveno podle § 697 obč. zák. a § 2 nařízení vlády ě. 142/1994 Sb.).

Zánik nebo částečný zánik této pohledávky započtením, zmíněný dlužnikem, nebyl prokázán.

Soud tedy určil pravost přihlášené a dlužnikem popřené pohledávky.

Výrok o náhradě nákladů mezi žalohcem a insolvenčním správcem odpovídá ustanovení § 202 IZ.

Úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení vůči dlužníkovi (§ 142 odst. 1 o.s.ř.). Jedná se (§ 137 o.s.ř.) o soudní poplatek 1.000,-Kč, o odměnu za právní zastoupení podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. v částce 10.000,'Kč (§ 5 písm. d) vyhlášky) s třemi režijními paušály po 300,-Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za převzetí zastoupení, sepis žaloby a účast ujednání spolu s 20 [Vo DPH; celkem tedy 14.080,-Kč.

Lhůta k plnění byla určena podle § 160 odst. 1 o.s.ř. a platební místo náhrady nákladů podle§ 149 odst. 1 o.s.ř.

44 Cm 5/2009 ~ 3 /Í

Pokračování 3 ,; Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. V Usti nad Labem dne 16. června 2010 ř\ Mgr. Jiří Fdllnerdšf soudce Za spr e'st vyhotovení: J/í Kami vábová fr' .ř Pľühlääanřdamůjiígjhg urgánu: :--' _ l f MT----m-_._z.__._ _ x u ._ l. F . Mí Odesrtateł: q Zás'řai'iřřm °řübřlářü ' . f. ........... Krajský soud v Ústí nad Labem hmm Národního odboje 1274 El ?muže adresatnearízassž u _ I ' *kif .':á:t-Í.:._Í: a Emma 400 92 Usti nad Labem 50 kvyzvadnutídne .......... .. '--'T--' .-i-' ' ' ' ' * f". :11:: ',. . 3:5 ecnána vyzve, ahvsíza'stuurprgemm "" _ _-_;___ F R ů N U v , DORUČEHKA Do VLASTNÍCH RUKGU .-.-.' :-..r..-l H n I-n A a .- E vramaar as assrsanU 4 l' E5 U z __ I I z [J NE? DÁT ŮŮ QłHmąHHT

Písemnost: 440:: 5/2009-3o rozsudek KsAdresaľ: JUDr. Soňa RákosoułUDr. Sona Rákosoadvokátka Já _- r. Dobětreka 2332110--. a El measurement-:umí v:: mnam 400 u Ústí nad L DŮĎGĚíCka 2332 dümuvnineaujínéadrasátem ' __ nad mi ř Příjmení uranu:: 5;.; .1 Jiní-'W 3 Dřüméní osoby. která zásilku převzala m J na' v *

II " "'""" '"'H'UH"III-IHuna--Hun "" I 'r '-' ' ' ' I-' 1 -, _. I ł I r--.-I _ . I 1 _ 1 . 1 ' . i-łlłvri-bçnu-inlig

11 Vztah osoby, která zásilku uřavzsła, k adresátevi *h-: E l. u f l IH-Iłillllňllllłl|llll a ,i , ,,,, ~ I Potvrzujr prsvratí této zásilky dna k k i _ r Podpis osoby, která zásilku převzala

j Typ 1.