44 INS 19748/2014


.-_ =_ u.: .._... ...._ __. ... Ěăä.. . x 4 1 .. L !knihám :ÉÉHHWuuHa ..gn-E. .. . .. ...x _-u .. . . Ěšü EĚEEEĚ . Ě _ L.. __. ..._ .r äiäššä ::i ....E._. _§=_ _ ,. r x I 1 u 1, EEE.. ::Ewa k! EEG EE-:n m .Em . . .EEE :mawšä: EEE". u ::qu a ĚĚE 3 ..mm :Em N . üzmxmcmuaw ...EmÉEmemE . młcumucm: u. ůlwraüwąhmw uz. 3. łrlú ENImH_mmnqrł ___________ =__ __._____==_:__K_______=:_________=Ě________ ....... ...................... .. :ĚĚĚĚ .En u: . ...EE :5:: ...thmqäünäzwmăr . ....-...Éää 2%.. :EEE . _. .. .. . . .EEEH_._.._ _E.EEE ĚEE u mušnľtzm mxmmo nm ohm . ..... .......... ...,...š m... N _Nm 3m: abüăwN .EEĚĚĚEEĚ n. :Eušämhzm :äxmmo a vsem Ěäüv. 332%. _ .šaäšăšä x. x h činu: -:nazg: ::nana . a. ĚEE na ...Š Ěth .. .. _ _-. __ !Šum .nanaimuuhnwww :EEEEE: 9 u. .w _,_ x-.-. mušuätä mxqu E...Ím. z m nääc ?Šum m . 3%. ::E ...ă EM.: Ěgăää gääö a EE ?wii EE: 3 ..Häamusm u E En IIL Illillllllllll flillllł||

--.al-.-___ _ľ-\-I=I_ -F .-HH-I -x 'u u ł r u' I u' F . . 'H-"-'-'|'--I--|:.II-..r

F

-l'ltll.ll| .I .II

...Ě =.. . ?Emnäłuăns Emmanum: E m: EE. .r u P u. m..

13:.mwm:EE=m=._nm.= :EmsE

n-12.2. NĚĚ .EÉEĚĚ 5.... ăää:: Em

§53... ...mama .5.2 Ě

.a má u ..2.32. SGE.. ...Ha 3.5: ..u a §35.; ămąg. EEE.. 3:5. .. __._.. =.___.Ě:._ E... .ĚĚĚE E5..., ...mam-35::: Emma... ..a 35;..EEE... 2:2.... 3:51 .Eääăä 5..: ăřăăă -..mm ::mama Žánr..

D .ň Ěäa: ..2.3: maš ...FEEEE :m5: ..355% ..555m Emăau ..Š.Emă m 12.32.33.: ...na §35.; ::3.52 ăázăä r Ema HH:: .łäaăš

s _._ ... .. _ .n_.n.. :mnnmäă: :mmíäm 35.325.. E... ?53:3 Eămł ...mam-. .. m__ .. .=._.._._.__

...mmšăzs EEE..

...EEĚEĚ :25% ăáäůä Emäí c i..

. 13....me WWE.: Emma. WE ŽE... aaä ...2: ...a ::maš EE.. u.. Ema.: .. _ mm ..21.4 uv. w-..ii ...Ůvbä .Farna .__ Lăhšqrłłä

a EE 1.5% :E: 3..: ąÉäla až. mumnrä Emmšă 32.22.. ... 3....; ŠENÉF .

U 3:5. ?55:52 3.... ...nwm ..u ..a umím... .i u :a .::z EE ...i x.-..u .. .nwm .u

EE; .1 .Ď

łmzm Nmămöä

.r.LI

...2... š u 3.3%. ..Häăäma-E .äľä .ŽE ...užším mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvllvlvvv 'vv' l

VI vvlv v lvvvvuvlvllv

44INS 19748/2014 B-14 usnesení VS, tisková skupina 14332-5/2016 SOUDCE Lhůta:

3 VSPH 2193-snížení odm 2016/05/11 14:07:25 lng. Jasinský anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73356093, ins. správce, ID: JASINSKRICH740412 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jasinský-Ing. anonymizovano Jasinský, Ruská 593/40, 10100 Praha 10, CZ ID DS: pxwxiph

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201611:03:56

Hana Lohonková 18.05.2016 11:09:42

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.05.201611:03:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11:09:42 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

19.05.2016 08:12 Kontrolu provedl: Šimková Lucie

19.05.2016 01 :25

370 01 č. Budějovice 1 Krajský soud u Českých BudějovicíchŮdťSílůtElľ Zátkovo nábřeží 2 I'ŠW Ěäšľé Wu mi?! Zátkovo nábřeží íľł BWEMRłaEĚjčjł-wmc ' RR4171903093U Jesenského čp. 2699i'14== i.; r.-; ,-Adresát 390 92 Tábor 2 ' DOPORU H RUKOU NEUKLÁ I

x Prohlášeniduručujidhun ' esílatelz Krajskýsoud v Českých Bu ějovicich '

| u gásijkafpjsemnümbuja dudą ;.'Z:": ZátkÚVŮ nábřEZI 2 ł i f L dn, ' ~ . 370 84 České Budějowcç i ................ TM..." umu " ' f

DProtožc adresátnchylcastižcn La., u--. 1;' I uživcnÉSthränkj! Š-ľ ~Ě UKLÁDŘT f i Ill] llll||||ll|||||1|llilllllllllllll |||||||| |||l||||||||l ll ' *1433515-20 c-1* i r l 44 INS 19748I2014--B-4 usnesemvs , l . .l\ i

. a 1: at: . ' Vyvěšeno: 2 .--Stanlsiaiw . g Jesenského . 2 99114 i i 390 02 Taba = Ménoopiijmcnitjrdávajíci.jj-Í ěnnapříjmeqimhľrkvlásilku přenala ; f ..r "* h ' o ah osuhy,ktcrá :ásilltu pimola.kadrcsátnvi i' i. * i j ' tuoujj ořcocotcto zásilkyduc '1 Jazitlm x .i . i k dpis osoby, ktłľăläiilkll přcmlaTYPIII. l i l ť:--I l u "---' 'hu' I-..j ŮF-CŠHÍItICI-i Hllľnľnlfůilrflfjrí_lncă_l man-..H

23. us. ?ti-ia

I.Il"_'I|1í.._.|"|.__ ..ll."..lI u

u

Typ Ill.-Doručování jiných pisemnostiíš 59 odst. i, 2 o. s. č.)

Prohlášeni'doručujiciho orgánu:E Přijetí zásilky (písemností) bylo odepčeno dne Jmeno á příjmení osoby, která zásilku (písemnost) odepieiá přijmout.

í] následcíth odepíení přijetí zásilky {pisemnosiij bylo poskytnuto poučení' ústně-předáním písemného poučení.

üdepiení přijetí zásiiky (písemnosti) bylo odüyoončno .. c bez uvedeni důvodu.

'EI It iádnámu dodání zásilky [písemnosti] neuon poskytnuto nezbytná součinnost one.

Jmeno a příjmení osoby, která neposkytiá nezbytnou součinnost k dodání zásilky (písemnosti)I'i následcich neposkytnutí nezbytná součinnosti bylo poskytnuto poučení ústně-předáním písemného poučení.

Neposkytnutinezhytne součinnosti spočíyálo u_,

Ě Protožeřsyu ípisänłost) nebyíomoáne uložit-up schránkquot ne .W .ůmäiműj o této skutečností bylo !Wmoáne' zanechat písemná oznáme

EI Zásilka (písemnost) byla uloženo do schránky a tim doručenüátum.. f

Jmeno á přijmení doručoyeteleAlena Z x' 'MÉ-1 ._ ł .. x ..........

č sálů -. wow