44 ICm 963/2011
44 ICm 963/2011-39 (KSUL 44 INS 1047/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, proti žalované GRM Insolvence v.o.s., IČ: 28716671, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Resslova 10, 400 01 Ústí nad Labem, právně zastoupen Mgr. Janem Faltejskem, se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky ve výši 11.544,-Kč

takto:

I. Žaloba ze dne 19.4.2011, kterou se žalobce domáhal určení pravosti a výše své pohledávky ve výši 5.772,--Kč přihlášené do insolvečního řízení na majetek dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Resslova 10, 400 01 Ústí nad Labem, se zamítá.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 1047/2011, za dlužníkem Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Resslova 10, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 5.772,--Kč, ve které byla popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 19.4.2011, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 20.4.2011, se žalobce SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 (KSUL 44 INS 1047/2011)

Olomouc, domáhal proti žalované GRM Insolvence v.o.s., IČ: 28716671, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Resslova 10, 400 01 Ústí nad Labem, určení pravosti a výše popřené pohledávky ve výši 11.544,--Kč. Pohledávka žalobce ve výši 11.544,--Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení přihláškou č. 3, věřitel č. 3, přičemž tato pohledávka spočívá v nároku na smluvní pokutu za období od března 2010 do února 2011. Smluvní pokuta byla stanovena ve výši měsíčního poplatku 962,-Kč dle čl. I. smlouvy o úvěru č. 102009-3994 ze dne 23.10.2009 a bodu 3 obchodních podmínek smlouvy, v procentuálním vyjádření je výše smluvní pokuty 0,14 % za každý den prodlení, což je dle názoru žalobce zcela přiměřené. Žalovaný jako insolvenční správce tuto nevykonatelnou pohledávku při přezkumném jednání dne 4.4.2011 popřel pro pravost a výši, a to z důvodu, že pohledávka nevznikla, z důvodu neplatnosti ujednání o smluvní pokutě, která je v rozporu s dobrými mravy a která je v nepřiměřené výši.

Žaloba byla podána včas dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Strany učinily při jednání nesporným výši smluvní pokuty ve výši 5.772,-Kč. Mezi stranami zůstalo sporné, zda-li zbývající výše smluvní pokuty ve výši 5.772,-Kč je přiměřená.

Dle ust. § 301 obchodního zákoníku nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Soud s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR neshledal smluvní pokutu neplatnou pro rozpor s dobrými mravy.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedené judikatuře k závěru, že žaloba je důvodná jen zčásti.

Soud s přihlédnutím ke všem okolnostem rozhodl o tom, že v daném případě byla smluvní pokuta dohodnuta v nepřiměřené výši, a to s ohledem na současné sjednání poplatku za správu úvěru ve výši 12.500,-Kč z poskytnutého úvěru ve výši 20.000,-Kč, a rozhodl ve výroku tohoto rozhodnutí o snížení smluvní pokuty o jednu polovinu

Soud považuje že přiměřenou stejně jako účastníci smluvní pokutu ve výši 5.772,-Kč.

Ve výroku I. tohoto rozhodnutí soud zamítl žalobu ze dne 19.4. 2011, kterou se žalobce domáhal určení pravosti své pohledávky ve výši 5.772,--Kč, neboť se jedná o nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu.

Ve výroku II. tohoto rozhodnutí soud určil, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 1047/2011, za dlužníkem Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Resslova 10, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 5.772,--Kč, která byla popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná. Jedná se o přiměřenou smluvní pokutu za neplnění splátek ze smlouvy o úvěru č. 102009-3994.

Podle výsledku řízení nemá v souladu s ustanovením § 142 odst. 2 občanského soudního řádu žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení. (KSUL 44 INS 1047/2011)

Po vyhlášení rozsudku se účastníci vzdali práva odvolání, proto je odůvodnění rozsudku zkráceno v souladu s ust. § 157 odst. 4 o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 16. dubna 2012 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková