44 ICm 734/2013
(44 ICm 734/2013-21) KSPA 44 INS 20427/2012-P3-5ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud vHradci Králově, pobočka V Pardubicích rozhodl samosoudkyní J UDr. Ivanou Bulisovou vprávní věci žalobce Home Credit, a.s., se sídlem Moravské náměstí 249/8, Brno, IČO 26978636, zastoupeněho JUDr. Petrem Pečeným, advokátem vPraze 1, Purkyňova 2 proti žalovaněmu Ing. Martinu Fořtovi, se sídlem Palackého 653, Chrudim, insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslava Hellera, bytem Vojtěchov 120 o určení pravosti a výše pohledávky takto: I. Řízení se zastavuje co do určení, že pohledávka ve Výši 12.948,-Kč je po právu. II. Určuje se, že žalobce Home Credit, a.s. má za dlužníkem Jaroslavem Hellerem, bytem Vojtěchov 120 pohledávku ve Výši 28.675,03 Kč. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

Žalobou doručenou 26.2.2013 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem Jaroslavem Hellerem (dále také jen dlužník), s nímž je u zdejšího soudu vedeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPA 44 INS 20427/2012, vykonatelnou pohledávku ve výši 4l.623,03 Kč podle platného rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález vydal J UDr. Radim Kuchta, advokát v Brně, který byl pravomocný ve sporu rozhodnout. Uvedl, že dlužník čerpal poskytnutou hotovost ve výši 20.000,-Kč, zavázal se ji vrátit ve splátkách, avšak splátky hradil pouze částečně. Žalobce se proto obrátil na rozhodce, který návrhu na zaplacení vyhověl a přiznal i náklady rozhodčího řízení ve výši 12.948,-Kč. Žalobce považoval úvěrovou smlouvu za platnou, čitelnou prostým okem, uzavřenou vsouladu s platnou právní úpravou, dlužník ji podepsal a nebyl nijak k podpisu nucen.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil

Učastníci souhlasili s tím, aby soud rozhodl ve věcibez nařízení jednání.

KSPA 44 INS 20427/2012-C1-4

Podáním doručeným soudu 14.11.2013 vzal žalobce žalobu částečně zpět co do určení částky 12.948,-Kč v rozsahu nákladů nalézacího řízení a navrhl, aby soud řízení co do určení této částky zastavil.

Soud vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 12.948,-Kč usnesením ze dne 20.11.2013.

Přezkumné jednání se konalo 21.1.2013, žalobce byl vyrozuměn o popření své pohledávky 11.2.2013, žaloba byla zdejšímu soudu doručena 26.2.2013, žaloba byla podána včas.

Z listinných důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

-soudu je známo ze své činnosti, že 3.12.2012 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a žalovaného ustanovil insolvenčním správcem usnesením č.j. KSPA 44 INS 20427/2012-A-10, řízeníbylo zahájeno 22.8.2012,

-zpřihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení se podává, že přihlásil dvě vykonatelné pohledávky, první pohledávku ve výši jistiny 13.459,93 Kč podle smlouvy o poskytnutí úvěru z 18.4.2007, příslušenství přihlásil ve výši 15.215,-Kč jako úrok zprodlení, vykonatelnost dovodil z rozhodčího nálezu z 19.2.2010, pohledávku č. 2 přihlásil ve výši jistiny 12.948,-Kč jako náklady předcházejících řízení podle rozhodčího nálezu JUDr. Radima Kuchty z 19.2.2010, sp.zn. BUL-P 52/2009,

-podle rozhodčího nálezu z 19.2.2010, sp.zn. BUL-P 52/2009 rozhodce JUDr. Radim Kuchta, se sídlem v Brně uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 13.459,93 Kč spolu s úrokem zprodlení a nahradit náklady řízení 12.948,-Kč, z odůvodnění vyplývá, že dlužník uhradil pouze část závazku, celý dluh se stal spolu s příslušenstvím předvídaným úvěrovou smlouvou splatným, rozhodčí nález nabyl právní moci 26.2.2010 a vykonatelným byl od 2.3.2010,

-ze smlouvy č. 3704230596 z 18.4.2007 soud zjistil, že se žalobce zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 20.000,-Kč se splatností ve splátkami po 1.099,-Kč měsíčně, v§ 15 hlavy 14 úvěrových podmínek k této smlouvě byla sjednána rozhodčí smlouva, podle které majetkové spory vzniklé ztéto smlouvy nebo vsouvislosti s ní budou rozhodovány jediným rozhodcem, který bude určen J UDr. Radimem Kuchtou, který je v seznamu rozhodců též uveden a je oprávněn rozhodcem určit sám sebe,

-připřezkumném jednání žalovaný popřelobě pohledávky přihlášené jako vykonatelné, zařadil je jako nevykonatelné kvůli nicotnosti rozhodčího nálezu a pro neplatně sjednanou rozhodčí doložku z důvodu absolutní neplatnosti úvěrové smlouvy, nebot ji nebylo možné číst bez použití optických pomůcek, pohledávku č. 1 považoval také za promlčenou, nebot úvěr byl zesplatněn 4.7 .2008.

Soud má za prokázané, že 22.8.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem, dne 3.12.2012 byl zjištěn jeho úpadek, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaný ustanoven insolvenčním správcem Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dvě pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru z 18.4.2007, z toho první zdůvodu nesplacené části úvěru s úrokem zprodlení a druhou jako náklady rozhodčího řízení, nebot dlužník ne splácel svůj závazek řádně a včas, a proto žalobce zahájil rozhodčí řízení podle rozhodčí doložky u rozhodce JU Dr. Kuchty. Rozhodce vydal 19.2.2010 rozhodčí nález, kterým uložil dlužníkovi zaplatit žalobci 13.459,93 Kč súrokem zprodlení a nahradit náklady řízení 12.948,-Kč, rozhodčí nález se stal vykonatelným ještě před zahájením insolvenčního řízení. Z listin má soud za prokázané, že smlouva o úvěru byla uzavřena řádně, že obsahuje smluvní ujednání

IXDI'A 44 IN b ÁU4Á HÁUlÁ-Ll-LI-obsahující rozhodčí do ložku s uvedením J UDr. Radima Kuchty, který vedl seznam rozhodců a byl oprávněn jako ro zhodce určit isám sebe.

Vzhledem ktomu, že žalobce vzal žalobu co do určení pohledávky ve výši 12.948,-Kč zpět, soud řízení co do určení této pohledávky zastavil. Rízení bylo vedeno pouze pro určení pohledávky 28.675,03 Kč.

Podle ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky (rozuměj insolvenčním správcem) přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Soud posoudil přihlášenou pohledávku jako vykonatelnou a postupoval podle ust. § 198 odst. 3 insolvenčního zákona. Žalobce přihlásil vykonatelnou pohledávku podle smlouvy o úvěru a podle vykonatelného rozhodčího nálezu, žalovaný ji zařadil jako nevykonatelnou a popřel ji co do pravosti, nebot samotnou smlouvu o úvěru považoval za neplatnou, včetně rozhodčí do ložky, rozhodčí nález považoval za nicotný. Soud nepřisvědčil názoru žalovaného, pohledávku posoudil jako vykonatelnou, nebot rozhodčí nález byl vydán rozhodcem, který měl pravomoc ve sporu rozhodnout podle rozhodčí doložky, která je určitá, srozumitelná, čitelná, obsažená ve smluvních ujednáních ke smlouvě o úvěru. Rozhodce JUDr. Kuchta byl výslovně uveden jako osoba, která má právo ve sporu rozhodnout. Rozhodce uložil dlužníkovi zaplatit žalobci částku, kterou žalobce přihlásil jako svou pohledávku č. 1 do insolvenčního řízení, jedná se tak o pohledávku přiznanou po právu. V této souvislosti soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2013, sen.zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že příslušným orgánem je i rozhodce nebo rozhodčí soud, podobně rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 392/2011 ze dne 31.7.2013. Pokud v insolvenčním řízení insolvenční správce snáší výhrady proti výši pohledávky, proti jejímu právnímu důvodu spočívajícímu vneplatně sjednané smlouvě a nejsou-li zpochybněna skutková zjištění, jedná se o jiné právní posouzení věci, a to je insolvenčnímu správci jako důvod popření pravosti nebo výše takové pohledávky zapovězeno ustanovení§ 199 odst. 2 části věty za středníkem insolvenčního zákona.

Vzhledem k výše uvedenému skutkovému zjištění a právnímu posouzení soud žalobě vyhověl.

Soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků. Žalobce zavinil, že řízení bylo z části zastaveno, ve zbytku pak byl úspěšný, ale podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 19. prosince 2013 J UDr. Iva na Bulisová V.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Pop ílková

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.01.2014. Připojení doložky provedla Petra Bláhová dne 03.02.2014.