44 ICm 739/2012
44 ICm 739/2012-62 (KSUL 44 INS 22233/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v právní věci žalobce Bohumila Piskáčka, IČ 86767551, místem podnikání Nezvalova 1816/16, 412 01 Litoměřice, právně zastoupen Mgr. Petrem Galiou, advokátem, se sídlem Sovova 709/5, Litoměřice, proti žalované společnosti insolvence JP v.o.s., Wagnerova 394, 403 21 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka REPAM-UL, s.r.o., IČ 25476785, Špitálské nám. 3367/12, 400 01 Ústí nad Labem, o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba ze dne 13.3.2012, kterou se žalobce domáhal určení pravosti a výše své pohledávky ve výši 610.600,00 Kč přihlášené do insolvečního řízení sp. zn. KSUL 44 INS 22233/2011 na majetek dlužníka REPAM-UL, s.r.o. IČ 25476785, Špitálské nám. 3367/12, 400 01 Ústí nad Labem, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 13.3.2012 se žalobce Bohumil Piskáček domáhá proti žalované společnosti insolvence JP v.o.s., Wagnerova 394, 403 21 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka REPAM-UL, s.r.o., IČ 25476785, určení pravosti a výše své pohledávky přihlášené do -2-pokračování (KSUL 44 INS 22233/2011) insolvenčního řízení na majetek dlužníka REPAM-UL, s.r.o. pod sp. zn. KSUL 44 INS 22233/2011, a popřené insolvenčním správcem (žalovaným).

K projednání žaloby bylo nařízeno jednání na 14.03.2013. Při tomto jednání soud provedl důkazy z insolvenčního spisu KSUL 44 INS 22233/2011, konkrétně přihlášku č. P 40 s přílohami, usnesení o úpadku ze dne 5.1.2012 na č.l. A 11 a protokol o přezkumném jednání a schůzi věřitelů č.j. KSUL 44 INS 22233/2011-B-9 ze dne 23.2.2012. V přihlášce žalobce P40 ze dne 26.1.2012 nejsou uvedeny rozhodující skutková tvrzení kdy, jak a jaké dílo si dlužník od žalobce objednal; kdy žalobce dílo provedl a předal, v jakém rozsahu a zda-li řádně a včas; jaká byla dohoda o ceně a zda-li pohledávka existuje, tj. zda-li nedošlo k jejímu zániku v důsledku započtení tvrzeného dlužníkem.

Soud po posouzení této přihlášky proto dospěl k závěru, že přihláška neměla být vůbec přezkoumána, neboť obsahuje vady, které jejímu přezkoumání brání a správce měl vyzvat věřitele k odstranění vad. S ohledem na aktuální judikaturu vrchního soudu (např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25.01.2012 č.j. 69 ICm 730/2010, 103 VSPH 37/2011-40, KSUL 69 INS 3380/2010, nebo rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.01.2013 č.j. 42 ICm 1886/2010, 103 VSPH 2/2012-70 (KSHK 42 INS 3512/2008) je proto zřejmé, že o žalobě nelze meritorně rozhodnout.

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Z uvedeného ustanovení se dovozuje, že věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní zákonné ustanovení. Požadavek, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuje.

Podle § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. Dopustí-li insolvenční soud, aby při přezkumném jednání byla přezkoumána i pohledávka, jejíž přihláška vykazuje vady, nezbývá soudu v tzv. incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, zjistí--3-pokračování (KSUL 44 INS 22233/2011) li, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící jejímu přezkumu, aby žalobu pro předčasnost zamítl.

V přihlášce žalobce ze dne 26.1.2012 (přihláška P40) nejsou uvedeny dostatečná skutková tvrzení ke vzniku a trvání pohledávky věřitele. Přihláška žalobce zcela zjevně nesplňuje požadavky kladené na přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení. Tato přihláška tedy neměla být přezkoumána, místo toho měl být věřitel vyzván k odstranění vad přihlášky viz výše. Protože toto se nestalo a přihláška byla přezkoumána (a popřena), nemá soud jinou možnost, než žalobu pro předčasnost zamítnout. Insolvenční správce již byl při jednání zpraven, aby věřitele (žalobce) vyzval k odstranění vad přihlášky. Teprve poté bude možné platně přihlášku přezkoumat při zvláštním přezkumném jednání, které bude k tomuto přezkoumání nařízeno, pokud budou vady přihlášky odstraněny.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení by náhrada nákladů řízení měla formálně náležet žalovanému, avšak ten při jednání uvedl, že náklady řízení nepožaduje. Soud proto náhradu nákladů řízení žádnému účastníku nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 14. března 2013 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová